Tóm tắt Luận văn Lưu trữ tài liệu khoa học tại viện khoa học xã hội Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Mục đích, ý nghĩa nghiên cứu của đề tài 1

2. Mục tiêu của đề tài 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

4. Nhiệm vụ của đề tài 2

5. Phương pháp nghiên cứu 3

6. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 4

7. Các nguồn tư liệu được sử dụng 6

8. Đóng góp của luận văn 7

9. Bố cục của luận văn 8

PHẦN NỘI DUNG

Chương 1 Khái quát về hoạt động nghiên cứu khoa học và tài liệu

khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam10

1.1 Lịch sử hình thành, chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

của Viện Khoa học xã hội Việt Nam10

1.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành 10

1.1.2 Chức năng nhiệm vụ 11

1.1.3 Cơ cấu tổ chức 16

1.2 Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học xã hộiViệt Nam21

1.2.1 Các quy định của Nhà nước và của Viện Khoa học xã hội Việt

Nam về hoạt động khoa học21

1.2.2 Các nội dung hoạt động khoa học 23

1.2.3 Các hình thức tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học 26

1.3 Tài liệu khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam 30

1.3.1 Nội dung, thành phần và đặc điểm của tài liệu khoa học 30

1.3.2 Giá trị của tài liệu khoa học 354

Tiểu kết chương 1 40

Chương 2 Thực trạng công tác lưu trữ tài liệu khoa học tại

Viện Khoa học xã hội Việt Nam42

2.1 Tổ chức quản lý công tác lưu trữ tài liệu khoa học 42

2.1.1 Tổ chức bộ máy, nhân sự làm công tác lưu trữ 42

2.1.2 Ban hành văn bản quản lý công tác lưu trữ 45

2.1.3 Phổ biến pháp luật về công tác lưu trữ 50

2.1.4 Kiểm tra, hướng dẫn công tác lưu trữ 53

2.1.5 Thống kê báo cáo công tác lưu trữ 55

2.1.6 Đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác lưu trữ 56

2.2 Các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ tài liệu khoa học 57

2.2.1 Thu thập tài liệu 57

2.2.2 Tổ chức khoa học tài liệu 63

2.2.3 Tổ chức bảo quản tài liệu 70

2.2.4 Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu 72

2.2.5 Tổ chức giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử 78

2.3 Một số nhận xét đánh giá về công tác lưu trữ tài liệu khoa

học tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam78

2.3.1 Ưu điểm 78

2.3.2 Tồn tại 79

2.3.3 Nguyên nhân tồn tại 80

Tiểu kết chương 2 81

Chương 3 Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ tài liệu

khoa học tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam83

3.1 Phương hướng nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ tài liệu

khoa học tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam83

3.1.1 Một số yêu cầu và nội dung cơ bản đối với công tác lưu trữ

trong gia đoạn hiện nay83

3.1.2. Phương hướng công tác lưu trữ liệu khoa học của Viện khoa

học xã hội Việt Nam85

3.2. Các giải pháp đối với công tác lưu trữ tài liệu khoa học 86

3.2.1. Giải pháp đối với việc tổ chức quản lý công tác lưu trữ 865

3.2.1.1 Kiện toàn tổ chức và nhân sự làm công tác lưu trữ 86

3.2.1.2 Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về công tác lưu trữ tài liệukhoa học87

3.2.1.3 Tăng cường phổ biến pháp luật về công tác lưu trữ 91

3.2.1.4 Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn 92

3.2.1.5 Tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị cho công tác lưu trữ 95

3.2.1.6 Hoàn thiện công cụ thống kê 96

3.2.3 Giải pháp đối với hoạt động nghiệp vụ lưu trữ 98

3.2.3.1 Thúc đẩy công tác thu thập 98

3.2.3.2 Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ 103

3.2.3.3 Tổ chức bảo quản tài liệu lưu trữ 110

3.2.3.4 Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 111

3.2.4 Các giải pháp khác 112

3.2.4.1 Đẩy mạnh ứng dụng tin học vào công tác lưu trữ 112

3.2.4.2 Tổ chức, thực hiện giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử 113

3.2.4.3 Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa tổ chức và cá nhân liên

