Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Hoạt động quản lý nhà nước v Dân số-Kế hoạch hóa gia đình

là vấn đ chiến lược, vừa cấp bách vừa lâu dài, ảnh hưởng đến đời

sống mọi mặt của xã hội. Vì vậ , vấn đ dân số không ch là công

việc của một gia đình, một địa phương mà đã trở thành vấn đ của

toàn xã hội. Để hoạt động quản lý nhà nước v Dân số - Kế hoạch

hóa gia đình của t nh Quảng Nam ngà càng phát hu hiệu quả trong

tình hình mới, c n hu động s c mạnh của cả hệ thống chính trị và

th c hiện đồng bộ các giải pháp để phát hu hơn n a nh ng thành

tích đã đạt được đồng thời khắc phục nh ng khó khăn, thách th c còn

tồn tại.

pdf27 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 18/03/2022 | Lượt xem: 502 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ế đã có một số công trình nghiên c u các nội dung liên quan đến Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tại t nh Quảng Nam, cụ thể: 2 - 2012 “ - nay ” - 2 2012. - C 2012 ,“ ”, ản tin DS-KHHGĐ số 2 năm 2012. - BSCKI. , 2012 “ 3 2010 – 2012” . - - “ SKSS/K ”, 2014. Như vậ , qua quá trình nghiên c u và tìm hiểu, tác giả nhận thấ r ng, d c ng nghiên c u vấn đ DS-KHHGĐ tại Quảng Nam, tu nhiên, m i công trình nghiên c u trên ch tìm hiểu trên khía cạnh trong nội dung v công tác DS-KHHGĐ nói chung, chưa có một công trình nào nghiên c u một cách hệ thống, toàn diện v “Quản lý nhà nước v Dân số-Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn t nh Quảng Nam”. Chính vì thế, tôi đã chọn đ tài nà để nghiên c u với h vọng sẽ góp ph n vào việc giải qu ết nh ng vấn đ đặt ra đối với ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn t nh Quảng Nam trong giai đoạn hiện na . 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn • Mục ích: Việc th c hiện đ tài luận văn góp ph n hoàn thiện quản lý nhà nước v Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn t nh Quảng Nam. • Nh ệm vụ: Để th c hiện mục đích nghiên c u, đ tài tập trung vào 3 nhiệm vụ: 3 - Hệ thống hóa cơ sở lý luận quản lý nhà nước v Dân số-Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn cấp t nh. - Phân tích và đánh giá th c trạng quản lý nhà nước v Dân số- Kế hoạch hóa gia đình để xác định nh ng ngu ên nhân của hạn chế. - Đ xuất 8 giải pháp và kiến nghị đi u kiện th c hiện giải pháp quản lý nhà nước v Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn t nh Quảng Nam trong nh ng năm tới. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn • Đố tượn n h n cứu: Hoạt động quản lý nhà nước v Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp t nh. • Ph m v n h n cứu: - V nội dung: Luận văn tập trung nghiên c u nội dung quản lý nhà nước v Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp t nh. - V không gian: Phân tích th c trạng hoạt động quản lý nhà nước v Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn t nh Quảng Nam. - V thời gian: Phân tích th c trạng quản lý nhà nước v Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn t nh Quảng Nam giai đoạn từ 2011 đến 2015. