Tóm tắt Luận văn Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân quận bình thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận tiếp

nhận và trả kết quả

- Tiếp tục triển khai và mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối

và khai thác hạ tầng công nghệ thông tin cơ sở đã được xây dựng. Đảm bảo phần

cứng của hạ tầng công nghệ thông tin và các thiết bị chuyên dụng theo quy định; tổ

chức và sử dụng hiệu quả các phần mềm tin học để giải quyết nhanh chóng hồ sơ cho

cá nhân, tổ chức.

- Xây dựng hệ thống phần mềm dùng chung liên thông với hệ thống Một cửa

điện tử của thành phố để giúp các thông tin được xuyên suốt, người dân tra cứu hồ sơ

dễ dàng

pdf23 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 297 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân quận bình thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i cách thủ tục hành chính tại UBND quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh. Chương 3. Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính tại UBND quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh. Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.1. Những vấn đề chung về cơ chế một cửa, một cửa liên thông 1.1.1. Một số khái niệm có liên quan 1.1.1.1. Khái niệm về cơ chế "Cơ chế" là cách vận hành, cách hoạt động bao gồm nhiều bước để có được công việc cụ thể, nhằm hoàn thành công việc ở trong một hệ thống hoặc một tổ chức. Trong hệ thống đó, các bộ phận cấu thành tham gia vào “cơ chế” ở các mức độ khác nhau tuỳ theo khả năng và trách nhiệm của chúng. Điều đó có nghĩa là các bộ phận của hệ thống hoặc tổ chức điều liên quan đến “cơ chế” của nó và cùng thực hiện những quy định của “cơ chế”. 1.1.1.2. Khái niệm về cơ chế một cửa Cơ chế một cửa là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính nhà nước trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước. 1.1.1.3. Khái niệm về cơ chế một cửa liên thông Cơ chế một cửa liên thông là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp hoặc giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính nhà nước 1.1.2. Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa và cơ chế một cửa liên thông - Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính - Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức - Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức - Việc thu phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 1.1.3. Phạm vi áp dụng cơ chế một cửa và cơ chế một cửa liên thông 5 Cơ chế một cửa được thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của một trong các cơ quan sau: + Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. + Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. + Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. + Các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương. - Cơ chế một cửa liên thông được thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai; đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép xây dựng; tư pháp và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước. 1.2. Thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính 1.2.1. Thủ tục hành chính 1.2.1.1. Khái niệm thủ tục hành chính Thủ tục hành chính là một quy phạm pháp luật quy định về trình tự về thời gian, về không gian khi thực hiện một thẩm quyền nhất định của bộ máy Nhà nước, là cách thức giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền trong mối quan hệ nội bộ của hành chính và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức cá nhân công dân. 1.2.1.2. Đặc điểm thủ tục hành chính Thứ nhất, thủ tục hành chính được điều chỉnh bằng các quy phạm thủ tục hành chính. Thứ hai, thủ tục hành chính là trình tự thực hiện thẩm quyền trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Thứ ba, thủ tục hành chính rất đa dạng và phức tạp. Thứ tư, thủ tục hành chính có tính năng động hơn so với các quy phạm nội dung của luật hành chính, đòi hỏi phải thay đổi nhanh hơn để thích ứng và phù hợp với nhu cầu thực tế của đời sống xã hội. 1.2.2. Cải cách thủ tục hành chính Cải cách TTHC là quá trình rà soát, đánh giá để loại bỏ những bước, những thủ tục bất hợp lý, không cần thiết, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các TTHC mới theo quy định của pháp luật và triển khai thực hiện công khai, minh bạch tất cả các TTHC bằng các hình thức thích hợp. 1.2.3. Vai trò của cơ chế một cửa và cơ chế một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính Một là: Đối với người dân Với mục đích chuyển từ nền hành chính cai trị sang nền hành chính phục vụ, đặt mục tiêu hàng đầu là phục vụ cho người dân một cách tốt nhất. Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã tạo thuận lợi trong việc giải quyết thủ tục hành chính, giảm bớt được các thủ tục hành chính không cần thiết, giảm tối đa sự phiền hà cho công dân, tổ chức khi có yêu cầu thực hiện giao dịch hành chính với cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với nhà nước. 6 Nếu như trước đây khi chưa có mô hình một cửa, một cửa liên thông thì người dân có công việc cần giải quyết tại cơ quan HCNN họ phải đến từng phòng ban chuyên môn để liên hệ, và các quy trình thủ tục giải quyết phức tạp, mất nhiều thời gian, công sức. Khi triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông thì người dân chỉ phải liên hệ với một bộ phận duy nhất là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả. Cùng với sự công khai hóa mọi thủ tục hành chính, thời gian giải quyết và các loại phí đã hạn chế tình trạng quan liêu, tham nhũng, khắc phục tình trạng các cơ quan HCNN tùy tiện đặt ra và thu các loại phí không đúng quy định. Đồng thời, đảm bảo cho mỗi người dân có thể tham gia vào hoạt động giám sát và quản lý hành chính nhà nước. Hai là: Đối với cơ quan hành chính nhà nước Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông góp phần nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu quả bằng việc xác định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan các cấp và của từng cán bộ, công chức. Các cơ quan hành chính thống nhất một bộ TTHC chung và quy trình giải quyết cụ thể, công khai để nhân dân được biết và thực hiện theo. Mối quan hệ giữa các phòng ban trong giải quyết công việc cho nhân dân ngày càng thắt chặt. Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã khắc phục tình trạng các cơ quan tự đặt ra và thu các loại phí khác, qua đó, thống nhất mức lệ phí đối với cùng một loại dịch vụ. Mặt khác, giúp các phòng ban có điều kiện tập trung và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời góp phần tăng cường năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức; kỹ năng nghiệp vụ hành chính cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao uy tín của các cơ quan HCNN và tăng khả năng thu hút đầu tư nước ngoài: Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông góp phần đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan HCNN. Bởi việc thực hiện cơ chế này nhằm đơn giản hóa TTHC trong việc giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức; tiết kiệm được thời gian và chi phí, từ đó tăng khả năng thu hút đầu tư nước ngoài, giúp nền kinh tế phát triển. 1.3. Quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính 7 Quy trình thực hiện cơ chế một cửa trong cải cách thủ tục hành chính bao gồm các bước sau: Sơ đồ 1.1. Quy trình thực hiện cơ chế “một cửa” (nguồn: tác giả tổng hợp) Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Bước 2: Chuyển hồ sơ Bước 3: Giải quyết hồ sơ Bước 4: Trả kết quả giải quyết hồ sơ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN (thẩm định, xác minh hồ sơ) LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (ký, phê duyệt, quyết định) BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ Nộp hồ sơ Chuyển hồ sơ Trả kết quả Trả kết quả 8 Quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính gồm các bước sau: Sơ đồ 1.2. Quy trình thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” (nguồn: tác giả tổng hợp) Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Bước 2: Chuyển hồ sơ Bước 3: Giải quyết hồ sơ Bước 4: Trả kết quả giải quyết hồ sơ 1.4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính 1.4.1. Yếu tố thể chế 1.4.2. Yếu tố con người 1.4.3. Yếu tố cơ sở vật chất 1.4.4. Yếu tố tổ chức bộ máy 1.4.5. Yếu tố ứng dụng CNTT Tiểu kết chương 1 CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CƠ QUAN CHỦ TRÌ (thẩm định hồ sơ) LÃNH ĐẠO KIỂM TRA, KÝ DUYỆT BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ Nộp hồ sơ Chuyển hồ sơ Trả kết quả CƠ QUAN PHỐI HỢP Lấy ý kiến Trả kết quả Trả kết quả Trả kết quả Trả kết quả 9 Chương 2 THỰC TRẠNG CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND QUẬN BÌNH THẠNH – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1. Khái quát về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND quận Bình Thạnh 2.1.1. Cơ cấu tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận chịu sự chỉ đạo, quản lý của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, do Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận làm Trưởng Bộ phận. Bộ phận này được bố trí 9 công chức làm việc bao gồm[32]: - Văn phòng HĐND và UBND quận: 03 người; - Phòng Tư pháp quận: 02 người; - Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Bình Thạnh (trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố): 04 người; Ngoài ra, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn bố trí 02 nhân viên hợp đồng thuê ngoài (01 nhân viên phụ trách bảo vệ và hướng dẫn khách khi đến liên hệ giải quyết hồ sơ hành chính và 01 nhân viên phụ trách giữ xe khách khi đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả). 