Tóm tắt Luận văn Năng lực quản lý của chủ tịch ủy ban nhân dân phường trên địa bàn quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

Tiêu chuẩn chức danh chủ tịch UBND phường được xác định phải đáp ứng yêu cầu

phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng theo từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Nếu xác định tiêu chuẩn chức danh chủ tịch UBND phường một cách chung chung sẽ làm

cho hiệu quả quản lý chính quyền cơ sở không những không đạt hiệu quả cao mà còn ảnh

hưởng tới sự phát triển bền vững của địa phương, làm mất lòng tin của nhân dân. Vì vậy,

cần phải căn cứ vào các quy định của cấp trên quy định về tiêu chuẩn cán bộ, công chức

phường, tiêu chuẩn chức danh chủ tịch UBND phường qua đó đề ra giải pháp cụ thể, phù

hợp với đặc điểm, tình hình phát triển nguồn nhân lực của địa phương. Ngoài thực hiện theo

Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày

16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với

cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn và các quyết định, quy định của UBND Quận 11 quy

định về tiêu chuẩn cán bộ, công chức phường trên địa bàn Quận 11

pdf25 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Năng lực quản lý của chủ tịch ủy ban nhân dân phường trên địa bàn quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t phát từ thực trạng yếu kém, bất cập về trình độ, năng lực quản lý nhà nước của chủ tịch UBND Phường hiện nay - Xuất phát từ yêu cầu tác phong, phương pháp lãnh đạo và thái độ phục vụ nhân dân trong công tác xây dựng chính quyền thân thiện Tiểu kết chƣơng 1 Chương 1 đã phân tích và trình bày các vấn đề lý luận chung về năng lực quản lý của chủ tịch UBND phường. Chương 1 cũng đã trình bày và phân tích những yếu tố căn bản và quan trọng ảnh hưởng đến năng lực quản lý của chủ tịch UBND phường. Kết quả nghiên 9 cứu của chương 1 là căn cứ khoa học lý luận để tác giả tiến hành nghiên cứu, khảo sát và phân tích thực trạng năng lực quản lý của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, được thực hiện ở chương 2. CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH UBND PHƢỜNG Ở QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 2.1.1. Về vị trí địa lý, dân cƣ Quận 11 có tổng diện tích 513,58 ha, nằm ở Tây Nam thành phố. Giáp quận Tân Bình ở phía Bắc và Tây Bắc, phía Đông giáp Quận 5,10, phía Nam và Tây Nam giáp ranh Quận 6. Tính đến cuối năm 2016, quận 11 có dân số là 230.014 người, có 120.562 nữ (tỷ lệ 52,41%). Người Hoa có 108.003 người (tỷ lệ 46,95%), mật độ dân số trung bình là 44.540 người/km2. 2.1.2 Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng 2.2. Khái quát về đội ngũ chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 2.2.1. Về số lƣợng: Theo số liệu của Phòng Nội vụ Quận 11, tính đến thời điểm ngày 31/12/2016, trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh có 16 phường, trong đó có 07 phường loại 1 và 09 phường loại 2. Trong số 16 chủ tịch UBND phường đã được khảo sát và tổng hợp có 01 trường hợp Chủ tịch UBND phường kiêm nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy phường. 2.2.2. Về cơ cấu theo giới tính: Số lượng nam giới giữ chức danh chủ tịch UBND phường là 08/16 người (chiếm tỷ lệ 50%), số lượng nữ giới giữ chức danh chủ tịch UBND phường là 08/16 n gười (chiếm tỷ lệ 50%). 2.2.3. Về cơ cấu theo độ tuổi: Theo kết quả khảo sát, trong số 16 chủ tịch UBND phường có 01 người là nữ có độ tuổi dưới 35 (chiếm tỷ lệ 6,25%), số chủ tịch UBND phường có độ tuổi từ 35 đến 50 tuổi có 13 người (chiếm tỷ lệ 81,25%), số chủ tịch UBND phường có độ tuổi từ 50 đến 60 tuổi có 02 người (chiếm tỷ lệ 12,5%). 