Tóm tắt Luận án Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM) tại các doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng (LPG) Việt Nam

Chất lượng được hình thành là kết quả sự tác động của hàng loạt các yếu tố có liên quan chặt chẽ với nhau. Muốn đạt được chất lượng mong muốn cần phải quản lý đúng đắn các yếu tố này. Hoạt động quản lý trong lĩnh vực chất lượng được gọi là quàn lý chất lượng. Quản lý chất lượng là một khoa học, nó là một phần của khoa học quản lý. Quàn lý chất lượng đà được áp dụng trong mọi lình vực từ sàn xuất đến các loại hình dịch vụ cho mọi loại hình doanh nghiệp. Quản lý chất lượng đảm bảo cho doanh nghiệp làm đúng các công việc phải làm.

 

pdf12 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 203 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận án Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM) tại các doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng (LPG) Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÞZhXjkNq‘a` abXiŸfeffšßٟU™P¡XN›Xà[‹rZ[N_hqvŒ™U„S XmX’‘ZNuq‘ZXáZhàâj]«cãk[«‹u\XgZhcd©äåå¬æXmXXáZh[n©çXáZh[n[‹kZh äwèèèXáZh[n]vZZNO[¬à®”Œé‚ŸUêaj‹Zhu\MN«Z©ëèè묬æìíåXáZh[nàîƒ ©¯Nq‹«u\XgZhcd©äåå第wïðZ[‹kZhXNiWÜZ\n‡yg[coZhNqrZX›a^ NmX]lŒWŒžñٙ XNq[q_[u\kXmX[N\ZN{NzZXij°†xu\«yò[y›fWgbU„„SàZhXijXmX[N\ZN {NzZZ\n[vqNq‘a` abNklPWgZhXij‰kjZNZhNq‘“U„SPefVŒbójNyjZu\ôa]kX^ ©ëèèí¬wxg[co[mXhqb]lq`ajZ[ÞyZhNqrZX›ÙPefWgZhXij°†x[vqZN¢Zh N^õj XlZN N^mXXij‰kjZNZhNq‘{XN› N^áZhZhNqrZX›a[NöZhbU„„SàZhXij°†x[vq Nq‘a a`bNklPWgZh‡XŠ[N˜U„SbU„„SàZhXij°†x [vŒP„eŒWgXijZNÞZuqrZ ©÷aqyj‹j«c©äååç¬æcdN\q]ÝZhXij^NmXNN\Zh©ã«[«‹c©äåøøæùXNkZ’«‹h«‹©äå嬬‡  !# $#%& '(#)*+, - ./ &01 &'11#02345602789, # :;&?@:A9B602 CDEFGHJKLMNOMPLHDQRSMTUPVHEWHDXYLMZ[HEE\]HDM^FQF_J`OabHDcdeUfM J`JEEF_LgL[hijLQRSJkVcdel n ./ o)*A345p9B:;qr '0<sA ,8tu92v)w*8*6xw*2yuz{{| }~ € &0‚ƒ$r '0' ./ o)*A„*…†+‡*„* o*s345ˆ5‡B9A+‡B‰6oyu* su+,8t345„*ˆ Šw*‹ †+‡Œ‡ #&0Ž0&1 8t34529B‘@$’“0+”„ }*•:–A+ ‡ 9B,8t&n—˜ ™“‡B9„8*w*:, š8w*”yyz{› œ„Aw*2yuz{{ šy„yw*ž„z{›{ Ÿ ;Ž 06œ„Aw*2yuz{{ z{›|  ¡w*5‹Az{{| Ÿ B¢B£Œyz{{ £„Œz{{ £Az{{z ¤9}B„¥:;<*89345‚)8tB„¥: ;<*89 ./“¦ ! n—˜;q o)§6¤9} 52 y‡0Ž u9o)u6602B„¥:;<2 y‡;¨ ©uª0%0$ƒ$0¢ w-8ts345689,« 9BB¢:;<y,¬}A­5Š+ z }s ®¯ z }A­4¥}° z ±²³´ &‰#²¨ ±µ¶·¸¹ ´©-Aw–#º»o)w9)8tsB„¥:;< ¼n—˜0Ž»½0¾@0<u9¤9}-,A+@©q/;¨ ©u 8¢wt¿n@À '(=# $#%& o)@q/0<u9w– w-8ts B„¥:;<¼ƒ/&;¨ ©uyÁ:=0‚Œ9;q;¨ ©u7 87v„€&¿Ã’À;q;¨ ©uyÁ:#%;'(‘@$0+A+‡A¼8 w-À0Ä' €B7y:;<‚Å00ŒB* yÁ:#& ƒ/&'(@ÆÇ&¿È/©-À=0’À#&;q“27‡o) w–w:0–*A¤9} ÉÊËÊÌÎÏÐÑÒÔÕÖÏÐ×ØÖÙÚÛÏÜÝÑÏÞÑÏßÖÏàÑÒ 52„¥A+¼+&;'(‘@$0+:,- 0‡'<„*w*¼)#0%# á ;q“¦ ! # :,-s93x5   !"$%&'()*+ (, &-./0$%&123456378*+9:9;?@09ABC D2EFGHIJ99:%K"9L"IAM9:NOJ9:$LILAP9AQ"IA IR":S$LT UVXYZXX[ZX\]X^_`a c3d1234563GHIJ99:%K7'2eN$fgNAR"$ GH9:%K"$LQ!"AP9AQ"$L09L$%&)(2B+'Gd9:%K! AP9AQ"ThHMiA"IJ99:%K"ILNAR"$D+GNAP9AQ"9PJ$L0Ajk73 7l,m n9A%R-.+G7opGH9:%K87qq 7o"09:%K8GjGEGj+9AP9AQ"$L0+ GEG9Pr$%&Is"tAuv"9QPwxyv9$z,{Gq |+ NRI$GHNAR"${Gqk}J9~9/$+Gd 9:%Kp)2BE d}EC9;9:<N9:%K"9PJ$L0NOJ9:<2nC N$9PJ$L0tk+NAP9AQ"9PJ$LT€$+ nCDnN9:%K"9PJ$LNA+NAP9AQ"9PJ$L 4563 UVXYZXX‚_ZXƒZVZ„Z„X…„†‡ˆ‰ˆ\]ŠZ‹ŒŽŽ  gg<‘AS9A’“w0”HQ"t$•-ARN() BCDdN9:%K–—n9:9PJ$L c+˜™™ šT”J$L0”HQ"t$•›œr*+,!BC DnNA9Q"'8–—I9PJ$LIAn!d $LTž‘AS9A$fMN"~9<P”HQ"t$%HOHQŸ*+(, Cc¡4G s"tAuv"9QPwxyv90NAvJ$L0AP9AQ"IAn!G–—' 9Aœ99PJ$LQŸnDg/$n9:$LThHM$L$ 9.%& /$n}C9AA%¢GHNAR"$$n!n9:$LT£H" fq(j9:<P”HQ"t$%HNA~<QPJNOJ9:<‘AS9A’“w$)) ¤C qCGn¥3(33* 3¦3 ¤C +*§¨*©Gn¥3(33*33d¦3 UVXYZXX‚_ZXƒZVZ„Z„X…ª†]«Z„‡ˆ¬­Z®ˆ¯­ŠX\[‰ˆ\]ŠZ‹ŒŽŽ°\[ŒVXYZX X‚_ZXƒZVZ„Z„X…Œ±²³Z„ | f´¨pµ3E3 $•$%HOH<‘AS9AIA n¶13(dd¦c4 ·p nNAR"$$n !¨ *©n9:$•iA‘9:I¸9$%&''C$%HQPJNOJ9:<‘AS9AT  !"!# $%$&$ '() *+" ,-./01$%2345 6 789 :1;< =>?@?A*BC*56D+* 56E,5-F'>-,9+GFHIJ9K *FL97 MN''(O.) *- !"$&!#$%L97 49P7 Q9L !#$%5%R>SQ9TU?@?'(;'.VWOX@?'.VYZ[\]^_2 H`1$%H ,aB,56 7-% b '(.N' 1 c7 '>D-!"E,9,$%3de89$"0!f!#$% 56E,5D+*ag 56:1 g92 hihklmnopqmrsrtupvwxyzz|}mnv~€rr‚ƒ„m‚…ms„†‡mnkˆ‰ Š0E,g/ER>BHO$3degO1 *O * K!‹! ŒO$"0!fg" G ,$%+0E R>BHO$OH+HŽ12 !"gCE)R>BHO$gO1 * O* K8Ž1+‘!#$%gCE)R>BHO$OH *Ž1!fgOA)’'(.+HgCE)R>BŽ1 2 b$&!#$%gCE)R>BHO$gO1 *O* K8Ž1+‘9,$%gCE)R>BHO $OHŽ1PgO$&$OOQ5“,Œ2 ”•–˜™š˜›œžŸŸ¡¢˜£›¤¥¦¥§––™¨©˜™ª˜™§›™œ˜£ «Š0E,J0;) *­44!" $&!#$%2 «J9:1;Q®'(0 '( ¯'() *-./0E,8 '>'(< <°'(O')O'IET±!T²³³__8T´µQ!Hµ ¶gHT²³··__8T¶ *!"T²³·¸__2 '>D-./0E,*Ž189K8¹º )@N'( *'( >?>B!#$%'(WO1'()@>-Q'’'(>BE, 6'(R» 'O A?'(/'(¼?)>½'(R?.¾¿- ­.?'