quan đến hoạt động lưu trữ tài liệu khoa học113

3.3 Một số kiến nghị về công tác lưu trữ tài liệu khoa học đối

với các cơ quan có thẩm quyền114

3.3.1 Cơ quan quản lý nhà nước về khoa học công nghệ và lưu trữ 114

3.3.2 Viện Khoa học xã hội Việt Nam 114

3.3.3 Các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam 115

Tiểu kết chương 3 116

PHẦN KẾT LUẬN 117

Tài liệu tham khảo 120

Phụ lục 127

Phụ lục I: Quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Viện Khoa

học xã hội Việt Nam

Phụ lục II: Bảng thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ của Trung

tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Phụ lục III: Quy chế về bảo quản, khai thác và sử dụng tài liệu

lưu trữ tại Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam6

pdf21 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 652 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Lưu trữ tài liệu khoa học tại viện khoa học xã hội Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng tác lưu trữ 86 3.2.1.2 Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về công tác lưu trữ tài liệu khoa học 87 3.2.1.3 Tăng cường phổ biến pháp luật về công tác lưu trữ 91 3.2.1.4 Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn 92 3.2.1.5 Tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị cho công tác lưu trữ 95 3..2.1.6 Hoàn thiện công cụ thống kê 96 3.2.3 Giải pháp đối với hoạt động nghiệp vụ lưu trữ 98 3.2.3.1 Thúc đẩy công tác thu thập 98 3.2.3.2 Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ 103 3.2.3.3 Tổ chức bảo quản tài liệu lưu trữ 110 3.2.3.4 Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 111 3.2.4 Các giải pháp khác 112 3.2.4.1 Đẩy mạnh ứng dụng tin học vào công tác lưu trữ 112 3.2.4.2 Tổ chức, thực hiện giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử 113 3.2.4.3 Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động lưu trữ tài liệu khoa học 113 3.3 Một số kiến nghị về công tác lưu trữ tài liệu khoa học đối với các cơ quan có thẩm quyền 114 3.3.1 Cơ quan quản lý nhà nước về khoa học công nghệ và lưu trữ 114 3.3.2 Viện Khoa học xã hội Việt Nam 114 3.3.3 Các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam 115 Tiểu kết chương 3 116 PHẦN KẾT LUẬN 117 Tài liệu tham khảo 120 Phụ lục 127 Phụ lục I: Quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam Phụ lục II: Bảng thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia Phụ lục III: Quy chế về bảo quản, khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam 6 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Mục đích, ý nghĩa nghiên cứu của đề tài Với chức năng và nhiệm vụ của cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn hàng đầu đất nước, Viện Khoa học xã hội Việt Nam là nơi quy tụ các nhà nghiên cứu hàng đầu về khoa học xã hội, nơi sản sinh những tài liệu nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn phong phú đa dạng có giá trị về nhiều mặt. Trong đó quan trọng nhất là các báo cáo kiến nghị chứa đựng những luận cứ khoa học được đúc rút từ hoạt động nghiên cứu của các chương trình đề tài dự án, hội nghị hội thảo khoa học cung cấp thông tin dự báo cho Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng chủ trương đường lối chính sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Lưu trữ tài liệu khoa học tại Viện Khoa học học xã hội Việt Nam là hoạt động tổ chức quản lý công tác lưu trữ và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ nhằm mục đích bảo quản an toàn, phát huy giá trị tài liệu hình thành trong hoạt động quản lý và nghiên cứu khoa học của cơ quan, phục vụ cho hoạt động quản lý, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lịch sử và các nhu cầu chính đáng khác của xã hội. Để bảo vệ và phát huy giá trị của khối tài liệu này, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, đặc biệt trong những năm gần đây Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong công tác lưu trữ, từ việc thành lập tổ chức làm công tác lưu trữ đến ban hành sửa đổi và bổ sung các văn bản quản lý liên quan đến hoạt động lưu trữ tài liệu khoa học, tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị cho hoạt động lưu trữ. Vì vậy, công tác lưu trữ tài liệu khoa học đã có những chuyển biến tích cực, hồ sơ, tài liệu phản ánh về hoạt động nghiên cứu khoa học đã 7 được chú trọng thu thập, bảo quản và tổ chức khai thác sử dụng có hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác lưu trữ tài liệu khoa học tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam vẫn chưa đáp ứng hết các yêu cầu, còn những tồn tại ảnh hưởng đến tính đầy đủ của thông tin trong từng hồ sơ lưu trữ cũng như cả hệ thống khối hồ sơ tài liệu nghiên cứu khoa học trong phông lưu trữ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, ảnh hưởng đến quá trình bảo quản, khai thác và cung cấp thông tin cho công tác quản lý và công tác nghiên cứu tại đây. Xuất phát từ thực trạng trên, chúng tôi chọn vấn đề “Lưu trữ tài liệu khoa học tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam : thực trạng và giải pháp” làm đề tài luận văn thạc sĩ. Với mục đích tìm hiểu, đánh giá thực trạng, tìm nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại trong công tác lưu trữ tài liệu khoa học tại đây, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị khối tài liệu này, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ tài liệu khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 2. Mục tiêu của đề tài - Mô tả, đánh giá thực trạng công tác lưu trữ tài liệu khoa học tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam. - Đề xuất các giải pháp nhằm bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam nói riêng và tài liệu nghiên cứu của các cơ quan khác nói chung. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: công tác lưu trữ tài liệu nghiên cứu khoa học (tài liệu lưu trữ về hoạt động nghiên cứu khoa học không bao gồm các ấn phẩm- xuất bản phẩm: sách, báo, tạp chí) Phạm vi nghiên cứu: Luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu khảo sát về việc tổ chức quản lý công tác lưu trữ tài liệu nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và hoạt động nghiệp vụ cụ thể về lưu trữ tài liệu nghiên cứu khoa học tại lưu trữ văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 8 4. Nhiệm vụ của đề tài - Thu thập số liệu, khảo sát, thống kê và đánh giá thực trạng lưu trữ tài liệu khoa học trên các mặt công tác: + Quản lý công tác lưu trữ tài liệu nghiên cứu khoa học. + Tổ chức thực hiện nghiệp vụ về lưu trữ tài liệu nghiên cứu khoa học. - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị cấp có thẩm quyền nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lưu trữ tài liệu nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. 5. Các phương pháp nghiên cứu - Luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời chúng tôi cũng sử dụng phương pháp nghiên cứu khác như: Phương pháp hệ thống, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích và mô tả, điều tra khảo sát để tổng hợp, xử lý các tư liệu đã thu thập được, phương pháp tổng hợp và khái quát hoá. Để tiến hành nghiên cứu đề tài này chúng tôi đã sử dụng một số phương pháp cụ thể sau đây: - Phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin về chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử để làm rõ mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ ở Viện Khoa học Xã hội Việt Nam; - Phương pháp luận của lưu trữ: Vận dụng nguyên tắc tính đảng, nguyên tắc lịch sử, nguyên tắc toàn diện tổng hợp khi xem xét thành phần, nội dung tài liệu; cơ sở lý luận của việc xác định giá trị tài liệu, thu thập, bổ sung, chỉnh lý tài liệu, xây dựng công cụ tra cứu và đề xuất những giải pháp đối với công tác lưu trữ ; - Phương pháp hệ thống: Phương pháp hệ thống đã được vận dụng vào việc tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của Viện Khoa học xã hội Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử. Các tài liệu được phân tích theo hệ thống mà chúng đã xuất hiện và tồn tại. Chúng được sắp xếp theo hệ thống trên cơ sở trình tự thời 9 gian hình thành và phát triển của Viện từ năm 1967 đến nay. Phương pháp hệ thống còn được sử dụng để nghiên cứu đánh giá hệ thống văn bản quản lý chung của nhà nước về công tác lưu trữ và hệ thống văn bản quản lý về công tác lưu trữ củaViện Khoa học xã hội Việt Nam; - Phương pháp phân tích chức năng: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam qua các giai đoạn khác nhau, ứng với từng giai đoạn có chức năng nhiệm vụ để tìm hiểu đánh giá việc quản lý tài liệu nghiên cứu khoa học qua các giai đoạn; - Phương pháp khảo sát : Luận văn đã sử dụng phương pháp khảo sát thực tế công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ ở Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 6. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Tài liệu nghiên cứu khoa học là một loại hình tài liệu phong phú, có đặc điểm riêng nên vấn đề lưu trữ tài liệu nghiên cứu khoa học nói chung và lưu trữ tài liệu nghiên cứu khoa học xã hội nói riêng đã được một số nhà khoa học đề cập trong một số công trình nghiên cứu. Trong đó đáng chú ý là giáo trình của Trường Trung học Lưu trữ và Nghiệp vụ Văn phòng: Lưu trữ tài liệu khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1996; PTS. Nguyễn Minh Phương: Lưu trữ tài liệu khoa học kỹ thuật, Hà nội 1992; Tập bài giảng lưu trữ tài liệu khoa học công nghệ, của PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, TS. Nguyễn Liên Hương, TS. Nguyễn Cảnh Đương, Hà nội, 2005 ; Khoá luận tốt nghiệp ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, khoá 2001-2005 của Bùi Thị Mai: Tìm hiểu công tác lưu trữ các kết quả nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Thông tin Khoa học và công nghệ quốc gia, Hà Nội, 2005. Vấn đề này cũng được một số tác giả công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí Văn thư lưu trữ Việt Nam, như: “ Chấn chỉnh công tác thu nộp hồ sơ khoa học” của tác giả Nguyễn Cảnh Đương (Số 1/2008); “Bàn về tài liệu khoa học kỹ thuật và tài liệu khoa học công nghệ” của tác giả Nguyễn Phú Thành (Số 2/2008); 10 “Vấn đề quản lý, thu nộp tài liệu khoa học tại Viện khoa học và công nghệ Việt Nam” của Nguyễn Thị Việt Hoa (Số 2/2008); Bên cạnh đó, vấn đề này cũng được một số tác giả trình bày dưới dạng tham luận tại các hội thảo, được in trong các kỷ yếu, đáng chú ý là kỷ yếu hội nghị chuyên đề ngành thông tin khoa học và công nghệ “Đăng ký giao nộp và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên tinh thần luật khoa học và công nghệ” do Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức ngày 16/11/2001 tại Hà Nội. Những công trình đã xuất bản, những bài nghiên cứu kể trên đã đề cập đến việc thu nộp, quản lý và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu khoa học công nghệ trong đó có tài liệu nghiên cứu khoa học, công tác tổ chức lưu trữ kết quả nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia- một cơ quan có chức năng đăng ký kết quả nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Khoa học và công nghệ, nhưng chưa có hẳn một công trình tổng kết đánh giá về hoạt động quản lý và hoạt động nghiệp vụ lưu trữ tài liệu khoa học. Ngay cả các đơn vị lưu trữ của các cơ quan khoa học cũng không có được đề tài chuyên biệt mà thường là những bài viết về thực trạng giao nộp sản phẩm khoa học – một trong những thành phần tài liệu thuộc tài liệu nghiên cứu khoa học. Đối với Viện Khoa học xã hội Việt Nam, nơi sản sinh ra khối lượng lớn tài liệu nghiên cứu khoa học và công việc lưu trữ tài liệu nghiên cứu khoa học đã được tiến hành nhiều năm, đã có một số kết quả nhất định nhưng vấn đề lưu trữ tài liệu khoa học cũng chưa được đầu tư nghiên cứu một cách thoả đáng, mà chỉ dừng lại ở một số Nhiệm vụ cấp bộ như: “Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nguồn thông tin khoa học nội sinh tại Viện khoa học xã hội Việt Nam”, Nhiệm vụ cấp bộ năm 2006 do Trần Mạnh Tuấn, Viện Thông tin Khoa học xã hội Việt Nam làm chủ nhiệm. “Đánh giá thực trạng thu nộp hồ sơ khoa học hệ đề tài cấp bộ và cấp viện tại viện Khoa học xã hội Việt Nam” Nhiệm 11 vụ cấp bộ năm 2007, do Lê Thị Hải Nam, Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam làm chủ nhiệm. Những công trình trên cũng mới chỉ đề cập đến việc quản lý và thu nộp loại hình tài liệu này dưới góc độ của những người làm công tác thông tin thư viện, hoặc mới chỉ đề cập đến loại hình tài liệu hệ đề tài cấp bộ và cấp viện, mà chưa đề cập hết các loại tài liệu khoa học tại cơ quan. Còn thiếu hẳn những công trình được nghiên cứu một cách đầy đủ, nên chưa có được những đánh giá một cách toàn diện về công tác này. 7. Các nguồn tư liệu được sử dụng Để hoàn thành luận văn này chúng tôi sử dụng các nguồn tài liệu tham khảo sau đây: Một số ấn phẩm như: Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, Vương Đình Quyền, Nguyễn Văn Thâm,: Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ. NXB, Đại học và Giáo dục Chuyên nghiệp, HN 1990; ThS.Nghiêm Kỳ Hồng: Mấy vấn đề về công tác văn phòng, văn thư, và lưu trữ trong thời kỳ đổi mới.NXB CTQG, Hà Nội, 2003; Nguyễn Hữu Hùng: Thông tin từ lý luận tới thực