Tóm tắt Luận văn Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế

Qua phân tích ở trên,chúng ta thấy hoạt động huy động vốn

của VCB, chi nhánh Huế đã đạt được những thành công nhất định,

đảm bảo tốt công tác huy động vốn làm tiền đề cho việc phát triển

các sản phẩm dịch vụ, tăng trưởng khách hàng cũng như góp phần

vào hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Thành tựu nổi bật là Chi nhánh đã tạo lập được nguồn

vốn ổn định, phục vụ đầy đủ và hiệu quả cho các mặt hoạt động. Một

số kết quả công tác huy động vốn trong thời gian qua cụ thể như sau:

2.3.1.1 Về quy mô huy động vốn.

2.3.1.2 Về cơ cấu huy động vốn

2.3.1.3. Thị phần huy động vốn.

2.3.1.4. Hiệu quả huy động vốn(Chi phí huy động vốn )

2.3.1.5. Cơ cấu sử dụng vốn.

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 18/03/2022 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
và trực tiếp và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Việt Nam - Chi nhánh Huế nói riêng. Địa bàn Huế có 12 Ngân hàng Thương mại, 01 Ngân hàng chính sách, 01 Ngân hàng phát triển, 01 Ngân hàng Hợp tác xã. Có 79 Phòng Giao dịch, 81 máy ATM, vì vậy để thu hút được nguồn vốn các ngân hàng đã sử dụng rất nhiều biện pháp nhằm tăng cường thu hút vốn từ phương pháp truyền thống cũng như phi truyền thống. Điều này cho thấy tầm quan trọng của nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, làm thế nào để giữ vững và tăng trưởng nguồn vốn ổn định đáp ứng cho nhu cầu hoạt động kinh doanh của ngân hàng là một yếu tố cấp thiết hiện nay. Là một cán bộ công tác tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế trong những năm gần đây tôi luôn quan tâm và trăn trở về vấn đề làm thế nào để tiếp tục giữ vững và tăng trưởng nguồn vốn tại chi nhánh trong tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, phức tạp trên địa bàn hiện nay. Vì vậy sau khi học tập nghiên cứu chương trình cao học chuyên ngành Tài chính ngân hàng ở Học viện hành chính tôi đã chọn vấn đề “Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam - Chi nhánh Huế” làm đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ngân hàng với mong muốn vận dụng lý luận học được và phân tích thực 3 tiễn công tác hiện nay, qua đó nâng cao được kỹ năng hoạt động và làm việc của bản thân. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đến nay có nhiều văn bản pháp luật, phạm quy đưa ra những quy định tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động Huy động vốn ngân hàng Thương mại: Đến nay có một số công trình khoa học nghiên cứu vấn đề về Huy động vốn của Ngân hàng thương mại dưới hình thức như chuyên đề, luận văn thạc sĩ như: + Luận án tiến sỹ kinh tế: “Giải pháp đa dạng các hình thức huy động và sử dụng vốn của Ngân hàng Công thương Việt Nam” của tác giả NCS Nguyễn Văn Thạnh (2001). Luận án đã hệ thống hóa các hình thức huy động vốn và sử dụng vốn của các NHTM trong nền kinh tế thị trường, đánh giá mối quan hệ, tác động cũng như ảnh hưởng giữa huy động và sử dụng vốn trên cơ sở kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Từ việc phân tích các hình thức huy động và sử dụng vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam để chỉ ra những mặt được và những mặt tồn tại của các hình thức huy động vốn. Tuy nhiên luận án này tác giả chỉ nghiên cứu lĩnh vực thuộc về hoạt động huy động vốn và tín dụng truyền thống, trên cơ sở đó đưa ra các hình thức huy động và sử dụng vốn mới. Những công trình khoa học nói trên tập trung đề cập đến những vấn đề lý luận chung về huy động vốn và phân tích đến hoạt động huy động vốn của những Ngân hàng Thương mại cụ thể.Cho 4 đến nay, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huếchưa cócông trình khoa học nào đề cập đến vấn đề huy động vốn nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh với các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Vì vậy luận văn được xem là công trình khoa học đầu tiên đề cập đến vấn đề huy động vốn toàn diện và cụ thể ở VCB Huế. Có thể nói đây là công trình khoa học độc lập và không trùng lắp với các công trình đã công bố. 3. Mục đích và nhiệm vụ 3.1. Mục đích: Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm kiếm các giải pháp hợp lý nhằm hoàn thiện huy động vốn tại Chi nhánh ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Huế. 3.2. Nhiệm vụ: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về huy động vốn của Ngân hàng Thương mại trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa luận văn tập trung vào một số vấn đề chủ yếu sau đây: + Hệ thống hóa có bổ sung những cơ sở lý luận của vấn đề huy động vốn tại Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. + Phân tích thực trạng Huy động vốn tại VCB Huế, chỉ ra kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của nó. + Trên cơ sở lý luận và tham chiếu lý luận cũng như kinh nghiệm của các ngân hàng thương mại khác đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao công tác huy động vốn tại VCB Huế phù hợp với đặc điểm và điều kiện mới của địa phương. 5 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1.Đối tượng nghiên cứu: Vấn đề huy động vốn của NHTM. 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu trong phạm vi hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế với thời gian khảo sát thực tế từ 2016- 2018 nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn và đưa ra giải pháp cho những năm tiếp theo. 5. Phương pháp luận nghiên cứu của luận văn - Trên cơ sở nguyên lý Triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác- Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm và đường lối của Đảng ta, luận văn sử dụng các phương pháp chủ yếu sau đây trong nghiên cứu: + Duy vật biện chứng + Duy vật lịch sử + Phương pháp hệ thống hoá; + Phương pháp khảo sát - thống kê; + Phương pháp phân tích - tổng hợp; + Phương pháp so sánh - đối chiếu. - Luận văn có sử dụng các số liệu và tài liệu trong và ngoài nước đã công bố có liên quan đến đề tài. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn  Về mặt lý luận: Hoàn thiện trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung cơ sở lý luận về Huy động vốn của Ngân hàng Thương Mại trong nền kinh tế thị trường 6 định hướng xã hội chủ nghĩa.  Về mặt thực tiễn: + Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng việc huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế đã chỉ ra kết quả đạt được, những hạn chế đặc biệt là nguyên nhân của nó làm cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất phương pháp và hệ thống các giải pháp nhằm mở rộng huy động vốn của VCB Huế phù hợp với định hướng và tình hình kinh doanh của chi nhánh cũng như phù hợp với điều kiện mới ở Huế. + Là tài liệu tham khảo bổ ích cho việc nghiên cứu học tập về Ngân hàng Thương mại mà trực tiếp và vấn đề về huy động vốn của Ngân hàng Thương Mại + Là tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách thực tế mà trực tiếp và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế 7. Kết cấu của luận văn Kết cấu của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận: gồm 3 chương: Chương 1. Cơ sở khoa học về huy động vốn của Ngân hàng thương mại. Chương 2. Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế. Chương 3. Định hướng và giải pháp hoàn thiện huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế. 7 Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.Tổng quan về huy động vốn của Ngân hàng thương mại. 1.1.1. Khái quát về Ngân hàng Thương mại. 1.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của Ngân hàng Thương mại. 1.1.1.2. Chức năng của Ngân hàng Thương mại. 1.1.1.3. Các nghiệp vụ chủ yếu của NHTM 1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của huy động vốn 1.1.2.1. Khái niệm huy động vốn 1.1.2.2. Đặc điểm huy động vốn 1.1.3. Vai trò của huy động vốn. Nghiệp vụ huy động vốn của NHTM là nghiệp vụ cơ bản, quan trọng nhất, ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của ngân hàng. Vốn được ngân hàng huy động dưới nhiều hình thức khác nhau như huy động dưới hình thức tiền gửi, đi vay, phát hành giấy tờ có giá. Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng ngày càng mở rộng, tạo uy tín của ngân hàng ngày càng cao, ngân hàng chủ động trong hoạt động kinh doanh, mở rộng quan hệ tín dụng và gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng. Nghiệp vụ huy động vốn không chỉ có vai trò đối với hệ thống NHTM mà còn tác động đến nền Kinh tế xã hội của đất nước. Cụ thể như sau: 1.1.3.1.