(À#$%8" !f >D-/0 ,%!#$%'(¾>½'()" -g"P       !""#$%&'( )*+,* "-./"-./" 01 23 45,,2677899: ;= >,?+,* @ABCDB 4E2677F9 GH >,?+,* /I'E  JK)+,* LHMH /'($INOP- >'(-Q"#NRST):U VWP/#NX Y,C 2677Z9 R267789 [H 4E267\79 ]^_`-abc_dae E267\f9: ;= CJgK)X&/#$H1h%#i%"j/-' klm#i/#M lno o B4n2pHq 4rHs2\t899:Y VWp 4E2677u9 KkvwT xBo BT C/"yze#i 'T 4 Hae'%4!""#$ 4 h{|"_}'~/" C/"yze#i HB4W'EIOP-'%vEJ )xM) € H(  E "}%I}/^#q q  Yv'‚ :=C/"yze#i 'T B4W'E OP-'%vEJ)xM) € H(  '#M,)XI#)H vq q  Yv'‚ 2p 4E2677t99: ƒ„…‡ˆ‰Š‹ŒŽ‹Œ‹Œˆ‘‹’“”•–”—ˆ˜‹Œ™”–‹ = VWPš' i%'%v4 |›œ'P'%/"_}"-%"#ze/I'E [5p T/'E, Q'žH[5p9 4 /I'E ),*[5pE 'ž 4[5p9: = VW K) +,*ŸnK)Ÿ [ p-¡-a% š¢#i"#0£V  '-IQ¢*: Y VW$HEŸn[ pC1V 4J %š"#I"y/m-/¤"'¥/^#' q ša¦"~-§% Y ¢#i"#"#-'#M4 VWHC  /¨-m"j&' :©y.ze 4 ,'}I^1!C‚HKŸn[ pH V WqŸGB4 VW K) [5p4ªH V W Iz«"aql:     !" #$ !" %&'( $ ) *+ !" ,-./0 ,1./0 2 %345678 9 2 %345678 : ; " ,<2./0  = >? @ AB C78 : ;>%$ AD&E3F78 : ;>%$ A G 78 : ;>%$ AH " 78 : ;>%$ ,<./0 = >? @I AJ57K5'F" ALM N ,-2.A0 OPQSTUVWUXYZ[\]U^_`]WZU[aWbc^ defghjklmnlnolpqnrst vwyzOP{|STUVWUWZU[aWbc^ }~[`W €‚ƒ„†‡ˆ‰Š defg‹ŒpŽltŽnolpqnrst ‘‰Š†’‚“”†•–—˜ C 337™" Mš$› !"œ " " ? ?CNž"L Ÿ  ,¡ ,¡2 ,¢£,¢2 ,¢£,¢   !"#$%&'()* +,./01234125678(199/:(&;?>@8(!"# A%@% (> ?@% (>B@% BC )D(EF G  H@I$J@8(K@I?>@8(L !"# 9/:(&;?>@8(!"#A%@% (> ? @% (>B@% BC )D(EF G  MN"OP$'./012.4Q3R(199/:(&;<3= +>?>@8(!"# ?@% (>B@% BC )D(EF G  M"OP'13;)199/:(&; ?>@8(!"# ?@% (>B@% BC )D(EF G  SNT&412/UV OW,3=C199/:(&;<3= +>?>@8(!"# ?@% (>B@% BC )D(EF G  SXRY412/UV OW,3=C199/:(&; ?>@8(!"# ?@% (>B@% BC )D(EF G  SZ[\+412/UV OW,3=C199/:(&; ?>@8(!"# ?@% (>B@% BC )D(EF G  S]^ (412/UV OW,3=C199/:(&;<3= +>?>@8(!"# ?@% (>B@% BC )D(EF G  _N` 1,9a1.b12/U13c199/:( &@I$J@8(K?>@8(L !"#  _` 1,9a1.b12/UVO'(199/:1212/0 &@I$J@8(K?>@8(L !"#   !"#$%& '()* +, -./( %0 123#(% *43 5678 9:;< =>?@B@C DEF 9GH IJKLMNOPQRSTUVOPMVFO=OP=>?LDEFTW>XYD=V L=ZLMVFO=OP=>?LTW>B@CO[\D=]T[^_OPM`MaOP=bO c=dO=XeF TfT=FOPgV DEFhFi>X jklkm n oJKLMNOPQRSXYDC>T=>?OD=]T[^_OPXCOL=pqDEF MVFO=OP=>?LDEFTW> r sJKLMNOPQRSTUVOPMVFO=OP=>?LDEFTW>XY[aq TtOPTd[?XCOL=pqguTD=]T[^_OPDEFMVFO=OP=>?L DEFTW> v wJKLMNOPQRSXYOxOPDFV=>?