tiễn, NXB văn hoá, Hà nội 2005; Trường Trung học Lưu trữ và Nghiệp vụ Văn phòng: Lưu trữ tài liệu khoa học kỹ thuật (giáo trình dùng trong các trường trung học lưu trữ và nghiệp vụ văn phòng), Hà Nội 1996; PTS. Nguyễn Minh Phương: Lưu trữ tài liệu khoa học kỹ thuật, Hà nội 1992. PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, TS. Nguyễn Liên Hương, TS. Nguyễn Cảnh Đương: Tập bài giảng Lưu trữ tài liệu khoa học công nghệ(tập bài giảng dạy Đại học của Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng), Hà nội 2005. Văn bản quy phạm pháp luật: quy định về công tác khoa học và công tác lưu trữ: Luật sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật Khoa học công nghệ năm 2000, Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia năm 2001, Nghị định 111/2004/NĐ-CP, ngày 8/4/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh lưu trữ quốc gia; Nghị định 105/2006/NĐ-CP, ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và 12 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Các văn bản của Viện Khoa học xã hội Việt Nam về công tác quản lý khoa học và quản lý hồ sơ tài liệu: Quy chế Văn thư và Lưu trữ, Quy chế Quản lý Khoa học. Một số công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài nghiên cứu như: “Chấn chỉnh công tác thu nộp hồ sơ khoa học” của tác giả TS. Nguyễn Cảnh Đương (Tạp chí văn thư lưu trữ Việt Nam, số 1/2008); Kỷ yếu hội nghị chuyên đề ngành thông tin khoa học và công nghệ “Đăng ký giao nộp và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên tinh thần luật khoa học và công nghệ” Hà Nội, 16/11/2001, Khoá luận tốt nghiệp ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng khoá 2001-2005 của Bùi Thị Mai: Tìm hiểu công tác lưu trữ các kết quả nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Thông tin Khoa học và công nghệ quốc gia, Hà Nội, 2005. Nhiệm vụ cấp bộ năm 2007: Điều tra khảo sát thực trạng thu nộp hồ sơ khoa học hệ đề tài cấp bộ và cấp viện tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam . Nhiệm vụ cấp bộ năm 2006: Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nguồn thông tin khoa học nội sinh tại Viện khoa học xã hội Việt Nam. 8. Đóng góp của Luận văn Luận văn góp phần mô tả thực trạng công tác lưu trữ, tài liệu nghiên cứu khoa học và các nhóm, bộ tài liệu nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, về cách thức tổ chức quản lý công tác lưu trữ và các hoạt động nghiệp vụ cụ thể về lưu trữ tài liệu nghiên cứu khoa học tại một Viện nghiên cứu đầu ngành về khoa học xã hội và nhân văn . Từ nghiên cứu khảo sát thực trạng công tác lưu trữ tài liệu nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam, đánh giá những tồn tại đề ra những giải 13 pháp để củng cố công tác lưu trữ tài liệu nghiên cứu khoa học tại đây, qua đó góp phần giúp cho các cơ quản quản lý về lưu trữ có thêm cơ sở để quản lý chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể đối với công tác lưu trữ tài liệu nghiên cứu khoa học nói chung và công tác lưu trữ tài liệu nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam nói riêng. Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc việc giảng dạy và học tập về môn học lưu trữ tài liệu khoa học công nghệ và cho những người quan tâm đến vấn đề lưu trữ tài liệu nghiên cứu khoa học. 9. Bố cục của luận văn Luận văn gồm ba phần: Phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận, ngoài ra còn có danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục kèm theo. Phần nội dung của luận văn bao gồm ba chương: Chương 1: Khái quát về hoạt động nghiên cứu khoa học và tài liệu nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam Chương này sẽ nêu khái quát về lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, về hoạt động nghiên cứu khoa học và tài liệu nghiên cứu khoa học tại đây. Với tính chất là dẫn luận, mục đích của chương này giúp chúng ta thấy được đặc điểm tổ chức và hoạt động của Viện khoa học xã hội Việt nam để hình thành nên các nguồn tài liệu về nghiên cứu khoa học và giá trị của nó. Chương 2: Thực trạng công tác lưu trữ tài liệu nghiên cứu khoa học của viện Khoa học xã hội Việt Nam Đây là một trong hai chương chính của luận văn và cũng là phần trình bày về kết quả nghiên cứu khảo sát về công tác quản lý và hoạt động nghiệp vụ lưu trữ tài liệu nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam, là căn cứ để đánh giá