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn • Phươn pháp luận: Việc nghiên c u luận văn d a trên cơ sở phương pháp luận du vật biện ch ng và du vật lịch sử của chủ nghĩa Mac-Lenin; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam v Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. • Phươn pháp n h n cứu: Luận văn vận dụng kết hợp các phương pháp nghiên c u cụ thể như sau: - Phương pháp nghiên c u lý thu ết: Thu thập các tài liệu, tư liệu để phân tích, tổng hợp. 4 - Phương pháp nghiên c u th c tiễn: Đi u tra xã hội học, thống kê, tổng kết kinh nghiệm th c tiễn. - Phương pháp ph ng vấn chu ên gia: Tham khảo ý kiến của các chu ên gia, các nhà quản lý. - Phương pháp xử lý tài liệu, số liệu: Toán học, phân tích, so sánh, tổng hợp, sơ đồ hóa. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn • Ý nghĩa lý luận: Kết quả nghiên c u đã hệ thống hóa được nh ng lý luận cơ bản liên quan đến quản lý nhà nước v dân số - Kế hoạch hóa gia đình. • Ý nghĩa thực tiễn: - Kết quả nghiên c u luận văn đã phân tích, đánh giá và xác định được ngu ên nhân của th c trạng quản lý nhà nước v DS- KHHGĐ trên địa bàn t nh Quảng Nam giai đoạn hiện na . - Đ xuất 8 giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước v Dân số- Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn t nh Quảng Nam. - Luận văn cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý nhà nước v DS-KHHGĐ tại t nh Quảng Nam; các nhà quản lý DS-KHHGĐ trên địa bàn; các cán bộ, công ch c, viên ch c và các cá nhân, tổ ch c tham gia quản lý nhà nước v DS-KHHGĐ. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài ph n mở đ u, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn kết cấu gồm 3 chương: • Chươn 1. ý à - . • Chươn 2. ý à - à . 5 • Chươn 3. à à ý à - à . 6 Chươn 1: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CẤP TỈNH 1.1. Các hái niệm liên quan đến quản lý nhà nƣ c về D n số - Kế hoạch h a gia đình 1.1.1. Dân số 1.1.2. K ho ch h nh 1.1.3. Dân số - K ho ch h nh 1.1.4. Quản lý nhà nước về Dân số - ho ch h nh c p t nh 1.2. N i dung quản lý nhà nƣ c về D n số - Kế hoạch h a gia đình 1.2.1. Nộ dung quản lý nhà nước về Dân số - ho ch h nh c p Trun ươn Quản lý nhà nước v dân số kế hoạch hóa gia đình cấp Trung ương bao gồm các nội dung sau: M à ổ à ợ c à - : à à à ổ - : à à à ổ - : à à ổ D - K : à à ỡ à ẫ ý à - : 7 à ợ à à à à DS-KHHG : à ổ à ợ e : à ể à ử ý : à ổ ý à - ý - : 1.2.2. Nộ un quản lý nhà nước về Dân số - ho ch h nh c p t nh M à ổ à ợ c à - : à ổ ể - : à ổ ể - : à triể ổ ổ D - : N à ổ à ỡ à ẫ cho ý à D - : à ổ à à ỗ ợ - : 8 à ý à ổ - ý - : à ể à ử ý - : 1.3. Vai tr quản lý nhà nƣ c về D n số - Kế hoạch h a gia đình 1.3.1. Đ nh hướn phát tr n ân số ph hợp tron từn o n Trong từng giai đoạn cụ thể, quản lý nhà nước v DS-KHHGĐ sẽ đưa ra nh ng nhận định tình hình và đem lại nh ng giải pháp thiết th c để phát triển dân số vừa đảm bảo cho s phát triển b n v ng ở hiện tại và trong tương lai. QLNN v DS-KHHGĐ cũng như các lĩnh v c khác được th c hiện thông qua việc ban hành và th c thi các đường lối, chính sách và pháp luật. Đồng thời, trong nh ng đi u kiện cụ thể, nhà nước đảm nhiệm việc tổ ch c, cung cấp các dịch vụ v DS-KHHGĐ như là các dịch vụ công, để quá trình tha đổi nhận th c và hành vi của công dân diễn ra đúng hướng và nhanh chóng hơn. 1.3.2. p ph n n nh qu m nân c o ch t lượn ân số và u tr nò ốn củ quốc ân tộc Nh