2.2.4. Về tỷ lệ Đảng viên: 10 Kết quả khảo sát cho thấy 16/16 chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh đều là Đảng viên, chiếm tỷ lệ tuyệt đối 100%. 2.2.5. Về trình độ học vấn (trình độ văn hóa) Kết quả khảo sát cho thấy 16/16 chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh đều có trình độ học vấn trung học phổ thông. 2.2.6. Về trình độ chuyên môn: Chủ tịch UBND của các phường trên địa bàn Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh có trình độ chuyên môn cao. Số liệu báo cáo của Phòng Nội vụ cho thấy có 06/16 người có trình độ thạc sỹ (chiếm tỷ lệ 37,5%), Đại học có 10/16 người (chiếm tỷ lệ 62,5%). Trình độ chuyên môn được đào tạo của 16 chủ tịch UBND phường chủ yếu tập trung trong các chuyên ngành cơ bản là luật, kinh tế, hành chính học, quản lý đất đai và chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. 2.2.7. Về trình độ lý luận chính trị và trình độ quản lý hành chính nhà nƣớc: Về trình độ quản lý hành chính nhà nước, tất cả chủ tịch UBND các phường trên địa bàn Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh đều đã trải qua các lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước. Trong số đó, nhiều người có trình độ cử nhân và thạc sỹ hành chính học, tức là đã được đào tạo chuyên ngành quản lý hành chính nhà nước do Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức. Về trình độ lý luận chính trị, số chủ tịch UBND phường có trình độ cao cấp hoặc cử nhân là 15/16 người (chiếm tỷ lệ 93,75%), trình độ lý luận trung cấp chính trị có 01/16 người (chiếm tỷ lệ 6,25%). 2.2.8. Về trình độ ngoại ngữ và tin học: Trình độ ngoại ngữ: trình độ A Anh văn có 02/16 người (chiếm tỷ lệ 12,5%), trình độ B Anh văn có 14/16 người (chiếm tỷ lệ 87,5%). Trình độ tin học: Chứng chỉ trình độ A có 02/16 người (chiếm tỷ lệ 12,5%), trình độ B có 14/16 người (chiếm tỷ lệ 87,57%). 2.2.9. Về thâm niên đảm nhận chức danh Chủ tịch UBND Phƣờng Số chủ tịch UBND phường có thâm niên đảm nhận chức vụ từ 6 đến 10 năm, tức là đang đảm nhận chức vụ ở nhiệm kỳ thứ hai là 02 người (chiếm tỷ lệ 12,5%), trong số 16 người được khảo sát, có 01 người đảm nhận chức vụ chủ tịch UBND phường trên 10 năm (chiếm tỷ lệ 6,25%), số chủ tịch UBND phường đảm nhận chức vụ từ 01 đến 05 năm chiếm số lượng lớn nhất gồm 13 người (chiếm tỷ lệ 81,25%). 2.3. Phân tích thực trạng năng lực quản lý của chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 11 2.3.1. Về kiến thức của chủ tịch UBND phường (thể hiện thông qua trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị) 2.3.2. Về kỹ năng của chủ tịch UBND phƣờng a) Nhóm các kỹ năng làm việc cơ bản của cá nhân chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh Bảng 2.3: Kết quả khảo sát về kỹ năng làm việc cơ bản do chủ tịch UBND phường tự đánh giá và do cán bộ, công chức phường đánh giá Tỷ lệ % ngƣời chọn 16 ngƣời = 100% Chủ tịch UBND phƣờng tự đánh giá Đánh giá của cán bộ, công chức phƣờng Thành thạo Chƣa thành thạo Không thể thực hiện Thành thạo Chƣa thành thạo Không thể thực hiện Kỹ năng tư duy 92% 8% 0% 70% 30% 0% Kỹ năng giao tiếp 100% 0% 0% 85% 15% 0% Kỹ năng lắng nghe 85% 15% 0% 75% 25% 0% Kỹ năng quản lý thời gian làm việc 85% 15% 0% 20% 50% 30% b) Nhóm các kỹ năng quản lý cơ bản của chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh Bảng 2.4: Kết quả khảo sát về kỹ năng làm việc cơ bản do chủ tịch UBND phường tự đánh giá và do cán bộ, công chức phường đánh giá Tỷ lệ % ngƣời chọn 16 ngƣời = 100% Chủ tịch UBND phƣờng tự đánh giá Đánh giá của cán bộ, công chức phƣờng Thành thạo Chƣa thành thạo Không thể thực