2.1.2. Về chức năng và nhiệm vụ *Chức năng: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có chức năng hướng dẫn, tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức được thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo quy định thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của các phòng ban thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh. *Nhiệm vụ: Thực hiện đúng quy trình về tiếp nhận, chuyển hồ sơ, trả kết quả, thu phí,lệ phí (nếu có) theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. - Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên mạng (đối với các thủ tục hành chính đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến) và chuyển giao các phòng ban chuyên môn giải quyết theo quy định. - Chuyển giao hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân đến phòng ban chuyên môn có liên quan kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đúng thẩm quyền. - Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ các phòng ban chuyên môn. - Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định. - Công chức tiếp nhận chỉ thực hiện việc trao đổi về bổ sung hồ sơ hành chính hoặc hoàn trả hồ sơ hành chính với tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ khi có văn bản của 10 lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận hoặc các Trưởng phòng ban chuyên môn theo Ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. - Khi hồ sơ trễ hạn trả kết quả, công chức tiếp nhận có trách nhiệm trả lời và phát hành thư xin lỗi tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ về lý do trễ hạn và ngày trả kết quả cụ thể. Trường hợp không được cung cấp văn bản (thư xin lỗi) về sự trễ hạn của phòng ban chuyên môn thụ lý, công chức tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận để được giải quyết. - Ứng dụng công nghệ thông tin trong lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thông tin theo quy định của pháp luật. Quản lý, sử dụng sổ sách, biểu thống kê. 2.2. Thực trạng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính tại UBND quận Bình Thạnh *Quy trình đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 11 Quy trình cụ thể như sau: Sơ đồ 2.1. Quy trình đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (nguồn: tác giả tổng hợp) CÁ NHÂN, TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO UBND QUẬN (ký, phê duyệt) PHÒNG TƯ PHÁP (thẩm định, xác minh hồ sơ) VĂN PHÒNG UBND QUẬN (kiểm tra, trình ký) BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ (tiếp nhận, xem xét, thu lệ phí) Nộp hồ sơ Chuyển HS VĂN THƯ UBND QUẬN (đóng dấu, trả kết quả) Trả kết quả Trả KQ 12 *Quy trình cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Sơ đồ 2.2. Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (Nguồn: Tác giả tổng hợp) 2.3. Đánh giá chung về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính tại UBND quận Bình Thạnh 2.3.1. Kết quả đạt được *Công tác rà soát, cập nhập các văn bản quy phạm pháp luật, tham dự tập huấn được thực hiện thường xuyên Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân quận, Văn phòng HĐND và UBND quận, tất cả công chức, viên chức đang công tác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thường xuyên được cử tham dự các hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, tập huấn kỹ năng giao tiếp, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân khi đến giao dịch hành chính do các sở, ngành thành phố và quận tổ chức. Phối hợp tốt với các đơn vị, phòng ban thuộc quận thường xuyên cập nhật, rà soát các tình trạng pháp lý, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết hồ sơ..v.v..do các văn bản quy phạm pháp luật hoặc các thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân Thành CÁ NHÂN, TỔ CHỨC PHÒNG KINH TẾ (thẩm định hồ sơ) THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN (xem xét, ký duyệt) BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ Nộp hồ sơ Chuyển HS Trả kết quả CHI CỤC THUẾ Trả KQ UBND PHƯỜNG 13 phố ban hành mới để kịp thời hướng dẫn, tư vấn người dân, tổ chức khi đến liên hệ, giao dịch hồ sơ hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. *Công tác tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện nghiêm quy chế tiếp công dân của đơn vị cũng như theo quy định của pháp luật; thời gian tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy hàng tuần; công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” được cải tiến đơn giản, nhanh gọn hơn, hồ sơ được công chức tiếp nhận, phân loại và giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng pháp luật. *Về tình hình thực hiện Thư xin lỗi: Thực hiện Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của UBND Thành phố ban hành Quy định về Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn; Ủy ban nhân dân quận đã ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai hướng dẫn đến các phòng ban và các Ủy ban nhân dân phường đầy đủ các nội dung theo quy định của