Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Chỉ đạo cán bộ chuyên trách thi đua, khen thưởng thường xuyên nghiên cứu

các văn bản của Trung ương, Tỉnh về thi đua khen thưởng để bổ sung, sửa đổi kịp

thời Quyết định ban hành quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện theo

đúng Luật định. Chỉ đạo thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xây dựng

được hệ thống các tiêu chí đánh giá có tính “lượng hóa” để thuận tiện cho việc đánh

giá kết quả công việc để hạn chế tính chủ quan khi xét thi đua.

Trong tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với

việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Luôn đổi mới nội

dung và hình thức tổ chức thi đua khen thưởng nội dung thi đua tập trung vào việc

thực hiện và hoàn thiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị địa phương và những vấn đề

bức xúc của xã hội, hình thức thi đua phải phong phú, đa dạng phù hợp với điều kiện

cụ thể của từng nơi và từng đối tượng thi đua.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong thi đua khen thưởng, nâng cao vai trò của

chính quyền địa phương trong việc khen thưởng theo hướng tinh gọn và sát với thực

tế; công khai, minh bạch tất cả các thủ tục về khen thưởng, các tiêu chuẩn, hình

thức nâng cao chất lượng về khen thưởng

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
quyền, đoàn thể, các ngành, các cấp rèn luyện năng lực lãnh đạo, tổ chức, quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động trong hệ thống chính trị. Thi đua giúp cho sự đoàn kết trở nên bền chặt hơn, tất cả cá nhân trong tổ chức không chỉ hướng đến thành tích riêng của bản thân mà còn quan tâm đến thành tích của tổ chức. 1.2. Quản lý nhà nƣớc về thi đua khen thƣởng 1.2.1. Khái niệm quản lý nhà nƣớc về thi đua, khen thƣởng Quản lý Nhà nước về thi đua khen thưởng có thể hiểu là Nhà nước sử dụng hệ thống pháp luật để điều chỉnh, tác động đến hoạt động thi đua khen thưởng, để hoạt động đó diễn ra theo quy định các Luật thi đua, khen thưởng, các Nghị định, Thông tư, các văn bản quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành. Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng là việc cần thiết khách quan vì thi đua khen thưởng tác động tới tất cả các ngành các cấp, đến quần chúng nhân dân; hoạt động của thi đua khen thưởng rất đa dạng, phong phú phú trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 1.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc về thi đua, khen thƣởng Để quản lý tốt công tác thi đua khen thưởng, Nhà nước đã thành lập các cơ quan tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng từ cấp trung ương đến địa phương như sau: Ở Trung ương: Có Hội đồng Thi đua-khen thưởng Trung ương là cơ quan tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng. Ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh): Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh là cơ quan tham mưu, tư vấn cho Tỉnh Ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Ở cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi là cấp huyện): Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng cấp huyện, có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi toàn huyện. Ở cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) : Theo thông tư số 06/2012/TT- BNV ở cấp xã có công chức Văn phòng – Thống kê tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã. 1.2.3. Nội dung quản lý nhà nƣớc đối với thi đua, khen thƣởng Công tác TĐKT là một công việc đặc biệt quan trọng nhằm duy trì và thúc đẩy động lực làm việc của cán bộ, công chức. Quản lý nhà nước đối với công tác này cần phải chặt chẽ để đạt được mục tiêu của công tác TĐKT. Căn cứ theo Luật thi đua, 9 khen thưởng, nội dung quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng được quy định tại điều 90, như sau: 1.2.3.1. Xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng 1.2.3.2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng Thứ hai, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng Thứ ba, sơ kết, tổng kết, tặng thưởng các hình thức khen thưởng; đánh giá hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng 1.2.3.3. Thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng 1.3. Các yếu tố tác động đến quản lý nhà nƣớc về thi đua khen thƣởng Quản lý Nhà nước về TĐKT có nhiều yếu tố tác động, trong phạm vi của luận văn này, tác giả đề cập đến những yếu tố tác động cơ bản sau: Thứ nhất, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Thứ hai, các quy định của địa phương Thứ ba, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng Thứ tư, sự phát triển của nền kinh tế thị trường 1.4. Sự cần thiết phải quản lý nhà nƣớc về thi đua khen thƣởng Điều 5 Luật Thi đua, khen thưởng 2003, bổ sung sửa đổi năm 2013 quy định: “Mục tiêu của thi đua nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”[4]. Thi đua, khen thưởng có