Tóm tắt Luận văn Đầu tư theo hình thức công – tư để phát triển cơ sở hạ tầng: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam - Nguyễn Thị Phương Thanh

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT .Error! Bookmark not defined.

DANH MỤC CÁC BẢNG.Error! Bookmark not defined.

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .Error! Bookmark not defined.

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Lý do lựa chọn đề tài.1

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu .2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

4. Những đóng góp mới của luận văn .4

5. Cấu trúc của luận văn.4

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ

ĐẦU TƢ THEO HÌNH THỨC PPP TRONG LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNGError! Bookmark not

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu .Error! Bookmark not defined.

1.1.1. Công trình về đầu tư theo hình thức công tư trên thế giớiError! Bookmark not defined.

1.1.2. Công trình đầu tư theo hình thức PPP tại Việt Nam Error! Bookmark not defined.

1.1.3. Những kết quả có thể kế thừa .Error! Bookmark not defined.

1.1.4. Khoảng trống nghiên cứu .Error! Bookmark not defined.

1.2. Cơ sở lý luận về đầu tư theo hình thức PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầngError! Bookmark not d

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, các hình thức của đầu tư theo hình thức PPPError! Bookmark not

1.2.2. Sự cần thiết áp dụng hình thức hợp tác công tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầngError! Bookm

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện của dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ

tầng .Error! Bookmark not defined.

CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.Error! Bookmark not defined.

2.1. Sơ đồ quy trình nghiên cứu .Error! Bookmark not defined.

2.2. Thu thập số liệu.Error! Bookmark not defined.

2.3. Phương pháp xử lý số liệu.Error! Bookmark not defined.

CHƢƠNG 3. NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN PPP TRONG LĨNH

VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG Ở SINGAPORE, INDONESIA VÀ BÀI HỌC KINH

NGHIỆM CHO VIỆT NAM.Error! Bookmark not defined.

3.1. Triển khai dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng tư của SingaporeError! Bookmark not def

3.1.1. Ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài đến thực hiện dự án PPP trong lĩnh vực cơ

sở hạ tầng .Error! Bookmark not defined.3.1.2. Ảnh hưởng của yếu tố bên trong đến thực hiện dự án PPP trong lĩnh vực cơ

sở hạ tầng .Error! Bookmark not defined.

3.1.3. Thực trạng đầu tư PPP cho phát triển cơ sở hạ tầng tại SingaporeError! Bookmark not d

3.2. Triển khai dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng tư của IndonesiaError! Bookmark not def

3.2.1. Ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài đến thực hiện dự án PPP trong lĩnh vực cơ

sở hạ tầng .Error! Bookmark not defined.

3.2.2. Ảnh hưởng của yếu tố bên trong đến thực hiện dự án PPP trong lĩnh vực cơ

sở hạ tầng .Error! Bookmark not defined.

3.2.3. Thực trạng đầu tư PPP cho phát triển cơ sở hạ tầng tại IndonesiaError! Bookmark not d

3.3. Bài học thành công, thất bại của đầu tư theo hình thức công tưError! Bookmark not defined.

3.3.1. Khung pháp lý PPP hoàn thiện .Error! Bookmark not defined.

3.3.2. Xây dựng cơ quan quản lý PPP độc lập.Error! Bookmark not defined.

3.3.3. Lựa chọn đối tác tham gia dự án theo PPP .Error! Bookmark not defined.

CHƢƠNG 4: HÀM Ý CHO VIỆT NAM TRIỂN KHAI DỰ ÁN PPP TRONG LĨNH

VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG TỪ KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƢỚCError! Bookmark not defined.

4.1. Tổng quan tình hình triển khai dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng của Việt

Nam .Error! Bookmark not defined.

4.1.1. Ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài đến thực hiện của dự án PPP trong lĩnh vực

cơ sở hạ tầng .Error! Bookmark not defined.

4.1.2. Ảnh hưởng của yếu tố bên trong đến thực hiện của dự án PPP trong lĩnh vực

cơ sở hạ tầng .Error! Bookmark not defined.

4.1.3. Tình hình triển khai dự án PPP để phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt NamError! Bookmark

4.2. Hàm ý cho Việt Nam triển khai dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng từ kinh

nghiệm triển khai của các nước .Error! Bookmark not defined.

4.2.1. Hoàn thiện khung pháp lý cho áp dụng PPP vào lĩnh vực cơ sở hạ tầngError! Bookmark no

4.2.2. Quy định cụ thể chi tiết hơn về việc lựa chọn nhà thầuError! Bookmark not defined.

4.2.3. Cách thức quản lý các dự án PPP .Error! Bookmark not defined.

KẾT LUẬN.Error! Bookmark not defined.

