Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã trên địa bàn huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Nguyễn Văn Sỹ (2016), Hoạt động của chính quyền cấp xã từ thực tiễn huyện

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội.

Đề tài cung cấp kinh nghiệm trong cách thức hoạt động, phương pháp quản lý hoạt

động của chính quyền địa phương nhằm đạt hiệu quả, mang tính khả thi, góp phần đề

cao vai trò quan trọng trong giải quyết các thủ tục hành chính tại địa phương. Tuy

nhiên, đề tài đề cập đến quản lý nhà nước về kinh tế trên địa bàn xã không nhiều, chủ

yếu về thủ tục hành chính

pdf31 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 312 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã trên địa bàn huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế của chính quyền cấp xã. Các công trình nghiên cứu đã có những đóng góp nhất định trong việc cung cấp nền tảng lý luận chung quản lý nhà nước về kinh tế của chính quyền cấp xã trong phạm vi cả nước nói chung và huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nói riêng. Tuy nhiên việc nghiên cứu nội dung quản lý nhà nước về kinh tế tại huyện Hòa Thành cho đến nay vẫn chưa có công trình nào được tiến hành. Do đó, với nhiệm vụ đặt ra là phải đi sâu nghiên cứu về thực trạng, hiệu quả hoạt động thiết thực của công tác quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã là vấn đề quan trọng, nhất là trong thời kỳ đổi mới phát triển như hiện nay. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1 Mục đích Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ khung lý thuyết, phân tích thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã và đề ra giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã trên địa bàn huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 3.2 Nhiệm vụ Để đạt được mục đích nghiên cứu nêu trên, nhiệm vụ của đề tài bao gồm: +Hệ thống hóa cơ sở lý luận quản lý nhà nước về kinh tế; quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã. 7 +Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã trên địa bàn huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. +Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã trên địa bàn huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã trên địa bàn huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 4.2 Phạm vi nghiên cứu +Về nội dung nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã trên địa bàn huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. +Về không gian nghiên cứu: Trên địa bàn huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. +Về thời gian nghiên cứu: Năm 2014-2016. Tầm nhìn đến năm 2025. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Việc tiếp cận nghiên cứu đề tài trên quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về quản lý nhà nước, quản lý nhà nước về kinh tế. 5.2 Phương pháp nghiên cứu -Phương pháp thu thập thông tin: +Thông tin thứ cấp: Được thu thập qua các nghiên cứu, báo cáo đã được công bố như: sách, giáo trình của Học viện Hành chính Quốc gia, các đề tài cấp Bộ, các bài báo trên các tạp chí, kỷ yếu Hội thảo khoa học, luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ, các báo cáo, thông tin của Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Nội vụ và số liệu thống kê của UBND huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. +Thông tin sơ cấp: Được thu thập qua các cuộc trao đổi, tham khảo ý kiến của người dân, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học liên quan đến nội dung quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về kinh tế. 8 -Phương pháp xử lý thông tin: Thông qua các phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp đối chiếu, suy luận,một cách có hệ thống và khoa học. Phần mềm phân tích sử dụng chủ yếu là Excel. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 6.1. Ý nghĩa về lý luận Thứ nhất, Xây dựng khung lý thuyết quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý kinh tế cấp xã. Theo đó, luận văn làm rõ được nội hàm của các khái niệm quản lý nhà nước, quản lý kinh tế và nội dung quản lý nhà nước về kinh tế. Thứ hai, Phân tích, đánh giá một cách khoa học thực trạng hoạt động quản lý kinh tế cấp xã trên địa bàn huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động quản lý kinh tế cấp xã trên địa bàn huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 6.2. Ý nghĩa về thực tiễn Thứ nhất, Chỉ ra những hạn chế, bất cập của công tác quản lý nhà nước về kinh tế trên địa bàn huyện Hòa thành, tỉnh Tây Ninh. Từ đó, đề xuất một hệ thống các giải pháp đồng bộ góp phần hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã trên địa bàn huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Thứ hai, luận văn có thể làm tài liệu tham khảo hữu ích cho học sinh, sinh viên, các nhà quản lý ở địa phương và những ai quan tâm đến đề tài luận văn. 7. Kết cấu của Luận văn Luận văn được kết cấu gồm các phần mở đầu, nội dung chính, kết luận, tài liệu tham khảo và 3 chương: Chương 1: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã. Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã trên địa bàn huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2016. Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã trên địa bàn huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới. 9 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ CẤP XÃ 1.1 Các khái niệm có liên quan 1.1.1. Chính quyền cấp xã Khái niệm chính quyền cấp xã: Chính quyền cấp xã được hiểu là chính quyền địa phương ở xã, là hệ thống các cơ quan nhà nước được thành lập ở địa bàn các xã, thực thi quyền lực nhà nước trong phạm vi quản lý nhà nước ở xã; bao gồm 02 hệ thống cơ quan: cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương (HĐND xã), cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (UBND xã). Đặc điểm của chính quyền cấp xã: Một là, chính quyền cấp xã là loại chính quyền điển hình và phổ biến ở Việt Nam. Hai là, chính quyền cấp xã là chính quyền gần với cộng đồng dân cư nhất, do vậy, tổ chức và hoạt động vừa phải đảm bảo tính hệ thống, nhất quán vừa phải phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương. Ba là, chính quyền cấp xã là chủ thể quan trọng trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Bốn là, chính quyền cấp xã có bộ máy đơn giản nhất, có tính chuyên môn hóa không cao, chịu sự tác động từ Nhân dân rất lớn. Năm là, chính quyền cấp xã chịu nhiều tác động từ quan hệ dòng họ, làng mạc và văn hóa làng xã. Vai trò và địa vị pháp lý của chính quyền cấp xã: vai trò và địa vị pháp lý của chính quyền cấp xã cần được nhìn nhận trong cả hệ thống chính quyền nhà nước và trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Chính quyền cấp xã trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Một là, hiện thực hóa đường lối, chủ trương lãnh đạo của Đảng. Hai là, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể nhân dân thực hiện có hiệu quả quyền làm chủ thông qua hoạt động của chính quyền cấp xã. Chính quyền cấp xã trong hệ thống chính quyền nhà nước: 10 Một là, các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật muốn đi vào cuộc sống phải thông qua hoạt động của chính quyền cấp xã, phải được thực hiện ở xã thành phong trào hành động của Nhân dân, thông qua những sáng kiến và nỗ lực của Nhân dân. Hai là, chính quyền cấp xã là cấp chính quyền gần dân nhất, là nơi trực tiếp tổ chức các hoạt động quản lý, điều hành các công việc hành chính ở cơ sở và trực tiếp tổ chức thi hành pháp luật ở xã, phường, thị trấn. Ba là, chính quyền cấp xã có vai trò quan trọng trong việc phát triển địa phương về mọi mặt. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân địa phương. 1.1.2 Kinh tế cấp xã: Kinh tế là tổng thể các yếu tố sản xuất, các điều kiện vật chất của đời sống con người và các mối quan hệ vật chất giữa con người với con người trong quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội ở một giai đoạn lịch sử nhất định mà mấu chốt là vấn đề sở hữu và vấn đề lợi ích. Như vậy, kinh tế cấp xã là tổng hòa các mối quan hệ tương tác lẫn nhau giữa cá nhân, tổ chức và chính quyền cấp xã, liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm hàng hóa và dịch vụ diễn ra trên địa bàn xã, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người nhất định. 1.1.3 Quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã: Là các hoạt động kinh tế được thực hiện trên địa bàn cấp xã chịu sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực của nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người do chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở (UBND các cấp) tiến hành để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của nhà nước nhằm duy trì và phát triển cao các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật về kinh tế, thỏa mãn nhu cầu hợp pháp của con người trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 1.2 Nội dung quản lý nhà nước về kinh tế 1.2.1 Chủ thể quản lý nhà nước về kinh tế ở cấp xã 11 Chủ thể quản lý nhà nước về kinh tế là cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương tới địa phương thực hiện nhiệm vụ, chức năng quản lý đối với các hoạt động kinh tế trong nền kinh tế quốc dân. Chủ thể quản lý nhà nước về kinh tế ở cấp xã là Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. 1.2.2 Vai trò quản lý nhà nước về kinh tế ở cấp xã Ủy ban nhân dân xã thực hiện quản lý về kinh tế với mục tiêu ổn định, duy trì, phát triển kinh tế một cách bền vững và lành mạnh. Ủy ban nhân dân xã ngoài quản lý chất lượng hàng hóa mang lại lợi ích cho cộng đồng, còn điều tiết sản phẩm hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của Nhân dân, của thị trường. Ủy ban nhân dân xã quản lý nhà nước về kinh tế có thể định hướng cho kinh tế phát huy được hết tiềm năng của mình, định hướng khả năng phát triển tối ưu đối với từng loại sản phẩm hàng hóa cụ thể, phát huy được nguồn lực cho phát triển. Ủy ban nhân dân xã quản lý về kinh tế còn là cơ sở để phản ánh tính hiện thực, tính hiệu quả chính sách của cấp trên. Ủy ban nhân dân xã quản lý nhà nước về kinh tế có vai trò rất lớn vừa điều tiết, tạo điều kiện, vừa ngăn chặn, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, của cộng đồng; kích thích nền kinh tế phát triển bền vững, đúng hướng và phù hợp với quy hoạch phát triển vùng miền, phát triển ngành nghề. 1.2.3 Nội dung quản lý nhà nước về kinh tế ở cấp xã Thứ nhất, đề ra các chủ trương, biện pháp không trái với quy định của pháp luật và các chủ trương, biện pháp do cấp trên ban hành, nhằm khai thác mọi tiềm năng kinh tế trên địa bàn xã. Một là, xây dựng cơ chế quản lý nhà nước và quyền tự quản lý của Nhân dân nhằm phát huy sức mạnh trí tuệ của quần chúng. Hai là, tuyên truyền, vận động, khuyến khích, hướng dẫn người nông dân chuyển đổi cơ cấu ngành nghề nông nghiệp theo các mô hình tự sáng tạo hoặc do cấp trên phổ biến, hỗ trợ, đồng thời tham gia chương trình phát triển kinh tế của xã. Ba là, quyết định hoặc góp phần ra quyết định cho hoạt động sản xuất kinh doanh và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã. 12 Bốn là, các biện pháp nhằm tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng nói chung, hạ tầng phục vụ cho sản xuất và đời sống cộng đồng dân cư trong xã. Năm là, các biện pháp phòng chống tham ô, tham nhũng, lãng phí nhân lực, vật lực trên địa bàn xã. Sáu là, các biện pháp nhằm khai thác quá trình phát triển kinh tế trên địa bàn xã, từ sản xuất đến sản xuất, từ sản xuất đến tiêu dùng. Bảy là, tổ chức và quản lý sự phát triển kinh tế công của xã. Thứ hai, xây dựng tổ chức và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế cấp trên nhằm huy động mọi tiềm lực kinh tế trên địa bàn. Thứ ba, lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và phương án phân bổ dự toán ngân sách. Thứ tư, xây dựng các biện pháp nhằm đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân ở địa phương. Thứ năm, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh tế đảm bảo quyền và lợi ích của các bên tham gia vào quá trình kinh tế. Một là, kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước về kinh tế. Hai là, kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, quan hệ lao động. Ba là, kiểm tra, giám sát sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Thứ sáu, đề ra các biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. 