Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng tại tỉnh Đắk Lắk

LỜI CAM ĐOAN.i

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.v

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của luận văn.1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn.2

3. Mục tiêu và nhiệm vụ của luận văn.3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn.4

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn.4

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn.4

7. Kết cấu của luận văn.4

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG.6

1.1.Khái quát thi đua, khen thưởng và vai trò của thi đua khen thưởng.6

1.2. Quản lý Nhà nước về thi đua khen thưởng.12

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng quản lý Nhà nước về thi đua khen thưởng tại tỉnh

Đắk Lắk . .29

CHƯƠNG II. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN

THƯỞNG TẠI TỈNH ĐẮK LẮK.29

2.1.Khái quát về phong trào thi đua khen thưởng của tỉnh,.29

2.2.Đánh giá hoạt động và thực trạng QLNN về TĐKT tại tỉnh Đắk Lắk.44

2.3.Đánh giá chung quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng tại tỉnh Đắk Lắk. 55

CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ

NƯỚC VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI TỈNH ĐẮK LẮK. 56

3.1. Phương hướng.56

3.2. Hệ thống giải pháp quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.62

3.3. Một số kiến nghị.84

KẾT LUẬN.86

TÀI LIỆU THAM KHẢO.87

pdf99 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 18/03/2022 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng tại tỉnh Đắk Lắk, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m việc. Quan tâm đến người dân và tạo sự yên tâm cho người dân lo làm ăn cho cuộc sống của bản thân và gia đình. Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sỹ. Chủ động phát động nhiều chủ đề, chủ điểm và triển khai có hiệu quả. Tập trung trí tuệ, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Đắk Lắk chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. - Trong Quân sự hàng năm triển khai việc phòng thủ của tỉnh để trang bị thêm kiến thức, huấn luyện, rèn luyện của cán bộ, chiến sỹ trong việc bảo vệ tỉnh, bảo vệ Tổ quốc. Chọn những đơn vị điểm để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ hằng năm của tỉnh. Qua việc phòng thủ hằng năm của tỉnh đúc kết, rút kinh nghiệm để bảo vệ tỉnh, bảo vệ Tổ quốc ngày càng tốt hơn. Đây là một trong những công việc, nhiệm vụ thật sự cần thiết: Thứ nhất tăng thêm kiến thức quốc phòng cả về nhận thức, sự hiểu biết và huấn luyện, rèn luyện; thứ hai tạo sự hiểu biết, nhìn nhận đối với những cán bộ, chiến sỹ mới để học tập, rèn luyện, kinh nghiệm trong công tác. - Thể hiện cụ thể: + Các tập thể điển hình như: Ban Tác huấn- Phòng Tham mưu; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’Gar, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Ana, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn, Trường Quân sự tỉnh luôn giữ vững ngop5n cờ tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Phong trào thi đua trên lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền - Thi đua trong công tác xây dựng chính quyền có những chuyển biến tích cực. Chất lượng hoạt động của HĐND các cấp có sự đổi mới, hoạt động chỉ đạo điều hành mang lại hiệu quả cao. Hoạt động giám sát đã tập trung vào 40 những vấn đề qua trọng, nổi cộm, bức xúc. Việc thảo luận, quyết nghị các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, các dự án, công trình quan trọng ở địa phương... ngày càng có chất lượng, đảm bảo theo đúng quy định và tình hình thực tế của địa phương. Công tác quản lý nhà nước của UBND các cấp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Cơ cấu tổ chức, bộ máy của chính quyền các cấp được sắp xếp, điều chỉnh hợp lý hơn. Cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. - Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI): “về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/05/2011của Ban Chấp hành Trung ương: “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Qua