Tóm tắt Luận văn Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Các cấp ủy đảng, chính quyền của thành phố Tây Ninh luôn quan tâm

nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ CCCX nhằm đáp ứng

được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Về kiến thức

Về trình độ học vấn: Đội ngũ CCCX của thành phố Tây Ninh cơ bản

đạt chuẩn yêu cầu về trình độ học vấn theo quy định.

Về chuyên môn, nghiệp vụ: Phần lớn CCCX đều qua đào tạo chuyên

môn, nghiệp vụ từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên, có chuyên ngành đào

tạo phù hợp với yêu cầu, vị trí, chức danh công tác, bước đầu đã phát huy

được năng lực chuyên môn, sở trường công tác, đáp ứng tốt yêu cầu hoạt

động công vụ của chính quyền cấp xã

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 330 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giải pháp nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận văn là năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Về không gian nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã của 7 phường, 3 xã của thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 4 - Về thời gian: từ năm 2013 đến nay. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận: Luận văn được thực hiện trên cơ sở vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về cán bộ, công chức, trong đó có công chức cấp xã để xem xét các nội dung có liên quan đến năng lực thực thi công vụ. 5.2. Phương pháp cụ thể Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: Phương pháp khảo sát, điều tra xã hội học; Phương pháp phân tích, tổng hợp; Phương pháp thống kê; Phương pháp so sánh. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn - Kết quả nghiên cứu cung cấp các luận cứ khoa học giúp lãnh đạo, cơ quan quản lý cán bộ, công chức của thành phố Tây Ninh có những chủ trương, biện pháp nâng cao năng lực thực thi công vụ của CCCX - Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên chuyên ngành quản lý công, cũng như những ai quan tâm đến đề tài này. 7. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn chia thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã. Chương 2: Thực trạng năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Chương 3: Định hướng và giải pháp nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1.1. Công chức cấp xã 1.1.1. Khái niệm công chức cấp xã Luật Cán bộ, công chức (năm 2008) quy định: “Công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước”. Luật Cán bộ, công chức (năm 2008) quy định công chức cấp xã có các chức danh như sau: trưởng công an; chỉ huy trưởng quân sự; văn phòng - thống kê; địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); tài chính - kế toán; tư pháp - hộ tịch; văn hóa - xã hội. Các chức danh của công chức cấp xã được Luật Cán bộ, công chức (2008) quy định rõ ràng cụ thể, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của công chức xã trong bộ máy chính quyền địa phương, được thể hiện đầy đủ hơn so với Nghị định số 114/2003/NĐ-CP của Chính phủ. Như vậy, công chức cấp xã được hiểu là những người được tuyển dụng và giao giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Công chức cấp xã có trách nhiệm giúp UBND cấp xã quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác và thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND cấp xã giao. Mỗi một chức danh công chức cấp xã có những nhiệm vụ và phải đạt một số tiêu chuẩn nhất định do pháp luật quy định 6 về tuổi đời, về trình độ học vấn, trình độ lý luận chính trị, kỹ năng cần thiết,..... Vì vậy, công chức cấp xã đòi hỏi phải đáp ứng yêu cầu năng lực thực thi công vụ để có thể hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao. 1.1.2. Tiêu chuẩn của công chức cấp xã Tại Điều 3, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, quy định về tiêu chuẩn chung của công chức xã, phường, thị trấn như sau: - Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; - Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; - Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; - Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác. Tại Điều 2, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn quy định chức danh công chức cấp xã có những tiêu chuẩn cụ thể: - Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên; 7 - Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông; - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm; - Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên; - Tiếng dân tộc thiểu số: Ở địa bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động công vụ thì phải biết thành thạo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác đó; nếu khi tuyển dụng mà chưa biết tiếng dân tộc thiểu số thì sau khi tuyển dụng phải hoàn thành lớp học tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác được phân công; Sau khi được tuyển dụng phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước và lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo chương trình đối với chức danh công chức xã hiện đảm nhiệm. 