TÀI LIỆU THAM KHẢO.6

pdf15 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Đầu tư theo hình thức công – tư để phát triển cơ sở hạ tầng: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam - Nguyễn Thị Phương Thanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THANH ĐẦU TƢ THEO HÌNH THỨC CÔNG – TƢ ĐỂ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THANH ĐẦU TƢ THEO HÌNH THỨC CÔNG – TƢ ĐỂ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế Mã số: 60310106 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ KIM ANH XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là kết quả nghiên cứu của riêng tôi, không sao chép của ai. Trong nội dung luận văn có tham khảo và sử dụng các tài liệu, sách báo, thông tin được đăng tải trên các tác phẩm, tạp chí và trang web theo danh mục tài liệu tham khảo của luận văn. Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phƣơng Thanh LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn - PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh cùng toàn thể các thầy cô giáo Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Tác giả cũng xin trân trọng cảm ơn Bộ phận sau đại học, Phòng đào tạo, các anh/chị chuyên viên văn phòng Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế. Xin chân thành cảm ơn gia đình, tất cả các bạn bè, anh chị em đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ nhiệt tình và đóng góp nhiều ý kiến quý báu để tôi hoàn thành luận văn này. Do thời gian nghiên cứu có hạn, luận văn của tôi chắc chắn không thể tránh khỏi những sơ suất, thiếu sót, tôi rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô giáo cùng toàn thể bạn đọc. Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phƣơng Thanh MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ............... Error! Bookmark not defined. DANH MỤC CÁC BẢNG .......................................................... Error! Bookmark not defined. DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .................................................... Error! Bookmark not defined. PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................................ 1 1. Lý do lựa chọn đề tài .................................................................................................... 1 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu .............................................. 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................................ 3 4. Những đóng góp mới của luận văn .............................................................................. 4 5. Cấu trúc của luận văn ................................................................................................... 4 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƢ THEO HÌNH THỨC PPP TRONG LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNGError! Bookmark not defined. 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ................................ Error! Bookmark not defined. 1.1.1. Công trình về đầu tư theo hình thức công tư trên thế giớiError! Bookmark not defined. 1.1.2. Công trình đầu tư theo hình thức PPP tại Việt Nam Error! Bookmark not defined. 1.1.3. Những kết quả có thể kế thừa .................................. Error! Bookmark not defined. 1.1.4. Khoảng trống nghiên cứu ........................................ Error! Bookmark not defined. 1.2. Cơ sở lý luận về đầu tư theo hình thức PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầngError! Bookmark not defined. 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, các hình thức của đầu tư theo hình thức PPPError! Bookmark not defined. 1.2.2. Sự cần thiết áp dụng hình thức hợp tác công tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầngError! Bookmark not defined. 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện của dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng ............................................................................. Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................... Error! Bookmark not defined. 2.1. Sơ đồ quy trình nghiên cứu ........................................ Error! Bookmark not defined. 2.2. Thu thập số liệu .......................................................... Error! Bookmark not defined. 2.3. Phương pháp xử lý số liệu .......................................... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3. NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN PPP TRONG LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG Ở SINGAPORE, INDONESIA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM ...................................................... Error! Bookmark not defined. 3.1. Triển khai dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng tư của SingaporeError! Bookmark not defined. 3.1.1. Ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài đến thực hiện dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Ảnh hưởng của yếu tố bên trong đến thực hiện dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.3. Thực trạng đầu tư PPP cho phát triển cơ sở hạ tầng tại SingaporeError! Bookmark not defined. 