Tóm tắt Luận văn Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Tập trung xây dựng Đảng bộ huyện thật sự trong sạch, vững mạnh;

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước; phát huy dân chủ,

sức mạnh tổng hợp của toàn dân nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình công

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục

duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí Chương trình MTQG về xây

dựng nông thôn mới. Phát triển kinh tế đúng định hướng, nhanh và bền

vững gắn với đảm bảo an sinh xã hội và củng cố quốc phòng an ninh

vững chắc. Xây dựng huyện Trảng Bàng thành huyện văn hóa nông

thôn mới giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 314 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
pháp hệ thống hóa, phương pháp so sánh đối chiếu. Sử dụng phương pháp nghiên cứu thực tiễn: phương pháp quan sát, tổng hợp rút kinh nghiệm. Sử dụng phương pháp bổ trợ: sử dụng phương pháp thống kê để tổng hợp, phân tích, xử lý kết quả điều tra. Bên cạnh đó luận văn đã tiếp thu, kế thừa có chọn lọc kết quả nghiên cứu của một số công trình nghiên cứu liên quan đã được công bố. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 4 6.1 Ý nghĩa lý luận của đề tài luận văn: Việc nghiên cứu đề tài góp phần hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản lý ngân sách cấp xã, sự cần thiết khách quan phải nâng cao quản lý ngân sách cấp xã, qua đó giúp tác giả nghiên cứu cũng như người đọc nắm được những vấn đề cơ bản về ngân sách nhà nước cấp xã, quản lý ngân sách nhà nước cấp xã, nắm được những qui định cụ thể của nhà nước, của các cơ quan chính quyền địa phương cũng như thực trạng quản lý ngân sách cấp xã tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2018. 6.2 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài luận văn Qua đánh giá thực trạng công tác quản lý ngân sách cấp xã tại huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh so với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội huyện Trảng Bàng. Từ đó, đề xuất những giải pháp mang tính khả thi đối với huyện Trảng Bàng để hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp xã. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý ngân sách nhà nước, luận văn làm rỏ thêm một số điểm mới của luật NSNN năm 2015 và từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác quản lý ngân sách cấp xã trong thời gian tới. Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học của Học viện Hành chính Quốc gia và những ai quan tâm đến lĩnh vực này. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục viết tắt và mục lục, luận văn được trình bày trong 3 chƣơng gồm: 5 Chƣơng 1: Cơ sở khoa học về quản lý ngân sách nhà nƣớc Chƣơng 2: Thực trạng quản lý ngân sách nhà nƣớc cấp xã trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Chƣơng 3: Định hƣớng và giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nƣớc cấp xã trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 6 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1. Ngân sách nhà nƣớc và vai trò của ngân sách nhà nƣớc 1.1.1. Khái niệm Ngân sách nhà nước Định nghĩa ngân sách nhà nước về phương diện kinh tế Giáo trình lý thuyết tài chính: “NSNN là phạm trù kinh tế và phạm trù lịch sử. NSNN được đặc trưng bằng sự vận động của các nguồn tài chính gắn liền với quá trình tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ tập trung của nhà nước và các chủ thể trong xã hội, phát sinh khi nhà nước tham gia phân phối các nguồn tài chính quốc gia theo nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp là chủ yếu”. Giáo trình quản lý tài chính công: “NSNN là dự toán hàng năm về toàn bộ các nguồn tài chính được huy động cho Nhà nước và sử dụng các nguồn tài chính đó nhằm đảm bảo thực hiện các chức năng của Nhà nước do Hiến pháp quy định”. Từ những định nghĩa này cho thấy NSNN có hai yếu tố: Một là, ngân sách nhà nước là bản dự toán thu và chi tiền tệ của quốc gia. Hai là, ngân sách nhà nước chỉ có giá trị thực hiện trong thời hạn một năm, tính từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. Định nghĩa ngân sách nhà nước về phương diện pháp lý Trong pháp luật nước ta, khái niệm NSNN theo điều 1 của Luật NSNN được Quốc hội khóa XI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ II năm 2002: “NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 7 quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước”. 