ng qu ết sách trong quá trình QLNN v DS-KHHGĐ nếu được đưa ra theo một qu trình chặt chẽ từ lý luận đến th c tiễn sẽ mang tới hiệu quả, giúp ổn định qu mô, nâng cao chất lượng dân số và du trì nòi giống của quốc gia, dân tộc. 1.3.3. p ph n phát tr n k nh t v m và vĩ m QLNN v DS-KHHGĐ như là một phương pháp để nhà nước có thể đi u ch nh dân số sao cho ph hợp với tình hình kinh tế vĩ mô và vi mô của đất nước. Chính sách DS-KHHGĐ không c ng nhắc mà 9 phải linh hoạt trong từng giai đoạn của đất nước thì mới mang lại nh ng hiệu quả kinh tế nhất định. 1.3.4. p ph n phát tr n xã hộ và n nh m trườn Đảm bảo đ đủ v số lượng, nâng cao chất lượng phương tiện, dịch vụ tránh thai để giảm phá thai, giảm ca sinh là các giải pháp không ch làm giảm áp l c đảm bảo an sinh xã hội mà còn nhi u hiệu quả kinh tế, xã hội khác. Do vậ , quản lý nhà nước trong giai đoạn tới c n tập trung th c hiện các chính sách để đảm bảo s ổn định và phát triển của xã hội. Trên th c tế, rất khó lượng hóa một cách cụ thể m c độ tác động của gia tăng dân số tới môi trường. Tu nhiên, dễ dàng nhận thấ , qu mô dân số tăng lên đồng nghĩa với các nhu c u phục vụ con người tăng lên. Dân số tăng sẽ c n nhi u nước sạch, nhi u năng lượng, ngu ên liệu hơn, và như vậ dẫn tới việc tạo ra nhi u chất thải, khí thải và tiếng ồn hơn. 1.4. Kinh nghiệm quản lý nhà nƣ c về D n số - Kế hoạch h a gia đình m t số địa phƣơng 1.4.1. nh n h ệm củ Thành phố Đà N n 1.4.2. nh n h ệm củ t nh Thừ Th n- u 1.4.3. nh n h ệm củ Thành phố ồ Chí M nh 1.4.4. à h c k nh n h ệm quản lý nhà nước về D - Đ cho t nh Quản N m T u k t chươn 1 10 Chươn 2: TH C TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 2.1. Điều iện phát tri n của tỉnh Quảng Nam 2.1.1. Đ ều k ện t nh n 2.1.2. Đ ều k ện phát tr n k nh t 2.1.3. Đ ều k ện phát tr n xã hộ - - à - Y - - ể - - - - X 2.2. Thực trạng D n số - Kế hoạch h a gia đình trên địa àn tỉnh Quảng Nam 2.2.1. Qu m và n ộn ân số 2.2.2. Cơ c u ân số theo ộ tu và ớ tính Qua 5 năm th c hiện, tỷ số giới tính khi sinh năm 2011 ở m c 113,8/100 và năm 2014 tỷ số nà là 110/100, giảm 3,8 điểm ph n trăm so với năm 2011. Mặc d TSGTKS giảm hơn nh ng năm trước, nhưng chưa b n v ng và có ếu tố tăng tỷ số nà trong nh ng năm đến. Một số địa phương tỷ số giới tính khi sinh rất cao, như các hu ện Nam Trà M (130,3), Tâ Giang (118,2), Phú Ninh (117,8), Nông Sơn (116,3), Núi Thành (115,8). Đến gi a năm 2016, nam chiếm 49,1 , n chiếm 50,9 . Cơ cấu theo nhóm tuổi: 0-14 tuổi chiếm 19,9 , nhóm từ 15-59 tuổi chiếm 66,5 và nhóm từ 60 tuổi trở lên chiếm 13,6 . Như vậ cơ cấu dân số theo độ tuổi và giới tính của t nh có s tha đổi, cơ cấu 11 dân số nam tăng lên và cơ cấu n giới giảm đi, trong khi đó dân số bước vào độ tuổi lao động và ngoài lao động tăng lên. 2.2.3. Phân ố ân số và mật ộ ân cư Dân số có s dịch chu ển đến thành thị ngà càng nhi u. Theo niên giám thống kê t nh, tính đến 31/12/2015, có 356.845 người dân Quảng Nam sinh sống ở thành thị, tốc độ tăng trưởng dân số đô thị trung bình hàng năm là 4.7 , tỷ lệ dân cư sinh sống tại nông thôn giảm d n từ 81,8 năm 2008 xuống còn 75,9 năm 2015 và tỷ lệ dân cư sống ở thành thị tăng d n qua các năm, từ 18,9 năm 2010 lên 24,1 năm 2015. Mật độ dân số toàn t nh 140 người/km2, nhưng phân bổ không đồng đ u gi a các địa phương trong t nh; các hu ện, thị xã, thành phố v ng đồng b ng mật độ dân cư rất cao, như thành phố Hội An 1.475 người/km2, thành phố Tam Kỳ 1.200 người/km2; trong khi đó tại các hu ện trung du, mi n núi mật độ dân cư thấp, chẳng hạn ở hu ện Nam Giang 13 người/km2, huyện Tâ Giang 20 người/km2, Phước Sơn 21 người/km2. 