3.2. Triển khai dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng tư của IndonesiaError! Bookmark not defined. 3.2.1. Ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài đến thực hiện dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Ảnh hưởng của yếu tố bên trong đến thực hiện dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.3. Thực trạng đầu tư PPP cho phát triển cơ sở hạ tầng tại IndonesiaError! Bookmark not defined. 3.3. Bài học thành công, thất bại của đầu tư theo hình thức công tưError! Bookmark not defined. 3.3.1. Khung pháp lý PPP hoàn thiện ............................ Error! Bookmark not defined. 3.3.2. Xây dựng cơ quan quản lý PPP độc lập ............... Error! Bookmark not defined. 3.3.3. Lựa chọn đối tác tham gia dự án theo PPP .......... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 4: HÀM Ý CHO VIỆT NAM TRIỂN KHAI DỰ ÁN PPP TRONG LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG TỪ KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƢỚCError! Bookmark not defined. 4.1. Tổng quan tình hình triển khai dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng của Việt Nam .................................................................................... Error! Bookmark not defined. 4.1.1. Ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài đến thực hiện của dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 4.1.2. Ảnh hưởng của yếu tố bên trong đến thực hiện của dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 4.1.3. Tình hình triển khai dự án PPP để phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt NamError! Bookmark not defined. 4.2. Hàm ý cho Việt Nam triển khai dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng từ kinh nghiệm triển khai của các nước ............................................ Error! Bookmark not defined. 4.2.1. Hoàn thiện khung pháp lý cho áp dụng PPP vào lĩnh vực cơ sở hạ tầngError! Bookmark not defined. 4.2.2. Quy định cụ thể chi tiết hơn về việc lựa chọn nhà thầuError! Bookmark not defined. 4.2.3. Cách thức quản lý các dự án PPP ............................ Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN .................................................................................. Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................................ 6 XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN PGS.TS. Nguyn Th 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do lựa chọn đề tài Cơ sở hạ tầng đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Sự phát triển của hạ tầng giúp nâng cao mức sống cho xã hội thông qua việc mang lại những sản phẩm dịch vụ công cộng tốt hơn, đồng thời cơ sở hạ tầng cũng hỗ trợ cho sự tăng trưởng kinh tế và củng cố vị trí cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Vì vậy hầu hết các quốc gia đều dành ngân sách lớn để đầu tư cơ sở hạ tầng. Đầu tư dưới hình thức công - tư (PPP) đã được áp dụng rộng rãi và thu được nhiều thành quả trên thế giới đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Thế mạnh của hình thức PPP là cung cấp dịch vụ công nghệ hiện đại ngay cả khi ngân sách công có hạn, chuyển giao đúng thời gian với giá cả ổn định, nhờ đó giảm chi phí. Đầu tư dưới hình thức công tư đã xuất hiện từ thế kỷ XVIII ở Pháp để xây dựng các kênh đào, sau đó là các cây cầu ở London vào thế kỷ XIX hay cây cầu Brooklyn nổi tiếng ở New York cũng vào thế kỷ XIX. Tuy nhiên, hình thức này chỉ thực sự bắt đầu phổ biến trên thế giới từ đầu thập niên 1980 và nó đã đóng một vai trò nhất định trong việc phát triển cơ sở hạ tầng ở các nước phát triển. Ở các nước đang phát triển, hình thức này bắt đầu phổ biến từ đầu thập niên 1990, nhất là ở khu vực Mỹ Latinh. Đối với các quốc gia đang phát triển có nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng hình thức này đã chứng tỏ được tính hiệu quả của nó trong việc rút ngắn khoảng cách tài chính. Các quốc gia ở Châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á đã áp dụng hình thức này rộng rãi và đã thu được các thành tựu cũng như các kinh nghiệm. Singapore áp dụng đầu tư dưới hình thức công tư từ năm 2003, tính đến nay đã có 10 dự án hoàn thành và đi vào vận hành. Theo kinh nghiệm ứng dụng PPP ở Singapore, mức giảm chi phí thực hiện dự án thực hiện theo hình thức PPP có thể đạt tới 15-20%. Còn Indonesia là nước có vốn đầu tư cho các dự án dưới hình thức PPP thuộc top 10 của thế giới trong giai đoạn 1990-2014 (vị trí 8/10; vốn đầu tư 67,618 triệu USD). Đây 2 là lý do luận văn lựa chọn Singapore, Indonesia để nghiên cứu kinh nghiệm triển khai đầu tư theo hình thức công tư, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Ở Việt Nam, đầu tư dưới hình thức công tư đã bắt đầu được nghiên cứu và đưa vào áp dụng từ năm 1994 tuy nhiên kết quả đạt được còn hạn chế bởi chủ yếu mới chỉ được thực hiện trong lĩnh vực giao thông vận tải theo hình thức triển khai BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao) và BOO (xây dựng - sở hữu - vận hành) trong khi các quốc gia đi trước đã mở rộng hình thức này sang rất nhiều lĩnh vực khác. Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, trong giai đoạn 1994-2014 Việt Nam đã có 84 dự án được thực hiện theo hình thức PPP với tổng mức vốn cam kết khoảng 13,3 tỉ đô la. Xuất phát từ thực tiễn như vậy, luận văn đã lựa chọn đề tài: Đầu tư theo hình thức PPP để phát triển cơ sở hạ tầng: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam nhằm đánh giá thực tế triển khai các dự án PPP của các nước và đưa ra hàm ý để triển khai hình thức PPP trong việc phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam. 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu - Mục đích: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cách thức triển khai các dự án PPP của Singapore và Indonesia để phát triển cơ sở hạ tầng và nhằm rút ra hàm ý cho Việt Nam. - Nhiệm vụ nghiên cứu: + Tổng quan tình hình nghiên cứu của các công trình liên quan để có thể kế thừa và xây dựng được khung khổ lý thuyết và xác định phương pháp nghiên cứu cho đề tài luận văn. + Tình hình triển khai đầu tư PPP tại Singapore và Indonesia. Tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện của dự án công tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng tại một số nước để làm rõ những thành công đã đạt được, phát hiện những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của chúng. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 3 + Hàm ý cho Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức công tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng từ kinh nghiệm của các nước. - Câu hỏi nghiên cứu + Thực trạng triển khai dự án PPP tại các nước Singapore và Indonesia trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng? + Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện của dự án công tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng tại Singapore và Indonesia như thế nào? + Hàm ý cho Việt Nam để thực hiện các dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng từ kinh nghiệm triển khai của các nước là gì? 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: + Thực tế triển khai hình thức PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng của Singapore và Indonesia. + Hàm ý cho Việt Nam từ kinh nghiệm triển khai của các nước - Phạm vi nghiên cứu: + Về thời gian: nghiên sử dụng số liệu, sự kiện trong giai đoạn 2010 – 2015. + Về mặt không gian: nghiên cứu việc thực hiện dự án công tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng tại Singapore, Indonesia. + Về nội dung: nghiên cứu việc triển khai các dự án công tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng tại Singapore và Indonesia, trong đó tập trung nghiên cứu tới các nhân tố ảnh hưởng tới việc triển khai dự án PPP ở các nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng bao gồm: yếu tố bên ngoài và yếu tố bên trọng. Do thời lượng có hạn, luận văn chỉ đi sâu phân tích một số nhân tố tác động đến thực hiện của dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng gồm: Các nhân tố bên ngoài (môi trường pháp lý, môi trường kinh tế xã hội), các nhân tố bên trong (đánh giá nhu cầu của thị trường, quy định về hợp đồng hợp tác công tư, lựa chọn đối tác, cách thức quản lý). Từ đó rút ra bài học kinh 4 nghiệm cho Việt Nam để phát triển đầu tư theo hình thức công tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. 4. Những đóng góp mới của luận văn - Nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận về đầu tư dưới hình thức công tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. - Chỉ ra kinh nghiệm triển khai dự án công tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng ở Singapore, Indonesia trong đó tập trung chính nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai dự án PPP và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. - Hàm ý cho Việt Nam để triển khai dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng từ kinh nghiệm của các nước. 5. Cấu trúc của luận văn Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về đầu tư theo hình thức công tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng: giới thiệu chung về đề tài nghiên cứu gồm lý do lựa chọn đề tài, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, mục đích & câu hỏi nghiên cứu, phương pháp và số liệu nghiên cứu, cấu trúc của luận văn. Trình bày nội dung cơ bản của các nghiên cứu trong và ngoài nước tiến hành trước đó về đầu tư theo hình thức công tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Khái quát những lý thuyết cơ bản về cơ sở hạ tầng, hợp tác công tư, các hình thức triển khai, các nhân tố ảnh tới thực hiện của hợp tác công tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu: Trình bày phương pháp nghiên cứu và nguồn số liệu. Chương 3: Kinh nghiệm triển khai dự án công tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng ở Singapore, Indonesia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: Trình bày kinh nghiệm triển khai dự án công tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng ở Singapore và