Luận án Một số bài toán điều khiển cho hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên - Tạ Thị Huyền Trang

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU

MỜ DẦU 4

1 Cơ SỞ TOÁN HỌC 11

1.1 Bài toán ổn định và ổn định hóa hệ phương trình vi phân có trễ 11

1.1.1 Bài toán ổn định hệ phương trình vi phân có trề 11

1.1.2 Bài toán ổn định hóa cho hệ điền khiển có trễ 14

1.2 Bài toán đảm bảo chi phí điền khiến 14

1.3 Bài toán điền khiển Hx trong thời gian hữu hạn 16

1.3.1 Bài toán ổn định, ổn định hóa trong thời gian hữu hạn . 16

1.3.2 Bài toán điều khiển Hao trong thời gian hữu hạn . 18

1.4 Bất đẳng thức ma trận tuyến tính 19

1.5 Một số bổ đề bổ trợ 20

2 BÀI TOÁN ĐẢM BẢO CHI PHÍ ĐIÊU KHIEN 22

2.1 Hệ phương trình vi phân phi tuyến có trề biến thiên 22

2.2 Hệ phương trình vi phân tuyến tính không chắc chăn 38

2.3 Kết luận Chương 2 43

3 BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN TRONG THỜI GIAN

HỮU HẠN 44

3.1 Hệ phương trình vi phân phi tuyến có nhiều bị chặn và trề biến

thiên 44

3.2 Hệ phương trình vi phân tuyến tính không chắc chắn có nhiễu bị

chặn và trễ biến thiên 57

3.3 Kết luận Chương 3 60

4 KẾT LUẬN 61

5 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ

6 DÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN DEN LUẬN ẤN 63

7 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

8 PHỤ LỤC 70

 

pdf90 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 365 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Một số bài toán điều khiển cho hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên - Tạ Thị Huyền Trang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_mot_so_bai_toan_dieu_khien_cho_he_phuong_trinh_vi_ph.pdf
Tài liệu liên quan