Tóm tắt Luận văn Năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Việc tuyển dụng công chức trong giai đoạn hiện nay cũng

như trong thời gian tới phải thực sự xuất phát từ nhu cầu công việc,

tuyển dụng dựa trên vị trí việc làm tại đơn vị. Để nâng cao chất

lượng tuyển dụng công chức cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm

khâu phỏng vấn trực tiếp các thí sinh tham gia dự tuyển sau khi trả

qua các phần thi trên máy tính và thi viết

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hành chính quận. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ 2 quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay nhìn chung vẫn chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Xuất phát từ lý luận và thực tiễn nêu trên, vấn đề đặt ra nâng cao năng lực đội ngũ công chức nói chung và năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10. Vì vậy, về lý luận và thực tiễn đòi hỏi phải được nghiên cứu một cách có hệ thống và tìm ra những giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức các CQCM thuộc UBND Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Từ cơ sở nêu trên, tôi chọn đề tài: “Năng lực thực thi công vụ của công chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh” làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn - Cuốn sách “ Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức”, Nxb. Chính trị Quốc gia của hai tác giả là TS. Thang Văn Phúc và TS. Nguyễn Minh Phương (2005). - Cuốn sách “Về chế độ công vụ Việt Nam”, Nxb. Chính trị Quốc gia do PGS.TS Nguyễn Trọng Điều làm chủ biên (Năm 2007). - Cuốn sách “Phong cách tư duy Hồ Chí Minh với việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dung (2010). 3 - TS. Ngô Thành Can (2014), Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực trong khu vực công”, Nxb. Lao động. - Nguyễn Thị Hồng Hải (2013), “Quản lý nguồn nhân lực chiến lược trong khu vực công vận dụng vào thực tiễn Việt Nam”, Nxb Lao động, Hà Nội. - PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải (2019), “Một số giải pháp nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo năng lực. Tạp chí quản lý nhà nước năm 2019. - Nguyễn Minh Kiên (2013) với đề tài “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện, tỉnh Đồng Nai”. - Mai Hoàng Khởi (2017) với đề tài “Chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang”. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích: Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. 3.2. Nhiệm vụ - Hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận về công chức các cơ quan chuyên môn, năng lực thực thi công vụ của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận; - Phân tích thực trạng năng lực công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ ra 4 những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế năng lực thực thi công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1. Đối tƣợng nghiên cứu Năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các yếu tố cấu thành năng lực; - Về không gian: Ủy ban nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. - Về thời gian: Từ năm 2016 đến năm 2019. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 5.1. Phƣơng pháp luận Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử dựa trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin và nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến cán bộ công chức nói chung và công chức các cơ quan chuyên 5 môn thuộc UBND cấp quận nói riêng làm cơ sở phương pháp nghiên cứu. 5.2. Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp khảo cứu tài liệu - Phương pháp điều tra bảng hỏi: - Phương pháp thống kê: 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 6.1. Ý nghĩa lý luận Luận văn hệ thống hoá và làm rõ một số vấn đề lý luận về các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận, lý luận về năng lực thực thi công vụ của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận; các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận nói chung và năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đồng thời xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực thực thi công vụ công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận. 6.2. Ý nghĩa thực tiễn - Trên cơ sở phân tích, so sánh, đánh giá những ưu điểm, hạn chế về năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp phần giúp cho các nhà quản lý, lãnh đạo ở Quận 10 thấy được những điểm mạnh, điểm yếu về năng lực cũng như những khó khăn trong thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, từ đó có cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình 6 nhằm nâng cao năng lực của công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận. - Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho các sinh viên, học viên cao học chuyên ngành Quản lý công; làm tài liệu nghiên cứu giảng dạy các khóa bồi dưỡng công chức và những ai quan tâm đến vấn đề này. 7. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, các phụ lục và danh mục tài liệu khảo, nội dung luận văn được kết cấu 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực thực thi công vụ của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận. Chương 2: Thực trạng năng lực thực thi công vụ của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương 3: Quan điểm và giải pháp nâng cao năng lực thực thi công vụ của của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 7 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP QUẬN 1.1. Khái quát chung về công chức cơ quan chuyên môn UBND cấp quận 1.1.1. Công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận Công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận là những người được tuyển dụng lâu dài, hoạt động của họ gắn với quyền hạn hành chính cấp huyện được UBND quận trao cho và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 1.1.2. Vai trò của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận Công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp quận là lực lượng nồng cốt, đóng vai trò tiên phong trong hệ thống chính trị của quận, trực tiếp tham mưu UBND cấp quận và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp quận trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; trình UBND cấp quận ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC nhà nước thuộc lĩnh vực QLNN được giao; tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật; thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND cấp quận theo quy định của 8 pháp luật và theo phân công của UBND cấp quận; tiếp thu nguyện vọng của tổ chức, cá nhân và quần chúng nhân dân, nắm bắt những yêu cầu thực tiễn của cuộc sống để phản ánh kịp thời với cấp trên, giúp Đảng và Nhà nước đề ra các đường lối, chủ trương, chính sách sát với thực tiễn. 1.1.3. Đặc điểm công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận Thứ nhất, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận là những người trực tiếp thực hiện hoạt động công vụ. Thứ hai, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận hoạt động nhân danh Nhà nước, được sử dụng quyền lực Nhà nước, hoạt động của họ được Nhà nước bảo dảm diễn ra thường xuyên, liên tục và mang tính phức tạp. Thứ ba, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận được trả lương từ ngân sách Nhà nước. Thứ tư, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận tham mưu, giúp UBND cấp quận quản lý nhà nước về ngành, lĩn vực ở địa phương. 1.1.4. Nhiệm vụ của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận - Trình UBND cấp quận ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. 9 - Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật. - Giúp UBND cấp quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND cấp quận. - Giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật. - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã). - Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp huyện.Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và sở quản lý ngành, lĩnh vực. - Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND cấp quận. 10 - Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của UBND cấp quận. - Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và phân công của UBND cấp quận. - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND cấp quận giao hoặc theo quy định của pháp luật. 1.2. Một số vấn đề lý luận về năng lực thực thi công vụ của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận 1.2.1. Các khái niệm 1.2.1.1. Khái niệm năng lực Năng lực là khả năng đáp ứng về kiến thức, kỹ năng và thái độ, hành vi một cách tốt nhất trong thực hiện công việc hoặc giải quyết vấn đề để đạt những mục tiêu đã đề ra 1.2.1.2. Khái niệm công vụ Công vụ là một loại lao động mang tính quyền lực và pháp lý, được thực thi chủ yếu bởi đội ngũ công chức của nhà nước trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. 