vị trí, vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý xã hội của nhà nước, do đó nhà nước phải quản lý thi đua, khen thưởng vì: Một là, tạo hành lang pháp lý cho TĐKT Hai là, đảm bảo công bằng, khách quan trong TĐKT Ba là, phát huy năng lực sáng tạo của cá nhân Trong chương 1, tác giả luận văn đã thực hiện các công việc sau: 1. Phân tích các khái niệm liên quan đến đề tài như thi đua, khen thưởng, quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; 2. Xác định mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng; 3. Nêu những nội dung QLNN về thi đua, khen thưởng; 4. Chỉ ra những yếu tố tác động đến việc quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; 5. Khẳng định sự cần thiết của quản lý nhà nước về TĐKT. 10 Các tri thức của chương 1 là cơ sở để luận văn tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước trong các chương tiếp theo. 11 Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THI ĐUA KHEN THƢỞNG TẠI HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƢỚC 2.1. Khái quát về huyện Lộc Ninh Lộc Ninh là huyện miền núi, biên giới nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Bình Phước, có đường biên giới tiếp giáp Campuchia với tổng chiều dài 96,84 km (tỉnh Tpong-Khmum và Kratie) phía Bắc, phía Tây. Lịch sử xã hội vùng đất Lộc Ninh có nhiều biến động, chịu nhiều ảnh hưởng của hai cuộc chiến tranh xâm lược, mỗi thời kỳ có những đặc điểm riêng tác động đến lịch sử xã hội của địa phương này ở những phương diện khác nhau. Vì vậy việc phát động các phong trào thi đua yêu nước tại huyện Lộc Ninh đã có từ lâu đời. Từ khi huyện Lộc Ninh được giải phóng đến nay, trải qua hơn 45 năm phát triển, huyện Lộc Ninh đã nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn được giữ vững, các chính sách an sinh xã hội được áp dụng và thực hiện tốt, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. UBND huyện Lộc Ninh là chính quyền địa phương cấp huyện do Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước nhân dân, Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. Theo quy định tại điều 27, 28 của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, UBND huyện Lộc Ninh có cơ cấu tổ chức 01 Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch, các Uỷ viên của UBND huyện và nhiệm vụ, quyền hạn quy định của Luật TCCQĐP. Thực hiện theo Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Quyết định số 999-QĐ-TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy Bình Phước; Quyết định số 343-QĐ/HU ngày 08/5/2018 của Huyện ủy Lộc Ninh v/v ban hành Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị huyện Lộc Ninh, cơ cấu tổ chức của huyện bước đầu đã bãi bỏ, thành lập các cơ quan và điều động, bổ nhiệm cán bộ theo đúng tiến độ đi vào hoạt động từ ngày 1-6-2018. 2.2. Phân tích thực trạng quản lý nhà nƣớc về thi đua khen thƣởng tại UBND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phƣớc 2.2.1. Về xây dựng, ban hành chính sách pháp luật về thi đua khen thƣởng Một là, ban hành các văn bản quy định về tổ chức bộ máy làm thi đua, khen thưởng Thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 7 của Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ; UBND huyện giao cho Phòng Nội vụ - Lao động thương binh xã hội huyện là cơ quan thường trực tham mưu trực tiếp việc quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của UBND 12 huyện Lộc Ninh, ngoài Phòng Nội vụ - Lao động thương binh, xã hội huyện, Hội đồng thi đua – khen thưởng huyện còn tư vấn thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện được thành lập và kiện toàn theo Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND huyện Lộc Ninh. Hai là, ban hành các văn bản về TĐKT Trong những năm qua, UBND huyện chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. UBND huyện Lộc Ninh đã phát động nhiều chương trình thi đua như: Chương trình thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của địa phương, của đất nước. UBND huyện đã ban hành các văn bản như: tổ chức phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước, Quy định về tổ chức chia Khối thi đua và chấm điểm, xếp hạng thi đua trên địa bàn huyện, Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu và điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2016 – 2020, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng, hướng dẫn xét khen thưởng công tác bầu cử, hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết công tác năm, . Trong thời gian qua, nhận thức được tầm quan trọng của chính sách trong việc tạo động lực để thúc đẩy thi đua, khen thưởng, UBND huyện đã thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh Bình Phước quy đinh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 61/2017/QĐ- UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 và sửa đổi bổ sung một số điều theo Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017. Song song