1.3 Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế ở cấp xã 1.3.1 Khái niệm hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế Hiệu quả (effectiveness) là kết quả, là sự đạt được kết quả mong muốn. Theo khái niệm của kinh tế học thì: Hiệu quả là kết quả đạt được trừ đi tổng các chi phí phải bỏ ra để thực hiện công việc đó. Để có hiệu quả cao nhất thì kết quả đạt được là 13 điều tất nhiên nhưng các nguồn lực bỏ ra để thực hiện công việc đó phải hợp lý, đồng thời kết quả đó phải đáp ứng được các nhu cầu, mong đợi của người dân. 1.3.2 Tiêu chí để đánh giá hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế: Tiêu chí 1: Trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Tiêu chí 2: Việc đảm bảo thực hiện những nội dung quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế của Ủy ban nhân dân cấp xã. Tiêu chí 3: Chi phí của hoạt động quản lý phải hợp lý. Tiêu chí 4: Sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với hoạt động quản lý của Ủy ban nhân dân xã. 14 TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 Trong chương 1, trên cơ sở các luận cứ khoa học, Luận văn đã xây dựng được khung lý thuyết quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã. Theo đó, nội hàm các khái niệm về chính quyền cấp xã, quản lý nhà nước về kinh tế, trong đó, có khái niệm hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế và các tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế, bao gồm : Tiêu chí 1: Trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã. Tiêu chí 2: Việc đảm bảo thực hiện những nội dung quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế của Ủy ban nhân dân cấp xã. Tiêu chí 3: Chi phí của hoạt động quản lý phải hợp lý. Tiêu chí 4: Sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với hoạt động quản lý của Ủy ban nhân dân xã. Khung lý thuyết nêu trên là cơ sở để nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã trên địa bàn huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh ở chương 2 tiếp theo. 15 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH 2.1. Tổng quan về huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên và điều kiện kinh tế-xã hội của huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh Huyện Hoà Thành nằm ở trung tâm của tỉnh Tây Ninh, có địa giới hành chính phía đông giáp huyện Gò Dầu và huyện Dương Minh Châu; phía bắc giáp Thành phố Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu; phía nam giáp huyện Gò Dầu; phía tây giáp huyện Châu Thành. Trung tâm huyện lị Hòa Thành cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 90 km, cách biên giới Việt Nam-Campuchia khoảng 25 km về phía tây và 40 km về phía bắc. Trên địa bàn huyện có các tuyến đường giao thông cấp quốc gia đi qua (về đường bộ có tuyến Quốc lộ 22B; về đường thủy có tuyến sông Vàm Cỏ Đông) tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu với các địa phương khác. Diện tích tự nhiên: 82,92 km2, dân số: 145.809 người, mật độ dân số: 1.758 người/km2. Huyện gồm Thị trấn Hòa Thành và 7 xã: Hiệp Tân, Long Thành Bắc, Long Thành Nam, Long Thành Trung, Trường Đông, Trường Hòa, Trường Tây. Dân số trên địa bàn huyện chủ yếu là dân tộc Kinh (chiếm 99,46%), kế đến là dân tộc Hoa (0,29%) và dân tộc Khmer (0,25%). Về tôn giáo, trên địa bàn huyện có 05 tôn giáo là Cao Đài Tây Ninh, Cao Đài Ban Chỉnh đạo Bến Tre, Phật giáo, Công giáo và Tin lành (hệ phái nhân chứng Giêhôva), trong đó đông nhất là tín đồ đạo Cao Đài Tây Ninh. Hòa Thành có tiềm năng lớn để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Với các địa điểm như: Tòa Thánh Tây Ninh; Trung tâm Thương mại Long Hoa; các di tích lịch sử-văn hóa; cảnh quan thiên nhiên dọc theo bờ sông Vàm Cỏ Đông; các làng nghề,tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình du lịch của tỉnh Tây Ninh, vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước. Trung tâm Thương mại Long Hoa nằm trên cửa ngõ giao lưu giữa Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh; Tòa Thánh Cao Đài thuộc huyện Hòa Thành là một địa điểm du lịch, hành hương khá nổi tiếng với lễ, tết diễn ra hàng năm thu hút trên 100.000 lượt du khách tham quan. Địa hình Hoà Thành tương đối 16 bằng phẳng, có xu hướng nghiêng dần từ bắc xuống nam; đất đai, khí hậu rất thuận lợi cho việc phát triển nhanh, đa dạng và phong phú các chủng loại cây rừng và các loài sinh vật khác; rừng Hoà Thành có nhiều gỗ quý, thú rừng, do đường giao thông thuận lợi nên việc khai thác rất dễ dàng. Hoà Thành có mạng lưới giao thông khá dày đặc. Phía nam huyện có sông Vàm Cỏ Đông chảy qua dài 11 km với cảng Bến Kéo. Đường bộ, ngoài các trục