hiện Thành thạo Chƣa thành thạo Không thể thực hiện Kỹ năng phân tích công việc 100% 0% 0% 82 18 00 Kỹ năng lập, phê duyệt kế hoạch 100% 0% 0% 72 28 00 Kỹ năng phân công, giao việc 100% 0% 0% 62 24 14 Kỹ năng kiểm tra, đôn đốc 100% 0% 0% 68 19 13 Kỹ năng đánh giá, nghiệm thu kết quả 100% 0% 0% 62 26 12 12 Kỹ năng tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 100% 0% 0% 82 18 00 Kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai ở cơ sở 100% 0% 0% 71 20 09 c) Nhóm các kỹ năng điều hành hoạt động quản lý của UBND phƣờng của chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh Bảng 2.5: Kết quả khảo sát về kỹ năng điều hành hoạt động của UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh do các chủ tịch UBND phường tự đánh giá và do cán bộ, công chức phường đánh giá Tỷ lệ % ngƣời chọn 16 ngƣời = 100% Tỷ lệ % ngƣời chọn 160 ngƣời = 100% Chủ tịch UBND phường tự đánh giá Đánh giá của cán bộ, công chức phƣờng Thành thạo Chƣa thành thạo Không thể thực hiện Thành thạo Chƣa thành thạo Không thể thực hiện Kỹ năng tổ chức và thực hiện cơ chế hoạt động 75 25 00 70 30 00 Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp 93 7 00 72 28 00 Kỹ năng điều hành công vụ của cá nhân cán bộ, công chức phường 84 16 00 67 23 10 Kỹ năng sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động lãnh đạo, điều hành công việc 55 45 00 30 65 05 Kỹ năng xây dựng đoàn kết nội bộ 100 00 00 85 15 00 2.3.3. Về thái độ làm việc của chủ tịch UBND phƣờng 2.3.3.1. Về thái độ phục vụ nhân dân của chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Khi tác giả luận văn đặt câu hỏi phỏng vấn: Ông, Bà có tận tụy giải quyết những yêu cầu, kiến nghị, thắc mắc và khiếu nại của nhân dân không? tác giả đã nhận được kết quả là: 16/16 người, tức 100% số chủ tịch UBND phường được phỏng vấn trả lời: Có Khảo sát thực tế lịch làm việc của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, tác giả nhận thấy 16/16 phường được khảo sát đều bố trí lịch tiếp dân hàng tuần, mỗi tuần ít nhất một ngày. Chủ tịch UBND phường sẽ trực tiếp chủ trì buổi tiếp dân, trực tiếp giải đáp những thắc mắc, khiếu nại, tố cáo cho công dân và các tổ chức. 13 Đồng thời, chủ tịch UBND phường sẽ phân công, hướng dẫn các cán bộ, công chức phường xử lý các công việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. 2.3.3.2 Về thái độ đối với công việc đƣợc giao quản lý của chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh Bảng 2.7. Kết quả khảo sát về thái độ đối với hoạt động quản lý của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh Câu hỏi khảo sát dành cho chủ tịch UBND phƣờng Tỷ lệ % ngƣời chọn 16 ngƣời = 100% Có Không Ông, Bà có cảm thấy nhàm chán khi thực hiện hoạt động quản lý? 65 35 Ông, Bà có sẵn sàng giải trình trách nhiệm khi được yêu cầu? 100 00 Ông, Bà đã từng có ý định thôi giữ chức chủ tịch UBND phường? 30 70 2.3.3.3. Về thái độ đối với cán bộ, công chức phƣờng của chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh Bảng 2.8a. Kết quả khảo sát thái độ đối với cán bộ, công chức phường do chủ tịch UBND phường tự đánh giá Câu hỏi khảo sát dành cho chủ tịch UBND phƣờng Tỷ lệ % ngƣời chọn 16 ngƣời = 100% Có Không Ông, Bà có thường xuyên lắng nghe ý kiến, phản ánh, phê bình của cán bộ, công chức phường không ? 100 00 Ông, Bà có thường xuyên hỗ trợ, động viên, khích lệ tinh thần làm việc đối với đội ngũ cán bộ, công chức phường không ? 100 00 Bảng 2.8b: Kết quả khảo sát thái độ đối với cán bộ, công chức phường của chủ tịch UBND phường do cán bộ, công chức phường đánh giá Câu hỏi khảo sát dành cho cán bộ, công chức phƣờng Tỷ lệ % người chọn 16 người = 100% Thường xuyên Thỉnh thoảng Chưa bao giờ Ông, Bà có thường xuyên nhận sự hỗ trợ, động viên và khích lệ tinh thần làm việc từ phí chủ tịch UBND phường không ? 