đó, xuất phát từ đặc điểm địa phương, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND huyện Lộc Ninh quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Lộc Ninh và được thay thế theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND huyện Lộc Ninh quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Lộc Ninh. 2.2.2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua khen thƣởng Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng Trong những năm qua, UBND huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng đến cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt, lãnh đạo của huyện; UBND huyện đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hội nghị của Huyện tổ chức, triển khai trong hội nghị 13 của các Khối thi đua các xã, thị trấn, khối thi đua các ngành huyện,... bên cạnh việc tuyên truyền cho hội nghị, UBND huyện còn đẩy mạnh tuyên truyền trên Đài truyền thanh của huyện và trang thông tin điện tử huyện về các nội dung, hình ảnh phát động và triển khai các phong trào thi đua, các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào như “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công khai niêm yết Bộ thủ tục hành chính, hướng dẫn việc khen thưởng kháng chiến...tại trụ sở làm việc. Thông qua việc tuyên truyền, vận động, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân về thi đua, khen thưởng được nâng lên, nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc được biểu dương, khen thưởng kịp thời. Thứ hai, đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được UBND huyện quan tâm chỉ đạo sâu sát, tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của Huyện được kiện toàn, củng cố đảm bảo số lượng và chất lượng hoạt động. Nhìn chung Hội đồng thi đua, khen thưởng và cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng được củng cố và kiện toàn theo đúng quy định. Đội ngũ công chức làm thi đua, khen thưởng phát huy tốt vai trò tự học tập rèn luyện làm chuyên trách thi đua - khen thưởng, đặc biệt là tự học tập rèn luyện trong thực tiễn tại cơ quan đơn vị. Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng bước đầu góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ này hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thứ ba, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng Qua việc sơ kết, tổng kết và tặng thưởng các hình thức, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể ngày càng đầy đủ hơn, công tác thi đua, khen thưởng được tăng cường, củng cố; hình thức tổ chức các phong trào thi đua đa dạng, phong phú gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương đối với khối thi đua các xã, việc ký kết giao ước thi đua thực hiện thường xuyên, đến nay các khối đã xây dựng được các thang điểm và các tiêu chí chấm điểm, cuối năm tổ chức tổng kết và trao các hình thức khen thưởng theo quy định của Huyện. Việc bình xét khen thưởng được thực hiện công khai, các danh hiệu thi đua được gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, UBND huyện đã chú trọng khen thưởng đến các cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, lao động sản xuất, hạn chế khen thưởng các chức danh lãnh đạo điều đó cho công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới, qua đó thu hút sự tham gia của các cấp, các ngành trong phong trào thi đua. 2.2.3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thƣởng 14 Hàng năm UBND huyện đều ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng đối với UBND các xã, thị trấn, qua kiểm tra cho thấy phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, đơn vị đã được quan tâm triển khai tốt, công tác khen thưởng dần đi vào nề nếp; chất lượng công tác thi đua, khen thưởng được nâng lên rõ rệt. 2.3. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc về thi đua, khen thƣởng tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phƣớc 2.3.1. Ƣu điểm và nguyên nhân của ƣu điểm Thi đua, khen thưởng tại huyện Lộc Ninh trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng và hiệu quả khen thưởng được nâng lên rõ rệt, việc khen thưởng đã kịp thời động viên những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan hệ giữa phong trào thi đua và khen thưởng ngày càng gắn kết hơn, thông qua các phong trào thi đua xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều nhân tố mới được tôn vinh, khen thưởng. Cụ thể: Một là, xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật về TĐKT UBND huyện kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo để thực hiện phong trào thi đua cũng như khen thưởng, thường xuyên chỉ đạo các ban ngành, cấp xã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị; đã chỉ đạo thống nhất việc phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng. Hội đồng TĐKT kiện toàn đảm bảo chất lượng và số lượng hoạt động, các Cụm, Khối thi đua trong huyện hoạt động hiệu quả, tất cả cùng góp sức vào