lộ chính như quốc lộ 22B đoạn qua huyện dài 12,8 km, đường tỉnh có các tuyến như: Tỉnh lộ 781, 785, 790, 793, 797, 798, 799, còn có mạng lưới đường nông thôn chằng chịt từ thị trấn toả đi các xã trong huyện. Hệ thống giao thông này rất thuận lợi cho việc đi lại giữa các vùng và các khu vực sản xuất, góp phần mở rộng giao lưu về kinh tế - văn hoá xã hội giữa huyện với các huyện khác trong tỉnh, với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác. 2.1.2 Tác động của đặc điểm tự nhiên và điều kiện kinh tế-xã hội của huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đến quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã trên địa bàn huyện 2.1.2.1. Về thuận lợi Huyện có bình quân diện tích đất/người lớn, có khả năng hợp tác tích tụ đất để phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; có vị trí địa lý khá thuận lợi cho giao lưu hàng hóa và phát triển thương mại-du lịch, nơi đây có Tòa thánh Tây Ninh và Trung tâm Thương mại Long Hoa là đầu mối giao lưu, trao đổi hàng hóa với Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành du lịch của huyện hàng năm thu hút hàng trăm nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh về đây tham quan trong những ngày lễ, tết và mua sắm hàng hóa. Hình thành tuyến du lịch tâm linh Núi Bà – Tòa Thánh – Long Hoa. Vị trí địa lý mang lại sự thuận lợi cho huyện về phát triển kinh tế, có cơ hội hòa nhập, giao lưu, trao đổi, hợp tác trong và ngoài tỉnh. Tiềm năng về tự nhiên của huyện khá đa dạng với nền nhiệt cao đều trong năm, địa hình khá bằng phẳng, thuận lợi cho xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng như: giao thông, công nghiệp, xây dựng và phân bố dân cư. Kinh tế-xã hội của huyện ngày càng phát triển theo hướng đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại, công nghiệp và đô thị theo hướng hiện đại; huyện luôn quan tâm 17 huy động nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng. Đảng bộ huyện luôn chú trọng đề ra các chủ trương, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các ban chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòa Thành giai đoạn 2017-2020. Trong đó, huyện xác định 03 lĩnh vực trọng tâm: phát triển hạ tầng - du lịch - xúc tiến đầu tư; lĩnh vực khuyến học - khuyến tài; cải cách hành chính. Cùng với phát triển kinh tế, huyện Hòa Thành cũng đã tập trung huy động các nguồn lực nhằm hỗ trợ gia đình chính sách, tạo việc làm mới cho người lao động, giúp đỡ hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo cải thiện cuộc sống, tập trung giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng. Trong 02 năm 2015-2016, huyện Hòa Thành đã mở hơn 27 lớp đào tạo nghề cho trên 840 lao động nông thôn, trong đó, gần 88% lao động sau khi tốt nghiệp có việc làm và thu nhập ổn định. Huyện cũng đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài huyện ưu tiên tuyển lao động địa phương vào làm việc. Hàng năm, có hơn 2.700 lao động có việc làm; tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt 123,81% so với chỉ tiêu. 2.1.2.2. Về khó khăn Hòa Thành nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mùa mưa có lượng nước lớn, mưa nhiều và thường xuyên gây xói mòn, ngập úng cục bộ. Ngược lại mùa khô mưa ít, nước bốc hơi nhiều, gây tình trạng khô hạn cho đất và cây trồng. Huyện có trên 90% người dân theo đạo Cao Đài; vùng đô thị tập trung dân cư đông đúc với đa số người dân từ các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ đến định cư, tạo ra áp lực cho công tác quản lý trên nhiều mặt, trong đó có vấn đề an ninh, an toàn, trật tự xã hội. Hòa Thành là huyện có diện tích nhỏ nhưng dân số đông nên mật độ dân số tương đối cao so với các huyện trong tỉnh, hệ thống đường giao thông nội bộ trong huyện phần lớn chưa được nhựa hóa, mức độ đô thị hóa ngày càng cao càng làm tăng 18 mật độ dân số, nguồn rác thải và nước thải lớn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đang đặt ra vấn đề cần phải quan tâm giải quyết. 