1.1.2. Vai trò của Ngân sách nhà nước - Là công cụ để Nhà nước thực hiện việc điều tiết các hoạt động kinh tế xã hội. - Là công cụ tài chính quan trọng nhất để cung ứng nguồn tài chính cho hoạt động của bộ máy nhà nước - Là công cụ thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng ổn định và bền vững. - Là công cụ để điều tiết thị trường, bình ổn giá cả thị trường. 1.1.3. Hệ thống Ngân sách nhà nước Hệ thống ngân sách nhà nước là một thể thống nhất được tạo thành bởi các bộ phận cấu thành là các khâu ngân sách độc lập nhưng giữa chúng có mối quan hệ qua lại lẫn nhau trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thu, chi của mình. 1.2. Quản lý ngân sách nhà nƣớc cấp xã 1.2.1 Khái niệm, vai trò và nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước cấp xã 1.2.1.1 Khái niệm của quản lý ngân sách nhà nước cấp xã Ngân sách xã là một bộ phận của ngân sách nhà nước, là nguồn tài chính tập trung quan trọng trong hệ thống ngân sách nhà nước. Ngân sách xã là tiềm lực tài chính, là sức mạnh về mặt tài chính của chính quyền cấp xã. 8 1.2.1.2. Vai trò của quản lý ngân sách xã Thứ nhất, Quản lý ngân sách xã giúp giải quyết hài hoà quan hệ lợi ích Thứ hai, Quản lý ngân sách xã giải quyết tốt quan hệ giữa trước mắt và lâu dài theo hướng có sự chuẩn bị nguồn tài chính lâu dài. Thứ ba, Quản lý NSX sẽ thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá, rút ngắn dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa miền xuôi với miền ngược. 1.2.1.3 Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước cấp xã Nguyên tắc công khai minh bạch Nguyên tắc rõ ràng, trung thực, chính xác Nguyên tắc thống nhất trong quản lý NSNN Nguyên tắc cân đối NSNN 1.2.2 Nội dung quản lý ngân sách nhà nước cấp xã 1.2.2.1. Tổ chức bộ máy và nhân lực quản lý NSNN cấp xã * Cơ cấu bộ máy quản lý NSX Bộ máy quản lý NSX nằm trong hệ thống các cơ quan quản lý hành chính ngành Tài chính: - Ở Trung ương: nằm trong Bộ Tài chính (Vụ NSNN). - Ở tỉnh: nằm trong Sở Tài chính (Phòng quản lý NSX). - Ở cấp huyện: nằm trong phòng Tài chính-KH (Bộ phận quản lý NSX). - Ở cấp xã: nằm trong UBND xã (Gồm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch làm chủ tài khoản, công chức Tài chính -Kế toán, thủ quỹ). * Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý NSX 9 1.2.2.2. Quản lý lập dự toán ngân sách nhà nước cấp xã Lập dự toán ngân sách xã là bản kế hoạch thu, chi tài chính của đơn vị trong khoảng thời gian một năm. 1.2.2.3. Quản lý chấp hành dự toán ngân sách nhà nước cấp xã Chấp hành dự toán ngân sách xã là khâu tiếp theo của hoạt động quản lý ngân sách xã. Đó là quá trình sử dụng tổng hợp các biện pháp kinh tế - tài chính và hành chính nhằm biến các chỉ tiêu thu, chi ghi trong bản kế hoạch ngân sách nhà nước ở cấp xã trở thành hiện thực. Chấp hành dự toán ngân sách được tiến hành từ việc chấp hành thu ngân sách cấp xã: - Chấp hành dự toán thu NSX - Chấp hành dự toán chi ngân sách xã 1.2.2.4. Quản lý quyết toán ngân sách cấp xã Quyết toán ngân sách xã là khâu cuối cùng của hoạt động quản lý ngân sách xã. Đó là việc tổng kết lại quá trình thực hiện dự toán ngân sách năm, sau khi năm ngân sách kết thúc nhằm đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động của một năm ngân sách, từ đó rút ra các ưu điểm, nhược điểm và bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý ngân sách tiếp theo. 1.2.2.6. Kiểm tra, thanh tra, giám sát ngân sách cấp xã Giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện NSNN là việc theo dõi, xem xét, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài chính - ngân sách trong toàn bộ các khâu của quy trình ngân sách nhằm mục đích kiểm tra tính chấp hành dự toán NSNN đã được cấp có thẩm quyền thông qua; ghi nhận kết quả đạt được tính đến thời điểm giám sát, khả năng hoàn thành dự toán; nắm bắt những vấn đề phát sinh, vướng mắc 10 trong quá trình thực hiện; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thành dự toán, rút kinh nghiệm cho công tác xây dựng dự toán năm sau. 