Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao trong lực lượng công an nhân dân

Chậm ban hành các quy định pháp lý về việc tham gia thực

hiện một số hoạt động tác nghiệp trong lĩnh vực thể thao thành tích

cao đối với các Hiệp hội, Liên đoàn thể thao dẫn đến việc chưa phát

huy được vai trò của các tổ chức này trong lĩnh vực thể thao thành

tích cao. Vì thế, công tác chuyển giao các hoạt động này cho các tổ

chức xã hội còn lúng túng, bị động, thiếu tính chuyên nghiệp ;

+ Đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về thể thao thành

tích cao còn thiếu, trình độ không đồng đều nên vai trò, hiệu lực, hiệu

quả quản lý nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu, dẫn đến tình trạng lẫn

lộn giữa công tác quản lý nhà nước và các hoạt động sự nghiệp

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 05/03/2022 | Lượt xem: 350 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao trong lực lượng công an nhân dân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hính sách tăng tỷ lệ chi ngân sách và huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất TDTT, đổi mới phương thức quản lý góp phần đưa thể thao thành tích cao có bước phát triển vượt bậc, đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, so với các nước phát triển trong khu vực thì TDTT ở nước ta nói chung, thể thao thành tích cao nói riêng vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế như: chưa xây dựng được một chiến lược phát triển Thể thao thành tích cao mang tính toàn diện, tập trung, hiệu quả; chậm ban hành các quyết định pháp lý về việc tham gia thực hiện một số hoạt động tác nghiệp trong lĩnh vực thể thao thành tích cao đối với các hiệp hội, liên đoàn thể thao; đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao còn thiếu, trình độ không đồng đều nên vai trò, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu, dẫn đến tình trạng lẫn lộn giữa 4 công tác quản lý nhà nước và các hoạt động sự nghiệp; chưa chú trọng việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là vai trò của y học hồi phục, chăm sóc và chữa trị chấn thương trong quá trình đào tạo vận động viên nên chưa có biện pháp tích cực đầu tư kinh phí, trang thiết bị. Nhận thức được tầm quan trọng của quản lý nhà nước đối với công tác phát triển thể thao thành tích cao nói chung và thể thao thành tích cao trong lực lượng CAND Việt Nam nói riêng, là một vận động viên đã từng tham gia thi đấu, giành giải cao trong các cuộc thi Quốc tế, Châu lục và khu vực, đồng thời là cán bộ công tác, huấn luyện trong lĩnh vực thể thao, học viên đã chọn đề tài: “Quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao trong lực lượng Công an nhân dân” làm đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý công của mình. 2.Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Luận văn Thạc sĩ Quản lý hành chính công của Nông Minh Đức với đề tài: “Quản lý nhà nước về thể dục thể thao ở Việt Nam hiện nay ”. Luận văn làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về thể dục, thể thao. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thể dục, thể thao ở nước ta hiện nay. [17]. Luận văn Thạc sĩ Quản lý hành chính công của Nguyễn Lê Minh với đề tài: “Quản lý nhà nước về xã hội hóa thể dục thể thao tại Thành phố Hồ Chí Minh ”. Luận văn làm rõ những vấn đề mang tính lý luận về quản lý nhà nước trong thực thi chính sách xã hội hóa thể dục thể thao; phân tích, tìm hiểu, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về xã hội hóa thể dục thể thao tại TP. Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, đề xuất xây dựng những giải pháp nhằm góp 5 phần hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về xã hội hóa thể dục thể thao tại TP. Hồ Chí Minh, nâng cao tính hiệu lực,hiệu quả. Đề án chuyên viên cao cấp của Bùi Thanh Nguyên (2012): “Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2012 – 2015, định hướng đến 2020” . Đề án nêu lên thực trạng của thể thao tỉnh Bạc Liêu từ 1997 – 2011, chỉ ra những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế đó; thấy được vị trí, vai trò của công tác thể thao nói chung, thể thao thành tích cao nói riêng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm phát triển thể thao thành tích cao tại tỉnh Bạc Liêu.