2.2.4. Ch t lượn ân số Chất lượng dân số từng bước được cải thiện đáng kể v thể chất, trí tuệ và tinh th n, tuổi thọ tăng từ 68 tuổi (năm 1999) lên 71,1 tuổi (năm 2009). Thu nhập bình quân đ u người một tháng toàn t nh tăng liên tục từ 1.230.000 đồng năm 2011 lên 2.044.000 đồng năm 2015. GDP bình quân đ u người tăng liên tục từ 885 USD năm 2010 lên 2752 USD năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo từ 23,24 (năm 2008) giảm còn 14,91 vào năm 2013 và 10,03 vào năm 2015. Tỷ lệ su dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 16,7 . Tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi giảm đáng kể, từ 6,62‰ (năm 2011) giảm còn 5,86‰ (năm 2013); tỷ suất chết mẹ từ 19,18/100.000 trẻ đẻ sống (năm 2011) 12 giảm còn 18,52/100.000 trẻ đẻ sống (năm 2013). Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt >95 /năm[...]. 2.2.5. ho ch h nh Tổng số người th c hiện mới các biện pháp tránh thai hiện đại của t nh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015 là 79.926 người, trong đó có 1451 người t ngu ện triệt sản (chiếm 1,82 ), 67.671 người đặt dụng cụ tử cung (chiếm 84,67 ), 2.050 người cấ que tránh thai (chiếm 2,56 ), 8.754 người tiêm thuốc tránh thai (chiếm 10.95 ). Đối với các biện pháp tránh thai khác, có 80.486 lượt người sử dụng viên uống tránh thai, 159.718 lượt người sử dụng bao cao su. 2.3. Ph n tích thực trạng quản lý nhà nƣ c về D n số - Kế hoạch h a gia đình trên địa àn tỉnh Quảng Nam 2.3.1. Th c tr n xâ n và t chức ch o th c h ện ch n lược chươn tr nh và án Dân số - K ho ch h nh củ t nh Trong 10 năm qua, từ năm 2005-2015, t nh đã ban hành trên 15 văn bản ch đạo, quản lý (01 Chương trình, 01 áo cáo, 01 Kết luận của T nh ủ ; 09 Qu ết định, 01 Kế hoạch, 01 Ch thị, 03 Đ án của U ND t nh). Trong 5 năm 2011-2015, Chi cục DS-KHHGĐ đã triển khai th c hiện các d án, đ án và chương trình DS-KHHGĐ như D án Đảm bảo hậu c n và cung cấp dịch vụ KHHGĐ; D án T m soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân b ng giới tính khi sinh; Nâng cao năng l c, tru n thông và giám sát, đánh giá th c hiện chương trình; Đ án Kiểm soát dân số các v ng biển, đảo và ven biển; Chương trình hợp tác quốc tế. Nhi u hu ện, thành phố, thị xã đã ban hành đ án, kế hoạch th c hiện cụ thể để th c hiện các ch tiêu DS-KHHGĐ và đã được nhi u kết quả khả quan. 13 2.3.2. Th c tr n xâ n và t chức tr n kh th c h ện các qu nh pháp luật về Dân số - ho ch h nh Chi cục DS-KHHGĐ đã tham mưu với an Thường vụ t nh ủ , Ủ ban nhân dân t nh ban hành các qu ết định, ch thị, qu hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm và hàng năm; Thành lập an ch đạo công tác DS-KHHGĐ t nh để lãnh đạo triển khai th c hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia, các Đ án v DS-KHHGĐ. Giai đoạn hiện na hệ thống văn bản được hoàn thiện hơn và sát với th c tế, đi u nà góp ph n làm tăng hiệu quả quản lý và hoàn thành được các ch tiêu, kế hoạch đ ra, tu nhiên trong quá trình ban hành các văn bản đôi lúc vẫn còn chồng chéo, làm ảnh hưởng đến kết quả công tác. ên cạnh đó cũng có một số trường hợp các văn bản ban hành chưa sát với th c tế, sử dụng văn phong, từ ng không rõ ràng gâ ra hiểu l m hoặc các văn bản được ban hành chồng chéo nhau dẫn đến hiệu quả công tác bị ảnh hưởng. 