đây để thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và lấy tấm gương đạo dực Hồ Chí Minh để làm nền tảng cho sự rèn luyện, phấn đấu của từng cán bộ đảng viên trong đội ngũ công chức. Qua đó phải kiểm tra, bình xét, đánh giá chấm điểm thi đua giữa các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được chính xác, từ đó, góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. - Trong việc xây dựng Đảng, chính quyền thì tỷ lệ tổ chức xây dựng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh được nâng lên, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém ngày càng giảm. Ngoài ra, đối với tỉnh Đắk Lắk còn phải quan tâm đến việc kết nạp chủ doanh nghiệp ngoài quốc doanh, để cho chủ doanh nghiệp ở các doanh nghiệp trên toàn tỉnh có sự nhìn nhận khách quan, công tâm trong việc quản lý người lao động trong doanh nghiệp của mình, làm việc không những quan tâm đến lợi ích, lợi nhuận của mình, mà còn phải có trách nhiệm quan tâm, giúp đỡ bảo vệ quyền lợi, lợi ích của người lao động, tạo động lực, sự hăng say công việc cho người lao động để có thu nhập chính 41 đáng, để đẩy lùi sự tiêu cực, phát triển tích cực cho bản thân, doanh nghiệp và toàn tỉnh. - Thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc công khai các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kê khai tài sản của cán bộ, công chức được quán triệt và thực hiện có hiệu quả. - Phong trào văn hóa thể thao, các phong trào mang đặc thù ngành được cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động hưởng ứng và phát triển rộng khắp cả về số lượng và quy mô tổ chức. Đối với tỉnh Đắk Lắk để hưởng ứng phong trào thi đua trong văn hóa thể dục thể thao, hai năm một lần khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể có tổ chức thi Hội thao Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, qua việc này tạo sự thi đua của đơn vị này với đơn vị khác, thấy được đã là công chức không những tích cực trong công việc, mà phải rèn luyện về mặt thể chất để có sức khỏe tốt phục vụ nhân dân. - Liên đoàn Lao động tỉnh phát động đã động viên mạnh mẽ công nhân, viên chức và người lao động khắc phục khó khăn, tích cực nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, cùng tham gia vào quá trình quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội, sắp xếp đổi mới quản lý doanh nghiệp, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Đối với tỉnh Đắk Lắk hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động đạt danh hiệu gia đình văn hóa và đạt chuẩn văn hoá tăng dần qua các năm. Đây là kết quả đã được thể hiện sự thi đua, sáng tạo trong việc phát động các phong trào. - Hội Chữ thập đỏ tỉnh với các phong trào thi đua trên lĩnh vực nhân đạo, từ thiện đã tạo được động lực thu hút nhiều tập thể, cá nhân tham gia. giúp phụ nữ người dân tộc thiểu số nghèo cải thiện đời sống, phát triển cộng đồng, xây cầu dân sinh, xây nhà Chữ thập đỏ được triển khai rộng khắp. Thực tế mà nói đây là một trong những đơn vị làm việc nhân đạo. 42 - Các phong trào thi đua làm tốt công tác xã hội, từ thiện của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp. đã góp phần trong việc cải thiện đời sống nhân dân, đặc biệt những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp kịp thời, có hiệu quả, thể hiện tinh thần nhân văn, nhân đạo truyền thống của người Việt Nam. - Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thực hiện tốt vai trò của Hội, về việc trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình và xã hội được khẳng định, nhiều tấm gương sáng xuất hiện, nhiều cơ sở Hội đã có nhiều sáng kiến, linh hoạt, năng động trong việc tổ chức thực hiện tốt các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”....” + Phụ nữ là những người trong những năm qua tham gia vào thanh niên xung kích, phát triển kinh và bảo vệ đất nước. Đã được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai sâu rộng, các phong trào thi đua tình nguyện của Đoàn được đẩy mạnh, từng bước nâng cao chất lượng, có chiều sâu, thu hút sự tham gia của hàng vạn lượt đoàn viên thanh niên, được