Thành phố về Thư xin lỗi; xác định đây là việc làm thể hiện thái độ tôn trọng người dân và tăng trách nhiệm của cán bộ, công chức cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các nhu cầu chính đáng, hợp pháp của người dân. Đồng thời, chỉ đạo các phòng ban liên quan tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính đúng quy trình, đúng pháp luật, đúng thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, hạn chế tối đa việc xử lý chậm hồ sơ mà không có lý do chính đáng. Trường hợp công việc cần kéo dài thời gian so với quy định phải có thông báo công khai, kịp thời cho tổ chức và người dân biết rõ lý do và sẽ kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trễ hạn mà không thực hiện Thư xin lỗi và cam kết thời gian hoàn thành. * Thực hiện thu thập phiếu lấy ý kiến về mức độ hài lòng của nhân dân khi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao dịch thủ tục hành chính Qua việc thu thập các ý kiến của cá nhân, tổ chức thì đa số các ý kiến đều hài lòng về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đang làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong việc hướng dẫn các thủ tục, thành phần hồ sơ khi đến nộp, nhận hồ sơ. * Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giải quyết thủ tục hành chính Để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện khắc phục các mặt hạn chế, từ đầu năm 2016 UBND quận đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, có đề ra nhiều giải pháp như tăng cường nhân sự bộ máy, cải tiến quy trình, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc ứng dụng CNTT. *Nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ, công chức Với việc ban hành quy chế Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, và việc 14 bố trí kiosk đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc có trách nhiệm hơn với công việc của mình, tránh nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân khi đến làm thủ tục hành chính, hạn chế tiêu cực. Đồng thời, quận cũng cử CBCC tham gia các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị, về giao tiếp, tiếp công dân và xử lý đơn thư,... nhằm nâng cao nhận thức của CBCC cả về chuyên môn lẫn giao tiếp ứng xử với người dân. *Nâng cao trách nhiệm của người dân khi đến làm thủ tục Tại nơi tiếp nhận hồ sơ, quận luôn bố trí một người hướng dẫn trình tự, thủ tục, giải quyết khúc mắc cho người dân khi đến giao dịch. Thêm vào đó, người dân có thể tìm hiểu thông tin trước về quy trình, thủ tục tại nhà với việc kết nối với hệ thống mạng để chuẩn bị hồ sơ của mình được chu đáo. Qua đó tạo nhiềm tin của dân vào Đảng, nhà nước. 2.3.2. Hạn chế - Một số thủ tục còn phức tạp, rườm rà nhất là thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng gây khó khăn cho tổ chức và cá nhân khi thực hiện đăng ký nộp hồ sơ nhất là đối với hồ sơ nộp trực tuyến qua mạng. - Việc liên thông giữa quận với các sở, ngành khác vẫn chưa được thông suốt. - Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC đã đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên vẫn còn một số điểm hạn chế - Một số phòng ban chuyên môn và UBND phường chưa thật sự quan tâm thực hiện việc rà soát bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp quận và phường sau khi thực thi các quyết định công bố, cập nhật, sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính của UBND thành phố dẫn đến khó khăn trong việc thống kê, cập nhật và niêm yết. - Cán bộ, công chức phụ trách công tác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi có thay đổi nhân sự thì việc nắm bắt công việc, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị còn thụ động, chưa chủ động nghiên cứu đề xuất giải pháp trong công việc. Tồn tại một bộ phận cán bộ, công chức hạch sách dân, gây phiền hà cho dân, một số còn chây ì trong công việc, không quan tâm đến thời hạn giải quyết thủ tục. - Hiện nay, mỗi quyết định công bố một hoặc một số thủ tục hành chính khác nhau, dẫn đến khó khăn trong việc tổ chức, tập hợp, liên kết, sắp xếp TTHC. - UBND quận Bình Thạnh mới chỉ triển khai 01 thủ tục được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông là thủ tục: cấp giấy phép đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, trong khi đó thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng là những thủ tục phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau thì chưa được triển khai theo quy trình một cửa liên thông. 