1.2.1.3. Khái niệm năng lực thực thi công vụ của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận Năng lực thực thi công vụ gồm: 11 Kiến thức có được qua đào tạo, qua quá trình sống của cán bộ, công chức, viên chức gồm có: trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ và tin học, trình độ lý luận chính trị, trình độ quản lý nhà nước và các kiến thức nền tảng về văn hóa, kinh tế, xã hội khác. Kỹ năng là khả năng của một cong chức biết vận dụng kiến thức và kinh nghiệm để hoàn thành tốt công việc được giao. Thái độ thể hiện ở sự nỗ lực, cố gắng, mức độ nhiệt tình, ý thức trách nhiệm của công chức đối với công việc mà họ đang thực hiện. 1.2.2. Các yếu tố cấu thành năng lực thực thi công vụ của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận - Kiến thức: Kiến thức có được thông qua đào tạo, bồi dưỡng và kinh nghiệm công tác. - Kỹ năng: Kỹ năng là khả năng của một người biết vận dụng kiến thức và kinh nghiệm để hoàn thành tốt công việc -Thái độ: Phong cách làm việc và thái độ ứng xử trong giao tiếp của đội ngũ công chức. 1.2.3. Các tiêu chí đánh giá năng lực lực thực thi công vụ của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận - Về trình độ: + Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ được hiểu là những kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực nhất định được biểu hiện qua những cấp độ: sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và trên đại học. 12 + Trình độ lý luận chính trị: Lý luận chính trị là cơ sở xác định quan điểm, lập trường của công chức hành chính. Theo quy định tại Thông tư số11/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ. + Trình độ quản lý nhà nƣớc: Quản lý Nhà nước là hệ thống tri thức khoa học về quản lý xã hội mang tính quyền lực Nhà nước. Theo quy định tại Thông tư số11/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ. + Trình độ ngoại ngữ và tin học: Ngoại ngữ và tin học là công cụ rất quan trọng trong việc mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, tiếp thu các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới. - Về kiến thức: + Kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực được phân công. + Kiến thức tổ chức thực hiện công việc (đặc điểm của cơ quan, nguồn lực để triển khai thực hiện công việc, tư duy sáng tạo trong thực hiện công việc, công cụ giám sát việc tổ chức thực hiện công việc). - Về tiêu chí kỹ năng  Kỹ năng tham mưu  Kỹ năng giao tiếp hành chính  Kỹ năng soạn thảo văn bản  Kỹ năng quản lý hồ sơ  Kỹ năng thu thập thông tin và xử lý thông tin  Kỹ năng làm việc nhóm 13  Kỹ năng lập kế hoạch công tác cá nhân,  Sử dụng phần mềm quản lý văn bản - Về tiêu chí thái độ + Thái độ đối với công việc. + Thái độ đối với người dân, khách đến liên hệ công tác. + Tác phong làm việc của công chức. 1.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến năng lực thực thi công vụ của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận 1.3.1. Công tác tuyển dụng công chức Tuyển dụng là quá trình bổ sung những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào đội ngũ công chức. 1.3.2. Công tác bố trí sử dụng công chức Là tổng thể các quan điểm, phương hướng, mục tiêu và giải pháp nhằm sắp xếp, bố trí sử dụng công chức một cách khoa học và hợp lý, nhằm phát huy năng lực, sở trường của từng công chức, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 1.3.3. Công tác đào tạo, bồi dƣỡng đối với công chức Đào tạo là quá trình truyền thụ, tiếp nhận có hệ thống những tri thức, kỹ năng theo quy định của từng cấp học, bậc học; trang bị các loại trình độ khác nhau, cũng là nhiệm vụ của hoạt động quản lý. 1.3.4. Công tác đánh giá năng lực công chức Kết quả đánh giá năng lực công chức sát, đúng, kịp thời sẽ làm cho công chức có sự phấn đấu, nổ lực trong công việc, phát huy được khả năng của mình tạo môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, 14 năng động hơn, từ đó tạo điều kiện cho cá nhân nỗ lực trong công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 1.3.5. Công tác quy hoạch, đề bạc, bổ nhiệm Quy hoạch CBCC là quá trình thực hiện đồng bộ các chủ trương, biện pháp tạo nguồn để xây dựng đội ngũ CBCC, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý trên cơ sở dự báo nhu cầu cán bộ nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 