Indonesia, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Chương 4: Hàm ý cho Việt Nam triển khai dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng từ kinh nghiệm của các nước: trình bày tổng quan triển khai đầu tư công tư 5 ở Việt Nam và nêu một số hàm ý cho Việt Nam để thực hiện dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng ở Việt Nam từ kinh nghiệm của các nước. Kết luận: Tóm tắt kết quả nghiên cứu, nêu ra các hạn chế của luận văn và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo. 6 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt 1. Phạm Phan Dũng, 2007. Năm mới, bàn chuyện hợp tác công-tư thúc đẩy phương thức hợp tác công-tư để huy động các nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng. Tạp chí Tài chính, số 1 năm 2007, tr.17. 2. Huỳnh Thị Thúy Giang, 2012. Hình thức hợp tác công - tư (Public private partnership) để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam. Luận án tiến sỹ. Trường đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. 3. Kỷ yếu hội thảo, 5/2008. Hợp tác Nhà nước tư nhân. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) phối hợp với PriceWaterCoopersHouse tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2008. 4. Kỷ yếu hội thảo, 06/2007. Quan hệ đối tác công tư trong việc cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng cho người nghèo tại Việt Nam. Ngân hàng Phát triển Châu Á tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2007. 5. Ngân hàng Phát triển Châu Á, 2009. Mối quan hệ đối tác nhà nước - tư nhân. Ngân hàng Phát triển Châu Á, Philippines. 6. Phan Thị Bích Nguyệt, 2013. PPP - Lời giải cho bài toán vốn để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị tại TP. Hồ Chí Minh. Tạp chí Phát triển và Hội nhập, số 10(20) – tháng 05-06/2013, tr.76-80. 7. Thân Thanh Sơn, 2014. Nghiên cứu phân bổ rủi ro trong hình thức PPP phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam. Luận án tiến sỹ. Trường Đại học giao thông vận tải. 8. Nguyễn Tương, 2008. Kinh nghiệm của Ấn Độ trong việc thực hiện các dự án phát triển đường ô tô cao tốc theo hình thức nhà nước- Tư nhân cùng hợp tác. Tạp chí giao thông vận tải, số 1+ 2 năm 2008, tr.16-18. 7 9. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và UNDP tại Việt Nam, 2013. Phương thức đối tác công tư (PPP): Kinh nghiệm quốc tế và khuôn khổ thể chế tại Việt Nam, Nxb Tri thức, Hà Nội. 10. Dương Lê Vân, 2014. Hoàn thiện khung pháp lý về đối tác công – tư ở Việt Nam trong phát triển kết cấu hạ tầng. Luận văn thạc sỹ. Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội. Tài liệu tiếng Anh 11. Bon-Gang Hwang, Xianbo Zhao, 2013. Public private partnership projects in Singapore: Factors, critical risks and preferred risk allocation from the perspective of contractors. International Journal of Project Management, 04/2013: 424–433. 12. Dailami, Mansoor, và Michael Klein, 1997. Government Support to Private Infrastructure Projects in Emerging Markets. Policy Research Working Paper, No.1688, Washington: World Bank. 13. Michael Regan, Jim Smith, and Peter Love, 2011. Impact of the Capital Market Collapse on Public-Private Partnership Infrastructure Projects. Journal of construction engineering and management, 10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000245: 6-16 14. Ministry of Finance of Singapore, 2010-2014, Public Private Partnership Book, Singapore. 15. Liu, X.P and Wang, S, Q, 2006. Risk allocation principle and framework for PPP projects. Construction Economics, 2(1): 59–63. 16. Piet de Vries và Etienne B.Yehoue, 2013. The Routledge Companion to Public-Private Partnerships. Oxford of UK : Version of Record online, DOI: 10.1111/gove.12136. 8 17. Plumb Ion, Zamfir Andreea, Mina Laura, 2009. Public - private partnership - Solution or victim of the current economic crisis?. The Journal of the Faculty of Economics - Economic, 4(1): 426-430. 18. Wang, S.Q, Tiong, R.L.K, Ting, S.K và Ashley, 2000. Evaluation and Management of Political Risks in China's BOT Projects. Journal of Construction Engineering and Management, 126/3: 242 - 250. 19. Young Hoon Kwark và các tác giả, 2009. Towards a comprehenshive understanding of Public Private Partnerships for Infrastructure Development. California Management Review, Vol. 51 No. 2, Winter 2009; (pp. 51-78) DOI: 10.2307/41166480. Tài liệu Internet 20. Coordinationg Ministry Of Economic Affairs of Indonesia, 2010. Public Private Partnership Model in Indonesia – Focus on Water sector PPP. a788477c2cc107a1PPPinvestorguide.pdf. [Accessed: 01 April 2016]. 21. Ministry of National Development Planning of Indonesia, 2011. PPP Policy and Regulation in Indonesia. policy/47377646.pdf. [Accessed: 01 April 2016]. 22. World Bank. Infrastructure Sectors Reported of Vietnam. [Accessed: 01 April 2016]. 23. World Bank. Economic data of Indonesia. [Accessed: 01 April 2016]. 24. World Bank. Economic data of Singapore. [Accessed: 01 April 2016].

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_dau_tu_theo_hinh_thuc_cong_tu_de_phat_trien.pdf
Tài liệu liên quan