62 27 11 Bảng 2.8c. Mức độ hài lòng của cán bộ, công chức phường đối với cách thức điều hành và giải quyết công việc của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 14 Câu hỏi khảo sát dành cho cán bộ, công chức phƣờng Tỷ lệ % người chọn 16 người = 100% Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Ông, Bà có hài lòng với cách thức điều hành và giải quyết công việc của chủ tịch UBND phường không? 15 57 28 Bảng 2.8d: Mức độ tín nhiệm của cán bộ, công chức phường đối với chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh Câu hỏi khảo sát dành cho cán bộ, công chức phƣờng Tỷ lệ % người chọn 16 người = 100% Tín nhiệm cao Tín nhiệm thấp Không tín nhiệm Ông, Bà sẽ bỏ phiếu tín nhiệm ở mức nào đối với chủ tịch UBND phường (về phẩm chất đạo đức, thái độ cũng như năng lực quản lý của chủ tịch UBND phường) 60 27 13 2.3.4. Kết quả khảo sát về thực trạng mức độ hoàn thành công việc đƣợc giao của chủ tịch UBND phƣờng a) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 Mức độ hoàn thành nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ nhƣng còn hạn chế về năng lực Không hoàn thành nhiệm vụ 16 07 09 00 00 100% 43,75% 56,25% 00% 00% b) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 Mức độ hoàn thành nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ nhƣng còn hạn chế về năng lực Không hoàn thành nhiệm vụ 16 09 07 00 00 100% 56,25% 43,75% 00% 00% c) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 Mức độ hoàn thành nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ nhƣng còn hạn chế về năng lực Không hoàn thành nhiệm vụ 16 10 06 00 00 100% 62,5% 37,5% 00% 00% 15 2.4. Đánh giá chung về thực trạng năng lực thực hiện hoạt động quản lý của chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 2.4.1. Những ƣu điểm và nguyên nhân Ƣu điểm Một là, Đội ngũ chủ tịch UBND phường có trình độ kiến thức cao và luôn ý thức được việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và yêu cầu của pháp luật về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cũng như trình độ quản lý hành chính nhà nước. Hai là, kỹ năng thực hiện hoạt động quản lý tương đối thành thạo và toàn diện. Đa số các chủ tịch UBND phường khẳng định họ rất thành thạo và tự tin về kỹ năng thực hiện hoạt động quản lý của mình. Ba là, thái độ thực hiện hoạt động quản lý của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Phần lớn các chủ tịch UBND phường được khảo sát trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh có thái độ tận tụy trong quá trình giải quyết những yêu cầu, thắc mắc và khiếu nại của nhân dân. Tất cả các chủ tịch UBND phường đều có lịch tiếp dân rõ ràng, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức đến liên hệ công việc. Từ đó làm hài lòng đa số công dân, tổ chức đến liên hệ công việc Bốn là, mức độ hoàn thành công việc được giao của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Liên tiếp trong 3 năm khảo sát (2014, 2015, 2016), tất cả chủ tịch UBND phường đều được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao luôn tăng qua mỗi năm. Nguyên nhân: Một là, Đây là thành quả của công tác quy hoạch cán bộ chức danh chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Hai là, Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng dành cho chức danh chủ tịch UBND phường được tiến hành thường xuyên là cơ hội cho họ trau dồi và thực hành các kiến thức và kỹ năng thực hiện công việc. Ba là: Với