1.3.6. Tiền lƣơng và chế độ đãi ngộ đối với công chức Là vấn đề đảm bảo cuộc sống của công chức, nhất là công chức trẻ, để công chức chuyên tâm vào công việc, phát huy hết khả năng, năng lực của mình. 1.3.7. Môi trƣờng làm việc Môi trường làm việc trong các cơ quan HCNN là sự kết hợp giữa các điều kiện vật chất và văn hóa mà qua đó thực hiện được nhiệm vụ nhằm đạt được mục tiêu của các cơ quan HCNN. CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1. Khái quát chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Quận 10 Quận đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách hành chính, nâng cao cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động ngày càng có hiệu quả. 15 Công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, nhà ở, cũng như trên lĩnh vực văn hóa- xã hội được tập trung thực hiện. Công tác bảo vệ môi trường, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, xây dựng tuyến đường văn minh đô thị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Quận, góp phần tạo môi trường sống xanh - sạch - đẹp, mỹ quan đô thị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 2.1.2. Ảnh hƣởng của những điều kiện tự nhiên, KT - XH đối với năng lực thực thi công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 Thuận lợi: - Thứ nhất:Quận ủy Quận 10, UBND Quận 10 đã có sự chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong tình hình mới liên quan đến hiện đại hóa nền hành chính và hội nhập quốc tế. - Thứ hai: Đội ngũ công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 hiện nay đa số được đào tạo, bồi dưỡng, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, kiên định với đường lối đổi mới, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật, quan hệ tốt với quần chúng nhân dân, gắn bó với địa phương nơi cư trú. Khó khăn: - Thứ nhất: Công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 xử lý công việc còn tùy tiện, thiếu tính chuyên nghiệp, thiên về cảm xúc, tình cảm. 16 - Thứ hai:Một số công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 thiếu quyết đoán trong tham mưu, xây dựng kế hoạch công tác chưa phù hợp kỹ năng giao tiếp còn hạn chế; chậm tiếp thu cái mới, chậm đổi mới tác phong. 2.2. Khái quát về cơ quan chuyên môn và công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 2.2.1. Khái quát về cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 Hiện nay, UBND Quận 10 có 12 cơ quan chuyên môn bao gồm: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hoá và Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế; Thanh tra nhà nước; Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế; Phòng Quản lý Đô thị. 2.2.2. Đội ngũ công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 trong giai đoạn (từ năm 2016 - 2019) - Về số lượng: - Về cơ cấu công chức: + Cơ cấu độ tuổi, giới tính, thành phần dân tộc: + Cơ cấu ngạch công chức: 2.3. Năng lực thực thi công vụ của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 2.3.1. Về trình độ, kiến thức 2.3.1.1. Trình độ + Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 17 + Trình độ lý luận chính trị + Trình độ quản lý nhà nước + Trình độ tin học + Trình độ ngoại ngữ 2.3.1.2. Kiến thức Tác giả tiến hành khảo sát bằng phiếu đối với 120 công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 2.3.2. Về kỹ năng thực thi công vụ Tác giả tiến hành khảo sát bằng phiếu đối với 120 công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 2.3.3. Về thái độ thực thi công vụ 2.3.3.1. Khảo sát công chức Tác giả tiến hành khảo sát bằng phiếu đối với 120 công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 2.3.3.2. Khảo sát ngƣời dân trên địa bàn quận Tác giả đã tiến hành lấy phiếu đối với 50 người dân sống trên địa bàn quận đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND quận. 2.4. Đánh giá chung về năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 2.4.1. Ưu điểm - Về trình độ kiến thức - Về kỹ năng thực thi công vụ - Về thái độ trong thực thi công vụ 18 2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân 2.4.2.1. Hạn chế - Về trình độ kiến thức - Về kỹ năng thực thi công vụ - Về thái độ trong thực thi công vụ 2.4.2.2. Nguyên nhân Thứ nhất, hệ thống pháp luật về công vụ, công chức chưa chặt chẽ đồng bộ. Thứ hai, công tác tuyển dụng và bố trí công chức vào làm trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước còn nhiều bất cập. Thứ ba, công tác đào tạo bồi thường nặng về lý thuyết, thiếu tính ứng dụng thực tiễn, chưa chú trọng đặc thù riêng biệt của các vị trí việc làm của công chức. Thứ tư, công tác đánh giá công chức chưa thực sự khoa học và hiệu quả. Thứ năm, chính sách tiền lương, chính sách đãi ngộ khen thưởng chưa đảm bảo để thu hút, khuyến khích đội ngũ công chức hành chính nhà nước làm việc Thứ sáu, công tác thanh tra, kiểm tra công vụ chưa thực sự hiệu quả, dẫn đến tình trạng một số công chức cơ quan chuyên môn vẫn còn nhũng nhiễu nhân dân, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ. 