những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân của những tồn tại trong công tác lưu trữ tài liệu khoa học tại đây, là cơ sở để đề xuất những giải pháp mà chúng tôi sẽ trình bày tại chương 3 tiếp theo. 14 Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ tài liệu nghiên cứu khoa học ở Viện Khoa học xã hội Việt Nam Chương này đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lưu trữ tài liệu nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Viện. Chúng tôi hoàn thành luận văn này, nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn- PGS.TS. Đào Xuân Chúc, của Lãnh đạo Viện và Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam, của các thầy cô giáo Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Nhân đây tôi xin được cảm ơn sự giúp đỡ của Thầy giáo hướng dẫn, cảm ơn các tổ chức và cá nhân đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và hoàn thành bản luận văn này. Hà Nội, ngày tháng năm 2008 Tác giả Lê Thị Hải Nam 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ban Cán sự Đảng Viện Khoa học xã hội Việt Nam (2008), Báo cáo số 55/BCSĐ-KHXH ngày 27/9/2008 về tổng kết 6 năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 5 về công tác tư tưởng, lý luận của Viện Khoa học xã hội Việt Nam,Tập lưu văn bản năm 2008 Văn thư Ban Cán sự Đảng Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 2. Ban Chấp hành Trung ương(1953), Nghị quyết số 34 NQ/TW ngày 2/12/1953 về việc thành lập Ban nghiên cứu Lịch sử, địa lý, văn học, Hồ sơ TCCB.01 kho lưu trữ văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 3. Bộ Công an(2006), Quyết định số 801/2006/QĐ-BCA ngày 28/6/2006 về danh mục bí mật nhà nước độ mật của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Tập lưu văn bản năm 2006 Văn thư Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 4. Bộ Khoa học công nghệ(2004), Quyết định số 13/2004/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2004 ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước, www.most.gov.vn 5. Bộ Khoa học và công nghệ(2005), Quyết định số 01/2005/QĐ-BKHCN ngày 28/2/2005 Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài KHXH & nhiệm vụ cấp nhà nước, www.most.gov.vn 6. Bộ Khoa học và công nghệ(2007), Quyết định số 03/2007/QĐ- BKHCN ngày 16/03/2007 về việc ban hành quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ,Tập lưu văn bản năm 2007 Văn thư Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 7. Bộ Nội vụ(2005), Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV ngày 06/1/2005 về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ, www.luutruvn.gov.vn. 16 8. Bộ Nội vụ(2005), Quyết định số 14/2005/QĐ-BNV ngày 06/1/2005 về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ,www.luutruvn.gov.vn 9. Bộ Nội vụ(2005), Thông tư số 21/2005/TT-BNV ngày 01/02/2005 hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân Tỉnh,www.luutruvn.gov.vn. 10. Bộ Nội vụ(2006), Thông tư 04/2006/TT-BNV ngày 11/4/2006 về việc hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp,www.luutruvn.gov.vn. 11. Bùi Thị Mai(2005), Tìm hiểu công tác tổ chức lưu trữ các kết quả nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Thông tin Khoa học và công nghệ quốc gia, LV.180 Khoa Lưu trữ học và quản trị Văn phòng. 12. Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, Vương Đình Quyền, Nguyễn Văn Thâm(1990), Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ. NXB, Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội. 13. Chính phủ(1967), Nghị định 117 CP, ngày 31/7/1967 của Hội đồng Chính phủ Quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam, hồ sơ TCCB.42 kho lưu trữ văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 14. Chính phủ(1993), Nghị định 23/ CP ngày 22/5/1993 về việc thành lập Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, hồ sơ TCCB.1272 Kho lưu trữ Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 15. Chính phủ(2007), Chỉ thị định 05/2007/CT-TTG ngày 02/3/2007, quy định về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, www.luutruvn.gov.vn 17 16. Chính phủ(2002), Nghị định 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ, www.most.gov.vn 17. Chính phủ(2004), Nghị định 110/2004/NĐ- CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư,www.luutruvn.gov.vn 18. Chính phủ(2004), Nghị định 111/2004/NĐ- CP ngày 8/4/2004 quy định chi tiết một số điều về pháp lệnh lưu trữ quốc gia,www.luutruvn.gov.vn 19. Chính phủ(2004), Nghị định 159/2004/NĐ-CP ngày 31/08/2004 về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, www.most.gov.vn 20. Chính phủ(2004), Nghị định 201/2004/NĐ- CP ngày 10/12/2004 về ban hành quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn, Công báo số 16 ngày 16/12/2004 tr 2-14. 