@B@CDWOPi>?DDEF DyDz{L=|OTUVOPMVFO=OP=>?LDEF}~ € J‚>?DyLMNOPQRS XYP>ƒLDyDz{L=|OTUVOP MVFO=OP=>?LT=„D=>?ODWOPi>?DDEFq…O=M` MaOP =bO † ‡JQW>T=]ˆQRS=‰@ŠD=D=VMVFO=OP=>?LDEFTW> ‹ 9:;< =‰@ŠD= DEF 9GHŒ iŽ>=? T=OP gFOPyL MNOP IJKLMNOPQRSTUVOPMVFO=OP=>?LDEFTW>XYD=V L=ZLMVFO=OP=>?LTW>B@CO[\D=]T[^_OPM`MaOP=bO XViŽ>=?T=OPT>@D=@pO=>?OTu> c=dO=XeF TfT=FOPgV DEFhFi>X jklkm l oJKLMNOPQRSXYDC>T=>?OD=]T[^_OPXCOL=pqDEF MVFO=OP=>?LDEFTW>[aqUFDyDXCOL=pqTT=bOXV iŽ>=?T=OPT>@D=@pO=>?OTu> k sJKLMNOPQRSTUVOPMVFO=OP=>?LDEFTW>XY[aqTd [?XCOL=pqguTD=]T[^_OPDEFMVFO=OP=>?LDEFTW> DFV=bOXViŽ>=?T=OPT>@D=@pO=>?OTu> ‘ wJKLMNOPQRSP>ƒL=>?@B@CDWOPi>?DDEFDyDz{ L=|OTUVOPMVFO=OP=>?LDEFTW>DFV=bOXViŽ>=? T=OPT>@D=@pO=>?OTu>       !"# $ % & '()* *+, -./0*1  ! & '(, 2 1 $ 3 ! 456 789  : $ % '  ! ;<3 => !? @ABAC D E./  " >1 ! !. $ % F 2GHIJK * !L%M% N O; * !L% $P* Q .L,>P B -L%. $R"R>P3 A STU *./ $ 2 TVW */X ( 7L* (R(" * (Y:" % ZE[[\] D E ^"./ _9:"* %3 ^ +""' F `1 3 ^ +" % a */X (> :P N Ob( 'c>X*d*9L%9e:Y ! VW: X^fghKijKgG Q b( 'c>X*d*9L%d* %^k a*/X( "(d*lm ! B TVW >, 71 0VWn"o p >, % W % ZE[[\]A Eqr>X*d*9L%Vs * (" *V'G t `1 L((>,        ! "#$% & ' () *+ , -. / 0". 12  3$ 4 567 89: ,," ;< , 2 " = > " ? "$, 0" @ . )ABCDEF G HI- 19: ,," ; 0" JKLM N )  89: ,," ; 0" JOLM PQRSTUWXYQZ[W\W]TQ^ _`    !" $%&'()*+(%,-./0123/%45 67 89:;=;<8?@;A!" BCDEFHEICJKLMICNILMCDOLPQRSTLCFULC WXYZ[\]^_]`abZbZc[dbYea]f[g[hai][jbcfbc]ca]c^_i_ckb]lYcYXYbZc[db Yeamngo]capj]]cqYc[hbcfbcm[iYXYbckb]rstuwxyzwjy{w|bc]cqYc[hbcfbcm[ Y}~YXbckbmf]YceY€W[jw‚ƒstuz„\]ca]c^_mf_ckb]lYcYXYbZc[dbYeamnYXY cfbcm[mfYXYbckb]rstuwxyzwjbYXYcfbcm[X_…†bZY‡bZbZchˆ‰[iYXYcŠa\bgo ˆ‰[€€i]‹[YXY]YceusŒŽutus‘yzŒt„’ŒtuyŒ“”w•uw–yzs—yutus‹_Ycli ˜XYci™XšiYXYcx[]c\š›cš~cœu žtuw|bcˆ†Y][daibc[hˆm†bZc[dbYea ŸZc[dbYea]bZŠa~bgo]capj]  kp…qyzsŒ“yzwŽ¡¢£x ¤c\š˜X]]c¥mf›[¦§w|yŒsŒ“yzwŽ Œ¨“yzwŽuŒ©yŒsŒeuª«w|yŒ¬•bZYclbc]ceY ­ckb]lYcbckb]r›cXˆ_cX®¯° ¤[¦§w|yŒwx][bY^±ª«wxZ[X]`|Y}“utusŒ“yzwŽ ­ckb]lYcc²[Šapmf›[¦§w|bcYXYZ[\]capj] ³n´aµ]Z[\[_cX_       !"#$%%&'()*+,.)/01233)4567894*3:*;?@)A3B28)C,/=DE 8)F3D67=93G*8H=93I.*=)J0K=)L(M3),?8NO@50P=QR,.)ST,U89*KV*W3XKYZ[U @)*+,3),\]DP;<^\P8_<` @)*+,.)H=9)7@DW^J0\OI.+3C,/.)/01233)4JaK3Bb= cd@)*+,)7@DWZ !"