1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý ngân sách nhà nƣớc cấp xã 1.3.1. Nguồn thu ngân sách xã 1.3.2. Nhận thức của các đối tượng nộp thuế, phí 1.3.3. Chính sách của Nhà nước 1.3.4. Nhận thức, năng lực của lãnh đạo xã, thị trấn 1.3.5. Sự phát triển kinh tế - xã hội 1.4. Kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nƣớc cấp xã của một số địa phƣơng và bài học đối với Huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 1.4.1. Kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước tại một số địa phương 1.4.2. Bài học rút ra đối với Huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH 2.1. Điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội huyện Trảng Bàng ảnh hƣởng đến Quản lý ngân sách nhà nƣớc cấp xã 2.1.1. Điều kiện tự nhiên 2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 2.1.3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tác động đến quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn Huyện Trảng Bàng 11 Thứ nhất, Kinh tế của huyện Trảng Bàng đang trong quá trình phát triển, chưa đồng bộ, Thứ hai, Nguồn thu ngân sách ở các xã chưa cao trên địa bàn huyện nền kinh tế phát triển vẫn còn thấp thậm chí thu ngân sách xã không đủ chi cân đối ngân sách của xã. Thứ ba, địa bàn Huyện khá lớn, với sự di cư cơ học của dân số tăng nhanh dẫn đến nhu cầu đầu tư chi đầu tư phát triển kinh tế xã hội cũng cần có sự điều chỉnh tăng. 2.2. Đánh giá thực trạng quản lý ngân sách nhà nƣớc cấp xã trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 2.2.1. Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn Huyện Trảng Bàng 2.2.2. Tổ chức thực hiện hệ thống văn bản quản lý ngân sách nhà nước cấp xã 2.2.3. Tổ chức bộ máy và nhân lực quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Trảng Bàng 2.2.4. Quản lý lập dự toán ngân sách nhà nước cấp xã Công tác quản lý ngân sách huyện được thực hiện đúng theo chu trình quản lý ngân sách, từng khâu lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán đều được thực hiện theo đúng Luật NSNN hiện hành và các văn bản hướng dẫn. 2.2.5. Quản lý thực hiện dự toán ngân sách nhà nước cấp xã Căn cứ dự toán Tỉnh giao và tình hình thực tế của huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện phối hợp với Chi Cục thuế Trảng Bàng tham mưu UBND huyện quyết định phân bổ dự toán thu đối với các xã, thị 12 trấn sát với tình hình thực tế của từng địa phương; Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện quyết định phân bổ dự toán thu chi cho từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo phân bổ đầy đủ, hợp lý chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ chi trên tinh thần tiết kiệm nguồn đảm bảo thực hiện lộ trình tăng lương của Chính phủ và đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí hành chính. 2.2.6. Quản lý quyết toán ngân sách cấp xã Huyện chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác kế toán theo đúng quy định, đúng chế độ kế toán hiện hành; thực hiện lập chứng từ, sổ sách, báo cáo quyết toán quý và được Phòng Tài chính –Kế hoạch kiểm tra hằng quý. Qua đó giúp các cơ quan, đơn vị chủ động hơn cũng như kịp thời điều chỉnh những sai sót trong từng quý, phục vụ tốt hơn công tác kế toán, quyết toán ngân sách năm. 2.2.7. Thanh tra, giám sát ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Trảng Bàng Huyện luôn đề cao tính chất quan trọng của công tác giám sát, thanh tra và kiểm tra việc thực hiện NSNN, do đó Huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phải tổ chức thực hiện công tác này định kỳ, thường xuyên liên tục, qua đó nâng cao hiệu quả quá trình phân phối và hiệu quả sử dụng vốn ngân sách huyện quản lý. 2.3. Đánh giá chung về công tác quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Trảng Bàng 2.3.1. Kết quả đạt được 13 Nhìn chung, công tác quản lý NSNN trên địa bàn huyện đang trong quá trình hoàn thiện tốt hơn, qua đó đã đóng góp vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện, mà nổi bật nhất là thành tích được công nhận là Huyện nông thôn mới đầu tiên tại Tỉnh Tây Ninh vào năm 2015. 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 2.3.2.1. Hạn chế a. Công tác thu chi NSNN cấp xã trên địa bàn huyện b. Công tác lập dự toán, chấp hành và kiểm tra, quyết toán NSNN c. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý NSNN 2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế trong quản lý ngân sách cấp xã Huyện Trảng Bàng a. Nguyên nhân khách quan - Hiệu lực và hiệu quả xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật chưa cao. - Quy định phân cấp thu NSNN trên địa bàn huyện; trình độ bộ máy cán bộ quản lý ngân sách xã chưa đáp ứng được một số công tác thực hiện phân cấp ngân sách. - Do điều kiện xuất phát điểm của nền kinh tế địa phương còn thấp. b. Nguyên nhân chủ quan - Công tác quản lý NSNN được Ban lãnh đạo huyện quan tâm, nhưng chưa đáp ứng được các yêu cầu xây dựng tổ chức điều hành kế hoạch trong dài hạn. Do đó, việc quản lý NSNN chưa mang tính dài lâu, căn cơ. 14 - Đội ngũ cán bộ thuế chưa nắm chắc địa bàn, nắm chắc tình hình biến động của các hộ sản xuất kinh doanh. - Trình độ phẩm chất năng lực của cán bộ quản lý NSNN chưa theo kịp được yêu cầu nhiệm vụ mới. - Trong công tác phối hợp quản lý NSNN, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Chi Cục thuế Trảng Bàng và KBNN Trảng Bàng đã có sự phối hợp nhịp nhàng, kết nối chặt chẽ hơn. Tuy nhiên sự phối hợp đó chỉ mới dừng lại ở khâu hạch toán kế toán, nghiệp vụ thuế, còn về công tác đánh giá, phân tích, đề xuất những giải pháp để thực hiện quản lý NSNN còn nhiều hạn chế. - Trong việc chấp hành NSNN, một số lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách còn chưa nâng cao ý thức tiết kiệm trong chi tiêu NSNN, thiếu trách nhiệm trong quản lý chi thường xuyên NSNN. Việc luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác tài chính kế toán thường xuyên, công tác bàn giao giữ người mới và người cũ không đảm bảo, mang tính hình thức. - Một số cơ quan, đơn vị thực hiện việc công khai ngân sách theo hình thức, đối phó, chưa quan tâm đến công tác đánh giá, giải trình số liệu công khai và chưa được các tổ chức và nhân dân giám sát chặt chẽ, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc minh bạch sử dụng NSNN. Nhìn chung, nguyên nhân của hạn chế, yếu kém chủ yếu đến từ những nguyên nhân chủ quan, huyện chưa có các giải pháp đột phá phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện; vai trò tham mưu của các cơ quan, đơn vị và tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa tốt. 15 CHƢƠNG 3 ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH 3.1. Phƣơng hƣớng và mục tiêu quản lý ngân sách nhà nƣớc cấp xã trên địa bàn huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh 3.1.1. Định hướng và mục tiêu Tập trung xây dựng Đảng bộ huyện thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước; phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp của toàn dân nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới. Phát triển kinh tế đúng định hướng, nhanh và bền vững gắn với đảm bảo an sinh xã hội và củng cố quốc phòng an ninh vững chắc. Xây dựng huyện Trảng Bàng thành huyện văn hóa nông thôn mới giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình. 3.1.2. Nhiệm vụ trọng tâm a.Về phát triển kinh tế huyện Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, gắn với tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp - thương mại - dịch vụ, khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp truyền thống phục vụ nông nghiệp, nông thôn, tập trung phát triển thương mại – dịch vụ, phát triển hạ tầng thương mại, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ; phát triển nông nghiệp theo hướng 16 nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh chuyển đối cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị và hiệu quả kinh tế cao; củng cố, phát triển các loại hình kinh tế hợp tác theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; quy hoạch và phát triển đô thị bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường; tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường công tác quản lý thu NSNN đảm bảo đạt và vượt dự toán được giao, góp phần đảm bảo chi ngân sách, tạo điều kiện để huyện có thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển, chi ngân sách đúng chế độ, chính sách quy định, chủ động cân đối thu, chi và có tích lũy, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chi tiêu có hiệu quả, công khai minh