Đối với ngân hàng 1.1.3.2. Đối với khách hàng 8 1.1.3.3.Đối với nền kinh tế 1.1.4. Các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại. 1.1.4.1. Huy động tiền gửi 1.1.4.2. Huy động vốn bằng phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 1.1.4.3. Huy động vốn bằng hình thức vay vốn 1.1.4.4. Các nguồn huy động khác 1.1.5. Tầm quan trọng của huy động vốn. Như chúng ta đã đánh giá, nguồn vốn huy động có vai trò rất to lớn trong hoạt động ngân hàng, vì vậy việc huy động vốn là một trong những chính sách chiến lược mà tất cả các NHTM đề quan tâm nhằm ổn định nguồn vốn đầu tư và cho vay, nâng cao uy tín trên địa bàn 1.2. Nội dung huy động vốn của Ngân hàng thương mại. 1.2.1. Chính sách huy động vốn của ngân hàng thương mại Chính sách huy động vốn của ngân hàng thương mại là một trong những yếu tố quyết định tới sự thành công của công tác huy động vốn. Bởi tại mỗi thời kỳ, thậm chí tại các thời điểm khác nhau nhu cầu vốn của ngân hàng cũng có những thay đổi khác nhau. Do đó mà chính sách huy động vốn cũng thường xuyên có sự điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình của ngân hàng thương mại. Có rất nhiều nhân tố cấu thành chính sách huy động vốn, tuy nhiên ở đây ta chỉ xem xét một số nội dung của chính sách huy động vốn: 9 1.2.1.1 Chính sách thu hút khách hàng 1.2.1.2. Chính sách về lãi suất 1.2.1.3 Chính sách mở rộng mạng lưới Chi nhánh 1.2.1.4 Chính sách về mở rộng quan hệ với các TCTD, các NHTM, các cá nhân, các tổ chức xã hội 1.2.1.5. Chính sách Marketing 1.2.1.6. Chính sách hỗ trợ tư vấn khách hàng 1.2.1.7. Chính sách chăm sóc khách hàng 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng, hiệu quả việc huy động vốn tại ngân hàng thương mại 1.2.2.1. Chỉ tiêu đánh giá quy mô Huy động vốn và tốc độ tăng trưởng huy động vốn 1.2.2.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động 1.2.2.3. Mức tăng trưởng về thị phần huy động vốn trên địa bàn Thị phần được hiểu là phần thị trường mà các sản phẩm dịch vụ NHTM đã thâm nhập một cách thành công và mang lại lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng. 1.2.2.4. Hiệu quả huy động vốn (chi phí huy động vốn) 1.2.2.5. Cơ cấu sử dụng vốn 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn của ngân hàng thương mại 1.2.3.1.Nhân tố chủ quan. 1.2.3.2. Nhân tố khách quan 1.3. Kinh nghiệm huy động vốn của các Ngân hàng thương 10 mại và bài học cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế. Đối với các ngân hàng trên thế giới và trong khu vực, họ có nhiều kinh nghiệm dày dặn và nền tảng công nghệ hiện đại để huy động vốn từ chính sách đa dạng hóa các sản phẩm tiền gửi cũng như gia tăng các tiện ích từ các sản phẩn huy động vốn, đến việc điều hành các chính sách vĩ mô của nhà nước trong công tác thu hút vốn từ nền kinh tế trong nước và nước ngoài là những bài học kinh nghiệm quý báu cho các Ngân hàng trong nước. Sau đây sẽ là kinh nghiệm của một số ngân hàng trong việc triển khai huy động vốn: 1.3.1. Kinh nghiệm về huy động vốn của các ngân hàng . 1.3.1.1. Ngân hàng ANZ 1.3.1.2. Huy động vốn tại các Ngân hàng hàng Thái Lan 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Huế. Dựa trên kinh nghiệm công tác huy động vốn của một số ngân hàng thương mại nước ngoài và trong nước, Ngân hàng VCB Huế cũng cần rút ra các bài học để giúp cho công tác huy động vốn cụ thể: - Tăng cường công tác quảng cáo, Marketing bằng cách đẩy mạnh, đa dạng hoá các hình thức quảng cáo, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng như đài báo, vô tuyến cũng như các phương tiện giao dịch hàng ngày để làm cho khách hàng hiểu biết chính xác hơn, tin tưởng hơn loại hình hoạt động của ngân hàng, từ đó sẽ chọn ngân hàng là nơi gửi tiền và giao dịch. Bên cạnh đó ngân 11 hàng sẽ lựa chọn các hình thức khuyến mãi tặng quà cho khách hàng, hay tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ngân hàng. Tóm tắt chương 1 Chương 1 tập trung đề cập đến một số nội dung chủ yếu sau đây: Một là,khái quát về ngân hàng thương