Tóm tắt Luận văn Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

 ên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc triển khai thực hiện cơ chế một

cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện Hoằng Hóa trên thực tế hiện nay vẫn

còn những tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục, cụ thể như sau:

T ứ ấ , một số TTHC có thể giải quyết nhanh chóng nhưng vẫn bị kéo dài

thời gian không cần thiết.

T ứ , tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản về thực hiện cơ chế một cửa liên

thông tại UBND huyện Hoằng Hóa nói riêng và đơn vị hành chính cấp huyện nói

chung còn thiếu và chậm.

T ứ b , có những TTHC, quy trình giải quyết TTHC vẫn còn qua nhiều bước,

nhiều thủ tục nên người dân phải qua nhiều cơ quan khác nhau khi thực hiện, chưa rõ

ràng trong việc thực hiện cơ chế liên thông.

T ứ , TTHC thuộc các lĩnh vực được thực hiện theo cơ chế một cửa liên

thông còn ít cả về số lượng thủ tục lẫn lĩnh vực thực hiện.

T ứ ă , các tổ chức, hoạt động của bộ phận “một cửa” chưa rõ ràng, chưa

độc lập chuyên trách còn phụ thuộc vào bộ phận chuyên môn.

T ứ s , văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức năng, nhiệm vụ của

công chức bộ phận “một cửa” chưa được xác định rõ ràng.