2.3.3. Th c tr n xâ n và t chức th c h ện các chính sách về Dân số - ho ch h nh T nh ủ Quảng Nam sớm quán triệt và ban hành Kế hoạch hành động triển khai th c hiện Nghị qu ết 47-NQ/TW ngà 23/02/2005 của ộ Chính trị (khóa IX) v việc “Tiếp tục đẩ mạnh th c hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình” và Kết luận số 267-KL/TU ngà 21/4/2015 v việc tiếp tục th c hiện có hiệu quả Nghị qu ết 47-NQ/TW. V phía chính qu n, Ủ ban nhân dân t nh ban hành Qu ết định số 1164/QĐ-U ND ngà 11/4/2012 kèm theo Kế hoạch hành động v Dân số và S c kh e sinh sản t nh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015 và t m nhìn đến năm 2020; Ch thị số 10/CT-U ND ngà 05/5/2014 v việc tiếp tục th c hiện chính sách 14 dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn t nh; Ch thị số 20/CT- U ND ngà 10/9/2014 v việc xâ d ng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đ u tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. 2.3.4. Th c tr n xâ n và tr n kh ho t ộn củ t chức ộ má Dân số - K ho ch h nh Trong 05 năm qua, hệ thống bộ má tổ ch c làm công tác dân số từ t nh đến cơ sở tha đổi, không ổn định, ảnh hưởng đến việc th c hiện nhiệm vụ của công tác DS-KHHGĐ. Trước tình hình trên, đảng bộ và chính qu n các địa phương đã nhanh chóng, kịp thời lãnh đạo, ch đạo để sắp xếp ổn định bộ má tổ ch c làm công tác DS-KHHGĐ. ộ má làm công tác DS-KHHGĐ d n được hình thành theo Thông tư 05/TT- YT ngà 14 tháng 5 năm 2008 của ộ Y tế và hoàn thiện từ t nh xuống đến cơ sở. Tu nhiên mô hình tổ ch c bộ má theo hướng Trung tâm DS-KHHGĐ thuộc Chi cục DS-KHHGĐ t nh đã gâ ra nh ng khó khăn nhất định trong việc hu động s h trợ của địa phương. Có nh ng ý kiến đ xuất l a chọn phương án Trung tâm DS-KHHGĐ thuộc U ND hu ện thì sẽ th c hiện tốt hơn công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở. 2.3.5. Th c tr n xâ n và phát tr n ộ n cán ộ chu n m n và quản lý Dân số - K ho ch h nh Hiện na , tổng số biên chế giao cho toàn t nh là 372 người, trong đó, biên chế giao cho Chi cục DS-KHHGĐ t nh 18 người, Trung tâm DS-KHHGĐ hu ện, thị xã, thành phố là 110 người và 244 người/244 xã. Đến na số đã vào biên chế gồm: 281 người, trong đó có 43 người mới được xét tu ển đặt cách cuối tháng 8/2015, chiếm tỷ lệ 75,3%. Riêng trong năm 2015, Chi cục DS-KHHGĐ đã tham mưu Sở Y tế bổ nhiệm mới 1 GĐ, 1 PGĐ và bổ nhiệm lại 05 Giám đốc 15 Trung tâm DS-KHHGĐ hu ện; giải qu ết ngh hưu 2 đồng chí; xét tu ển đặt cách cho 43 viên ch c dân số hu ện, xã, trong đó: hu ện có 15 người và xã 28 người; nâng lương định kỳ, vượt khung và trước hạn 123 người[...]