[2] Đề án chuyên viên cao cấp của Châu Thanh Hải (2017): “Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017 – 2022”. Nội dung của Đề án nêu rõ thực trạng phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh Ninh Thuận, từ đó hướng đến mục tiêu đổi mới, hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao, phát triển thể thao thành tích cao theo hướng bền vững, xác định một số môn thể thao có thế mạnh, phù hợp với đặc điểm, thể chất và trình độ phát triển của tỉnh; từng bước đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và ổn định nguồn kinh phí hoạt động thể thao thành tích cao. [29] Tác giả Nguyễn Văn Trạch với cuốn sách: “Lý luận và phương pháp huấn luyện thể thao”. [16] Tác giả Vũ Trọng Lợi với cuốn sách: “Tìm hiểu một số vấn đề quản lý nhà nước về thể dục thể thao”. [33] Ủy ban Thể dục thể thao, Trường Đại học Thể dục thể thao 1 với cuốn sách: “Một số vấn đề cơ bản về quản lý thể dục thể thao (Sách chuyên khảo dùng cho chuyên ngành quản lý TDTT bậc sau đại học)”. [31] 6 Các công trình nghiên cứu đó, phần nào đề cập đến các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về thể dục thể thao trên nhiều khía cạnh, lĩnh vực đơn lẻ khác nhau. Tuy nhiên, chưa có đề tài nào nghiên cứu chuyên vấn đề quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao, và nhất là vấn đề này trong lực lượng vũ trang nói chung, Công an nhân dân nói riêng. Luận văn này là một sự triển khai theo hướng như vậy. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 3.1. Mục đích của luận văn Mục đích của luận văn nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về thể thao thành tích cao, quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao nói chung, trong lực lượng CAND nói riêng. Qua đó nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thể thao thành tích cao trong lực lượng CAND. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với thể dục thể thao nói chung, thể thao thành tích cao trong lực lượng CAND nói riêng trong thời gian tới. 3.2. Nhiệm vụ của luận văn - Hệ thống lại một số cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao nói chung và trong lực lượng Công an nhân dân nói riêng; - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao trong lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao trong lực lượng Công an nhân dân Việt Nam hiện nay. 7 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1.Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hoạt động quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao trong lực lượng Công an nhân dân 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Quản lý nhà nước về thể dục thể thao nói chung, thể dục thể thao thành tích cao nói riêng và thực trạng QLNN về thể thao thành tích cao của lực lượng Công an nhân dân - Về không gian: Thể thao thành tích cao trong lực lượng Công an nhân dân - Về thời gian: Từ năm 2012 đến nay. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận - Phương pháp luận biện chứng duy vật; cơ sở lý luận là quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện con người nói chung và phát triển thể dục thể thao thành tích cao trong lực lượng vũ trang nói riêng. 5.2.Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp: Phương pháp sử dụng tài liệu, các bản báo cáo của các tác giả đã nghiên cứu, đã đánh giá. Phương pháp phân tích tài liệu được sử dụng từ việc chọn đối tượng, thu thập những thông tin cần thiết đến việc phân tích thông tin và dữ liệu thu thập được. Đề tài có sử dụng một số tài liệu như sách, báo, tài liệu tuyên truyền, tạp chí mạng, các trang web có liên quan đến Quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao trong lực lượng Công an nhân dân; 8 - Phương pháp quan sát: khảo sát trực tiếp tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao CAND được sử dụng xuyên suốt quá trình nghiên cứu nhằm thu thập những thông tin cần thiết về vấn đề thể thao thành tích cao; - Ngoài ra đề tài còn sử dụng phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu, xử lý số liệu,... làm căn cứ phân tích thực trạng thể thao thành tích cao từ khi có Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020. Trên cơ sở đó nhằm chỉ rõ những vấn đề bức xúc đặt ra đối với quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao trong lực lượng Công an nhân dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. 