Tóm tắt Luận án Nghiên cứu tính chất nghiệm của một số dạng phương trình và hệ phương trình sai phân phi tuyến

Cấu trúc của luận án: ngoài các phần Lời cam đoan, Lời cảm ơn. Mục lục, Lời mở đầu. Kết luận. Kiến nghị một số hướng nghiên cứu tiếp theo. Danh mục các công trình và Tài liệu tham khảo, luận án được bố cục gồm 03 chương: Chương 1. Trình bày các khái niệm và kết quả cơ bàn sẽ được dùng trong trong các chương tiếp theo của luận án.

Chương 2. Dựa trên phương pháp xây dựng dạng tiệm cận nghiệm của L. Berg và S. Stevie, tác giả xây dựng dạng tiệm cận nghiệm cho hai dạng phương trình sai phân hữu tỷ. Bằng việc phân tích các nửa chu kỳ dương và nửa chu kỳ âm của nghiệm và tính chắt các dãy con của nghiệm phụ thuộc vào các giá trị ban dầu. tác già đã chứng minh dược tính ổn định tiệm cận toàn cục của một dạng phương trình sai phàn hữu tỷ.

Chương 3. Tác giả nghiên cứu tính giới nội. khoảng bất biến của nghiệm, tính ổn định của điểm cân bang và tốc độ hội tụ của nghiệm tới điểm cân bằng của ba hệ hai phương trình sai phân.

 

 

pdf26 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 390 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Nghiên cứu tính chất nghiệm của một số dạng phương trình và hệ phương trình sai phân phi tuyến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftt_nghien_cuu_tinh_chat_nghiem_cua_mot_so_dang_phuong_trinh_va_he_phuong_trinh_sai_phan_phi_tuyen_76.pdf
Tài liệu liên quan