15 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế *Nguyên nhân chủ quan - Thủ trưởng một số đơn vị chưa tập trung đầu tư trong điều hành và tổ chức thực hiện, chưa hiểu rõ cơ chế một cửa, một cửa liên thông, sự chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được thực hiện thường xuyên. - Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức còn chưa đồng đều, chưa có nhiều kinh nghiệm trong quá trình giải quyết công việc, việc nắm bắt những quy định mới của pháp luâṭ chưa kịp thời, thiếu sự câp̣ nhâṭ, nghiên cứu để vâṇ dụng vào tình huống cụ thể nên ảnh hưởng đến việc hướng dẫn, giải thích cũng như giải quyết các TTHC cho người dân. - Một số cán bộ, công chức khi giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức, công dân còn có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực. - Công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế, do vậy người dân và các tổ chức xã hội chưa hiểu biết đầy đủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện chưa được chú trọng đúng mức nên chưa có sự điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với đặc điểm của quận. *Nguyên nhân khách quan - Văn bản quy phạm pháp luật về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa thực sự nhấn mạnh được tầm quan trọng của chủ trương này trong cải cách TTHC. - Thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn chưa được đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện, chưa tiết kiệm được thời gian và chi phí cho các nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình tuân thủ, thực hiện; tính ổn định, đồng bộ của một số văn bản chưa cao gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và cán bộ, công chức khi thực hiện. - Quy định chưa cụ thể trách nhiệm của các cơ quan trong việc phối hợp liên thông. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước chưa chặt chẽ, có sự chia cắt giữa các cấp hành chính ở địa phương với các cơ quan ngành dọc của trung ương ở địa phương, do vậy việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính liên thông gặp nhiều khó khăn. - Ủy ban nhân dân Thành phố còn hạn chế trong việc tổng hợp, thống kê, phân loại, xác định và công bố bộ TTHC. - Do thói quen của người dân hiện vẫn thích thực hiện các thủ tục bằng thủ công, chưa quen với việc thực hiện các thủ tục trực tuyến. - Việc xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại là nội dung công việc mới, chưa có tiêu chí, quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động nên cũng gây khó khăn cho Ủy ban nhân dân quận và phường trong việc triển khai thực hiện, khó khăn trong việc khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức làm ở bộ phận này. - Việc đo lường mức độ hài lòng của người dân về thái độ của cán bộ, công chức, về thời gian giải quyết TTHC là một kênh thông tin quan trọng để góp phần nâng cao hiệu quả cải cách TTHC. 16 - Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông nói chung và xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại nói riêng cần phải đầu tư lớn về nguồn lực trong khi điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn quận chưa cho phép nên việc đầu tư thực hiện vẫn còn một số hạn chế. - Chế đô ̣chính sách đối với cán bô ̣làm việc tại Bô ̣phâṇ tiếp nhận và trả kết quả, nhất là tiền lương chưa hợp lý, chưa tạo được đôṇg cơ làm việc cho cán bộ công chức. 17 Chương 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1. Các căn cứ đề xuất giải pháp 3.1.1. Căn cứ vào quan điểm, định hướng của Đảng 3.1.2. Căn cứ vào chương trình cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân thành phố 3.1.3. Căn cứ vào tình hình thực tế của quận Bình Thạnh 3.2 Giải pháp hoàn thiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 3.2.1 Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính - Quận ủy tiếp tục chỉ đạo phòng – ban trong quận quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. UBND quận quan tâm chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” nhằm giải quyết tốt ở lĩnh vực nhà đất, xây dựng... - Lãnh đạo cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình; thực hiện nghiêm việc xây dựng chương trình cải cách thủ tục hành chính định kỳ hàng năm, phân công cụ thể các cơ quan, đơn vị, phòng, ban chuyên môn trực thuộc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực phụ trách; thường xuyên thanh tra công vụ, kiểm tra việc công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân, các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác cải cách thủ tục hành chính theo quy định. - Bên cạnh đó, lãnh đạo cần lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân và của cán bộ, công chức qua các kênh thông tin như: hòm thư góp ý, đơn thư khiếu nại, báo cáo tổng kết, tiếp xúc với người dân để bám sát thực tiễn, đảm bảo hiệu quả của công tác quản lý. 3.2.2 Nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức; trong đó, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng làm việc, xử lý tình huống, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, các kỹ năng về giao tiếp, ứng xử, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có thái độ chuẩn mực, lịch sự, nhã nhặn khi tiếp công dân, giải quyết đúng thời gi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_co_che_mot_cua_mot_cua_lien_thong_trong_cai.pdf
Tài liệu liên quan