#$%ef%gehj)/01233:*;<<J0K=)=9)*W@.*=)J0K=)L(M3G* V*W3XKY>k=9@)6l=9@)2@8)m=Yn,=9n,=)*b=@)*o281,F3\P)p*3Bb=5U*367=9 DP=96q*@)A3B28)3Ba83*+@C,/=3Br8)F3D67=93G*8285l=\r.*=)J0K=)=PIZj+3 C,/^3),\]` c@)*+,.)H=9)7@DW\Pcss@)*+,)7@DW3)t0)K*)u=)3)v8DP3B/D7* 3Ba83*+@>k=9828)5*]=\P0@)*+,)p**=1w=\PC,KtYK*DZ xyx{|}~€|‚ƒ‚|€„‚…†ƒ‡ˆ‰‹ˆŒŽ€‘’“”•‚•|–—˜—‚•ƒ™ˆŒš›œ œžŸ ¡ŽˆŒ¢£¤š¥œŸ Ÿ¦§ˆ‰ˆŒ‰œž¡¨ œˆ‰¦§ˆ‰©ª«¬œžš­§® ¯  °± ²³ µ´ ¶· ¸¹´º» ¼  º´» ½¯¾¿¼À»Á ‘ÂÃÄÅƑÂÃÄÇÈÉÊˑÂÃÄÇÈÉÌˑÂÃÄÇÈÉxÍÎx Ϻ ÐÑ ÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâßãäåæçèÙéßãê&ëìíîïð%ñòäóäëôõßãßàãòö÷øòßã ëôõßãùúûüòöÜýõÛþ ·ÿ» hòêó÷ëìßà äãôëôõßãßàãòö÷ÛâßãÜÝôßàÜã òàòõßÜ òþ ·ÿ» h e ßàó÷ëìßà äãôëôõßãßàãòö÷äåõÛâßãþ ·ÿ» hòëÜßãÜòêó÷ëìßà äãôëôõßãßàãòö÷äåõÛâßãþ ¯    °± ²³ µ´ ¶·¸¹ º» ¼ ´ º» ½¯¾¿¼À»Á U3285?=9567 ! " #$%&'()*+%&', -.R/ 0:*3)K=950;Yv85?/$+ 1r2' U567 ! 3"$+ 1r 1&$*42' *+%&', 56$+/87=98)*K9*23Br U3285?$ :*895r,4:A$ NT;?@A+W B'C -="/=936l=9v$ 0:+Cv85? D F@5+'"0-*]1?$CE+="/=9DP<ZF5l=\r5GH=8v0-" .I"G+Cv85?J 1K/ $+/,L56KBK=)M$O=oN3^52=)9*2\P.+ I&O0] U3285?$ :+895r,4:A=9NT;?@ A+W B'C5   !"#$%&'()*+,&-&."/0123%"4 56789:;?::@:ABCDEFGHIJKELC8KOI>P>QG6Q:RS8>IJ7CTUECVAW< MX>897CTY56789TZ?<GHIihCSMjJEk<Ed[ AfAlVGRSACAhS<DEfA<ECIY mEIAHI:En_ocps_tu]_ovwxxyuybvz<:ew{]|}}}b?w_oc~w{] €‚AL:ƒb„_{wx_ocqJ…_{wx_ocqwx` †wxw{]‡†_eˆ‰b?<€Š N:RS:E?M>~>qJ…A‹ŒŠUYŽIV;<iD:ew{]|}}b?<<CV=‘<ALAL’I c`~wx_{wx“Hw”au•w{]w`cwx`–J8z>Y ˜™w` ™`w` šZw›aœ_žŸ_ovwxwc~ `yswwu¡ w`†]•¡¢yw` £ƒ¤†¢awx¥aœ_ ‡†|b¦w¤nawxœ§“a¡w`œ_wxajwxuš“v y¨s_tu]šZw›aœ_©`?ªy?w_o«w_`n _ocpwx_ovwxwc~¬ ­¨_®`…¯yw` “vuw` wxv†yt`†]•¡šZw›aœ_©`?ªy?wxuš¢yw` £ƒ ¢awx ¥aœ_ ˜®wx°wx_¡¯ ±`©ž¨ Ÿuš_`a„˜–§bv†w¢Ha¯ ±`¥aƒxyu¨ ys_tu]²w_® `…}|£°wx_¡®§`Hw_zy˜ž³j£`±´ yw`¤†³†t„y¬ µƒ>=~>:En_ocpwxxuš_ovwxwc~AiG¶<E–<:EœVDEZw{wxawxBCAfAGSC<E s§¯ °`wxbBb:EQSDn[J…b„_{wxBu‡cd <E–[DE\I:e©‰‰·xušb[E¸A=¸ <EIAHa_y«a“¹wx_ovwxwc~ w`cwxxy•xuš fº6hg<EOI»<U8zy¼›a`c~wx_{wxuv”au•w{] ½¾¿ÀÂÃÄÅÆÇÈÄÉÊËÌÍÎÏÐÄÑÒËÂÓÔÕÒÔÖ×ÀÏÐÄÅØÙÚ r~>J„::EÛA:?89i<EIAHITÜG¸wxxušwx†¡†wx_{wxuv ¯ Z`w{wxšZ<’Iœ: AIs§_ovwxwc~`cu_`Ýv¯ n[J…_{<MABC:En_ocp<Mi:En _ocpwxxuš_ovwxwc~AAW­IZw` c`q?wb„<M:En_ocp<MMCT:E? M>~>YÞI:E??