6. Những đóng góp của luận văn 6.1. Về lý luận - Nghiên cứu góp phần hệ thống hóa lại một số vấn đề lý luận về phát triển thể thao thành tích cao và quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao trong lực lượng công an nhân dân 6.2. Về thực tiễn - Nghiên cứu góp phần chỉ ra một số vấn đề về quản lý nhà nước cần được quan tâm giải quyết đối với thể thao thành tích cao. - Kết quả là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên ngành thể dục thể thao, và những nhà quản lý trong lĩnh vực phát triển thể thao thành tích cao. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận của Quản lý nhà nước về phát triển thể thao thành tích cao 9 Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao trong lực lượng Công an nhân dân Chương 3: Phương hướng, giải pháp tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao trong lực lượng Công an nhân dân 10 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO 1.1. Những vấn đề lý luận chung 1.1.1. Quản lý nhà nước “Quản lý nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực nhà nước và sử dụng pháp luật để điều chỉnh hành vi của cá nhân, tổ chức trên tất cả các mặt của đời sống xã hội do các cơ quan trong bộ máy nhà nước thực hiện, nhằm phục vụ nhân dân, duy trì sự ổn định và phát triển của xã hội.” [15; Tr 28] 1.1.2. Thể thao thành tích cao Thể thao thành tích cao (hay thể thao thi đấu) là sự phát huy, nâng cao giới hạn tiềm lực tối đa của cá nhân và tập thể về hình thái cơ thể, chức năng sinh lý, phẩm chất tâm lý, tố chất thể lực và kỹ - chiến thuật để đạt thành tích thi đấu xuất sắc, thông qua huấn luyện, thi đấu một cách hệ thống, khoa học. 1.1.3. Quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao 1.1.3.1. Quản lý nhà nước về thể dục thể thao Quản lý nhà nước về thể dục thể thao là sự tác động có tổ chức, bằng quyền hành pháp và thông qua một hệ thống các chính sách với các công cụ lên các hoạt động thể dục thể thao nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực, các cơ hội có thể có, để đạt được các mục tiêu phát triển hoạt động thể thao đã đặt ra. 1.1.3.2. Quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao Quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao là một trong những nội dung của quản lý nhà nước về thể dục thể thao; là hoạt 11 động để thi hành pháp luật nhằm làm cho chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác thể thao thành tích cao đi vào thực tiễn, phát huy có hiệu quả trong đời sống xã hội, thúc đẩy hoạt động thể thao thành tích cao ngày càng phát triển đúng định hướng đã đặt ra. 1.1.3.3. Cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao - Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về thể dục thể thao - Ủy ban Thể dục thể thao (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thể dục thể thao - Bộ, cơ quan nganh Bộ phối hợp với Ủy ban Thể dục thể thao (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thực hiện quản lý nhà nước về thể dục thể thao theo thẩm quyền 1.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý nhà nƣớc về thể thao thành tích cao 1.2.1. Yếu tố Đảng cầm quyền 1.2.2. Năng lực lãnh đạo quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức 1.2.3. Nguồn lực cho phát triển thể thao thành tích cao 1.2.4. Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế 1.3. Nội dung quản lý nhà nƣớc về thể thao thành tích cao Thứ nhất: Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển thể thao thành tích cao Thứ hai: Tổ chức, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho thể thao thành tích cao 12 Thứ ba: Tổ chức, chỉ đạo hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thể thao thành tích cao Thứ tư: Huy động, sử dụng các nguồn lực phát triển thể thao thành tích cao Thứ năm: Tổ chức chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động thể thao thành tích cao Thứ sáu: Tổ chức, chỉ đạo thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thể thao thành tích cao Thứ bảy: Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thể thao thành tích cao 1.4. Vai trò của quản lý nhà nƣớc về thể thao thành tích cao 