Tóm tắt Luận án Nghiên cứu một số vấn đề về Chaos của mạng nơron tế bào và khả năng ứng dụng

Các kết quả đã công bố dược đưa ra so sánh gồm: Grassi (1999), Rijlaarsdam (2006), Yang (2010), Xingyuan (2010), Aghababa (2012), Cheng (2013), Ren (2014) và các kết quả trong các công trình [2](2013), [3] (2013), [6](2014), |7](2014), [8](2015) của luận án. Bảng 3.2 thể hiện kết quả so sánh. Ta có thể dưa ra một số đánh giá sau.

• Các kết quả trong các công trình của luận án phát triển theo hưởng giái quyết các bài toán đồng bộ CNN hỗn loạn từ cụ thể đến tổng quát, bổ sung các diều kiện từ đơn giản đến phức tạp như tính bất định, có nhiều, xác định thời gian hữu hạn đạt dược đồng bộ.

• So với kết quả của Aghababa (ISI. IF 2.89), kết quả trong [7], [8] mặc dù đã giải quyết dược hầu hết các giả thiết đối với bài toán dồng bộ CNN hổn loạn, nhưng chưa triệt dể bằng Aghababa. Aghababa dã tiếp cận bài toán đồng bộ hai hệ hỗn loạn tổng quát nhất, đưa ra dược thời gian đồng bộ. Tuy nhiên cách biểu diễn tổng quát hệ hổn loạn của Aghababa không mô tả được CNN hỗn loạn có ma trận mẫu trạng thái bất định như [7], [8]. So với các kết quả dồng bộ CNN tổng quát khác cùa Grassi và Rijlaarsdam thì [7], [8] có thể đánh giá tốt hơn vì dã bổ sung các giả thiết về tham số bất định hay có nhiễu trong bài toán.

 

pdf27 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 473 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Nghiên cứu một số vấn đề về Chaos của mạng nơron tế bào và khả năng ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftt_nghien_cuu_mot_so_van_de_ve_chaos_cua_mang_noron_te_bao_va_kha_nang_ung_dung_7026_1920090.pdf
Tài liệu liên quan