Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Trong xây dựng kế hoạch phát triển KTXH hàng năm của tỉnh và huyện

chưa có sự chỉ đạo đồng bộ, xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cấp huyện về thực hiện

nhiệm vụ công tác thanh niên;

- Tỷ lệ hộ nghèo có giảm so mục tiêu chung đề ra, song tính bền vững chưa

cao, chất lượng cuộc sống của các hộ đã thoát nghèo còn thấp.

- Ở một số địa phương vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc

thiểu số vẫn còn những phong tục, tập quán lạc hậu, như tình trạng tảo hôn, kết

hôn cận huyết thống ảnh hưởng tới quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

- Cơ sở vật chất trường, lớp học ở một số địa phương vẫn còn hết sức khó

khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu. Khó khăn về đời sống kinh tế; khó khăn do địa

hình chia cắt; học sinh phải học xa nhà, giao thông đi lại khó khăn . nên tỷ lệ

thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa có

trình độ văn hóa tiểu học, dưới tiểu học còn cao

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 05/03/2022 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lệ cao nhất 60.642 người, chiếm 44%; Thanh niên làm việc trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp: 5.100 người, chiếm 4%; Thanh niên làm việc trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ: 9.061 người, chiếm 7%; * Phân loại theo lĩnh vực sinh sống : Trong tổng số 139.145 thanh niên, có 47.776 người sống ở khu vực nông thôn khu vực I,II (chiếm 34%); sống ở nông thôn khu vực III là 65637 người (chiếm 47%); sống ở thành thị là 25732 người (chiếm 19 %). * Tình hình việc làm của thanh niên: Số liệu điều tra trên toàn tỉnh cho thấy, thanh niên đến độ tuổi lao động, nhưng chưa có việc làm chiếm tỷ lệ cao: 15.893 (chiếm 11,5 % thanh niên toàn tỉnh). * Thanh niên hộ nghèo: Kết quả điều tra số thanh niên thuộc hộ nghèo của tỉnh Lào Cai chiếm tỷ lệ khá cao: 22.500 người (chiếm 16,17% trên tổng số thanh niên toàn tỉnh), * Thanh niên hoạt động mại dâm, nghiện hút, HIV, ma túy Số liệu điều tra thanh niên hoạt động mại dâm, nghiện hút, ma túy, nhiễm HIV, AIDS có xu hướng giảm theo các năm, tuy nhiên thống kê cho thấy số thanh niên mắc tệ nạn này (chiếm 1,2% trên tổng số thanh niên toàn tỉnh). Thanh niên nghiện ma túy chiếm tỷ lệ cao, chủ yếu tập trung ở địa bàn thành phố Lào Cai (255 người), huyện Bảo Thắng (166 người), huyện Văn Bàn (263 người). 9 * Thanh niên đƣợc tiếp cận thông tin và trang bị kiến thức xã hội. Số liệu phân loại thanh niên được tiếp cận Internet là 72.794 người (chiếm tỷ lệ 52,3%); 2.2.2. Những vấn đề đặt ra với thanh niên Lào Cai hiện nay Thứ nhất: Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của thanh niên Lào Cai nhìn chung còn thấp và không đồng đều giữa các khu vực, vùng miền; tỷ lệ thanh niên được đào tạo qua các cấp nghề còn hạn chế, hiệu quả công tác đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm ổn định. Thứ hai: Thanh niên làm việc trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ chưa nhiều, chưa tương xứng với cơ cấu phát triển kinh tế của địa phương. Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, hoặc việc làm không ổn định và thu nhập thấp còn diễn ra trong tất cả đối tượng thanh niên. Thứ ba: Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0) đã và đang diễn ra, được dự đoán sẽ tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia, chính phủ, doanh nghiệp và người dân khắp toàn cầu; cùng với sự chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang đặt ra yêu cầu cao về mọi mặt đối với thanh niên, đặc biệt là yêu cầu về lao động có trình độ và tay nghề cao, có trình độ học vấn, trình độ khoa học, công nghệ và quản lý, trình độ chuyên môn, nghề nghiệp giỏi, có năng lực hội nhập và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trong khi đó một bộ phận không nhỏ thanh niên Lào Cai khả năng đáp ứng thấp do nhiều nguyên nhân (Trình độ học vấn thấp; không được đào tạo về chuyên môn; ít được tiếp cận với thông tin; ít được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa), ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tìm việc làm của thanh