phong trào thi đua, nhất là cụm thi đua 16 xã, thị trấn trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và củng cố quốc phòng an ninh. Việc bình xét thi đua khen thưởng đã đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, đánh giá đúng kết quả thực hiện của các phong trào thi đua, đã hạn chế đề nghị khen thưởng chuyên đề cho các cơ quan phối hợp, cho cá nhân là lãnh đạo cơ cấu vào các ban, các hội đồng mà chủ yếu xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện chuyên đề. Việc bình xét được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo tỷ lệ khen thưởng theo quy định từ đó chất lượng khen thưởng được nâng lên, hạn chế việc khen thưởng tràn lan, kịp thời khen thưởng người tốt, việc tốt, khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Thi đua, khen thưởng ngày càng được đổi mới theo hướng chuyên trách, thiết thực và có hiệu quả, các đơn vị, địa phương đã tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, phù hợp. Nhiều phong trào thi đua được huyện tổ chức phát động sôi nổi, các phong trào thi đua đều gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và gắn với học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 15 hàng năm của huyện. Trong những năm qua, cơ cấu kinh tế của huyện được chuyển dịch đúng hướng, cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển nhiều đường bê tông được đưa vào sử dụng, các hạng mục công trình hoàn thành, văn hóa thể thao được duy trì và phát triển, giáo dục, y tế, chính sách an sinh xã hội được huyện quan tâm nên đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể, quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác cải cách hành chính từng bước chuyển biến tích cực nhất là từ khi áp dụng ISO trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính Hai là, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về TĐKT Việc tuyên truyền, vận động thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến được quan tâm, chú trọng trên hệ thống truyền thanh của huyện và tiếp âm đến các xã, thị trấn trong huyện. Chính quyền địa phương huyện đã huy động cả hệ thống chính trị và người dân tích cực tham gia, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục của công tác tuyên truyền, đồng thời gắn công tác tuyên truyền, vận động với phát động phong trào thi đua, biểu dương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến làm cho việc thi đua, khen thưởng trở thành một công việc thường xuyên hàng năm, theo quy củ nên việc tổ chức thực hiện gặp nhiều thuận lợi. UBND huyện hàng năm đều cử công chức làm công tác thi đua, khen thưởng đi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm giúp cho công chức được cập nhật kiến thức kịp thời, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện hiệu quả, thiết thực kết hợp giữa thi đua và khen thưởng kịp thời. Việc bình xét khen thưởng được thực hiện công khai, các danh hiệu thi đua được gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, UBND huyện đã chú trọng khen thưởng đến các cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, lao động sản xuất, hạn chế khen thưởng các chức danh lãnh đạo điều đó cho công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới, qua đó thu hút sự tham gia của các cấp, các ngành trong phong trào thi đua. Ba là, kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật về TĐKT Việc kiểm tra thi đua, khen thưởng được tiến hành thường xuyên hàng năm do đó hạn chế các sai phạm trong việc thực hiện các quy định của nhà nước về thi đua, khen thưởng. Nguyên nhân của ưu điểm Đạt được kết quả trên là do sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng từ huyện đến các xã, thị trấn. Bên cạnh đó là sự phối kết hợp của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện góp phần tăng cường hơn công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về TĐKT đến với đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; nhiều gương người tốt, việc tốt điển hình tiên tiến cùng từ đó được phát hiện và bồi dưỡng nhân rộng. Một nguyên nhân không thể thiếu đó là UBND huyện 16 đã bố trí đúng công chức phụ trách TĐKT để tham mưu cho UBND huyện việc thực hiện và triển khai các chính sách pháp luật đến với đội ngũ cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân. 