Tóm tắt Luận án Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng Hall trong hố lượng tử và siêu mạng

Chương 2

HIỆU ỨNG HALL TRONG Hố LƯỢNG TỬ PARABOL DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SÓNG ĐIỆN TỪ MẠNH

Trong chương này, chúng tôi sử dụng phương pháp phương trình động lượng tử để nghiên cứu hiệu ứng Hall trong hố lượng tử parabol khi từ trường vuông góc vói mặt phăng tự do và nằm trong mặt phẳng tự do của electron. Hai loại tương tác là tương tác electron - phonon quang và electron - phonon âm dược xét đến. Xuất phát từ Hamiltonian của hệ electron - phonon trong hố lượng tử parabol, chúng tôi thiết lập phương trình dộng lượng tử cho electron. Từ đó, chúng tôi thu dược các biểu thức giải tích cho các dại lượng dặc trưng của hiệu ứng như tensor độ dẫn, từ trở, hệ số Hall. Kết quả giải tích dược tính số, vẽ dồ thị dối vói hố parabol GaAs/AlGaAs và so sánh vói các lý thuyết cùng như thực nghiệm được tìm thấy.

 

pdf27 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 463 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng Hall trong hố lượng tử và siêu mạng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftt_ly_thuyet_luong_tu_ve_hieu_ung_hall_trong_ho_luong_tu_va_sieu_mang_8782_1921026.pdf
Tài liệu liên quan