[:¸¯àv“†y_ovwx¤†yw{]_~>Yrg=–Vi=C>:RWOIZ<8á<E9 _oc~bƒ>=~>:En_ocpFAE ABCs§_`c¦wx]z>J9AW:>;IGå<MY æÇÏÑÒÄÅÀÏçÀèÑéÄÅØÙÚêÔëÀÎÍÖÂìÄíîíî ŽEQSGÛhfSABu¦”auww{wx‡cd<MOIƒA:?NïðñUi:RS<M:E?Dòóóô _`uwb•  GHI:EãiDEF:E>;;?[:¸A89~>YŽIV ;;I:E¸MCT:S9Yrg =–Vir>s_tu]öwx¯`°wxwâJOIV8I–_b¼¬˜ewu¡b?;I Gås:mCJTß_{wx]z<EY ºEF?[:¸AALih®šawx¦`?=9AEF<ETfAE[EåEd[ =~>:EÛA:RzAESESz: b„s[D>sw¯ yw` “vuw` ª™w` b÷õC    !"#$ !"%& '()+,-.-/01232435678523/01239:;1+ @ ABCD EFGHE IJ E K HGLMN O P$ IQRS @ ETCLBUEVP GUWX@Y@B ZBUEVP GUWCL[YS @ ET\ ]D EFGX^ R^ _`_ab!cde O fg!$ IQ h^"^ _i j!klmiino! Pp DqArZDqArb!cde O  p$ IQ h^"Rmssb!t b!c$^h"Rmss Ou fvRwtq YS xJ yMF zGZyMF zGCL[ {|-}~-23=€123‚=3ƒ-=€24-„1-.-…>9:;1+ x Tf f w†‡ˆ!c!t !u#‰ D EFGf ES LŠ ‹J E zME vŒ M ŽHEV ME‘’t$QoIE TG“rq EV ”E u#‰ ABCD EFGPK•Œ T –E—@   LL˜ Š PKGG™ šMHE IE›Eq fKMTEVŒ — @   ABCD EFGHGrELœ PKE • L•P  HK ŠH  GEV f ItcžŸŠEVu MEVŒ —@ Pq  ¡%¢M £EPK  pP¤ #QrMŠ‹¥žh ¢¦§ž¢¦$‹q §&^¨ IG” KTL˜Š©£f H“ v G Œ MŠPª ‹J ES E I kwkuGŒ T — «¬­¯ °±²´ µ°¶²·±´ ¹¸ :3º2=»-323º2=¼83.+73. ½¾±´ ¿ÀÁÂÃÄŶƶǰDzÈÉÊ˲µÌ²Í±¶ÎDz±²Í±¶Ê ÏÐÑ ÒÓÑÔÕÊ Ö×ØÑÙÚÛÑ ÕÜÝ ÞÊÖ×ØÑ ÙÚÛÑÕÜÝ Ößàáâ× ãÈÕÊ äåæ Þ×Ô ç²èé±´ ÕÛ×Ýêëìí ÞÊÑíîÑ ÝÊïíîÑ ¶ÎDz¸ èðì Á ñ­ ò ò¬óó­ ò¬òòò ôõ¬ÁÁò òô ö÷øùúûüýþÿø¼6øþú ú M E] Eœ G f  £MLEEE T £ Ÿ!cšM Š E ]  Eœ ] E UG Œ PªE MT£!M#oo £Ÿ!c‹£ Š E ]  £ vE Mru v Y Eq wku!$"‹q # £MLE Š E ]  EœE r E u v Y Eq wku!k‡$%œr E ^ŠG §fš f % vR&'! œ M PªE MT£ˆ(%"j• —         ! " #$ % &'( ) * +,-. /01 345689:;?@?ABCDEFG5HIJAKCLMNAIJOIJPJ5AR5?D SS TUVWXYZW[\] S^YW_ a`Wb ?AI56cG WVYdefU U`VW gAhi56CIj kOZ]bZW_ cG5VYdefU U`VW lB[D ?hi56 XYZWmnU U`VW]oW_ lB[D EFG5HIJAKC pdqbZWVYdefU U`VW rsubvW]Dwx4yWbzWm{[|bUBYXY4kOI<}~€‚9ƒƒƒ„ …subvW]Dwx4yWbzWm{[|†‡[ˆ†‰W_kOI<}~€‚9Š‹8„ ŒsubvW]Dwx4yWbzWm{[|bUBYXY4kOZSŽ[emnUbB]bD56J€‚9ƒƒ„ ‘subvW]Dwx4yWbzW` 45?AR5M’56h“U]^Y”{W]bD56€‚9ƒ8•„ –subvW]Dwx4yWbzW` 45?AR5M’56h“UbUB5cfj€‚9Š‹:„ —subvW]D;˜c™Wb\q†‰W_SŽ]fjci5š™€‚9ƒ›„ œžŸ ¡£¤¥¦ž§¨©ª«¬­ª®¯ž¥°± ²³´ µ¶µ·¸·· ‘sŒSbDW_¹ºy»]4k\kWbvW]D & *¼½  ¾ ¿ÀÁ Â&'( ÃÄÅÆÇÆÈÇÉÊËÌÉÆÇÍÄÅÆÇÎÏÐÑÉÊÒÓÅÔÔÕÖ×ÒÇØÙÕÆÇÚÛÜÛÜÞßÉËÇ×ÒàáÖÇ ÖâÆÈÒáÖãäåÆÒàæÖÇçèéÞêÆÈÒëìíîíïðÛñæÛòóíôÛÜïõÛö÷ÆÒÇøíïÞêÖàçÒÒùÒúûÇÉÊä ãäåÔÕüýþÖÿÒÇØÔÅÆÈÙëÉÖÇÄÍÄÅÆÇÆÈÇÉÊËÆäáËÍ×ÆÈ & *¼½  ¾ ¿ÀÁÀ Â&'( áÖÍÄÅÆÇÆÈÇÉÊËÌÉÆÇÍÄÅÆÇÎÏÐÑÉÊèïûäÆÇ÷ÆÒÇíïÞêÖ øËÇ ÇêË úÕÍ áËÍ×ÆÈüýþúÕÄÒàÄÆÈÍÄÅÆÇÆÈÇÉÊ ÛöùÖáÖÌÉÆÖÇÄàÆÈúÉÊÖáË Í×ÆÈüýþÙÕÒÇä÷ÆÙêÉúÕÈÉËÍÄÅÆÇÆÈÇÉÊËÖÿÒÇØïëèïÞêÖÔ×íïíöíÅÔÆÇ & *¼½  ¾ ¿ÀÁ Â&'(À  ÓÇÕãäåÆÒàæÖÇçèéÞêÆÈÒëÉÍÄÅÆÇÆÈÇÉÊËÌÉÆÇÍÄÅÆÇÎÏÐÑÉÊèïîÛöÜìî ÖÅÄÇÉØäãäå Í×ÆÈüýþúÕÆÇ÷ÆÒÖûÞèöñÞêÒÒàÉÖÅÇÊÒÇùÆÈÆÕ Äú ÉÇÊ ÒÇùÆÈãäåÆÒàæÖÇçèéÞêÆÈÇÉÊÆÒëÉÔÕÍÄÅÆÇÆÈÇÉÊ ïÛÜî !