niên Lào Cai. Thứ tư : Phần lớn thanh niên tỉnh Lào Cai sống ở nông thôn vùng III (Gần 50%); Tỷ lệ thanh niên trong hộ nghèo cao trên 16% và có sự chênh lệch khá lớn giữa thành thị và vùng nông thôn, đặc biệt là thanh niên vùng cao, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn. Thứ năm: Ảnh hưởng mặt trái của kinh tế thị trường, của tư tưởng, đạo đức, lối sống tư sản; sự phân hóa giàu nghèo; sự tha hóa về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên đang tác động rất phức tạp đến thế hệ trẻ, ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, đạo đức, lối sống và lý tưởng sống của thanh niên Lào Cai. Tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS đang diễn ra phức tạp mà thanh thiếu niên đã và đang là đối tượng, nạn nhân chính; Thứ sáu: Thanh niên gặp không ít khó khăn về cơ chế, chính sách và môi trường để phát huy đầy đủ tiềm năng của mình. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị văn hóa phục vụ cho nhu cầu vui chơi, giải trí và hưởng thụ nghệ thuật của thanh thiếu nhi tại Lào Cai còn hạn chế. Vai trò tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên còn có những hạn chế nhất định. 10 Những vấn đề chung nhất trên đây, cũng như những vấn đề của thanh niên Lào Cai trong từng lĩnh vực, từng đối tượng cụ thể như đã phân tích đòi hỏi các cấp ngành tỉnh Lào Cai phải có những chính sách thích hợp, đầu tư nhiều hơn nữa về nguồn lực, về cơ sở vật chất và bộ máy, đồng thời huy động các chủ thể xã hội khác cùng tham gia giải quyết. Mục đích chung là tạo ra môi trường kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội lành mạnh để thanh niên Lào Cai phát huy tốt tiềm năng, phục vụ sự phát triển của tỉnh nhà cũng như của đất nước. 2.3. Thực quản lý nhà nƣớc về công tác thanh niên tại Lào Cai 2.3.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên; Ngày 06/01/2010 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-UBND, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH -HĐH đất nước. Ngày 26/4/2012 UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường sự lãnh đạo các cấp trong việc thực hiện công tác QLNN về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012- 2015. Ngày 03/8/2012 UBND tỉnh ban hành Chương trình số 06/CTr-UBND về Phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012-2020. Ngày 25/12/2013, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định số 65/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ngày 04/06/2014, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND, ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai. Hàng năm UBND tỉnh Lào Cai đều ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai, các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên ngắn hạn, trung hạn như: Kế hoạch số 67/KH-UBND, ngày 18/4/2013, triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013-2015. Kế hoạch số 57/KH-UBND, ngày 06/6/2016 về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 70/KH-UBND, ngày 14/3/2017 về triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017 Như vậy có thể nhận thấy UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành khá đầy đủ hệ thống các văn bản quy định, các chỉ thị chỉ đạo và các kế hoạch tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên bằng việc ban hành các cơ chế, chính sách đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. 11 2.3.2. Tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên tỉnh Lào Cai Ngày 20/3/2012 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 07/2012/QĐ- UBND về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai. Trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ về quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ngày 15/5/2012 Sở Nội vụ ban hành quyết định số 03/QĐ-SNV, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ, trong đó quy định Phòng Bộ máy biên chế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Ngày 26/4/2012 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 916/QĐ- UBND về việc thành lập Hội đồng Công tác thanh niên; Chỉ đạo UBND cấp huyện thành lập Hội đồng Công tác thanh niên Ngày 15/5/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3 bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh Lào Cai. Trong đó quy định đổi tên gọi “Phòng Đào tạo bồi dưỡng” thành “Phòng Công tác thanh niên và Đào tạo bồi dưỡng”. Từ thời điểm nêu trên tỉnh trong cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai chính thức có tên gọi của một phòng chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ; ngày 14/5/2015, UBND tỉnh Lào Cai ban hành quyết định số 20/2015/QĐ- UBND, quyết định giải thể Phòng Công tác thanh niên và Đào tạo bồi dưỡng, đổi tên Phòng Xây dựng chính quyền thành “Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên”, đồng thời chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên từ Phòng Công tác thanh niên và Đào tạo bồi dưỡng cho “Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên”. Thực hiện Thông tư số 04/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ, UBND cấp huyện giao bổ sung nhiệm vụ và 01 biên chế cho Phòng Nội vụ huyện, thành phố chuyên trách làm công tác thanh niên, phân công một đồng chí lãnh đạo phòng Nội vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo đúng quy định; Cấp xã giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho UBND xã, phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã theo dõi công tác thanh niên, giao nhiệm vụ cho công chức Văn phòng - Thống kê thực hiện kiêm nhiệm về công tác thanh niên. Các sở, ngành đều đã có phân công lãnh đạo ngành, 01 đồng chí chuyên viên giúp các sở ngành triển khai, tổng hợp các nội dung liên quan đến công tác thanh niên thuộc lĩnh vực sở, ngành quản lý. Đến nay, về cơ bản tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh đã ổn định, từng bước đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 2.3.3. Kết quả thực hiện đề án, dự án, chính sách đối với thanh niên - Thực hiện các chính sách đào tạo văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp; giải quyết việc làm cho thanh niên: 12 + Trong giai đoạn 2012 - 2015, tỉnh Lào Cai đã giải quyết việc làm mới cho 46.606 lao động, trong đó lao động là thanh niên là 27.960 lao động, chiếm 60% trong tổng số lao động được giải quyết việc làm. Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ bổ sung từ nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm và cho vay giải quyết việc làm. + Triển khai công tác xuất khẩu lao động theo Quyết định số 71/2009/QĐ- TTg ngày 29/4/2009 và số 1201/QĐ-TTg ngày 30/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ, có trên một nghìn lao động đăng ký đi xuất khẩu lao động, trong đó 548 lao động hoàn thiện hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và có 348 lao động xuất cảnh, trong đó 100% lao động trong độ tuổi thanh niên. + Chính sách, pháp luật hỗ trợ cho thanh niên sau cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, sau cải tạo: Trong giai đoạn 2012 - 2015, đã thực hiện cai nghiện phục hồi cho 4.103 đối tượng, trong đó có 1850 người nằm trong độ tuổi thanh niên. - Giáo dục, văn hóa, xã hội: + Về công tác giáo dục và đào tạo: Mạng lưới trường lớp được đầu tư mở rộng, cơ sở vật chất trường lớp học được đầu tư trang bị đã góp phần tạo điều kiện và cơ hội để thanh niên trong độ tuổi được học tập, nâng cao trình độ nhận thức và học vấn, kết quả giáo dục và đào tạo được nâng lên rõ rệt (năm 2008 tỷ lệ tốt nghiệp THPT là 82,12%, đến năm 2014 tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh là 94,92 %). Kết quả số thanh niên đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia (HS cấp THPT) hàng năm đều tăng: năm 2013 có 14 giải, năm 2014 là 17 giải, năm 2015 là 24 giải. + Về văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí cho thanh niên: Hàng năm, UBND tỉnh đầu tư kinh phí tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa trong tỉnh; bảo tồn làng truyền thống dân tộc, sưu tầm văn hóa phi vật thể, phục dựng lễ hội truyền thống dân tộc; hỗ trợ trang thiết bị cho Trung tâm văn hóa, thể thao tỉnh, huyện, xã; Tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thể thao truyền thống của các dân tộc thiểu số, tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên. + Về chăm sóc sức khỏe cho thanh niên: Tỉnh Lào Cai