bạch thu chi NSNN. b.Về phát triển văn hóa xã hội Huyện tập trung phát triển GDĐT theo hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phấn đấu đến năm 2020 hệ thống GDĐT của huyện được chuẩn hóa theo hướng hiện đại; chăm lo đời sống văn hóa cho người dân, coi trọng văn hóa ứng xử, phát triển phong trào văn hóa – văn nghệ gắn với giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, phát triển văn hóa du lịch, đẩy mạnh phát triển phong trào luyện tập thể dục thể thao trong Nhân dân; nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế; tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững theo đa chiều nhằm nâng mức sống, thu nhập của người dân, chú trọng đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người dân; đảm bảo quốc phòng – an 17 ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Đặc biệt, phấn đấu duy trì và nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy kinh tế - văn hóa – xã hội trên địa bàn huyện ngày càng phát triển. Dự báo ngân sách huyện Trảng Bàng giai đoạn 2017-2020 và những thách thức đặt ra trong quản lý ngân sách huyện Dự báo thu chi ngân sách huyện Tập trung thực hiện công tác quản lý thu hàng năm đạt và vượt dự toán, chống thất thu ngân sách. Phấn đấu tổng thu NSNN trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020 là 3.157 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm là 10%. Nhìn chung, dự báo tình hình thực hiện thu chi NSNN trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2017-2020 sẽ đạt được nhiều kết quả khả quan và sẽ đạt và vượt so với các chỉ tiêu của Nghị quyết đã đề ra. Do đó, để có thể đạt được kết quả mong muốn, Huyện cần phải đánh giá tình hình NSNN trên địa bàn huyện sát với thực tế, xác định đúng đắn định hướng hoàn thiện quản lý NSNN, các thách thức đối với quản lý NSNN, và đề ra các giải pháp nâng cao công tác quản lý NSNN một cách phù hợp, áp dụng có hiệu quả trên địa bàn huyện. Các thách thức đối với công tác quản lý NSNN trên địa bàn huyện Trảng Bàng Thứ nhất là, với khách quan tình hình kinh tế - xã hội đất nước, Tỉnh còn gặp nhiều khó khăn; những yếu kém, tồn tại từ nhiều năm trước chậm được khắc phục hiệu quả. 18 Thứ hai là, Luật NSNN số 83/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2015 có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2107, thay thế Luật NSNN số 01/2002/QH11. Thứ ba là, địa bàn quản lý rộng lớn, số lượng cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp tương đối nhiều (13 phòng ban chuyên môn, 5 đoàn thể, 11 UBND xã, thị trấn và 110 đơn vị sự nghiệp công lập), khối lượng và yêu cầu công việc ngày càng tăng cao, tuy nhiên số lượng cán bộ công chức không đủ về số lượng, chưa đáp ứng được chất lượng. Thứ tư là, tốc độ tăng thu NSNN, tăng thu phân cấp ngân sách huyện được hưởng tăng chưa tương xứng với tốc độ tăng chi ngân sách dành cho nhu cầu phát triển của tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. 3.1.3. Định hƣớng hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nƣớc cấp xã của huyện Trảng Bàng Một là, đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành NSNN, đảm bảo cân đối ngân sách và có tích lũy. Thực hiện nguyên tắc thu NSNN là thu đúng, thu đủ, hợp lý và kịp thời, nguyên tắc chi NSNN là chi tiết kiệm và hiệu quả. Hai là, nâng cao quản lý thu NSNN theo hướng khai thác và bồi dưỡng nguồn thu hợp lý cho huyện, trong đó nguồn thu chủ yếu là thu thuế. Ba là, quản lý chi tiêu NSNN nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, triệt để tiết kiệm trong chi thường xuyên, ưu tiên chi đầu tư phát triển. Bốn là, đổi mới công tác quản lý tài chính – ngân sách theo hướng tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với 19 các cơ quan, đơn vị, thực hiện xã hội hóa các loại hình sự nghiệp ở một số lĩnh vực. Năm là, hoàn thiện công tác quản lý NSNN phải gắn với hoàn thiện bộ máy, chức năng, quyền hạn của bộ máy quản lý NSNN, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý NSNN. Sáu là, tăng cường tính kỷ luật trong công tác quản lý NSNN, đẩy mạnh cải cách, đẩy mạnh phân cấp gắn với nâng cao vai trò trách nhiệm của người thực hiện công tác quản lý NSNN. Bảy là, tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra trong dự toán, chấp hành và quyết toán NSNN, đặc biệt nâng cao vai trò giám sát của HĐND cấp huyện và cấp xã, thị trấn. Tám là, nâng cao chất lượng công tác công khai minh bạch NSNN nhằm tăng cường sự giám sát của cộng đồng và sử dụng có hiệu quả NSNN. 3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn huyện Trảng Bàng 3.2.