1.2. Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã 1.2.1. Khái niệm công vụ, thực thi công vụ 1.2.1.1. Công vụ Công vụ là thuật ngữ được sử dụng để chỉ một dạng hoạt động mang tính quyền lực nhà nước (gắn với nhà nước hoặc nhân danh nhà nước) do các công chức, viên chức nhà nước tiến hành theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước, phục vụ lợi ích nhà nước và xã hội; Công vụ được xem là một loại lao động đặc thù để thực hiện nhiệm vụ QLNN, thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống và phục vụ 8 nhân dân của bộ phận nhân lực trong bộ máy nhà nước. Quá trình hoạt động công vụ bao gồm: tổ chức công sở, trách nhiệm của công chức khi thi hành công vụ, quan hệ trong công vụ, thủ tục hành chính. Với đặc điểm, tính chất và nội dung của hoạt động công vụ như vậy, có thể hiểu khái niệm công vụ trong điều kiện hiện nay ở nước ta như sau: Công vụ là một hoạt động do công chức nhân danh nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân và xã hội. Khái niệm này có thể còn được tiếp tục hoàn thiện, bổ sung cho phù hợp với điều kiện phát triển trong từng giai đoạn. 1.2.1.2. Thực thi công vụ của công chức cấp xã Hoạt động thực thi công vụ của CBCC cấp xã xét trên giác độ hành chính là những hoạt động thực hiện chức năng của cơ quan công quyền ở cơ sở như: thực hiện các hoạt động QLNN trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, an ninh quốc phòng nhằm thỏa mãn nhu cầu chung của xã hội; thực thi pháp luật, đưa luật vào đời sống, đảm bảo kỷ cương xã hội, thực hiện nghiêm chỉnh các quyền và nghĩa vụ của công dân; các hoạt động hành chính, hoạt động quản lý tài sản và ngân sách nhà nước để phục vụ việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên địa bàn xã. Tóm lại, thực thi công vụ của công chức cấp xã là hoạt động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của công chức cấp xã mang tính pháp lý nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước trong việc quản lý toàn diện các mặt đời sống xã hội ở địa phương. 1.2.2. Khái niệm năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã 1.2.2.1. Khái niệm về năng lực 9 Năng lực là sự tổng hợp những thuộc tính của cá nhân con người đáp ứng những yêu cầu của hoạt động và đảm bảo cho hoạt động đạt được kết quả cao nhất. 1.2.2.2. Khái niệm về năng lực thực thi công vụ Năng lực thực thi công vụ là năng lực của công chức trong hoạt động QLNN. Năng lực thực thi công vụ là những tiêu chuẩn mà người công chức nhà nước cần phải có (kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, tác phong, sức khỏe) và biết kết hợp các khả năng đó một cách thành thạo trong giải quyết công việc do nhà nước giao đạt được kết quả tốt nhất. 1.2.3. Các yếu tố cấu thành năng lực thực thi công vụ của CCCX - Xét theo dấu hiệu thể hiện tức là xem xét hiện tượng của năng lực. Đánh giá năng lực cần xem xét cả hai mặt: Biểu hiện bên ngoài (kết quả công việc) và tố chất bên trong (tiềm năng, khả năng). - Xét theo yếu tố cấu thành tiềm năng: Năng lực con người cá thể thể hiện qua các mặt cơ bản sau: Trình độ kiến thức cơ bản, kinh nghiệm công tác, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong hay phong cách của cá nhân, sức khoẻ nghề nghiệp. 1.2.4. Những tiêu chí đánh giá về năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã Một, kiến thức chuyên môn Hai, kiến thức quản lý nhà nước Ba, kỹ năng làm việc Bốn, kỹ năng giao tiếp Năm, kinh nghiệm công tác 1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã 10 Một, tuyển chọn, bố trí công chức cấp xã theo vị trí việc làm. Hai, đào tạo, bồi dưỡng. Ba, đánh giá thực thi công vụ. Bốn, chế độ, chính sách đối với công chức cấp xã. Năm, hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát. Sáu, môi trường làm việc của công chức cấp xã. 1.3. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã 1.3.1. Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã quyết định chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã Năng lực thực thi công vụ của đội ngũ CCCX và hiệu quả làm việc của bộ máy chính quyền cấp xã có mối quan hệ mật thiết với nhau. Năng lực thực thi công vụ của CCCX là một yêu cầu bắt buộc tạo nên chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã. 1.3.2. Xuất phát từ yêu cầu cải cách hành chính nhà nước Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân đã đặt ra yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước với mục tiêu là xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Để đạt được mục tiêu này thì việc xây dựng đội ngũ CBCC (trong đó có công chức cấp xã) có năng lực là một yêu cầu mang tính tất yếu. 1.3.3. Xuất phát từ yêu cầu xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân Chính quyền cấp xã là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là mắc xích quan trọng trong cơ chế thực hiện quyền lực nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều phải được triển 11 khai thực hiện ở cấp xã. Theo đó, đội ngũ CCCX đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thực thi công vụ. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền cấp xã được quyết định bởi năng lực thực thi công vụ của CCCX. 1.4. Kinh nghiệm nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã ở một số địa phương 1.4.1. Kinh nghiệm của thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - Tạo nguồn và tuyển dụng CCCX theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ. - Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CCCX. Quan tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng. 1.4.2. Kinh nghiệm của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, xác định đây là giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ CBCC cấp xã. - Hoàn thiện công tác đánh giá năng lực thực thi công vụ của CCCX, đảm bảo đánh giá đúng năng lực và hiệu quả công việc. 1.4.3. Kinh nghiệm của thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương - Xác định công tác đào tạo CBCC cấp xã là nhiệm vụ trọng yếu của thành phố. - Trên cơ sở cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh, chú trọng việc nâng cao trình độ cho đội ngũ CCCX. - Chú trọng công tác quy hoạch CCCX dài hạn, lựa chọn những công chức trẻ, có triển vọng đưa đi đào tạo, bồi dưỡng. - Cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh CCCX; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng; kết hợp nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng; đề cao ý thức 12 tự học, tự rèn luyện; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch CCCX đẩy mạnh việc điều động, luân chuyển công chức. 1.4.4. Bài học kinh nghiệm có thể vận dụng đối với thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh - Một, coi trọng công tác đánh giá năng lực thực thi công vụ của CCCX. - Hai, định kỳ sát hạch CCCX, phân loại công chức, để loại bớt những CCCX không đủ tiêu chuẩn, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. - Ba, xây dựng đạo đức, tinh thần trách nhiệm phục vụ cho công chức cấp xã thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; có biện pháp xử lý triệt để những CCCX vi phạm đạo đức công vụ. - Bốn, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh CCCX. Xác định đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc. - Năm, cải cách chế độ tiền lương đối với CCCX, đảm bảo thu nhập từ lương của CCCX đáp ứng nhu cầu của cá nhân và chăm lo gia đình. Chương 2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH 2.1. Thực trạng đội ngũ công chức cấp xã tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 2.1.1. Khái quát về thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Thành phố Tây Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh được thành lập theo Nghị quyết số 135/NQ-CP, ngày 29 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ, là đô 13 thị loại III và là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, hành chính của tỉnh Tây Ninh. 2.1.2. Đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 2.1.2.1. Sự hình thành và phát triển đội ngũ công chức cấp xã Đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Tây Ninh được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. 2.1.2.2. Đội ngũ công chức cấp xã tại thành phố Tây Ninh Theo số liệu thống kê của Phòng Nội vụ thành phố Tây Ninh, tính đến năm 2017, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh có 114 công chức cấp xã; trong đó công chức nữ là 66 người, chiếm 57,89%. 2.1.2.3. Nhận xét về đội ngũ công chức cấp xã tại thành phố Tây Ninh Đội ngũ CCCX tại thành phố Tây Ninh hiện nay đa số thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, kiên định với đường lối đổi mới, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu trong sinh hoạt, lối sống, quan hệ tốt với quần chúng nhân dân, gắn bó với địa phương nơi cư trú, trình độ đào tạo phần lớn đã được chuẩn hóa theo quy định. 2.2. Khảo sát về thực trạng năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 2.2.1. Trình độ kiến thức 2.2.1.1. Về trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ Số lượng công chức cấp xã có trình độ chuyên môn đại học ngày càng tăng, năm 2013 là 50 người thì năm 2017 là 79 người. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức cấp xã tương đối đồng đều giữa 14 các xã, phường. Các xã, phường trên địa bàn thành phố Tây Ninh đã thực hiện chuẩn hóa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức cấp xã rất tốt. 2.2.1.2. Về trình độ lý luận chính trị Trình độ lý luận chính trị của CCCX giai đoạn 2013 - 2017 cho thấy, trình độ lý luận chính trị của đội ngũ CCCX đa số có trình độ sơ cấp và trung cấp (năm 2017 sơ cấp chiếm 8,77% và trung cấp chiếm 70,18%), Vẫn còn CCCX chưa qua đào tạo (năm 2017 còn 21,05% CCCX chưa được đào tạo về lý luận chính trị). 2.2.1.3. Về trình độ quản lý nhà nước Trình độ QLNN của CCCX của thành phố Tây Ninh năm 2017 cho thấy hiện nay trên địa bàn mới chỉ có 20,18% CCCX được tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch cán sự và ngạch chuyên viên, còn tới 79,82% CCCX chưa được bồi dưỡng về kiến thức QLNN. Đây là một tỷ lệ rất thấp so với mặt bằng chung của tỉnh Tây Ninh. 2.2.1.4. Về kiến thức quốc phòng - an ninh Kiến thức an ninh, quốc phòng đối với công chức cấp xã của thành phố Tây Ninh còn rất thấp (kiến thức an ninh: 26,32%; kiến thức quốc phòng: 29,82%). 2.2.1.5. Về trình độ ngoại ngữ, tin học Trình độ ngoại ngữ của CCCX tại thành phố Tây Ninh vẫn còn rất thấp (Anh văn: 67,54%, ngoại ngữ khác: 0,88%). Hiện có 83,33% CCCX được qua đào tạo về tin học. 2.2.2. Kỹ năng Kỹ năng trong hoạt động thực thi công vụ của CCCX là khả năng vận dụng khéo léo, thành thạo những kiến thức và kinh nghiệm thu được trên 15 một lĩnh vực nào đó vào thực tế công tác. Trong hoạt động thực thi công vụ đòi hỏi rất nhiều kỹ năng. Mỗi công việc, mỗi chức trách đòi hỏi có những kỹ năng khác nhau, ở những mức độ khác nhau. - Kỹ năng tư duy. - Kỹ năng giao tiếp. - Kỹ năng lập kế hoạch. - Kỹ năng tham mưu, đề xuất. - Kỹ năng soạn thảo văn bản. - Kỹ năng phối hợp. - Kỹ năng xử lý và giải quyết công việc. - Kỹ năng sử dụng trang thiết bị văn phòng để xử lý công việc. 2.2.3. Thái độ - Về thái độ phục vụ nhân dân. - Về thái độ đối với công vụ được giao. 2.2.4. Kết quả thực thi công vụ Với kết quả tổng hợp đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CCCX năm 2016, có thể đánh giá năng lực thực thi công vụ của CCCX của thành phố Tây Ninh. Kết quả tự đánh giá của công chức cấp xã cho thấy, số lượng công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ có 51/94 phiếu chiếm tỉ lệ cao nhất là 54.25%, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 10/94 phiếu chiếm tỉ lệ 10.64%, số lượng công chức hoàn thành nhiệm vụ có 33/94 phiếu, chiếm tỉ lệ 35.11%. Kết quả đánh giá thực thi công vụ của CCCX như trên là phản ánh trung thực năng lực thực thi công vụ, phù hợp với trình độ, năng lực, thái độ của CCCX. 16 2.3. Những ưu điểm, hạn chế về năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 2.3.1. Những ưu điểm Các cấp ủy đảng, chính quyền của thành phố Tây Ninh luôn quan tâm nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ CCCX nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. - Về kiến thức Về trình độ học vấn: Đội ngũ CCCX của thành phố Tây Ninh cơ bản đạt chuẩn yêu cầu về trình độ học vấn theo quy định. Về chuyên môn, nghiệp vụ: Phần lớn CCCX đều qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu, vị trí, chức danh công tác, bước đầu đã phát huy được năng lực chuyên môn, sở trường công tác, đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động công vụ của chính quyền cấp xã. Về lý luận chính trị và quản lý nhà nước: Đội ngũ CCCX được quan tâm bồi dưỡng về lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước, số lượng CCCX đạt chuẩn về lý luận chính trị và quản lý nhà nước theo quy định ngày càng tăng, góp phần củng cố lập trường, tư tưởng chính trị, trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng quản lý để thực hiện tốt hơn yêu cầu , nhiệm vụ quản lý của chính quyền cấp xã trong tình hình mới. Về tin học, ngoại ngữ: Phần lớn CCCX đều qua bồi dưỡng về tin học và ngoại ngữ. CCCX đã sử dụng khá thành thạo máy tính, biết khai thác internet để phục vụ cho công việc chuyên môn. - Về kỹ năng: Phần lớn CCCX đều thực hiện thành thạo các kỹ năng cần thiết trong thực thi công vụ, phát huy tốt trình độ chuyên môn, kỹ 17 năng nghề nghiệp, sở trường công tác phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của chính quyền cấp xã. - Về thái độ: Đa số CCCX đều có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, không ngừng trau dồi, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện phẩm chất, đạo đức phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác. - Về kết quả thực thi công vụ: Đa số CCCX của thành phố Tây Ninh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 2.3.2. Những hạn chế Bên cạnh những ưu điểm có được, năng lực thực thi công vụ của CCCX của thành phố Tây Ninh vẫn còn tồn tại một số hạn chế: - Về kiến thức: còn một bộ phận nhỏ CCCX đã lớn tuổi chưa đạt chuẩn. Phần lớn CCCX vẫn chưa qua bồi dưỡng lý luận chính trị và quản lý hành chính Nhà nước theo quy định. - Về kỹ năng: nhiều kỹ năng thực thi công vụ vẫn còn yếu và thực hiện chưa thành thạo, trong đó phải kể đến là: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tham mưu, đề xuất. - Về thái độ thực thi công vụ: tinh thần, thái độ phục vụ của CCCX đôi lúc thiếu tận tụy, chu đáo, chưa làm hài lòng người dân đến giao dịch hành chính tại chính quyền cấp xã. - Về kết quả thực thi công vụ: Đa số CCCX của thành phố Tây Ninh hằng năm đều được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, số lượng CCCX không hoàn thành nhiệm vụ là không đáng kể (chiếm 3.51%). 