2.2. Thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã trên địa bàn huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 2.2.1. Đánh giá về thực hiện nội dung quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã trên địa bàn huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh Thứ nhất, đề ra các chủ trương, biện pháp không trái với quy định của pháp luật và các chủ trương, biện pháp do cấp trên ban hành, nhằm khai thác mọi tiềm năng kinh tế trên địa bàn xã Một là, hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước và quyền tự quản của Nhân dân nhằm phát huy sức mạnh trí tuệ của quần chúng. Hai là, tuyên truyền, vận động, khuyến khích, hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sản xuất theo mô hình mới, thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân tham gia các chương trình phát triển kinh tế tại địa phương. Ba là, quyết định, góp phần ra quyết định pháp lý hoạt động sản xuất kinh doanh và giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Bốn là, các biện pháp nhằm tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nói chung và kết cấu hạ tầng phục vụ cho sản xuất, cuộc sống của cộng đồng dân cư trong xã nói riêng. Năm là, các biện pháp nhằm khai thác tiềm năng phát triển kinh tế trên địa bàn xã, từ sản xuất đến sản xuất, từ sản xuất đến tiêu dùng. Sáu là, tổ chức và quản lý phát triển kinh tế trên địa bàn xã, chống tham nhũng, lãng phí. Thứ hai, xây dựng quy hoạch và lập kế hoạch phát triển kinh tế phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế của cấp trên nhằm huy động mọi tiềm lực kinh tế trên địa bàn. Thứ ba, lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và phương án phân bổ dự toán ngân sách. Thứ tư, đề ra các biện pháp nhằm đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân tại địa phương. 19 Thứ năm, kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước về kinh tế. Thứ sáu, đề ra các biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. 2.2.2. Đánh giá về hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã trên địa bàn huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh Thứ nhất, đánh giá hiệu quả tiêu chí 1 về trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện. Thứ hai, đánh giá hiệu quả theo tiêu chí 2 việc đảm bảo thực hiện những nội dung quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế của Ủy ban nhân dân cấp xã. Thứ ba, đánh giá hiệu quả tiêu chí 3 về chi phí thực hiện công tác quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã trên địa bàn huyện. Thứ tư, đánh giá hiệu quả tiêu chí 4 về sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với hoạt động quản lý của Ủy ban nhân dân xã. 2.3. Đánh giá chung công tác quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã trên địa bàn huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 2.3.1 Những kết quả đạt được Hoạt động quản lý hành chính nhà nước về kinh tế ở cấp xã trên địa bàn huyện được hoàn thiện theo xu hướng chung đó là nâng dần năng lực quản lý, điều hành. Hoạt động chấp hành và điều hành của Ủy ban nhân dân xã từng bước được nâng lên, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã. Đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ đã có sự chuyển biến tích cực về trình độ năng lực và tác phong công tác. Các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân từng bước được quan tâm, kết quả đã thực hiện được nhiều nội dung: triển khai các loại hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao; chú trọng phát triển các ngành nghề truyền thống có hiệu quả gắn với việc xây dựng thương hiệu trên thị trường, góp phần đem lại thu nhập cho người dân trên địa bàn. Thực hiện chế độ tự 20 quản tại địa phương, vận động Nhân dân đóng góp xây dựng các công trình nhất là công trình đường giao thông, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại địa phương. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội được quan tâm xây dựng, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch, kế hoạch chuyên đề về lĩnh vực kinh tế được chú trọng. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực công tác tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hòa Thành bước đầu mang lại kết quả quan trọng đó là năng suất tăng cao, thu nhập nâng lên. Hàng năm các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác lập dự toán thu, chi và quyết toán ngân sách đúng theo luật định; báo cáo đầy đủ, chặt c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_kinh_te_cap_xa_tren_dia.pdf
Tài liệu liên quan