mại và hoạt động, chức năng của ngân hàng thương mại, các hình thức vốn huy động tiền gởi, vai trò vốn huy động tiền gởi đối với nền kinh tế, đối với khách hàng và ngân hàng. Hai là, phân tích nội dung huy động vốn của các ngân hàng thương mại đặc biệt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam:các chính sách huy động vốn, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn tiền gởi và các nhân tố ảnh hưởng đến huy động tiền gởi của ngân hàng thương mại. Ba là, tổng kết kinh nghiệm về huy động vốn của một số ngân hàng thương mạinước và rút ra những vấn đề có thể nghiên cứu đối với ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Huế. Trên đây là đóng góp mới về lý luận của luận văn đồng thời cũng là cơ sở, luận cứ cho việc phân tích đánh giá thực trạng và đề xuất hệ thống giải pháp ở các chương sau. 12 Chương 2 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ 2.1. Khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế. 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, nay là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/4/1963 với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hoá, Vietcombank chính thức hoạt động với tư cách là một ngân hàng thương mại cổ phần vào ngày 02/6/2008 sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Ngày 30/6/2009, cổ phiếu Vietcombank (mã chứng khoán VCB) chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. 2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh Trong những năm gần đây nền kinh tế trong nước đã có những điểm khởi sắc, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát thành công ở mức 3.54%( cuối năm 2018). Tuy nhiên, hoạt động ngân hàng trở thành một trong những lĩnh vực có sự cạnh tranh gay gắt nhất. Với sự ra đời của nhiều ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã gây sức ép khá lớn đến hoạt động kinh 13 doanh của Ngân hàng VCB Huế. 2.1.2.1. Về huy động vốn 2.1.2.2. Về tín dụng. 2.2. Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế 2.2.1. Các chính sách huy động vốn . Trong tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, đồng thời để duy trì mối quan hệ tiền gửi với khách hàng truyền thống, thu hút khách hàng mới ngoài việc đa dạng hóa sản phẩm huy động... chi nhánh đã triển khai nhiều hình thức chăm sóc đến khách hàng: 2.2.1.1.Chính sách thu hút khách hàng. 2.2.1.2. Chính sách lãi suất. 2.2.1.3. Chính sách mở rộng mạng lưới 2.2.1.4. Chính sách Marketing. Ngân hàng chú trọng đến hoạt động quảng bá hình ảnh, liên tục tổ chức các hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội khác. Các chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới được phổ biến rộng đến tất cả các đối tượng khách hàng bằng các hình thức khác nhau: băng rôn, pa-nô, tờ rơi 2.2.1.5. Chính sách hổ trợ, tư vấn khách hàng. 2.2.1.6. Chính sách chăm sóc khách hàng. 2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn. 2.2.2.1. Chỉ tiêu quy mô huy động vốn thông qua tốc độ tăng trưởng huy động vốn 14 Biểu đồ 2.4. Doanh số và tốc độ tăng trưởng huy động vốn của VCB Huế giai đoạn 2015- 2018 (Nguồn: Phòng Kế toán-bộ phận tổng hợp VCB Huế) 2.2.2.2. Cơ cấu huy động vốn Bảng 2.3. Cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn huy động Đơn vị tính: Tỷ đồng TT Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 1 Không kỳ hạn 1.183 27% 1.450 28% 1.736 27% 2 Ngắn hạn 1.921 44% 2.250 44% 2.950 46% 3 Trung và dài hạn 1.246 29% 1.457 28% 1.739 27% Cộng 4.350 100% 5.157 100% 6.425 100% (Nguồn: Phòng Kế toán-bộ phận tổng hợp VCB Huế) 2.2.2.3. Thị phần phát triển huy động vốn trên địa bàn 2.2.2.4. Hiệu quả từ công tác huy động vốn . 