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tục hành chính 1.1.1. Khái niệm và phân loại thủ tục hành chính Trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, thủ tục trước hết được hiểu là những trình tự được quy định phải tuân theo khi thực hiện công việc. Trong quan niệm này, ở nhiều nước có luật thủ tục cho hoạt động của các cơ quan nhà nước tương đối cụ thể về giấy tờ hành chính cần có mà còn là trật tự hoạt động của cơ quan nhà nước được quy định. Theo quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý nhà nước ở nước ta là hoạt động chấp hành và điều hành hành pháp của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện bằng hành động liên tục theo một trình tự nhất định nhằm đạt mục đích quản lý đã được đề ra. Đó là thủ tục quản lý hành chính nhà nước, được gọi là thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính là một bộ phận cấu tạo chế định tất yếu của luật hành chính. Nói khác đi, thủ tục hành chính là loại hình quy phạm hành chính có tính công cụ để cho các cơ quan nhà nước có điều kiện thực hiện chức năng của mình. Thủ tục hành chính bảo đảm cho các quy phạm vật chất của luật hành chính được thực hiện có hiệu quả trong đời sống xã hội.[14, tr 5-7] Theo cách hiểu mang tính pháp lý thì “Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức”.[5, tr 1] Như vậy, có thể hiểu thủ tục hành chính là trình tự, cách thức giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền trong mối quan hệ nội bộ của cơ quan hành chính và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức và các cá nhân công dân. TTHC giữ vai trò đảm bảo cho công việc đạt được mục đích đã định, phù hợp với thẩm quyền của các cơ quan nhà nước hoặc của các cá nhân, tổ chức được uỷ quyền trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước. TTHC được phân thành nhiều loại khác nhau tùy theo cách tiếp cận: T ứ ấ , căn cứ vào đối tượng quản lý hành chính nhà nước trên cơ sở Nghị quyết 38-CP của Chính phủ ngày 04/5/1994. T ứ , căn cứ theo loại hình công việc của cơ quan nhà nước thì đơn giản hơn, có khả năng áp dụng rộng rãi. T ứ b , căn cứ các chức năng cung cấp các dịch vụ trong quản lý nhà nước cho cá nhân và tổ chức có nhu cầu như thủ tục cung cấp dịch vụ thông tin; thủ tục kiểm tra mức độ an toàn trong lao động;đây chính là hoạt động cung ứng dịch vụ công. T ứ , căn cứ theo quan hệ công tác trong hoạt động của các cơ quan thuộc bộ 9 máy quản lý nhà nước. 1.1.2. Đặc điểm của thủ tục hành chính Tính chất đa diện và nội dung phong phú của hoạt động quản lý hành chính có quy định đặc điểm của TTHC: - TTHC được điều chỉnh bằng các quy phạm thủ tục hành chính. - TTHC là trình tự thực hiện thẩm quyền trong quản lý hành chính nhà nước. - TTHC rất đa dạng, phức tạp. Tính đa dạng, phức tạp đó được quy định bởi hoạt động quản lý nhà nước. Vai trò, ý nghĩa của thủ tục hành chính Trong quản lý hành chính nhà nước và đời sống xã hội, TTHC có các vai trò sau đây: T ứ ấ , quy định TTHC là một bảo đảm pháp lý cho việc thực hiện các quy định nội dung. T ứ hai, quy định TTHC trực tiếp liên quan đến việc thực hiện thẩm quyền của các chủ thể quản lý hành chính nhà nước và việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức. T ứ b , quy định TTHC chuẩn mực là cơ sở để đảm bảo chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý hành chính nhà nước. T ứ , quy định TTHC là biểu hiện trình độ văn minh trong tổ chức, điều hành hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước. T ứ ă , quy định TTHC có ảnh hưởng, tác động lớn đến các hoạt động hợp tác kinh tế quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tó , TTHC có ý nghĩa quan trọng trong quản lý hành chính nhà nước và đời sống xã hội; nếu không thực hiện TTHC thì quyền lợi, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức cũng như nội dung chính sách có liên quan sẽ cơ bản chỉ trên “giấy tờ”, khó đi vào cuộc sống. Các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính xâ d ợ ặ ê ê ắ ơ b d H ị . Theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính có quy định việc xây dựng TTHC phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 1. Đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện. 2. Phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước. 3. ảo đảm quyền bình đẳng của các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính. 4. Tiết kiệm thời gian và chi phí của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước. 5. Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của các quy định về thủ tục hành chính. Ngoài ra, xây dựng thủ tục hành chính còn cần phải tuân thủ một số nguyên tắc sau: 10 - Thực hiện đúng pháp luật, tăng cường pháp chế nhằm tạo được công cụ quản lý hữu hiệu cho bộ máy nhà nước. - Phù hợp thực tế và nhu cầu khách quan của sự phát triển kinh tế - xã hội. - Có tính hệ thống chặt chẽ. , Cũng theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP quy định về nguyên tắc thực hiện các TTHC với nội dung như sau: 1. ảo đảm công khai, minh bạch các thủ tục hành chính đang được thực hiện. 2. ảo đảm khách quan, công bằng trong thực hiện thủ tục hành chính. 3. ảo đảm tính liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính. 4. ảo đảm quyền được phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đối với các thủ tục hành chính. 5. Đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức. 1.2. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” ở Việt Nam 1.2.1. Khái niệm cơ chế một cửa, một cửa liên thông “Cơ chế một cửa” là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính nhà nước trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là ộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước.[28, tr 2] “Một cửa liên thông” là một hình thức của cơ chế “một cửa” ở một mức độ phát triển cao hơn, góp phần thực hiện hiệu quả trong giải quyết công việc của cá nhân và tổ chức tại cơ quan hành chính nhà nước. “Cơ chế một cửa liên thông là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp hoặc giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính nhà nước”.[28, tr 2] Từ nhu cầu thực tế đó đòi hỏi các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương cần phải xây dựng cơ chế một cửa liên thông ngày càng hiện đại hơn. Trong đó, có các loại hình liên thông: - Liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp. - Liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Vị trí của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: - ộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh đặt tại Văn phòng cơ quan và chịu sự quản lý, chỉ đạo của Văn phòng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. 11 - ộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện đặt tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND hoặc Văn phòng UBND nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện sau đây gọi chung là Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện ; chịu sự quản lý, chỉ đạo của Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện. - ộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã đặt tại trụ sở UBND cấp xã. - ộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc thực hiện theo quy định của cơ quan chủ quản. Phạm vi áp dụng cơ chế “một cửa liên thông”: Theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, phạm vi áp dựng cơ chế một cửa liên thông được thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai; đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép xây dựng; tư pháp và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước 1.2.2. Vai trò của cơ chế “một cửa liên thông” trong cải cách thủ tục hành chính Cơ chế một cửa liên thông là một bước đột phá trong quá trình CCHC ở nước ta. Nó tạo bước chuyển biến đáng kể trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, tạo sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính, nâng cao nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức. Trong thời gian qua, việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông cho thấy đã có bước chuyển căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân. Hiệu quả của việc giải quyết hồ sơ theo cơ chế này đã làm cho nền hành chính trở nên dân chủ, minh bạch, có tính chuyên nghiệp, mang lại sự thuận tiện cho người dân. 1.2.3. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” Lãnh đạo UBND huyện Huyệ 12 Hình 1.1. Quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông 1.2.4. Trách nhiệm của các cơ quan chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông Theo Quyết đinh số 09/2015/QĐ-TTg và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm của cơ quan chính quyền địa phương. 1.2.5. Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất Theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. 1.3. Kinh nghiệm triển khai cơ chế “một cửa liên thông” tại một số địa phương và bài học kinh nghiệm Tại một số tỉnh miền trung như: Quảng ình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế từng bước thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đã có những kết quả tích cực để tác giả làm bài học kinh nghiệm cho việc nghiên cứu như sau: - Trong tổng thể thực hiện CCHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các tỉnh nghiên cứu đã tạo được bước chuyển biến rõ nét nhất về cải cách TTHC, tác động trực tiếp, làm thay đổi cơ bản, trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan hành chính địa phương theo hướng phục vụ, hiệu quả, đem lại thuận lợi, lợi ích cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. - Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai đồng bộ cả 3 cấp ở 3 tỉnh từ việc triển khai chủ trương, ban hành kế hoạch và chỉ đạo, đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bố trí nguồn nhân lực - Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối, luân chuyển và xử lý hồ sơ thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khoa học, phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ phận trong nội bộ cơ quan, giữa các cơ quan với nhau, qui định rõ thời hạn hoàn thành đối với từng phần việc cụ thể đã khắc phục được việc đùn đẩy, né tránh, gây phiền hà cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. - Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trực tiếp, gián tiếp tác động tích cực đến nhận thức, trách nhiệm, tác phong làm việc và hiệu quả công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước. - Cơ chế một cửa, một cửa liên thông thực sự có tác động tích cực đối với xã hội, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả của cải cách hành chính nhà nước nới chung, cải cách TTHC nói riêng. Từ kết quả khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: - Cần thiết sự thống nhất, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ và người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp; - Vấn đề nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, trước hết là người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; người đứng đầu phải đích thân, quyết 13 liệt và tâm huyết trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính nói chung, cơ chế một cửa, một cửa liên thông nói riêng; - Phải có quy trình, bước đi phù hợp cụ thể trong việc thể chế hoá các quy định của nhà nước