×ÆÈ & *¼½  ¾ " % ## $¿  áÖÆÇÕãäåÆÒàæÖÇçèéÞêÆÈÒëÉÖáÖÍÄÅÆÇÆÈÇÉÊËÌÉÆÇÍÄÅÆÇÎÏÐÑÉÊÒÓÅÔÖÿ èöì%ÛöÞ ÆÈËÇïæÛö ÛöéòÛÜÞßÉÖÿÒ&ÆÇÖáÖÇÌÉØäÒàäûÆÒÇùÆÈ    !"!#$%&'#$()*#+,-!$./012#3+45!"!678#$#3$59:;5#$678#$? @59+A8B;$C#3+$D8#$E#BF#$&%;5GHIJ1K5+,)LM#+$ IJIN1IJOPIJON1ONQ! !$Q#;$RIJS-INTUIN0VIJ1K5!W+X#$!"!$$59IS45Y  Z[\]^_` a bc[ de)$f+!"!678#$#3$59:;5#$678#$?@59/gTSM)#$E#+$hOS12!iM jk$59)()*i%+X#$6l":6m#3!n8$9+$ #3()*#&o!$./012#3+7%#659IpqrOPIJ IN1INEIS-#$iMjk$59)()*!n8#Wj7is5$9+$ #3()*#&o!$./012#3$59#+45B% OtIJ/uSvwVSIJxyzm#3Y{)L#$5|#}$~&4SIJON1€#j%#3!$7i59!+,5G#;$85 ":6m#3‚+5|)!$)ƒ#()*#&o!$./012#3#%L!$7678#$#3$59:!n8BF#$Y „…„‡ˆ‰Š‹ŒˆˆŽ‘’“”•–—Š ˜ ™š›œžŸ š\š \š¡ ¢ c£¤¥^ ¦¤§^ _š¨Ÿ ©ª« ¬­IOhi%7;f+()*:$®#+X!$}‚¯ 5|#!n8!*°5f#()8#j"+!$7°±#$®#+ /xOS‚#3+s5²*B#$E#iMjk6lj³6m#3!n8{´ µ+45!"!678#$#3$59:;5#$678#$ @59/gTSM)!W35"+,-,.++$.:!$7+$.L+E:6¶&59)+)®#+$·7()L&)E+:$®# :$ 5!$)ƒIwVOIS 5}!"!5f#+,7#3BC$F#$!W()8#$9+)Lf#+X#$i%!W+$Gj³ 6mIJSG+5f#$%#$!"!:$®#+X!$$¸5()L+)Lf#+X#$Y ¹‰º»¼Š½¾¿ˆÀŠˆŠ½ˆÁŠÃÄÅƾŠˆÇŠÈÉʼ»ËÊ̻͊½ÎÏÐÑҋÓÁ Ô»ÕϊˆŠ½ˆÁÖ×ØÁŠˆ»ÕϊˆÙ‡ÚÛÁ֋ÜϾÝÞßàáâãäßàáâåáâŽÁæĺÝçÁ èÆßàéêëìí—î‘’Æ⎏‘’“ ÒÕ»ïð ñ òÖÊóôԍ ”õŠˆñ ö ñ ö ˆÁÖčˆ÷Šˆ øÏÁÊóˆÄùŠ Î•ãúûüãýŠ½ þÄÿÝÁŠϋÊՊ °Y 8 °Y °Y °Y ±Y° zO/ ¬ I/I/gpgppppgp Y·:·#6·#+@8,58&·{ µC$F#$+,|#35*/NONS12!} ± $59)!$#$ °Y!}jk/NuS"5!n8 #²*B#$E#iMjk6lj³6m#3!n8{´ µ$+45!"!678#$#3$59:;5#$678#$@59+ A8B&%67!"!5fIS‚!&E:i%5f#;5GBj7"++,7#3BC$F#$+47,8}!%#&45}jk /NuS"S12!35*5+$X!$?5!"!#$®#+ ;$"!#37%5BC$F#$Y     !" # $% #&'( $)* +-./02345789.:;.?5;@ABCDAE2FGHGACIAB>BHG2J4KLM.N 2345O<7P4KQRSLT.?O?7UV454K5.:<W.457UV45XYZ[.:L\V] + =^_7`4K]a5b454K5.c4?d;e2345O<7P4KQRSLT.?O?7UV454K5.:< W.457UV45XYZ[.:L\V]fgAEhCijAEhCHhCk.l;_fJ. mnoprstuvnwxnnyz{|}r~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‡Š‹rŒ†ŽrŒ†„‘†‡’“”•–Š €€„—˜††‡Š™šŠ†„—˜†›œžŠ™•Ÿ˜ ¡š¢Š™£¤¥’¦§¨©ª©«¨ ¬¤¥­Š®†‘ •£¯€ˆ¥—°­Š®xr¯€¤±¤¥²¡³¬´ “ª©²µ‹ †±†ˆ¶·…Š™£¸ £‹€¹˜’“”¡º»³¬¼ ¡¬©ª©²µ‹ †±†ˆ¶·…„½·¾„‘†‡€¹˜’“”¡º»¬¼´ “ª©ªª²µ‹ †±†ˆ¶·… Š™£¸£‹€¹˜’“”·—ˆ‰Š™•¿†‡Š™†•–Š¡º»°¬¼ˆ¥­Š®†šŠ® ·—•¤¥¡À¬ª››©² ª¿Á~xÂÁÃpr¯†‡¡º»À¬¼¡Ä¬ž©›²ž¿xrz¶£¤™ÅÆÇÈÉÊÈËn~ÌxÂÍnÎÍÍnφ•Ð€¤…˜ €Ñ† ¯ •¤Ò†¡Ó†•Ôլր€­Š®xr¯€¤±·×r~Ør~ÃÙÚpuvnwxnu¯ •¤Ò†» ÛÜAEÝÞÝßàáBâãÜCkäâãå SU7æ9 ç è:é>êO? 2345ç ë ç ë 5.:;?5ì45 íV.