tinh thần tất cả hoạt động cải cách hành chính đều hướng tới phục vụ tốt hơn cho mọi yêu cầu của công dân, các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là chính quyền cơ sở phường, xã, thị trấn luôn nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, đáp ứng mọi yêu cầu của công dân. 16 Bốn là, Chấp hành tốt sự chỉ đạo của cấp trên, có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Có nổ lực trong công tác qua từng năm, mức độ hoàn thành năn sau cao hơn năm trước. Biết khắc phục hạn chế, khó khăn sẳn sàng nhận và hoàn thành niệm vụ. 2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân Hạn chế Một là, việc ứng dụng kiến thức chuyên môn được đào tạo còn hạn chế. Hai là, kỹ năng thực hiện hoạt động quản lý còn nhiều bất cập và chưa tương xứng với kiến thức và trình độ chuyên môn. Ba là, về ý thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vẫn còn một bộ phận không nhỏ các chủ tịch UBND phường tỏ ra thờ ơ và không mặn mà với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng dành cho các chức danh chủ chốt ở cơ sở. Bốn là, thái độ thực hiện hoạt động quản lý của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh mặc dù được đánh giá là tốt, nhưng vẫn còn nhiều ý kiến phản hồi của nhân dân thể hiện sự không hài lòng đối với cách thức giải quyết công việc của chủ tịch UBND phường. Chính sách tiền lương phụ cấp của họ không được trả tương xứng với trách nhiệm, nhiệm vụ được phân công. Năm là, kết quả hay mức độ hoàn thành công việc của chủ tịch UBND phường. Mặc dù trong 3 năm liên tiếp (2014, 2015, 2016), các chủ tịch UBND phường được khảo sát đều được tập thể và cấp trên đánh giá là hoàn thành tốt hay hoàn thành xuất sắc công việc được giao, nhưng khi tiến hành nghiên cứu các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc của chủ tịch UBND phường, tác giả luận văn nhận thấy: việc đánh giá kết quả thực hiện công việc của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh dựa trên cơ sở các chỉ tiêu của Quận giao hàng năm và những nhận định chủ quan, cảm tính của người đánh giá. Nguyên nhân: Một là, Mặc dù các khóa đào tạo, bồi dưỡng dành cho chức danh chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên được tổ chức, nhưng nội dung của các khóa học này chủ yếu đề cập đến các vấn đề mang tính chất lý thuyết, nếu có đề cập đến các vấn đề thực tiễn thì phương pháp truyền đạt cũng hoàn toàn mang tính chất truyền thụ một chiều từ người dạy đến người học. Hai là, Các chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hoạt động quản lý dựa trên những văn bản quy phạm pháp luật mang tính định hướng chung, kinh nghiệm và vốn sống thực tiễn của mỗi cá nhân chủ tịch UBND phường. 17 Chưa hình thành một quy trình thực hiện công việc bài bản, chuyên nghiệp gắn với những kỹ năng cần thiết cho mỗi công việc của chủ tịch UBND phường. Ba là, Trong quá trình tiếp xúc và trao đổi với các chủ tịch UBND phường, nhiều người trong số họ cho rằng: các chương trình đào tạo, bồi dưỡng hiện nay không làm thỏa mãn nhu cầu bổ sung và nâng cao kiến thức, kỹ năng để thực hiện công việc của họ. Họ nhấn mạnh thêm: có những lớp bồi dưỡng chỉ mang tính chất báo cáo lại những gì họ đã biết, hoàn toàn không bổ sung, cập nhật kiến thức mới. Những nội dung đào tạo, bồi dưỡng rất ít quan tâm đến phân tích những khó khăn mà công việc hàng ngày họ gặp phải để cung cấp các kiến thức, kỹ năng giải quyết cụ thể. Và kết quả, những kiến thức mà họ thu nhận được từ các khóa học hầu như không được áp dụng vào quá trình thực hiện hoạt động quản lý của họ Bốn là, Chế độ tiền lương, phụ cấp dành cho chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh chưa tương xứng với trách nhiệm công việc, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu tái tạo sức lao động, thường xuyên căng thẳng và áp lực của hoạt động lãnh đạo, quản lý. Năm là, Căn cứ, tiêu chuẩn để đánh giá rất chung chung, không cụ thể, chưa công bằng và chưa tính tới những điều kiện khác nhau giữa các phường, chưa tính tới hiệu quả đạt được trên thực tế. Tiểu kết chƣơng 2 Chương 2 đã tập trung phân tích và làm rõ thực trạng năng lực quản lý của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh với những tiêu chí rất cụ thể và được chứng minh rõ rang bằng các số liệu khảo sát. Trên cơ sở đó, chương 2 đã xác định được những điểm mạnh, những điểm còn hạn chế và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trong năng lực quản lý của đội ngũ chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh Kết quả khảo sát, phân tích và tổng hợp của chương 2 là căn cứ thực tiễn quan trọng giúp tác giả nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, được thực hiện ở chương 3. 18 CHƢƠNG 3 MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH UBND PHƢỜNG 3.1. Mục tiêu, quan điểm nâng cao năng lực quản lý của Chủ tịch UBD phƣờng trên địa bàn Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 3.1.1. Mục tiêu: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở nói chung, trong đó đặc biệt chuẩn hóa chức danh chủ tịch UBND phường. 3.1.2. Quan điểm: Việc nâng cao năng lực quản lý của chủ tịch UBND phường không những cần phải thực hiện theo đúng chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác cán bộ mà còn phải phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn ở địa phương trong giai đoạn hiện nay Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo thực hiện tốt việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện rà soát và bổ sung quy chế, quy trình, quy hoạch đào tạo, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh. Thực hiện công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bố trí, đề bạt, luân chuyển cán bộ. 3.2. Một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý của chủ tịch UBND Phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 3.2.1. Nâng cao nhận thức, tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao năng lực quản lý của Chủ tịch UBND Phƣờng Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng các cấp, nhất là cấp ủy Đảng của phường về yêu cầu cần phải nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ chủ chốt trong giai đoạn hiện nay; coi trọng công tác tư tưởng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên để xây dựng quyết tâm chính trị cao trong thực hiện nhiệm vụ này. Trong quá trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức sẽ có thực hiện việc thi tuyển công chức theo tiêu chuẩn quy định, sẽ có đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức từ đó giải quyết thôi việc cho hưởng chế độ chính sách đối với những cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn quy định, không có năng lực công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ không cao, giải tỏa những băn khoăn của cán bộ, công chức để họ an tâm công tác, chấp hành tốt nhiệm vụ được giao. 19 3.2.2. Tiếp tục xây dựng tiêu chuẩn chức danh cụ thể đối với vị trí chủ tịch UBND phƣờng phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc ở phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh Tiêu chuẩn chức danh chủ tịch UBND phường được xác định phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng theo từng giai đoạn phát triển của đất nước. Nếu xác định tiêu chuẩn