21. Chính phủ(2004), Nghị định 26/2004/NĐ-CP ngày 15/01/2004 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, www.most.gov.vn 22. Chính phủ(2008), Nghị định 53/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2008, Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Tập lưu văn bản năm 2008 Văn thư Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 23. Chính phủ(2006), Quyết định số 143/2006/QĐ-TTG ngày 19/6/2006 về danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Tập lưu văn bản năm 2006 Văn thư Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 24. Nguyễn Cảnh Đương(2008), Chấn chỉnh công tác thu nộp hồ sơ khoa học. Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số (1). 18 25. Nguyễn Thị Việt Hoa(2008), Vấn đề quản lý, thu nộp tài liệu khoa học của Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số (2). 26. Học viện Hành chính Quốc gia(2005), Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính, Nxb Giáo Dục, Hà Nội. 27. Nghiêm Kỳ Hồng - Nguyễn Quốc Bảo- Nguyễn Văn Kết-Nguyễn Thị Thuỷ-Phan Thị Hợp(1998), Xây dựng, ban hành, quản lý văn bản và công tác lưu trữ, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 28. ThS.Nghiêm Kỳ Hồng(2003), Mấy vấn đề về công tác văn phòng, văn thư, và lưu trữ trong thời kỳ đổi mới. Nxb CTQG, Hà Nội. 29. Trần Đức Lương(1998), Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia ngày 4/8/1998, hồ sơ số KHTH.795 kho lưu trữ văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 30. GS.TS.Đỗ Hoài Nam (2008), Bài phát biểu của GS.TS.Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam tại lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Viện Khoa học xã hội Việt Nam và đón nhận Huân chương Sao vàng, Tập lưu văn văn bản năm 2008 văn thư Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 31. Lê Thị Hải Nam(2007), “Điều tra khảo sát thực trạng thu nộp hồ sơ khoa học hệ đề tài cấp bộ và cấp viện tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam” Nhiệm vụ cấp bộ năm 2007, Cơ quan chủ trì- Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hồ sơ văn thư Ban Quản lý khoa học Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 32. Nông Đức Mạnh (2002), bài phát biểu của Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong buổi đến thăm và làm việc với Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia , Báo Nhân dân ngày 29/4/2002. 19 33. PGS.TS Nguyễn Minh Phương, TS.Nguyễn Liên Hương, TS. Nguyễn Cảnh Đương(2005), Tập bài giảng lưu trữ tài liệu khoa học công nghệ (tài liệu giảng dạy đại học của Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng), Hà Nội. 34. Lê Khả Phiêu(1998): Bài phát biểu Tổng bí thư trong buổi đến thăm và làm việc với Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia ngày 17/2/1998, Báo Nhân dân ngày 18/2/1998. 35. Quốc hội (2000), Luật khoa học và công nghệ, Công báo số 28(1518) ngày 31/7/2000 tr 1872-1886. 36. Quốc hội (2005), Luật sở hữu trí tuệ, www.most.gov.vn 37. PGS.Vương Đình Quyền(2006), Lý luận và phương pháp công tác văn thư, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 38. GS.VS.Nguyễn Duy Quý(2003), Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn 50 năm xây dựng và phát triển, NXB khoa học xã hội, Hà Nội. 39. Trường Trung học Lưu trữ và Nghiệp vụ Văn phòng(1996), Lưu trữ tài liệu khoa học kỹ thuật (giáo trình dùng trong các trường trung học lưu trữ và nghiệp vụ văn phòng), Hà Nội. 40. Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia(2003), Quyết định số 325/ QĐ-KHXH ngày 28/4/2003 ban hành Bảng thời hạn bảo quản tài liệu của Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia , Hồ sơ VP.503 kho lưu trữ văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 41. Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam(1980), Báo cáo công tác nghiên cứu khoa học 5 năm (1976-1980), hồ sơ KHOAHOC.167 kho lưu trữ Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 42. Uỷ ban thường vụ Quốc h

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfv_l2_01484_9724_2008105.pdf
Tài liệu liên quan