. Trong giai đoạn nà tỷ lệ đội ngũ cán bộ làm công tác DS- KHHGĐ ở Chi cục có trình độ Đại học, Cao đẳng chiếm đa số. Tại các Trung tâm DS-KHHGĐ, đa số đội ngũ nhân s có trình độ trung cấp và đang học tập để nâng cao trình độ, tỷ lệ người có trình độ đại học và cao đẳng ngà càng tăng lên. Độ tuổi dưới 30 và độ tuổi 30-50 của đội ngũ cán bộ dân số toàn t nh chiếm đa số. Đâ là một lợi thế rất lớn. Tu vậ , vẫn còn một số ít cán bộ còn quá trẻ nên chưa có kinh nghiệm trong một số công tác. 2.3.6. Th c tr n h trợ tà chính và hu ộn s h trợ n uồn l c th c h ện Dân số - K ho ch h nh Nguồn ngân sách th c hiện Chương trình MTQG DS-KHHGĐ nh ng năm qua ở t nh Quảng Nam chủ ếu từ nguồn vốn Chương trình MTQG do Trung ương phân bổ cho t nh Quảng Nam. Tổng nguồn vốn phân bổ 59,518 tỷ đồng; trong đó cấp hu ện quản lý, đi u hành 39,502 tỷ đồng, chiếm 66,38 ; cấp t nh quản lý, đi u hành 20,016 tỷ đồng, chiếm 33,62 . Ngân sách t nh bố trí th c hiện nhiệm vụ chi thường xu ên tại Chi cục DS-KHHGĐ t nh, Trung tâm DS- KHHGĐ hu ện, thị xã, thành phố với tổng kinh phí là 96,311 tỷ đồng. 2.3.7. Th c tr n quản lý th n t n và t chức n h n cứu ứn ụn t n ộ kho h c - kỹ thuật tron quản lý Dân số - K ho ch h nh t phươn 16 Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ th c hiện các nhiệm vụ nghiên c u khoa học, bồi dưỡng chu ên môn, cải cách hành chính, phân cấp quản lý, triển khai xã hội hoá công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn t nh. Việc ng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh v c DS- KHHGĐ luôn được đ u tư và quan tâm, đưa tiêu chí nghiên c u khoa học vào xét thi đua cuối năm. Xâ d ng hệ thống thông tin quản lý v DS-KHHGĐ, tổ ch c th c hiện công tác thống kê, thông tin v DS-KHHGĐ b ng báo cáo điện tử theo qu định hiện hành. 2.3.8. Th c tr n thanh tra, k m tr ả qu t kh u n tố cáo và xử lý v ph m về Dân số - K ho ch h nh Từ 2005- 2014, toàn t nh có 389 trường hợp đảng viên, cán bộ, công ch c, viên ch c vi phạm chính sách, pháp luật v DS-KHHGĐ, trong đó đã xử lý kỷ luật 285 trường hợp. Còn đối với cộng đồng hiện na chủ ếu mới dừng lại ở m c áp dụng hình th c xử lý: Trừ điểm hoặc không xét và công nhận gia đình văn hoá; thôn, khối phố có người sinh con th 3+. Chi cục DS-KHHGĐ đã tham mưu với Sở Y tế, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đã tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc hành ngh , dược; việc cung cấp dịch vụ tế; việc in ấn, xuất bản, thu hồi các văn hoá phẩm có liên quan đến việc phổ biến l a chọn giới tính thai nhi; thanh tra các cơ sở cung cấp dịch vụ siêu âm nh m chấn ch nh việc siêu âm chẩn đoán giới tính thai nhi. Kiểm tra, thanh tra giải qu ết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong lĩnh v c DS-KHHGĐ theo thẩm qu n. 2.3. . Th c tr n c n tác t n k t ánh á c n tác Dân số - ho ch h nh Công tác đánh giá, tổng kết được t nh và các địa phương đặc biệt chú trọng, định kỳ 6 tháng, 01 năm. 17 M i năm có trên 300 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, ngà càng nhi u cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, nhi u tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến tập thể Lao động xuất sắc được U ND t nh, T nh ủ và Giám đốc Sở Y tế công nhận, khen thưởng. Tu nhiên, việc tổng kết, đánh giá nhi u nơi còn chưa sát với th c tế, bệnh thành tích còn chi phối nhi u và ảnh hưởng đến kết quả, hiệu quả của công tác DS-KHHGĐ. 