é>?5;@4 ?îDiMGïið4K ñ;òf.4óôVLéU4 ³ »ÄÀõ ˜ »° »õÀ »öõÄ ³»õöÄ ˜»œÕԄŠ€•—Õ·²¡µ—†·•˜†•¬Öž©›Ö’¦§©ª©Ö’¦§´“ª©ªªÖ’¦§´“ª©Öª››© ­»©ÔÔ†„Ô†•ž˜ÕŠ˜­¤Ô²’¦§¨©÷© øùúûüýÿú ú üü ’š®•¸£‹‚†•Ð€yŠ¸£ƒ•˜€ †² Qññ !"èRíñ#$ñíñ#"ë%èRíñííó &&íXXñ# %[ñXó!'&%    !"#$#%&#'()*+,-.*/0( 123526789:?@<ABCDEFGHICHJGKLMNHOCPQRSCDHTEHUCDVWXCEYZNH[E \]^_` abcA]^<<=de?=f_==ed`dedAgh_i`dedAghCEHjCH[?\fkAZCHPQRSCDHT EHUCDVWXCEYZNH[?\]^CDlmnNHZWX_==]oCDNpMNPNq>WEUEHWBNrsHtCHro YBCDlunNpMvMJGwJINBCDwL_xyz{|{ 1232}~8>EVWXG€yAZCHNPNDGXEHWq>ECDHGCNj‚_=]ƒe‚„ …GXEHWq>?†z‡zeˆfz‰ŠA]^NpCDHB‹ …GXEHWq>?†ŒA]^NNH[QCHCŽEj?AZCHJ‘JGTNPQRSCD HTEHUCDVWXCEYZNH[?\]^CDNICD’XrCHCKIHTEHUCDlmnR“w”RSCD•PQRSCD–Ž EHtHO<f_`<—kAZCHPQRSCDlmnJI˜R˜MCHCDHGTQNpMrtCH‹ …GXEHWq>?†™eA]^NNH[QCH_iAd‘WCIqQHXCPCHwU\]^_` \egABCDKFCKI rBEEY˜CDNPNq>WEUNXCEYoJGTNPQRSCDlmnJI˜R˜MCHCDHGTQ‹ …GXEHWq>?†™‰A]^NHšEY^iAd‘WCIqNH˜EH[›kAZCHPQRSCDlmn JI˜ R˜MCHCDHGTQNpe_`]GYMVWq>?AZCHwœ?x_` \_?]:_` jCDJFGNPNR˜MCHCDHGTQNž EG‘rKLNEIGNHŸCHEUE‹ …GXEHWq>?† ‡ ei ‰A]^NNH[QCHC¡ …GXEHWq>E¢£¤£MŽ£¥Ž£Ni¦§A]^NpCDHB¡ 123¨ }8NPNq>WEU©ªy©«??¬g_` y­=®_=A‘WNžX_==]oCDEFGNPN¥G>CQHS EHWBNorj<<—¯ _`=°e?=UCDŽr±<§²³=]:_` =]F_` <´_` _=]yj<AB?@<ABCD NpMNPNq>WEUCIqKIHsCDDGUCDCHMW‹ µ,)¶·(¸*%&#'()*+,-.*/0( ¹º»»½¾º¿ÀÁÂÃÄÀÅƺ»ÇºÈÉÊ˺»»ÌÍÎÏÎÅÀÁÂÐÑÒÊÓÌÔÕÖº»×ØÙÚº¿ ÜGTNrBER˜MCHCDHGTQVWq>?AZCHPQRSCDrBEHTEHUCDEGWNHWÝCNH[?\]^CD rFGQHSEHWBNCHG‘WJI˜HGTWVWXNpMNHŸCHHTEHU_` A—Þß=d_`]GYMVWq>?AZCH NXrCH_A]^NEŸCHHGTWVWXNpMHTEHUCDlmnEjNKIHONXrCH_A]^Nlmnwœ DGàQH˜h?ABCDNpMR˜MCHCDHGTQNpMHOH˜h?ABCDrBENPNHHGTWVWXiAh?A]^NNPN rSNEGWJ‘R˜MCHwUŽwLEHáMrâCNpMHPNHHICDŽNH[?\]^CDwXCQHÝrRZNHJSA@³ jCDNPNqWNãWHsCDNHäNpMHPNHHICDrINåCNXNpMNPN<:æ‚e_æ‚XCKç‹    !"#$%&'% $ )*+,-./0/102345789:2,23;?2@.ABCDE9F/0@GHAB./HIJHK2L0M/1 +0N023BABO+P.03H0Q

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdftom_tat_luan_an_nghien_cuu_cac_nhan_to_tac_dong_den_y_dinh_u.pdf
Tài liệu liên quan