2.2.2.5. Cơ cấu sử dụng vốn. 2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn. 2.2.3.1. Các nhân tố chủ quan. 2.2.3.2. Các nhân tố khách quan. 3929 4350 5157 6425 0 2000 4000 6000 8000 Đơn vị tính: Tỷ đồng 11% 19% 25% 15 2.3. Đánh giá thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phầnNgoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế. 2.3.1. Những kết quả đạt được Qua phân tích ở trên,chúng ta thấy hoạt động huy động vốn của VCB, chi nhánh Huế đã đạt được những thành công nhất định, đảm bảo tốt công tác huy động vốn làm tiền đề cho việc phát triển các sản phẩm dịch vụ, tăng trưởng khách hàng cũng như góp phần vào hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thành tựu nổi bật là Chi nhánh đã tạo lập được nguồn vốn ổn định, phục vụ đầy đủ và hiệu quả cho các mặt hoạt động. Một số kết quả công tác huy động vốn trong thời gian qua cụ thể như sau: 2.3.1.1 Về quy mô huy động vốn. 2.3.1.2 Về cơ cấu huy động vốn 2.3.1.3. Thị phần huy động vốn. 2.3.1.4. Hiệu quả huy động vốn(Chi phí huy động vốn ) 2.3.1.5. Cơ cấu sử dụng vốn. 2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại. 2.3.2.1. Những tồn tại. Bên cạnh những kết quả đạt đựơc thì hoạt động huy động vốn của Chi nhánh còn có một số tồn tại. Cụ thể: Một là, Thị phần nguồn huy động vốn cơ bản ổn định: trong đó tiền gửi tiết kiệm doanh nghiệp thị phần chỉ chiếm từ 19% đến 23% so với cơ cấu nguồn huy động. Vậy Chi nhánh chưa khai thác triệt để nguồn vốn trên điạ bàn. Khả năng thu hút và cạnh tranh với các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn về huy động tiền gửi 16 dân cư trong những năm vừa qua có phần sụt giảm. 2.3.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại. Huy dộng tiền gửi tại VCB còn một số tồn tại nhất định, điều này là do các nguyên nhân chủ quan và khách quan gây ra. Việc tìm hiểu và phân tích các nguyên nhân này có vai trò quan trọng để chi nhánh Huế tìm ra các biện pháp huy động vốn một cách có hiệu quả. Tóm tắt chương 2 Trong chương 2 đã nêu được những nội dung sau: Thứ nhất, Khái quát quá trình hình thành phát triển và kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế trong giai đoạn 2016-2018. Thứ hai, Phân tích thực trạng huy động vốn của Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế trong những năm qua theo các nội dung huy động vốn đã được đề cập trong chương 1. Thứ ba, Trên cơ sở lý luận và kinh nghiệm của các Ngân hàng đã được đề cập trong chương 1 và thực trạng hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế đã chỉ ra những kết quả đạt được, đặc biệt đã nêu lên được những tồn tại và nguyên nhân của nó. Trên đây là căn cứ thực tiễn cho việc đề ra định hướng và giải pháp hoàn thiện huy động vốn của Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Huế ở chương sau. 17 Chương 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ 3.1. Định hướng huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam- Chi nhánh Huế. 3.1.1. Định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 tầm nhìn 2025 Về nhiệm vụ năm 2019, Tỉnh Thiên Huế tiếp tục xác định mục tiêu là tập trung huy động cao nhất nguồn lực xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế cơ bản đạt chuẩn đô thị loại II; phát triển kinh tế gắn với thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn. 3.1.2. Định hướng huy động vốn ở Ngân hàng Thương mại cổ ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế 3.1.2.1. Chiến lược phát triển kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thươngViệt Nam 3.1.2.2. Chiến lược phát triển kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế năm 2019 tầm nhìn đến năm 2025. 3.1.2.3 Định hướng phát triển huy động vốn của ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế 18 3.2. Giải pháp hoàn thiện huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Huế 3.2.1. Giải pháp huy động vốn thông qua chiến lược kinh doanh của ngân hàng. 3.2.1.1.Chính sách khách hàng. 3.2.1.2. Chương trình khuyến mãi. 3.2.1.3. Đội ngũ cán bộ công nhân viên. 3.2.1.4. Quy hoạch và đào tạo cán bộ. 3.2.1.5. Thủ tục quy trình giao dịch: 3.2.1.6. Hoạt động quản trị và điều hành. 3.2.1.7. Giải pháp liên quan đến chính sách marketing (tiếp thị, quảng cáo) 3.2.2. Giải pháp huy động vốn liên quan đến lãi suất huy động 3.2.3. Giải pháp huy động vốn thông qua phát triển hiệu quả mạng lưới Phòng giao dịch. Hiện nay, mạng lưới Phòng giao dịch của chi nhánh VCB Huế chưa bố trí rộng khắp bằng các NHTM khác như: Agribank, Đầu Tư, Vietinbank. một số địa bàn còn bỏ ngõ, vì thế chưa huy động tối đa nguồn vốn trên địa bàn. Đồng thời qua đánh giá thực tế, một số phòng giao dịch của chi nhánh vẫn chưa phát huy được hết hiệu quả và năng suất lao động. Xếp hạng của một số Phòng giao dịch đang ở mức trung bình trở xuống so với toàn hệ thống. Vì vậy, mở rộng và phát triển mạng lưới Phòng giao dịch là một yêu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Các giải pháp cụ thể: 19 3.2.3.1. Sắp xếp bố trí lại nhân sự tại phòng giao dịch 3.2.3.2. Sắp xếp kiện toàn và mở rộng các Phòng giao dịch 3.3. Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước với chức năng quản lý và điều hành hoạt động của hệ thống ngân hàng, được xem là ngân hàng của các ngân hàng vì thế có vị trí rất lớn trong công cuộc huy động vốn phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Xây dựng chính sách đúng đắn và có cách thức điều hành hợp lý, NHNN sẽ tạo tiền đề quan trọng và có tác động tích cực tới việc khơi tăng khả năng huy động vốn của các NHTM. Do vậy, trong nội dung luận văn xin được đề xuất một số kiến nghị sau: 3.3.1.1. Về điều hành chính sách tiền tệ 3.3.1.2. Về công tác quản lý hoạt động các Ngân hàng Thương mại 3.3.1.3. Về công tác hiện đại hóa hệ thống ngân hàng 3.3.1.4. Về công tác tái cơ cấu hệ thống ngân hàng 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 3.3.2.1. Về quy trình thủ tục nghiệp vụ Huy động vốn 3.3.2.2. Cơ chế điều hành lãi suất 3.3.2.3. Kiện toàn hệ thống sản phẩm huy động vốn 3.3.2.4. Giải pháp liên quan đến công nghệ khoa học 3.3.3. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế - Do đặc điểm tự nhiên xã hội ở Thừa Thiên Huế là địa bàn 20 nhỏ hẹp, thời tiết khí hậu không thuận lợi, các khu công nghiệp chưa phát triển mạnh. Do đó kiến nghị Uỷ ban Tỉnh Thừa Thiên Huế là nên khống chế con số về các ngân hàng trên địa bàn Tỉnh không nên cho phép mở nhiều ngân hàng nhằm đảm bảo tính cạnh tranh cũng như sự tồn tại phát triển của ngân hàng một cách bền vững - Phát triển cơ sở hạ tầng, có chính sách thu hút và kêu gọi các vốn đầu tư FDI, ODAthông thoáng, tạo điều kiện thu hút vốn cho Tỉnh nhà, là nền tảng tiền đề cho các ngân hàng và các doanh nghiệp trên địa bàn có môi trường và phát triển trong hoạt động kinh doanh. - Tạo điều kiện về địa điểm giao dịch cho các NHTM trên địa bàn, nhằm tạo thuận lợi trong giao dịch và quảng bá hình ảnh của Ngân hàng đến với khách hàng. 21 Tóm tắt chương 3 Chương 3 đã đề cập đến nội dung chủ yếu sau đây: Một là, Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Thừa Thiên Huế (địa bàn hoạt động) đến năm 2018 tầm nhìn 2025, mục tiêu phát triển của VCB luận văn đề xuất những vấn đề mang tính định hướng cho việc huy động vốn của chi nhánh Huế đáp ứng yêu cầu mới như: - Định hướng phát triển của Tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2018 tầm nhìn 2025 - Định hướng phát triển kinh doanh của VCB Huế năm 2018 tầm nhìn 2025 đối với các mảng hoạt động. - Định hướng phát triển huy động vốn của chi nhánh Huế về mặt lượng và mặt chất Hai là, Đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện huy động vốn của chi nhánh trong thời gian tới theo các nội dung phù hợp với cơ sở lý luận và thực tiễn được đề cập ở các chương trên. Ba là, Đưa ra một số kiến nghị đối với các cơ quan, hữu quan như NHNN, BIDV, Chính quyền địa phương tạo điều kiện để thực hiện các giải pháp. Những kết quả khoa học trên đây là đóng góp khoa học thực tiễn mới của luận văn 22 KẾT LUẬN Huy động vốn của các NHTM là vấn đề luôn luôn mang tính thời sự đối với các chi nhánh NHTM. Nó chịu sự chi phối trực tiếp nhiều yếu tố trong và ngoài ngành ngân hàng. Với sự đầu tư thời gian và công sức phù hợp luận văn: Huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế được hoàn thành đã đáp ứng các yêu cầu khoa học của luận văn thạc sỹ chuyên ngành tài chính ngân hàng của Học viện hành chính Quốc gia. Với những kết quả khoa học chủ yếu sau đây: Thứ nhất, Hệ thống hóa có bổ sung và chỉnh sửa cơ sở khoa học về huy động vốn của các chi nhánh ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ hai, Tổng kết những kinh nghiệm của các ngân hàng thương mại trong và ngoài nước về huy động vốn từ đó rút r

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_huy_dong_von_tai_ngan_hang_thuong_mai_co_ph.pdf
Tài liệu liên quan