19 CHƢƠNG 3: QUAN ĐIỂM, PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1. Quan điểm về nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 Rà soát, đánh giá tình hình về tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ, xây dựng các phương án kiện toàn và sắp xếp tinh gọn bộ máy; thực hiện có hiệu quả công tác tinh giản biên chế gắn với cải cách hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý quận Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện công tác đánh giá cán bộ. 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 10 3.2.1. Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để có cơ sở đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức Trong thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, về tuyển dụng, thi nâng ngạch và tiêu chuẩn công chức; ban hành các quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn ngạch công chức; ban hành các quy định về chế độ đánh 20 giá công chức gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh công chức và kết quả hiện nhiệm vụ. 3.2.2. Đổi mới công tác tuyển dụng nâng cao chất lƣợng đầu vào của công chức Việc tuyển dụng công chức trong giai đoạn hiện nay cũng như trong thời gian tới phải thực sự xuất phát từ nhu cầu công việc, tuyển dụng dựa trên vị trí việc làm tại đơn vị. Để nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm khâu phỏng vấn trực tiếp các thí sinh tham gia dự tuyển sau khi trả qua các phần thi trên máy tính và thi viết 3.2.3. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dƣỡng để nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực công tác cho đội ngũ công chức Công tác ĐTBD phải gắn vị trí việc làm và nhu cầu công việc, tiêu chuẩn ngạch công chức, bồi dưỡng bắt buộc, đào tạo bồi dưỡng định kỳ hàng năm phù hợp với chức danh công chức. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị hàng năm cho công chức. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng về kỹ năng, thái độ trong thực thi công vụ; đặc biệt là kỹ năng mềm. 3.2.4. Đổi mới công tác đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ Để đổi mới công tác đánh giá cần phải căn cứ vào vị trí việc làm của mỗi công chức mà lượng hóa kết quả thực thi công vụ, cụ thể xác định được số lượng công việc được giao, công việc đã hoàn thành, công việc chưa hoàn thành đúng tiến độ, số công việc tồn 21 đọng kéo dài mà cá nhân không thể khắc phục, sự phản hồi về thái độ phục vụ nhân dân...có như vậy mới phản ánh được năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức. 3.2.5. Tiếp tục cải cách chính sách tiền lƣơng, chế độ đãi ngộ để cải thiện đời sống của công chức Thứ nhất, có chính sách đổi mới cơ bản tiền lương đối với công chức cụ thể xây dựng và ban hành hệ thống bảng lương mới theo từng vị trí việc làm cụ thể. Thứ hai, các chính sách tiền lương phải thực hiện đồng bộ với việc sắp xếp tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức viên chức. 3.3.6. Tăng cƣờng công tác thanh tra công vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thực thi công vụ của đội ngũ công chức và phòng chống tham nhũng Thiết lập lại tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan thanh tra công vụ theo hướng độc lập với cơ quan hành chính, với tư cách là công cụ kiểm soát quyền lực của cơ quan hành chính và đội ngũ công chức; việc thanh tra công vụ cần được tiến hành thường xuyên, kết hợp thanh tra định kỳ hàng tháng, quý, năm với thanh tra đột xuất; nội dung của hoạt động thanh tra là tất cả hoạt động công vụ của công chức; đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. 3.3. Kiến nghị 22 3.3.1. Đối với UBND thành phố Hồ Chí Minh Trên cơ sở các quy định chung tại các văn bản pháp luật, UBND Thành ph

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_nang_luc_thuc_thi_cong_vu_cua_cong_chuc_cac.pdf
Tài liệu liên quan