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế là: Một là, xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật về TĐKT Một số cấp ủy, chính quyền cấp xã, cơ quan, đơn vị trong huyện còn chưa nhận thức được tầm quan trọng của thi đua, khen thưởng, chưa quan tâm chỉ đạo sâu sát; công tác xây dựng chương trình, kế hoạch, các hình thức tổ chức thi đua và các biện pháp thúc đẩy phong trào thi đua của một số ngành, lĩnh vực chưa sáng tạo, chưa tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào thi đua và khuyến khích mọi thành phần tham gia. Các văn bản của Nhà nước thường xuyên thay đổi, trong văn bản có nhiều vấn đề chưa được cụ thể nhất là việc xét sáng kiến, giải pháp và công nhận sáng kiến, giải pháp, tuy có hướng dẫn nhưng vẫn còn mang tính chất chung chung, làm cho cơ sở khó thực hiện. Việc gắn khen thưởng với các phong trào thi đua, công tác bình xét khen thưởng chưa bám sát vào tiêu chí, tiêu chuẩn, có nơi có lúc vẫn còn mang tính hình thức, đối phó, chưa chú trọng đến hiệu quả của phong trào thi đua. Hai là, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về TĐKT Công tác xây dựng, phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua chưa được thường xuyên, còn bị động, chưa được phát hiện kịp thời nên làm hạn chế hiệu quả và tác dụng thi đua, khen thưởng. Việc tuyên truyền vận động vẫn chưa phát huy hết tác dụng, trên trang thông tin điện tử huyện vẫn còn thiếu các bài viết về hoạt động thi đua, khen thưởng trong khi có rất nhiều gương người tốt, việc tốt cần được giới thiệu, nhân rộng. Tuy nhiên việc tuyên truyền vẫn còn mang tính hình thức, UBND huyện đã xây dựng được kế hoạch tuyên truyền, vận động nhưng lại thiếu sự kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, các nội dung bài viết trên trang thông tin điện tử của huyện còn ít, chủ yếu thông tin từ các bài viết của Trung ương, Tỉnh; việc phối hợp tuyên truyền của các ban ngành đoàn thể huyện còn hạn chế, chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ và phong trào do cấp trên phát động. Đội ngũ cán bộ làm thi đua khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị, cơ sở còn kiêm nhiệm và thiếu kinh nghiệm, tham mưu, cập nhật văn bản chưa kịp thời. Việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua đôi lúc còn hình thức, nhất là phần thông qua báo cáo sơ kết, tổng kết, các báo cáo tham luận còn theo lối mòn (chủ yếu là đọc) nên chưa thu hút được các đại biểu tham gia hội nghị, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng đánh giá kết quả thi đua, khen thưởng. Việc tổ chức, chỉ đạo, sơ kết, tổng kết 17 các phong trào thi đua, công tác phổ biến nhân điển hình tiên tiến còn hạn chế do thiếu nguồn kinh phí. Ba là, thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật về TĐKT UBND huyện chưa quan tâm tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập. Nguyên nhân của hạn chế Do một số địa phương chưa nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, chưa nâng cao vai trò của người đứng đầu cơ quan về chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; việc phát động phong trào thi đua và tổ chức bình xét thi đua khen thưởng mang nặng tính hình thức, khen sao đảm bảo theo chỉ tiêu và tỷ lệ, ít chú trọng thành tích thực tế của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, chưa chú ý đến những người trực tiếp thực thi công vụ; các danh hiệu đề nghị khen thưởng chủ yếu rơi vào lãnh đạo ở một số cơ quan, đơn vị. UBND huyện chưa quan tâm nhiều đến việc bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, mà chủ yếu làm cho có hình thức, một số đối tượng đưa ra giới thiệu chưa đủ điều kiện và tiêu chuẩn nhưng do chạy theo thành tích nên vẫn được giới thiệu; một số khác ngại đến việc giới thiệu lên cộng đồng nên việc nhân rộng gương điển hình tiên tiến gặp không ít khó khăn. Việc khen thưởng còn cộng dồn thành tích, lấy thành tích khen thưởng hàng năm để làm thành tích khen thưởng cao hơn, ít chú trọng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ và việc chấp hành các quy định của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Cán bộ, công chức phụ trách thi đua khen thưởng còn kiêm nhiệm nhiều việc nên chưa đầu tư hết vào việc nghiên cứu và triển khai văn bản. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các xã, thị trấn và kinh phí để tổ chức các phong trào thi đua đều dựa vào kinh phí của UBND xã. Việc trích lập Quỹ Thi đua, Khen thưởng tại UBND xã, thị trấn chưa được Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phê duyệt gây khó khăn cho việc tổ chức phong trào thi đua, công tác tuyên truyền tại cơ sở. Tiểu kết chƣơng 2 Tác giả đã khái quát chung về vị trí địa lý, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của huyện Lộc Ninh, khái quát về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Lộc Ninh. Phân tích thực trạng việc quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại UBND huyện Lộc Ninh như việc lãnh đạo, chỉ đạo, việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua khen thưởng bao gồm phân tích thực trạng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về TĐKT tại huyện; việc tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về TĐKT; việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác TĐKT; sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng; hợp tác quốc tế về TĐKT; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về TĐKT. Qua việc phân tích

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_thi_dua_khen_thuong_tai.pdf
Tài liệu liên quan