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế - Nguyên nhân khách quan: 18 + Một là, quy định tiêu chuẩn đối với CCCX hiện nay còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc trong thời kỳ mới. + Hai là, công tác tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng CCCX chưa thật sự sát với yêu cầu thực tiễn. + Ba là, công tác đánh giá CCCX vẫn còn mang tính hình thức, chưa thực chất. + Bốn là, cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc của chính quyền cấp xã hiện nay còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ, công vụ. + Năm là, tiền lương và chính sách đãi ngộ đối với CCCX còn quá bất cập. - Nguyên nhân chủ quan: + Một là, xã hội ngày càng tiến bộ, yêu cầu công việc đặt ra ngày càng cao. + Hai là, một số CCCX lớn tuổi được trưởng thành từ cơ chế quản lý quen thói quen trông chờ vào cấp trên, ỷ lại, thụ động, bảo thủ, trì trệ, không tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, năng lực trong giải quyết công việc hàng ngày. + Ba là, vẫn còn trường hợp vì quen biết, UBND cấp xã đã tuyển dụng thêm một số CCCX ngoài quy định, đã tạo nên một bộ máy cồng kềnh, nhiều người, ít việc kéo dài trong nhiều năm. 19 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH 3.1. Định hướng nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 3.1.1. Định hướng xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức của Đảng và Nhà nước Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nội dung đã được khẳng định trong nhiều Văn kiện của Đảng; đặc biệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đây chính là nền tảng quan trọng để Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác xây dựng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và đội ngũ công chức cấp xã nói riêng. 3.1.2. Định hướng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Tây Ninh Trên cơ sở những quan điểm, định hướng quan trọng của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, Tỉnh ủy Tây Ninh đã quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước thông qua các Nghị quyết, Kế hoạch hành động ... để xây dựng và phát triển, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện cụ thể của tỉnh Tây Ninh. Những quan điểm, định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Tây Ninh trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công 20 chức là những căn cứ, cơ sở có tính chất định hướng để nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức nói chung, năng lực thực thi công vụ của CCCX tại thành phố Tây Ninh nói riêng. 3.1.3. Định hướng của Thành ủy, UBND Thành phố Tây Ninh - Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC phường, xã. - Không thực hiện tuyển công chức chưa được đào tạo chuyên môn vào bộ máy chính quyền cấp xã. - Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, định mức chi hoạt động cho cấp xã. - Thực hiện tuyển dụng công chức theo hình thức thi tuyển công khai, cạnh tranh, ưu tiên tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng loại khá, giỏi và hệ chính quy. - Đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo theo hướng linh hoạt, thiết thực, hiệu quả, liên thông, tránh trùng lắp và đáp ứng yêu cầu thực tế. - Tập trung chỉ đạo, tạo sự đổi mới và chuyển biến quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt phường, nhất là về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới; - Xây dựng tiêu chí, quy trình đánh giá cán bộ, công chức và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ cụ thể, thống nhất, khoa học, khách quan nhằm động viên, khuyến khích, phát huy tối đa khả năng cống hiến, bộc lộ tiềm năng và góp phần cải thiện môi trường làm việc. - Phát huy trách nhiệm người đứng đầu ở cơ quan, đơn vị. 3.2. Giải pháp nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 21 3.2.1. Ý thức tự nâng cao năng lực thực thi công vụ của CCCX Việc nâng cao năng lực thực thi công vụ của CCCX trước hết phải do chính bản thân mỗi công chức xác định. CCCX cần hiểu họ là những chủ thể có ý thức, được

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_nang_luc_thuc_thi_cong_vu_cua_cong_chuc_cap.pdf
Tài liệu liên quan