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý ngân sách nhà nƣớc cấp xã Cần kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý NSNN từ huyện đến xã; xây dựng chính sách phù hợp để khuyến khích sinh viên các trường đại học về tài chính - kế toán về công tác tại huyện; có cơ chế khen thưởng thưởng, phạt rõ ràng đối với các cá nhân, tổ chức làm tốt công tác quản lý NSNN và cơ chế hỗ trợ, khuyến khích cán bộ tích cực học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý kinh tế, quản lý tài chính ngân sách. Đồng thời có chế độ đãi ngộ thoả đáng để đội ngũ này yên tâm công tác và giữ 20 vững phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp của người cán bộ. 3.2.2. Tăng cƣờng quản lý thu ngân sách nhà nƣớc Giải pháp này có ý nghĩa hết sức quan trọng vì chỉ có tăng thu ngân sách mới đảm bảo cân đối chi ngân sách. Về giải pháp này cần tập trung vào các nội dung: tăng cường quản lý và chống thất thu thuế; nuôi dưỡng và tạo nguồn thu mới; tăng cường bộ máy quản lý thu thuế. 3.2.3. Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nƣớc Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN, Huyện cần tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN; tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Luật NSNN năm 2015, bố trí vốn ngân sách tập trung, chống dàn trải gây lãng phí, thất thoát, sử dụng NSNN đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả. 3.2.4. Hoàn thiện quản lý chu trình thực hiện ngân sách Trong quá trình thực hiện quy trình lập, chấp hành và quyết toán ngân sách cần phải thực hiện đúng quy định của Luật NSNN, đảm bảo các yêu cầu của từng khâu theo quy định. 3.2.5. Tăng cƣờng giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện ngân sách nhà nƣớc cấp xã Tăng cường giám sát NSNN là công cụ thiết thực nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong công tác quản lý NSNN. Công tác thanh tra, kiểm tra tài chính là chức năng quan trọng của Nhà nước đối với hoạt động quản lý tài chính công, cần phải được đẩy mạnh hơn nữa nhằm ngăn ngừa, phòng chống tham nhũng, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách. 3.2.6 Nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải 21 trình trong quản lý NSNN Công khai minh bạch trong quản lý NSNN là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách tài chính công, nhằm đánh giá, kiểm tra, quản lý NSNN một cách khách quan và là công cụ chủ yếu trong công tác phòng ngừa tham nhũng. Công khai cần gắn chặt với minh bạch nhằm đảm bảo tính hiệu quả và chất lượng của thông tin công khai, số liệu công khai cần dễ hiểu và mang tính kịp thời, tránh trường hợp có công khai nhưng thuyết minh chưa rõ tính xác thực, căn cứ đúng đắn của những vấn đề đã công bố công khai. Hiện nay, theo xu hướng trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các cơ quan, đơn vị và UBND xã, thị trấn, cần tăng cường trách nhiệm giải trình của chính quyền cấp huyện và các cơ quan sử dụng ngân sách trước Nhân dân. 3.2.7. Tăng cƣờng phân cấp ngân sách và phân định trách nhiệm cho ngƣời đứng đầu Hiện nay, Luật NSNN đã quy định rõ ràng việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của mỗi cấp ngân sách. Tuy nhiên, nguồn thu NSĐP được hưởng không đảm bảo cho cấp huyện có sự ổn định, độc lập và linh hoạt nhất định trong nguồn lực tài chính cho chính quyền địa phương. Vì vậy để khuyến khích khai thác tối đa nguồn thu, giảm sự phụ thuộc quá nhiều vào ngân sách cấp trên thì cần kiến nghị phân cấp nhiệm vụ chi phải tương ứng với nguồn thu được phân cấp cho huyện; trao quyền nhiều hơn, đặc biệt là cấp xã, nơi trực tiếp cung cấp cho người dân nhiều dịch vụ công thiết yếu; từng bước tăng tỷ lệ phân chia 22 các khoản thu NSNN mà NSĐP được hưởng, từng bước tạo thế chủ động hơn cho việc quản lý NSNN cấp huyện. Tăng cường phân

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_ngan_sach_nha_nuoc_cap_xa_tren_dia.pdf
Tài liệu liên quan