2.4. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣ c về D n số - Kế hoạch h a gia đình trên địa àn tỉnh Quảng Nam 2.4.1. t quả t ược tron quản lý nhà nước về Dân số - ho ch h nh - à : - ợ ợ à ể -KH : - ổ à à à - ợ ổ à : - - ợ : 2.4.2. n ch tron quản lý nhà nước về Dân số - ho ch h nh Quá trình th c hiện QLNN v DS-KHHGĐ giai đoạn 2011- 2015 đã đạt được nh ng kết quả khả quan, nhưng vẫn còn bộc lộ nh ng tồn tại, hạn chế nhất định: - à à - : 18 - ổ - ợ : - ợ ợ - c: 2.4.3. N u n nhân củ nhữn h n ch • S o, ch o c a c p p ợ à à : • ể ợ ể ý: • ổ ổ à : • DS- c u: • Ngu à n hẹ n l ợ à ợ ử : • - ợ - : • ợ : • ử ý minh: Nh ng cách th c xử lý vi phạm còn chưa đủ tính răn đe, cán bộ đảng viên vi phạm chính sách dân số còn nhi u. T u k t chươn 2 19 Chươn 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 3.1. Phƣơng hƣ ng hoàn thiện quản lý nhà nƣ c về D n số - Kế hoạch h a gia đình trên địa àn tỉnh Quảng Nam 3.1.1. Qu n m lãnh o củ Đản Cộn sản V ệt N m về v n ề Dân số - ho ch h nh 3.1.2. Đ nh hướn củ n ành Dân số - ho ch h nh Nh m cụ thể hoá nh ng quan điểm của Đảng và s ch đạo th c hiện của Chính phủ Việt Nam, tại Hội nghị tổng kết 5 năm 2011-2015 Chiến lược DS-KHHGĐ, Tổng cục DS-KHHGĐ đã đưa ra nh ng định hướng chủ ếu sau: - à ổ : - ẫ à à : - à : - à ợ - : - ể ể : - ẩ : - ể ể à e ể : - ể à : - X : - X : 3.1.3. Đ nh hướn Dân số - ho ch h nh củ t nh Quản Nam 20 Th c hiện các quan điểm định hướng của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tại Hội nghị tổng kết 5 năm th c hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ, U ND t nh đã đưa ra các mục tiêu định hướng và giải pháp cụ thể th c hiện công tác DS-KHHGĐ trong giai đoạn 2016-2020 như sau: • M : - Mục tiêu tổng quát là tiếp tục du trì xu thế giảm sinh một cách hợp lý, từng bước giải qu ết các vấn đ v cơ cấu dân số, giảm d n mất cân b ng giới tính khi sinh, cải thiện rõ rệt tình trạng s c kh e bà mẹ và trẻ em, góp ph n nâng cao chất lượng dân số v thể chất, trí tuệ, tinh th n, nâng cao chất lượng nguồn nhân l c phục vụ s nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa t nh Quảng Nam. - Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Tiếp tục th c hiện giảm m c sinh, để m i cặp vợ chồng có 1 hoặc 2 con; tỷ lệ tăng t nhiên dân số hàng năm ở m c 1,0 năm 2015 và 0,9 vào năm 2020 . Mục tiêu 2: Đáp ng đ đủ nhu c u dịch vụ kế hoạch hóa gia đình của người dân, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ h trợ sinh sản; cải thiện s c kh e sinh sản của người chưa thành niên, thanh niên và các nhóm dân số đặc th . Mục tiêu 3: Nâng cao s c kh e bà mẹ và trẻ em; giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong ở trẻ em; giảm tỷ số tử vong mẹ liên quan đến thai sản. Mục tiêu 4: Ki m chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, để tỷ số nà ở m c 114 bé trai/100 bé gái sinh ra sống vào năm 2015 và <110 bé trai/100 bé gái vào năm 2020; trở v m c bình thường (105- 107 bé trai/100 bé gái khi sinh) sau năm 2025 . Mục tiêu 5: Tăng cường chăm sóc s c kh e người cao tuổi . 