1.4.1.Tạo lập và hoàn thiện khuôn khổ pháp luật để quản lý giám sát hoạt động của thể thao thành tích cao. 1.4.2. Tổ chức quản lý và định hướng hoạt động thể thao thành tích cao 1.4.3. Tạo lập môi trường thuận lợi cho các hoạt động thể thao thành tích cao. 1.4.4. Góp phần phát huy các giá trị văn hóa của thể thao thành tích cao 13 Chƣơng 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TRONG LỰC LƢỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN 2.1. Yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý nhà nƣớc về thể thao thành tích cao trong lực lƣợng Công an nhân dân 2.1.1. Quá trình phát triển của thể thao thành tích cao trong lực lượng Công an nhân dân Qua gần 60 năm, thể thao Công an nhân dân đã góp phần tạo lên những thành tích nổi bật của thể thao Công an nhân dân tại các giải đấu trong nước và quốc tế, đặc biệt là trong các kỳ SEA Games. Trong nhiều thành tích của thể thao Công an nhân dân, dấu ấn lớn nhất là tạo được phong trào rèn luyện thể lực trong toàn lực lượng từ cấp Bộ đến Công an các địa phương. 2.1.2. Bối cảnh quốc tế và trong nước liên quan đến sự phát triển của thể thao thành tích cao trong lực lượng công an nhân dân a. Bối cảnh quốc tế Trong những năm gần đây, Chính phủ các quốc gia ngày càng quan tâm và tích cực tham gia chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, nhất là tăng cường đầu tư các công trình công cộng về thể dục thể thao và thúc đẩy phát triển, kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao giải trí, đặc biệt là trong phát triển thể thao đỉnh cao. b. Bối cảnh trong nước Thể dục thể thao cơ bản đã hòa nhập với xu thế chung của phong trào thể thao thế giới, thể hiện ở các hoạt động: cải tiến hệ thống thi đấu quốc gia phù hợp với hệ thống giải thể thao quốc tế; bước đầu có sự kết hợp của Nhà nước và các tổ chức xã hội nghề 14 nghiệp về thể dục thể thao trong quản lý, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao; hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật thể dục thể thao đã được cải thiện nhiều cả về số lượng và chất lượng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, công nghệ và y học thể thao có bước phát triển đột phá. 2.2. Phân tích thực trạng quản lý nhà nƣớc về thể thao thành tích cao trong lực lƣợng Công an nhân dân 2.2.1. Hệ thống văn bản pháp luật Bên cạnh các văn bản pháp quy do Chính phủ ban hành, Bộ Công an cũng đã có những chỉ đạo, ban hành các Quyết định, Kế hoạch, Chỉ thị triển khai thực hiện sâu rộng kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao trong toàn lực lượng 2.2.2. Tổ chức bộ máy - Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về thể dục, thể thao; - Ủy ban Thể dục thể thao chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thể dục thể thao; - Bộ Công an chủ trì và phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát triển thể dục, thể thao trong Công an nhân dân; tích cực đào tạo VĐV trẻ và VĐV trình độ cao tham gia thi đấu tranh huy chương tại các Đại hội thể thao khu vực và thế giới; triển khai công tác giáo dục đạo đức thể thao đối với VĐV thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp; 2.2.3. Các nguồn lực cho phát triển thể thao thành tích cao - Công tác khai thác cơ sở vật chất - Nguồn lực con người - Nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ, công tác y tế, y sinh huấn luyện thể dục thể thao 15 - Thực trạng về số lượng các môn thể thao và trình độ chuyên môn của HLV, VĐV, bác sĩ trong Trung tâm HL&TĐ Thể thao CAND 2.2.4. Thanh tra, kiểm tra, giám sát Bộ Công an đã có những chỉ đạo hoạt động công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực thể thao thành tích cao và đạt kết quả nhất định, đó là kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn quy định của một số loại hình cơ sở tập luyện theo quy chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như: tiêu chuẩn hồ bơi, tiêu chuẩn các phòng tập cử tạ - thể hình, sân tập của đội bóng, Tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động tổ chức các giải thể thao, hoạt động kiểm tra và công nhận trình độ đẳng cấp HLV, Trọng tài, VĐV của các hội võ thuật, Đồng thời với hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát thì hoạt động tổng kết, đánh giá về thể thao thành tích cao trong lực lượng Công an nhân dân cũng là một nội dung rất cần thiết nhằm cung cấp các thông tin thống kê một cách trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời trong việc đánh giá, dự báo tình hình, làm cơ sở để rà soát, điều chỉnh, hoạch định chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch của thể thao thành tích cao. 2.3. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc về phát triển thể thao thành tích cao trong lực lƣợng công an nhân dân 2.3.1. Thành tựu và nguyên nhân 2.3.1.1. Thành tựu đạt được Thể thao thành tích cao trong lực lượng Công an nhân dân đang đi đúng định hướng của Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao đã chỉ đạo 16 đúng: tập trung phát triển các môn thể thao trọng điểm, các nội dung trọng điểm và VĐV trọng điểm; Các môn thể thao thành tích cao đã đảm bảo được thành tích thi đấu trong nước và quốc tế; - Các môn thi đấu Olympic và hướng đến Olympic được tập trung đầu tư trọng điểm đạt thành tích tốt trong SEA Games 29 là: điền kinh, bơi lội, bắn súng, taekwondo, vật, Judo, boxing, Các môn thi đấu ASIAD và hướng tới ASIAD là: bắn cung, cầu lông, cầu mây, karatedo, wushu, Một số môn thể thao còn lại tùy theo từng Đại hội. Bên cạnh đó, hoạt động thể thao ứng dụng được các đơn vị, địa phương Công an toàn quốc đều chú ý phát triển như: võ thuật, bắn súng, bơi, chạy vũ trang để phục vụ công tác chuyên môn và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, chiến sỹ; - Lực lượng vận động viên đã được ổn định, đảm bảo tính kế thừa liên tục, về cơ bản đã đạt yêu cầu để chuẩn bị tham gia thi đấu trong Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 và đóng góp lực lượng VĐV thi đấu Seagames lần thứ 29 trong năm nay (2017). Chất lượng đào tạo vận động viên từng bước được cải thiện, nâng cao, đặc biệt là đối với vận động viên tuyến trẻ, thành tích tiến bộ qua từng năm. 2.3.1.2. Nguyên nhân của những kết quả đạt được - Trong những năm trở lại đây, thể thao thành tích cao trong lực lượng Công an nhân dân có những bước tiến khá dài. Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VII – 2014, với hơn 300 VĐV của 19 môn thể thao, tập trung chủ yếu vào các môn mang tính chất nghiệp vụ của lực lượng CAND như: chạy, bơi, bắn súng, võ thuật,, Đoàn Thể thao CAND đã thi đấu xuất sắc, chung cuộc xếp hạng 9/65 đơn vị trên toàn quốc, giành 88 huy chương các loại, trong đó đạt 19 17 HCV, 32 HCB, 37 HCĐ. Các VĐV võ thuật của lực lượng CAND luôn nằm trong Top 10 đơn vị dẫn đầu cả nước. Để đạt được những kết quả ổn định và mang tính bền vững như vậy một phần là do công tác đào tạo VĐV thể thao thành tích cao những năm qua có nhiều đổi mới theo hướng tích cực, chuyên môn hóa sâu. Hệ thống đào tạo được chia làm 3 tuyến: Tuyến năng khiếu, tuyến trẻ và tuyến đội tuyển. Trên cả 3 tuyến ấy, các VĐV được huấn luyện, đào tạo bài bản, đồng thời được sàng lọc kỹ càng trước khi tuyển chọn lên các tuyến dự tuyển tham gia thi đấu hệ thống giải vô địch quốc gia; - Đội ngũ HLV phần lớn đều có trình độ chuyên môn cao, thường xuyên tham gia các lớp nâng cao trình độ, chuyên môn do Tổng cục Thể dục thể thao, các liên đoàn, hiệp hội thể thao trong nước và quốc tế tổ chức, trong đó nhiều HLV đã từng là VĐV đội tuyển nên có nhiều kinh nghiệm trong công tác huấn luyện và thi đấu 2.3.2. Hạn chế, bất cập và nguyên nhân 2.3.2.1. Những hạn chế, bất cập - Quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao tuy đã có nhiều chuyển biến, song vẫn còn bị ảnh hưởng của cơ chế bao cấp, chưa bắt kịp được tình hình phát triển kinh tế, xã hội hiện nay và chưa đáp ứng được sự phát triển nhanh của thể thao thành tích cao trong lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn mới, cụ thể như sau: + Chưa xây dựng được một chiến lược phát triển thể thao thành tích cao mang tính toàn diện, tập trung, hiệu quả; + Chưa quan tâm đầy đủ đến chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý đầu ngành về thể thao thành tích cao; 18 + Nguồn ngân sách nhà nước và cộng đồng xã hội đầu tư cho phát triển thể dục thể thao nói chung, thể thao thành tích cao nói riêng còn thấp; + Chậm ban hành các quy định pháp lý về việc tham gia thực hiện một số hoạt động tác nghiệp trong lĩnh vực thể thao thành tích cao