về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai cũng như công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện tại cơ quan, đơn vị; - Tổ chức tham quan, nghiên cứu những mô hình tốt về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để học hỏi, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình điển hình về cơ chế một cửa, một cửa liên thông; - ố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực và khả năng giao tiếp, ứng xử tốt làm việc tại bộ phận một cửa và cán bộ, công chức trực tiếp thụ lý giải quyết hồ sơ công việc hành chính có liên quan tổ chức và công dân tại các phòng chuyên môn; đồng thời tăng cường đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa; - Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, địa điểm tiếp dân tiện lợi, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông; - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, công chức và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa và tác dụng, góp phần mang lại những hiệu quả thiết thực nhất trong việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Tiểu kết Chương 1 Trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước, cải cách TTHC theo cơ chế một cửa liên thông là một nội dung quan trọng, là một biện pháp nhằm chuyển dần từ nền hành chính cai trị sang nền hành chính phục vụ. Trong Chương 1, luận văn đã đề cập tới cơ sở khoa học về cải cách TTHC theo cơ chế một cửa liên thông với các nội dung cụ thể: khái niệm TTHC, đặc điểm, vai trò và ý nghĩa của TTHC, cải cách TTHC, nguyên tắc xây dựng và thực hiện TTHC, khái niệm cơ chế một cửa, một cửa liên thông, vai trò của cơ chế một cửa liên thông trong CCHC, quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông, trách nhiệm của cơ quan chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông cũng như việc đảm bảo cơ sở vật chất cho việc thực hiện cơ chế, trách nhiệm của các cơ quan chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa liên thông và một số kinh nghiệm, rút ra bài học kinh nghiệm tại một số địa phương . Như vậy, cải cách TTHC là một nội dung quan trọng của CCHC nhà nước, bao gồm quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu hoàn thiện TTHC nhà 14 nước nhằm đáp ứng yêu cầu nền hành chính phục vụ, hiệu lực và hiệu quả. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản nhằm định hướng và tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động theo cơ chế một cửa liên thông. Trên cơ sở văn bản, cơ chế một cửa liên thông đã được thực hiện thí điểm ở một số địa phương sau đó được tổ chức thực hiện ở tất cả các cơ quan hành chính nhà nước và bước đầu đã phát huy được tác dụng. Cải cách TTHC theo cơ chế một cửa liên thông đã tạo ra bước chuyển biến trong tư duy, hành động của cán bộ, công chức, tiết kiệm thời gian, tài chính cho công dân, tạo niềm tin của công dân đối với Đảng và Nhà nước, hướng tới một nền hành chính văn minh, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả. 15 Chương 2 THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA 2.1. Khái quát chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và cải cách hành chính tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 2.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Hoằng Hóa mang trong mình đầy đủ những đặc điểm địa lý của đất nước Việt Nam, có núi, rừng, sông, lạch, biển hội tụ, lại nằm trên trục đường thiên lý xưa, nay là quốc lộ 1A và có tuyến đường sắt ắc - Nam đi qua. Là huyện ven biển nên Hoằng Hoá được ảnh hưởng trực tiếp của khí hậu đại dương nhiệt đới, nhìn chung bốn mùa cây cỏ tốt tươi, môi trường lành mạnh, thoáng mát. ên cạnh những thuận lợi, điều kiện tự nhiên của Hoằng Hoá cũng đem đến những khó khăn trong quá trình chinh phục và cải tạo thiên nhiên, phòng chống thiên tai, bão, lũ. Đó là những yếu tố góp phần rèn luyện nên tính cách, bản lĩnh, truyền thống của con người Hoằng Hoá. Với tất cả những đặc điểm như vậy, Hoằng Hoá có một vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Thanh Hoá. Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoằng Hóa tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp và ngành nghề. 2.1.2. Khái quát về chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Chức năng của U ND huyện: - UBND huyện do Hội đồng nhân dân huyện bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân huyện, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên. - U ND cấp huyện nói chung cũng như U ND huyện Hoằng Hóa nói riêng chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn. - U ND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở. 16 Nhiệm vụ của U ND huyện: - Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp mình theo hướng dẫn của ủy ban nhân dân cấp trên; Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương theo phân cấp của ủy ban nhân dân cấp. 2.1.3. Khái quát về triển khai cải cách hành chính tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Với những điều kiện thuận lợi về tự nhiên, kinh tế - xã hội cùng với chức năng và nhiệm vụ được quy định, thì UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã từng bước thực hiện CCHC tại huyện như sau: 1. Cải cách thể chế: 2. Cải cách thủ tục hành chính: - Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ, các bộ, ngành, U ND tỉnh: - Kiểm soát thủ tục hành chính: - Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: 3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 5. Cải cách tài chính công: 6. Về hiện đại hóa nền hành chính: 2.2. Thực trạng tổ chức thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” tại Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 