Tóm tắt Luận án Thi hành án phạt tù đối với phạm nhân là người chưa thành niên trong pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam

 Nguyên tắc thi hành án phạt tù đối với phạm nhân là người chưa

thành niên

Nguyên tắc THAPT đối với phạm nhân là NCTN cần được nhận thức trong

tính hệ thống của toàn bộ các nguyên tắc THAHS. Trong hệ thống đó, có những

nguyên tắc chung, áp dụng đối với tất cả các án phạt, các loại người chấp hành án

và có các nguyên tắc đặc thù, bao gồm:

- Một là, nguyên tắc bảo đảm lợi ích tốt nhất cho phạm nhân là NCTN;

- Hai là, nguyên tắc THAPT đối với phạm nhân là NCTN chủ yếu nhằm giáo

dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển nhân cách lành mạnh và trở thành

người có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống;

- Ba là, nguyên tắc bảo đảm các quyền trẻ em, các quyền, lợi ích hợp pháp

của phạm nhân là NCTN.13

1.3.1. Nguyên tắc bảo đảm lợi ích tốt nhất cho phạm nhân là người chưa

thành niên

Việc gia tăng trừng trị không giải quyết được tình trạng tội phạm do NCTN

thực hiện, thay vào đó, cần phải tập trung bù đắp, khắc phục những hạn chế, khiếm

khuyết mà NCTN đang gánh chịu trong quá trình phát triển nhân cách và dựa trên

cơ sở đó để giáo dục phạm nhân là NCTN trở thành người biết tuân thủ các yêu cầu

của pháp luật và đạo đức xã hội.

Trong THAPT, nguyên tắc này có những nội dung cơ bản sau đây:

- Chuyên biệt hóa trình tự thủ tục thi hành án, tiếp nhận phạm nhân cho phù

hợp với đặc thù phạm nhân là NCTN, bảo đảm giúp người có thẩm quyền trong

THAPT đối với phạm nhân là NCTN nắm được chính xác đặc điểm nhân thân, tính

cách cá nhân, hoàn cảnh gia đình, điều kiện học tập, giáo dục, giao tiếp của NCTN

được đưa vào trại giam CHAPT;

- Bảo đảm phạm nhân là NCTN được giam giữ riêng, sinh hoạt, lao động,

học tập, học nghề, vui chơi tập thể riêng và không phải chịu tác động tiêu cực của

môi trường phạm nhân thành niên;

- Ưu tiên những điều kiện giam giữ, ăn ở, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, lao

động, học tập, học nghề, tiếp cận thông tin, thăm gặp, giữ liên hệ gia đình và xã hội,

vui chơi giải trí tốt nhất cho phạm nhân là NCTN;

- Chuyên biệt hóa cơ quan THAPT và cán bộ trực tiếp quản lý, giáo dục

phạm nhân là NCTN nhằm đáp ứng những đặc thù của công tác này.

1.3.2. Nguyên tắc thi hành án phạt tù đối với phạm nhân là người chưa

thành niên chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển nhân

cách lành mạnh và trở thành người có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc

của cuộc sống

Thi hành án phạt tù đối với phạm nhân là NCTN có những khác biệt về mục

đích, phương hướng, phương pháp so với phạm nhân thành niên bởi tính chất đặc

thù của phạm nhân là NCTN.

Nội dung cơ bản của nguyên tắc này là:

- Thi hành án phạt tù đối với phạm nhân là NCTN phải hướng đến mục đích

giáo dục; mọi mặt hoạt động trong công tác này đều nhằm mục đích giáo dục, mang

tính giáo dục.

- Các mặt hoạt động trong THAPT đối với phạm nhân là NCTN được qui

định và thực hiện một cách phù hợp dựa trên cơ sở kết hợp giữa chăm sóc, bảo vệ

và giáo dục, chỉnh sửa, phát triển nhân cách cho phạm nhân là NCTN.14

- Bảo đảm cho phạm nhân là NCTN được học tập, tiếp thu tri thức phổ thông

cần thiết để trên cơ sở đó tiếp thu sự giáo dục cao hơn, nhất là giáo dục pháp luật.

- Giáo dục cho phạm nhân là NCTN biết nhận thức đúng đắn những yêu cầu

của chuẩn mực pháp luật và đạo đức xã hội, rèn luyện cho họ cách ứng xử đúng

chuẩn mực với người xung quanh, tuân thủ pháp luật và đạo đức xã hội.

pdf30 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 381 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Thi hành án phạt tù đối với phạm nhân là người chưa thành niên trong pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_thi_hanh_an_phat_tu_doi_voi_pham_nhan_la_ngu.pdf
Tài liệu liên quan