đối với các Hiệp hội, Liên đoàn thể thao dẫn đến việc chưa phát huy được vai trò của các tổ chức này trong lĩnh vực thể thao thành tích cao. Vì thế, công tác chuyển giao các hoạt động này cho các tổ chức xã hội còn lúng túng, bị động, thiếu tính chuyên nghiệp; + Đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao còn thiếu, trình độ không đồng đều nên vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu, dẫn đến tình trạng lẫn lộn giữa công tác quản lý nhà nước và các hoạt động sự nghiệp; + Tình trạng cá cược, dàn xếp tỷ số bất hợp pháp, tiêu cực và tham nhũng trong thể thao cũng diễn ra ngày càng tinh vi. Đây thực sự trở thành một vấn đề nóng trong xã hội, đặc biệt trong lực lượng Công an nhân dân, một ngành được coi là mẫu mực, đi đầu trong công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống tội phạm. - Thể chế quản lý thể dục thể thao ở nước ta nói chung, thể thao thành tích cao trong lực lượng Công an nói riêng còn chưa thống nhất, chưa được Nhà nước phê duyệt, gây ảnh hưởng không thuận lợi tới công tác kế hoạch hóa trong quản lý nhà nước về thể dục thể thao. Công tác kế hoạch hóa, xây dựng chiến lược, quy hoạch thể thao dài hạn; xây dựng các chương trình, dự án đầu tư cho thể thao thành tích cao mang tính quy mô quốc gia còn chưa được chú 19 trọng, dẫn đến việc đầu tư cho thể thao thành tích cao thiếu tính hệ thống, thiếu cơ bản và tập trung; 2.3.2.2. Nguyên nhân cơ bản của hạn chế - Công tác quản lý nhà nước đối với thể thao thành tích cao tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn hạn chế, bất cập ở một số mặt như: Công tác tham mưu các chế độ đãi ngộ, chính sách đối với lĩnh vực thể thao thành tích cao cho lãnh đạo các ngành, các cấp; công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn của toàn ngành và nhất là của từng bộ môn,; - Sự phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan khá nhịp nhàng và đồng bộ. Tuy nhiên, trong lĩnh vực quy hoạch đất đai, cơ sở vật chất cho ngành thể thao, thủ tục mua sắm các trang thiết bị chuyên môn còn chậm, phần nào ảnh hưởng đến quá trình tập luyện và thi đấu của các bộ môn - Bên cạnh đội ngũ HLV có trình độ chuyên môn cao, thì vẫn còn một số không ít HLV về cơ bản chưa đủ đáp ứng cho công tác huấn luyện giai đoạn hoàn thiện thể thao. - Các điều kiện đảm bảo để phục vụ quá trình đào tạo như cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, và đặc biệt là chế độ chính sách cho huấn luyện viên, vận động viên còn mang tính cào bẳng, chưa có chế độ đãi ngộ cho những tài năng đặc biệt. 20 Chƣơng 3 PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TRONG LỰC LƢỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN 3.1. Phƣơng hƣớng và nhiệm vụ 3.1.1. Phương hướng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, giúp đỡ thể thao thành tích cao của lực lượng Công an nhân dân trong công tác tuyển chọn và đào tạo VĐV. Tạo điều kiện cho các HLV, VĐV có đủ tiêu chuẩn được triệu tập vào các đội tuyển thể thao Quốc gia, tham dự các hoạt động thể thao khu vực, châu lục và thế giới. Được khám, chữa bệnh, phục hồi chấn thương tại Bệnh viện thể thao Việt Nam (kinh phí do Bộ Công an chi). 3.1.2. Nhiệm vụ Theo định hướng chung của Bộ Công an, Trung tâm HL & TĐ thể thao CAND không chỉ có nhiệm vụ đào tạo VĐV thể thao thành tích cao, mà còn là trung tâm huấn luyện đối với thể thao ứng dụng chiến đấu, phục vụ đắc lực các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hai công việc song song như vậy để đáp ứng nhiệm vụ lấy thành quả thể thao thành tích cao phát triển thể chất, kỹ năng vận động hay nói một cách cụ thể là tập trung vào các môn chạy, bơi, bắn, võ để làm sao nâng cao sức chiến đấu cho lực lượng Công an nhân dân trước mỗi nhiệm vụ chính trị quan trọng. Và như thế, việc nâng cao sức chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ không thể tách rời với thể thao thành tích cao. Những VĐV giỏi từng có thành tích tốt trở thành HLV thì ngoài giờ huấn luyện, các HLV 21 này đều có sự nghiên cứu ra các bài tập dành cho các lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu của ngành Công an. - Đổi mới cơ chế, tổ chức và nội dun

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_the_thao_thanh_tich_cao.pdf
Tài liệu liên quan