21 Mục tiêu 6: Củng cố và nâng cao chất lượng kho d liệu thông tin điện tử chu ên ngành DS-KHHGĐ; tăng cường lồng ghép các ếu tố v dân số vào hoạch định chính sách, xâ d ng qu hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của t nh và từng địa phương . Mục tiêu 7: Cải thiện tình trạng nhiễm khuẩn đường sinh sản, nhiễm khuẩn lâ tru n qua đường tình dục ở phụ n và nam giới. 3.2. Các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nƣ c về D n số - Kế hoạch h a gia đình trên địa àn tỉnh Quảng Nam 3.2.1. Tăn cườn s lãnh o củ các c p uỷ ản và s ch o chính qu ền t nh Quản N m tron v ệc th c h ện các nộ un quản lý nhà nước về Dân số - ho ch hoá nh 3.2.2. oàn th ện theo hướn cụ th hoá th ch và chính sách về Dân số - ho ch hoá nh ph hợp vớ ặc m ân số t nh Quản N m , c n phải coi trọng công tác tru n thông: , mở rộng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc s c kh e sinh sản và kế hoạch hóa gia đình: , U ND t nh c n chủ trì việc xâ d ng hệ thống mạng lưới cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ theo hướng bao quát hơn nh m: 3.2.3. ện toàn và n nh t chức ộ má quản lý nhà nước về Dân số - ho ch hoá nh tr n àn t nh 3.2.4. ồ ưỡn và hướn n n h ệp vụ thườn xu n cho ộ n cán ộ quản lý Dân số - ho ch hoá nh các c p 3.2.5. H trợ hu ộn và phân hợp lý n uồn k nh phí cơ s vật ch t tr n th t cho ho t ộn Dân số - ho ch hoá nh 3.2.6. ện hoá tr n th t ứn ụn c n n hệ th n t n nhằm quản lý ân cư thốn nh t 22 3.2.7. Phố hợp vớ các s n n ành và cơ qu n l n qu n tron quản lý Dân số - ho ch hoá nh 3.2.8. Th nh tr k m tr ám sát và xử lý n h m v ph m pháp luật về Dân số - ho ch hoá nh 3.3. Nh ng đề uất iến nghị 3.3.1. Đố vớ T n cục Dân số - ho ch h nh - Sớm tham mưu xếp mã ngạch viên ch c DS-KHHGĐ và tăng m c h trợ cho cộng tác viên dân số, tạo đi u kiện để viên ch c DS th c hiện đúng chế độ nhà nước ban hành. - H trợ phương tiện tru n thông cho cơ sở, đ u tư kinh phí sửa ch a các hạng mục tru n thông đã bị hư h ng. - Giao kinh phí th c hiện chương trình DS-KHHGĐ h ng năm theo đúng tiến độ; h trợ kinh phí để mở lớp dân số viên đạt chuẩn cho 100 viên ch c còn lại của t nh chưa học. 3.3.2. Đố vớ Uỷ n Nhân ân t nh Quản N m - C n thống nhất và tha đổi mô hình Trung tâm DS-KHHGĐ là đơn vị s nghiệp thuộc U ND cấp hu ện; - Có s thống nhất ch đaọ của cấp ủ , chính qu n địa phương trong các hoạt động v dân số với s phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. - Cả hệ thống chính trị đ u có trách nhiệm trong công tác DS- KHHGĐ, được tham mưu tr c tiếp với U ND trong việc th c hiện chính sách DS-KHHGĐ. - Tiếp tục kiện toàn bộ má nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước v DS-KHHGĐ từ t nh đến cơ sở, tu ển dụng cán bộ có năng l c để qui hoạch, d nguồn, quản lý sát cán bộ. - Đ u tư đủ nguồn l c, bố trí h trợ đảm bảo tối thiểu để chi cho công tác DS-KHHGĐ. 23 - Hu động s tham gia toàn xã hội, tăng cường phối hợp liên ngành, đ cao trách nhiệm của từng địa phương, cơ quan đơn vị trong việc th c hiện công tác DS-KHHGĐ. 3.3.3. Đố vớ Ch cục Dân số - ho ch h nh t nh Quản Nam Xâ d ng kế hoạch năm v DS-KHHGĐ là nhiệm vụ quan trọng nhất của cơ quan DS-KHHGĐ các cấp. Căn c các qu định cụ thể và hướng dẫn của cấp trên để xác định thời gian th

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_dan_so_ke_hoach_hoa_gia.pdf
Tài liệu liên quan