đẩy mạnh thực hiện các hoạt động giáo dục truyền thông thay đổi hành vi, tuyên truyền, vận động và tư vấn về dân số, kế hoạch hóa gia đình với nhiều nội dung và hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Ngoài ra, tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp đã phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc: tổ chức hơn 20 đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho 5.000 thanh niên dân tộc thiểu số; tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ cho thanh niên dân tộc thiểu số...... - Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh giải ngân từ các nguồn vốn nước sạch, vốn học sinh sinh viên, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế cho các đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số vay vốn (trên 1000 lượt). Tính đến hết năm 2014, toàn tỉnh Lào Cai đã đưa vào sử dụng 79 công trình cấp nước sinh hoạt, 242 công trình vệ sinh môi trường; 13 * Về chính sách đặc thù đối với thanh niên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai: - Năm 2014 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 về việc ban hành kèm Quy định về ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số vào các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2016; Kết quả tính đến 30/6/2015 toàn tỉnh Lào Cai đã ưu tiên tuyển dụng được trên 200 học sinh là người người dân tộc thiểu số vào làm việc tại các cơ quan, hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý... Hàng năm, Sở Nội vụ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh quan tâm thực hiện tốt chế độ cử tuyển đối với học sinh là người dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai. * Triển khai thực hiện Dự án, Đề án cho thanh niên. Tỉnh Lào Cai đã thu hút tổng số 161 trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn, kỹ thuật tình nguyện về công tác tại các xã nghèo, trong đó: Có 34 trí thức trẻ có trình độ đại học về làm Phó chủ tịch UBND xã (viết tắt là Dự án 600 PCT xã) và 107 trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật tham gia tổ công tác tại xã; 20 đội viên Đề án 500 đã tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng theo chương trình của Bộ Nội vụ. * Giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong theo Quyết định số 40/QĐ-TTg. Đến nay, tỉnh Lào Cai cơ bản đã giải quyết xong chế độ, chính sách cho thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Tính đến ngày 30/6/2015 đã chi trả chế độ cho 368 hồ sơ thanh niên xung phong hưởng trợ cấp một lần với tổng kinh phí là: 1.008.600.000 đồng. 2.3.4. Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên - Trong giai đoạn 2012 - 2015 UBND tỉnh quan tâm cấp kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện việc bồi dưỡng, tập huấn công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Kết quả đã tổ chức cho trên 500 lượt cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện. Sở Nội vụ thường xuyên đôn đốc các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố bố trí cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Hiện nay, số công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên toàn tỉnh là 204 người. Trong đó mỗi sở, ngành bố trí 1 công chức/sở (22 sở, ngành) ; 9/9 Phòng Nội vụ huyện, thành phố bố trí 1 công chức và 1 lãnh đạo/phòng ; 164/164 xã, phường, thị trấn trên địa bàn bố trí 1 công chức Văn phòng/xã làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Cơ bản số công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên đã được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về công tác thanh niên. 2.3.5. Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai Ở Lào Cai công tác kiểm tra, giám sát quản lý nhà nước về công tác thanh niên được “Ủy ban nhân dân tỉnh giao Hội đồng công tác thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh”; 14 Ngoài ra nhiệm vụ kiểm tra về công tác thanh niên còn được giao cho Sở Nội vụ tại Điểm b, Khoản 16, Điều 2 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND, ngày 14/05/2015 của UBND tỉnh Lào Cai. Hàng năm UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thanh niên. Trong đó có nội dung chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác thanh niên. Hàng năm, Sở Nội vụ đã hướng dẫn các cơ quan, địa phương kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; việc thực hiện chính sách, chế độ trong tổ chức và quản lý thanh niên, công tác thanh niên của tỉnh; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thanh niên đối với các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Từ năm 2012 đến năm 2015, mỗi năm Hội đồng công tác thanh niên của tỉnh Lào Cai tổ chức được từ 01 đến 02 đợt kiểm tra công tác QLNN về thanh niên và việc triển khai Dự án cho thanh niên. Hội đồng công tác thanh niên cấp huyện kiểm tra công tác thanh niên các cơ quan thuộc huyện, UBND các xã trên địa bàn. Hàng năm, Hội đồng công tác thanh niên của tỉnh Lào Cai phối hợp với Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên - Quốc Hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai trực tiếp kiểm tra việc thực hiện Luật thanh niên tại Tỉnh Lào Cai. Qua theo dõi cho thấy trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Lào Cai không phát sinh khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; 2.4. quản lý nhà nƣớc về công tác thanh niên ở Lào Cai hiện nay 2.4.1. Tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực tham mưu giúp UBND tỉnh cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác QLNN về công tác thanh niên: Đã hoàn thiện được bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên từ tỉnh xuống huyện, thành phố; xây dựng Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2012 – 2020. - Các địa phương đã xây dựng Chương trình Phát triển thanh niên của địa phương mình, cụ thể hóa thành các chỉ tiêu trong Kế hoạch, phân kỳ theo từng giai đoạn để tổ chức triển khai thực hiện. - Các cấp, các ngành, các địa phương đã tạo điều kiện để Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên thực hiện vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. 2.4.2. 2.4.2.1. Những hạn chế, bất cập: Mặc dù có bước tiến rất quan trọng cả về nhận thức, cả về hành động trong quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên tại Lào Cai, song về căn bản, quá trình quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên tại Lào Cai còn lúng túng, bị động, thiếu đồng bộ. Có thể nêu ra một số vấn đề sau: 15 - Nhận thức về vị trí, vai trò của thanh niên của một số cơ quan Nhà nước tại Lào Cai hiện nay còn chưa đầy đủ, thiếu toàn diện. - Cán bộ chuyên trách tham mưu thực hiện công tác thanh niên thiếu và yếu. - Việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên ở một số cơ quan Nhà nước tại Lào Cai còn thiếu đồng bộ (mang tính hệ thống); chưa chủ động xây dựng các chính sách đối với thanh niên; chưa lồng gắn đối tượng là thanh niên vào trong đối tượng điều chỉnh của cơ chế, chính sách của tỉnh. - Nội dung, phương thức quản lý, lãnh đạo công tác thanh niên của cấp chính quyền và cấp ủy Đảng ở Lào Cai hiện nay Nội dung, phương thức quản lý, lãnh đạo công tác thanh niên của cấp chính quyền và cấp ủy Đảng chưa thực sự đổi mới có khi thiếu nhất quán; Công tác đào tạo, bổ sung, quy hoạch, sử dụng cán bộ làm công tác thanh niên chỉ mới đáp ứng những yêu cầu trước mắt. - Một số khó khăn, trở ngại do tác động của điều kiện tự nhiên, thực trạng tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Lào Cai; + Trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của một bộ phận thanh niên, còn thấp và không đồng đều: Tỷ lệ thanh niên được đào tạo qua các cấp nghề còn hạn chế + Cùng với trình độ học vấn thấp, phong tục tập quán cũng là những trở ngại của thanh niên là người dân tộc thiểu số thiếu việc làm vẫn còn chiếm tỷ lệ cao. + Tỷ lệ thanh niên được tiếp cận Internet là 52,3%, như vậy là rất thấp trong khi chúng ta đang hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, đang tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. - Công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác quản lý nhà nước về thanh niên còn có hạn chế nhất định. Vai trò thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan chuyên môn chưa thực sự rõ, chưa thể hiện đầy đủ; 2.4.2.2. Những hạn chế, yếu kém nêu trên có những nguyên nhân chủ yếu là: - Một số cấp ủy Đảng chưa quan tâm đúng mức lãnh đạo công tác thanh niên, nội dung lãnh đạo thiếu cụ thể; việc đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng về công tác thanh niên chưa được quan tâm đúng mức; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ chưa thực sự được coi trọng; chưa làm tốt công tác phát triển Đảng trong thanh niên. Qua nghiên cứu cho thấy trong nhiều năm qua Tỉnh ủy Lào Cai, cấp ủy Đảng nhiều huyện, thành phố chưa có Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong nhận thức về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong nhiều cơ quan, đơn vị, chính quyền cơ sở còn chưa đầy đủ, thiếu toàn diện. - Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên ở cả cấp tỉnh và cấp huyện vừa thiếu, vừa yếu, vị trí công tác không ổn định, thường xuyên bị thay đổi, ảnh hưởng tới chất lượng công tác tham mưu, tham mưu không chuyên sâu. 16 - Trong xây dựng kế hoạch phát triển KTXH hàng năm của tỉnh và huyện chưa có sự chỉ đạo đồng bộ, xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cấp huyện về thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên; - Tỷ lệ hộ nghèo có giảm so mục tiêu chung đề ra, song tính bền vững chưa cao, chất lượng cuộc sống của các hộ đã thoát nghèo còn thấp. - Ở một số địa phương vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn những phong tục, tập quán lạc hậu, như tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống ảnh hưởng tới quản lý nhà nước về công tác thanh niên. - Cơ sở vật chất trường, lớp học ở một số địa phương vẫn còn hết sức khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu. Khó khăn về đời sống kinh tế; khó khăn do địa hình chia cắt; học sinh phải học xa nhà, giao thông đi lại khó khăn ... nên tỷ lệ thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa có trình độ văn hóa tiểu học, dưới tiểu học còn cao. - Sự phối hợp, gắn kết giữa các cơ sở đào tạo nghề với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động để đào tạo nghề cho thanh niên chưa thực sự chặt chẽ; đào tạo nghề cho thanh niên chưa gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động. - Các công trình đầu tư ở cơ sở, địa điểm vui chơi, sân vận động, nhà thiếu nhi, các phương tiện hoạt động của Đoàn thanh niên còn thiếu và có những bất cập nhất định, không đáp ứng được nhu cầu của thanh niên, không lôi cuốn được thanh niên tham gia các hoạt động, ảnh hưởng đến phát triển thể chất, tinh thần của thanh niên. - Vai trò tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên còn có những hạn chế nhất định, hoạt động chưa thật sự hiệu quả. Tiểu kết chƣơng 2 Thanh niên tỉnh Lào Cai là lực lượng đông đảo chiếm số đông trong lực lượng dân số của Lào Cai. Cơ cấu thành phần thanh niên đa dạng và có nét đặc thù. Với điều kiện kinh tế, xã hội, bản sắc văn hóa, thanh niên tỉnh Lào Cai có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn trong hoạt động, học tập, phấn đấu trưởng thành. Trong những năm qua kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai có bước phát triển mạnh mẽ, một số lĩnh vực có bước đột phá quan trọng, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các vấn đề an sinh xã hội được thực hiện tốt, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố và phát triển. Các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đối với công tác thanh niên; thanh niên được tiếp cận các nguồn vốn vay lập nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việ Tuy vậy Lào Cai vẫn đang là một tỉnh nghèo, đời sống của một bộ phận nhân dân và thanh niên còn gặp nhiều khó khăn nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Mặt trái của quá trình chuyển hoá theo nền kinh tế thị trường; các tệ nạn xã hội, an ninh vùng đặc thù còn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến công tác thanh niên và hoạt động của thanh niên; xuất hiện những biểu hiện lệch chuẩn về giá trị đạo đức, lối sống trong thanh niên; tình trạng vi phạm pháp luật nhất là phạm 17 pháp hình sự, tệ nạn xã hội, sử dụng các chất ma túy và vi phạm trật tự an toàn giao thông c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_cong_tac_thanh_nien_tre.pdf
Tài liệu liên quan