chức danh chủ tịch UBND phường một cách chung chung sẽ làm cho hiệu quả quản lý chính quyền cơ sở không những không đạt hiệu quả cao mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của địa phương, làm mất lòng tin của nhân dân. Vì vậy, cần phải căn cứ vào các quy định của cấp trên quy định về tiêu chuẩn cán bộ, công chức phường, tiêu chuẩn chức danh chủ tịch UBND phường qua đó đề ra giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển nguồn nhân lực của địa phương. Ngoài thực hiện theo Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn và các quyết định, quy định của UBND Quận 11 quy định về tiêu chuẩn cán bộ, công chức phường trên địa bàn Quận 11. Để xây dựng được các tiêu chuẩn chức danh cụ thể đối với vị trí việc làm chủ tịch UBND phường phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ quản lý nhà nước ở phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Nội vụ Quận 11 cần tham mưu cho UBND Quận 11 tiến hành hoạt động phân tích công việc của chủ tịch UBND phường. 3.2.3. Tăng cƣờng công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, năng lực thực tiễn về giữ chức vụ chủ tịch UBND Phƣờng. Điều động, luân chuyển cán bộ là một trong những nội dung quan trọng trong công tác cán bộ nhằm từng bước thay đổi nhận thức và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường cán bộ được đào tạo, rèn luyện thử thách qua thực tiễn, góp phần sắp xếp cán bộ một cách hợp lý hơn. Đặc biệt, tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn là để khắc phục tình trạng cục bộ, địa phương khép kín trong thực hiện nhiệm vụ do cán bộ giữ một chức vụ khá lâu hoặc bố trí chưa phù hợp với năng lực, sở trường công tác; xác định rõ lộ trình đào tạo, luân chuyển cán bộ theo quy hoạch; ưu tiên xem xét, lựa chọn nguồn đưa vào quy hoạch và chú trọng luân chuyển đối với cán bộ, công chức vừa trẻ tuổi, ưu tú, vừa có triển vọng phát triển về năng lực lãnh đạo, quản lý. 3.2.4. Tổ chức các chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng theo nhu cầu của ngƣời học, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm kết hợp với phát triển công tác giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ đảm nhận chức danh chủ tịch UBND phƣờng 20 Nếu như quy hoạch cán bộ nhằm tạo sự ổn định, tạo nguồn cán bộ cho chức danh chủ tịch UBND phường thì hoạt động phát triển cán bộ thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và huấn luyện cán bộ giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo mục tiêu và chất lượng của công tác quy hoạch cán bộ. Bên cạnh đó, đối với cán bộ đang đảm nhiệm chức danh chủ tịch UBND phường, chương trình đào tạo, bồi dưỡng và huấn luyện còn giúp ích và hỗ trợ cho họ vượt qua những khó khăn, thách thức khi thường xuyên gặp phải những tình huống mới trong hoạt động thực hiện hoạt động quản lý rất phức tạp ở cơ sở. Có hai cách thức tổ chức các chương trình đạo tạo, bồi dưỡng danh cho chức danh chủ tịch UBND phường mà Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm nghiên cứu đó là: tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu của người học kết hợp với các lớp bồi dưỡng bắt buộc, đặc biệt là bồi dưỡng kiến thức pháp luật thông qua việc phát triển công tác giáo dục pháp luật dành cho chủ tịch UBND phường. 3.2.4.1. Tổ chức các chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng theo nhu cầu của ngƣời học, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm Đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu của người

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_nang_luc_quan_ly_cua_chu_tich_uy_ban_nhan_d.pdf
Tài liệu liên quan