2.2.1. Về công tác chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa trong triển khai cơ chế “một cửa liên thông” tại UBND huyện Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 93/200 /QĐ-TTg và sau đó được thay thế bằng Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Theo đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1525/QĐ- U ND ngày 23/5/2012 của U ND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015; Công văn số 8 /SNV-CCHC ngày 09/2/2012 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 04/8/2015, cùng với Công văn số 966/SNV-CCHC ngày 08/9/2015 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 2.2.2. Về công tác tổ chức thực hiện tại UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 1. Về ban hành văn bản triển khai: Thực hiện nội dung chỉ đạo tại các văn bản của U ND tỉnh Thanh Hóa, U ND huyện Hoằng Hóa đã ban hành Công văn số 1355/U ND-NV ngày 22/9/2015 về triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng 17 Chính phủ; tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg đến tất cả các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ngày 15/12/2015, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 1 89/KH-U ND về thực hiện CCHC nhà nước năm 2016. Trên cơ sở Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3212/2016/QĐ-U ND ngày 05/5/2016 về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện Hoằng Hoá. 2. Về các nội dung thực hiện: - Số lượng các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: U ND huyện đã thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính qua ộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ộ phận một cửa điện tử U ND huyện . Số đơn vị xã, thị trấn có ộ phận tiếp nhận và trả kết quả là 43/43 đơn vị. - Số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: + Đối với cấp huyện: Số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định là 269 TTHC , hiện nay đang thực hiện là 269 TTHC , đạt tỷ lệ là 100%. + Đối với cấp xã, thị trấn: Số thủ tục hành chính theo quy định và hiện nay đang thực hiện của các đơn vị số liệu cụ thể trong phụ lục kèm theo . - Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; U ND huyện tập trung chỉ đạo rà soát, đưa 100% thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch U ND tỉnh công bố, quy trình, thời gian giải quyết, phí và lệ phí theo quy định; quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí, phân công công chức có trình độ, năng lực, uy tín tại ộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã, thị trấn. Kết quả thực hiện từ 01/6/2015 đến 31/5/2016. 2.3. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 2.3.1. Kết quả chung giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại UBNDhuyện Hoằng Hóa được thể hiện qua một số lĩnh vực chủ yếu như sau: 18 Lĩnh vực tư pháp: Bảng 2.1. Kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Lĩnh vực Tư pháp Năm Kết quả giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông Tổng số hồ sơ đã nhận Tổng số hồ sơ được giải quyết đúng hạn Tổng số hồ sơ quá hạn giải quyết Tỷ lệ % số hồ sơ được giải quyết đúng hạn 1 2012 112 112 0 100 2 2013 155 155 0 100 3 2014 274 274 0 100 4 2015 306 306 0 100 5 T5/2016 443 443 0 100 Lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Bảng 2.2. Kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường Năm Kết quả giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông Tổng số hồ sơ đã nhận Tổng số hồ sơ được giải quyết đúng hạn Tổng số hồ sơ quá hạn giải quyết Tỷ lệ % số hồ sơ được giải quyết đúng hạn 1 2012 3966 3544 422 89,3 2 2013 5122 5055 67 98,7 3 2014 6447 6228 219 96,6 4 2015 6993 6830 163 97,7 5 T5/2016 7338 6988 350 95,2 19 Lĩnh vực xây dựng: Bảng 2.3. Kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Lĩnh vực Xây dựng Năm Kết quả giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông Tổng số hồ sơ đã nhận Tổng số hồ sơ được giải quyết đúng hạn Tổng số hồ sơ quá hạn giải quyết Tỷ lệ % số hồ sơ được giải quyết đúng hạn 1 2012 22 22 0 100 2 2013 33 31 2 94 3 2014 40 40 0 100 4 2015 38 38 0 100 5 T5/2016 43 42 1 97,7 Lĩnh vực Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch: Lĩnh vực Tài chính, Kế hoạch, Đầu tư: Bảng 2.4. Kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Lĩnh vực Tài chính, Kế hoạch, Đầu tư Năm Kết quả giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông Tổng số hồ sơ đã nhận Tổng số hồ sơ được giải quyết đúng hạn Tổng số hồ sơ quá hạn giải quyết Tỷ lệ % số hồ sơ được giải quyết đúng hạn 1 2012 268 265 3 98,9 2 2013 293 289 4 98,6 3 2014 423 412 11 97,4 4 2015 554 551 3 99,4 5 T5/2016 577 570 7 98,8 20 Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội: Bảng 2.5. Kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội Năm Kết quả giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông Tổng số hồ sơ đã nhận Tổng số hồ sơ được giải quyết đúng hạn Tổng số hồ sơ quá hạn giải quyết Tỷ lệ % số hồ sơ được giải quyết đúng hạn 1 2012 1621 1616 5 99,7 2 2013 1556 1556 0 100 3 2014 1889 1886 3 99,8 4 2015 2126 2126 0 100 5 T5/2016 2130 2130 0 100 2.3.2. Các loại thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” tại UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Sau khi UBND tỉnh công bố TTHC: Số lượng TTHC đã đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện là 269 TTHC, số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định là 269 TTHC, đạt tỷ lệ 100%. 2.3.3. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liê

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_cai_cach_thu_tuc_hanh_chinh_theo_co_che_mot.pdf
Tài liệu liên quan