các cấp, các ngành đánh giá cao. Thể hiện đối với tỉnh Đắk Lắk phụ nữ là người đảm đang từ việc gia đình và xã hội, là những người phụ nữ đảm đang, chịu thương, chịu khó. Một số chị em không những trong Hội Liện hiệp phụ nữ mà còn tham gia vào các lĩnh vực khác nhau, ngành nghề khác nhau và thực tế tham gia vào cấp ủy của tỉnh, tham gia vào Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai khóa, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, đi cơ sở xuống huyện để tham gia vào cấp ủy cấp huyện và là người đứng đầu của tổ chức trong cấp ủy cấp huyện đó. Phụ nữ cũng chính là một tấm gương sáng trong mọi lĩnh vực, không chỉ những người phụ nữ phải học tập mà còn cả mọi người cùng học tập việc làm hay của người phụ nữ để đóng góp tích cực cho xã hội. - Hội Cựu chiến binh tỉnh với phong trào thi đua phát huy bản chất truyền thống anh Bộ đội cụ Hồ, động viên Cựu chiến binh sản xuất nâng cao đời sống, tham gia tìm hài cốt và quy tập mộ liệt sỹ... từ đó phát huy vai trò tổ 43 chức Hội cựu chiến binh là đoàn thể nòng cốt trong xây dựng thực lực chính trị cơ sở, qua đó xuất hiện nhiều nhân tố mới trong phong trào thi đua, tận tuỵ với công việc, quan tâm giúp đỡ đồng bào, đồng chí. Tuy vậy, công tác quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng ở tỉnh Đắk Lắk cũng còn nhiều yếu kém và tồn tại như: - Nhận thức ở một số cấp uỷ, chính quyền còn đơn giản và coi nhẹ công tác thi đua khen thưởng, dó đó thiếu quan tâm chỉ đạo, hoặc chỉ đạo qua loa, lấy lệ. Cá biệt có những tập thể, cá nhân còn đứng ngoài phong trào thi đua, không tham gia khối giao ước thi đua, cuối năm không tổ chức bình chọn và khen thưởng danh hiệu thi đua, cho cán bộ công nhân viên trong cơ quan. - Công tác tuyên truyền Luật Thi đua, khen thưởng, các văn bản dưới luật làm chưa tốt, việc tuyên truyên phong trào thi đua, nêu các điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa kịp thời, thường xuyên, liên tục. - Các khối Giao ước thi đua hoạt động ban đầu thì tốt, song sau này có hiện tượng làm lấy lệ (nhất là ở cơ sở), tình trạng nể nang, vận động trong chấm điểm, cho điểm, xếp loại thi đua hàng năm là khá phổ biến, dẫn đến kết quả bình chọn danh hiệu thi đua không thể hiện thực chất phong trào thi đua. - Công tác tthanh tra, kiểm tra làm không thường xuyên, việc giải quyết đơn thư khiếu nại còn chậm, chưa kịp thời. - Khen thưởng còn bình quân, dàn đều, chưa chú trọng khen thưởng những người trực tiếp lao động sản xuất. Mất cân đối giữa khen người lãnh đạo và người lao động trực tiếp (thể hiện trong bản thống kê khen thưởng kèm theo). Báo cáo không trung thực thành tích để được khen thưởng. Tình trạng chạy Huân chương, Huy chương, danh hiệu thi đua tuy không nhiều nhưng đã làm ảnh hưởng tới phong trào thi đua ở địa phương. - Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua từ tỉnh xuống thành phố, huyện còn mỏng, ở tỉnh số cán bộ có kinh nghiệm thì đã về nghỉ hưu. Do điều động 44 luân chuyển, số cán bộ ở nghành khác về hoặc mới tuyển dụng thì thiếu kinh nghiệm. Cán bộ thi đua ở thành phố, thị, huyện ngành do luân chuyển thay đổi luôn. Biên chế cán bộ thi đua kiêm nhiệm, lại chưa được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nên rất lúng túng trong công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng ở địa phương. Ở xã phường hầu như không có cán bộ thi đua chuyên trách, chỉ có cán bộ văn phòng kiêm nhiệm, thời gian giành cho việc thi đua khen thưởng rất ít, chỉ đến khi tổng kết năm mới làm. - Một trong những nguyên nhân hạn chế, là do cơ quan thi đua khen thưởng ở tỉnh chậm văn bản hướng dẫn, việc tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm chưa kịp thời. Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ làm chưa thường xuyên. Chỉ đạo phong trào thi đua chưa kịp thời, nặng về công việc hành chính xét duyệt khen thưởng, nhẹ về chỉ đạo, tổng kết phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến. 2.2. Đánh giá hoạt động và thực trạng quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng tại tỉnh Đắk Lắk. 2.2.1. Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước và xây dựng các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng - Hàng năm trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm của Trung ương giao, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức xây dựng chương trình phát động thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và với các tỉnh trong Cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên. - Nghiên cứu các văn bản từ Trung ương đến địa phương, từ văn bản của Trung ương phải nghiên cứu, tham mưu, đề xuất để văn bản đó trở thành văn bản chính thức, thiết thực, sáng tạo của tỉnh, vận dụng một cách linh hoạt và đúng theo quy định. - Đối với tỉnh Đắk Lắk có một đội ngũ cán bộ nghiên chứu, tham mưu, đề xuất về thi đua khen thưởng từ tỉnh xuống huyện, xuống xã. Là nơi tổng hợp các hệ thống văn bản liên quan. 45 2.2.2. Về chính sách thi đua, khen thưởng - Nhận thức được ý nghĩa vai trò của chính sách trong thi đua, khen thưởng một yếu tố quan trọng tạo ra động lực của thi đua, khen thưởng các địa phương nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng đã thực hiện đầy đủ những quy định về chính sách trong công tác thi đua, khen thưởng. - Xuất phát từ đặc điểm của địa phương, tỉnh Đắk Lắk đã có chính sách cụ thể, thể hiện sự chủ động, vận dụng sáng tạo chính sách chung của nhà nước vào địa phương như: Triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - khen thưởng năm 2013, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành về công tác thi đua khen thưởng, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy định về công tác thi đua khen thưởng sát với tình hình của tỉnh. - Mục đích xét thi đua, khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích, theo nguyên tắc tự nguyện, có đăng ký thi đua thì mới xét các danh hiệu thi đua; thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hàng năm và chuyên đề của tỉnh. - Để đưa công tác thi đua, khen thưởng của các ngành, các cấp, các đoàn thể của địa phương, đơn vị vào nề nếp, phù hợp với tình hình cơ chế quản lý của Đảng và Nhà nước hiện nay, đồng thời đưa việc khen thưởng của thành phố đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo phương châm “Chính xác, kịp thời, có tác dụng động viên, giáo dục và nêu gương” - Tỉnh Đắk Lắk đã ban hành một số điểm cụ thể về nội dung thi đua và tiêu chuẩn, chế độ khen thưởng của thành phố để các ngành, các cấp trong thành phố thống nhất thực hiện như sau: + Đối với công tác thi đua thể hiện nhất quán: Đảng, Nhà nước t iếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý và các chính sách kinh tế, xã hội. Để cho xã hội thi đua phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ củng cố và phát huy vai trò chỉ đạo của kinh tế, quốc doanh, khuyến khích các thành phần kinh tế khác phát 46 triển sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật, thực hiện đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ đối với nhà nước, đúng chính sách quy định. Thi đua giải quyết các vấn đề cấp bách về kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, người lao động và các đối tượng hưởng lương, hưởng chính sách xã hội, đẩy lùi các tệ nạn tiêu cực xã hội. + Chú trọng thi đua xây dựng trong lực lượng vũ trang nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội, công an nhân dân, dân quân tự vệ vững mạnh, kết hợp kinh tế với quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá mới. + Thực hiện mở rộng dân chủ trên mọi lĩnh vực, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ở các cấp. + Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho uỷ ban nhân các thành phố, huyện, thị, thủ trưởng các Sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi mình quản lý và phối kết hợp với các đoàn thể cùng cấp, cần vận dụng cụ thể hoá về nội dung, hình thức tiêu chuẩn thi đua tổ chức và phát động phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời để công tác thi đua ở đơn vị mình, ngành mình hoạt động có hiệu quả thiết thực. + Trong khi cụ thể hoá các nội dung nhiệm vụ ở đơn vị cơ sở cần phải gắn việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh theo hướng; không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế xã hội ngày càng tăng về tổng sản phẩm xã hội, thu nhập quốc dân kim ngạch xuất khẩu, ngân sách nhà nước, giảm về tỉ lệ tăng dân số, tiết kiệm trong tiêu dùng. Giữ vững an ninh chính trị và an toàn xã hội. Qua những việc làm trên để thấy được sự quản lý, quan tâm của Đảng, Nhà nước về thi đua khen thưởng của tỉnh, thấy được thi đua khen thưởng là cần thiết để khích lệ, động viên tinh thần kịp thời của từng đối tượng, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị trong mọi lĩnh vực tạo ra sự phấn chấn, cảm kích, hăng say, nhiệt tình trong công việc, tấm gương cho mọi người noi theo học tập, tự rèn luyện bản thân, đơn vị trong sạch vững mạnh. 47 - Về phương pháp tổ chức động viên thi đua, tỉnh đã xác định: + Tổ chức phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình trong từng thời gian hàng quý, 6 tháng, cả năm và kế hoạch dài hạn từ 2 năm đến 5 năm. + Phát động thi đua theo từng chủ đề, từng đối tượng, trong từng ngành nghề... phải nghiên cứu đề ra những nội dung thi đua cụ thể, phù hợp như: Xác định rõ đổi mới phong trào thi đua yêu nước phải gắn liền với việc tổ chức, xây dựng các khối giao ước thi đua, ký kết, phát động và giám sát các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tỉnh đã đã rút ra bài học kinh nghiệm như sau: Một là, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước chỉ mạnh khi thực sự có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp uỷ Đảng, việc tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, sự phối hợp nhịp nhàng của các Đoàn thể. Hai là, tổ chức giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua phải có nội dung, tiêu chí, cách thức tổ chức đánh giá và phương pháp tổ chức thực hiện cụ thể rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị tham gia. Ba là, phong trào thi đua phải được sơ kết, tổng kết kịp thời, qua đó lựa chọn những cá nhân, tập thể tiên tiến để nêu gương, nhân rộng điển hình và khen thưởng kịp thời. Bốn là, thi đua phải gắn với khen thưởng, khuyến khích vật chất, tinh thần, là đòn bẩy để kích thích phong trào thi đua. Gắn thi đua khen thưởng với thực hiện các chính sách khác như học tập, đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương trước thời hạn... để động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Năm là, tuyên truyền là khâu không thể thiếu trong tổ chức phong trào thi đua, tuyên truyền để cho quần chúng hiểu và nắm được mục đích, nội dung của phong trào từ đó tự giác tham gia. + Từ những việc nêu trên thấy được các cụm, khối thi đua trên của thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và các quận, huyện đã triển khai tổ 48 chức, ra quân, đăng ký giao ước thi đua ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, tập trung vào các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của thành phố và của đất nước đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi và rộng khắp. Các phong trào thi đua gắn cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua "Dân vận khéo" với chủ đề hàng năm của tỉnh, trong đó tập trung vào các mục tiêu thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện tốt chủ đề hành động từng năm của tỉnh. - Trên lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, công nghiệp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh, giải quyết việc làm cho người lao động, trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp việc tạo ra sản phẩm có sự thi đua để cán mọi người cùng phấn đấu, cùng giải quyết, tạo ra sự cạnh tranh để sàng lọc có một sản phẩm tốt; về việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, vươn lên làm giàu chính đáng; + Trong giáo dục việc thi đua dạy giỏi, học giỏi trở thành một việc làm thường xuyên đối với mỗi giáo viên, học sinh. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo được triển khai rộng rãi trên toàn tỉnh. + Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh mẽ, phát triển sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Thể hiện sự rèn luyện, luyện tạp trong thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe tốt trong toàn dân, sự thi đua nhiều phong trào thi để tạo sức khỏe, tình đoàn kết giữa các đơn vị trong tỉnh. + Phong trào y tế chăm lo sức khỏa cho nhân dân, tích cực trong lĩnh vực y tế giữa các bệnh viện từ tỉnh xuống huyện, xã và giữa những đội ngũ y, bác sỹ trong cùng một đơn vị, phải có sự thi đua để tạo sự phấn đấu, lời khen của 49 lãnh đạo về việc thực hiện tốt nhiệm vụ cũa mình, có sự thi đua để tạo sự phấn đấu vươn lên, tiến bộ, sáng tạo hơn. + Phong trào an ninh quốc trong lực lượng vũ trang. Đối với công an nhân dân được triển khai sâu rộng, đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từng bước xã hội hoá công tác phòng, chống tội phạm trong toàn dân, nhằm đấu tranh, tố giác, phát hiện tội phạm. ban, ngành, đoàn thể tự quản; giữ không có tội phạm và tệ nạn xã hội; trong quân đội nhân dân thì việc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ tỉnh, đối với tỉnh Đắk Lắk là một trong những tỉnh giáp biên giới Campuchia, nên việc bảo vệ, giữ gìn phức tạp hơn, nên chúng ta phải hết sức tỉnh táo, khi làm việc gì phải cân nhắc cẩn thận. - Đối với công tác khen thưởng tỉnh xác nhận một số công việc liên quan để tạo động lực, thúc đẩy sự phát triển trong công việc đối với con người, từng nhiệm vụ cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn, hình thức và mức khen thưởng. xét khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích, theo nguyên tắc tự nguyện, có đăng ký thi đua thì mới xét các danh hiệu thi đua; thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hàng năm và chuyên đề của tỉnh thể hiện: - Để xét khen thưởng thì các tập thể, cá nhân đã và đang sinh sống, làm việc tại tỉnh, thầy được việc học tập và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk, về việc một đơn vị trong sạch vững mạnh trong suốt nhiều năm liền, có nhiều vấn đề nổi trội so với các đơn vị khác, cá nhân đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều sang tạo trong công việc, làm việc có khoa học, nghiên cứu các loại văn bản chuyên sâu, nắm chắm, kỹ lưỡng mọi vấn đề, khi giải quyết công việc nhanh gọn, nhẹ nhàng, tấm gương cho mọi người khác noi theo. - Đối với tập thể: Phải hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghĩa vụ giao nộp cho Nhà nước, đặc biệt là chỉ tiêu giao nộp ngân sách. Có nhiều biện pháp tổ chức cải tiến chỉ đạo thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị đem lại hiệu quả cao, có tiến bộ nhanh về sản xuất- kinh doanh; đời sống cán bộ công nhân viên, xã viên và người lao động được ổn định và ngày càng nâng cao. Chấp 50 hành nghiêm chỉnh chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; giáo dục, tổ chức và hướng dẫn quần chúng thực hiện tốt chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước Trung ương, địa phương trên các lĩnh vực làm tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nội bộ đoàn kết tốt. - Đối với cá nhân: Hoàn thành có chất lượng và đạt hiệu quả cao trong nhiệm vụ công tác được giao, có nhiều phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực học tập, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, công tác quản lý, đem lại hiệu quả thiết thực, làm lợi cho nhà nước, tập thể và người lao động. Nghiêm chỉnh, chấp hành đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị, có tinh thần đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ lẽ phải, thực hành tiết kiệm bảo vệ của công, đoàn kết yêu thương giúp đỡ mọi người. - Một số nội dung về vấn đề khen thưởng được áp dụng, để qua đó từng đôn vị, cá nhân thể hiện nhiệm vụ, bản than, tạo ra sự cố gắng, phấn để đạt được ở mức khen thưởng của tỉnh, thời gian từ 2010-2018: Khen thưởng thành tích Kháng chiến + Truy tặng, phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 197 mẹ. + Tặng Huân chương Độc lập cho 144 gia đình có nhiều Liệt sỹ. + Tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến cho 661 trường hợp. + Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cấp, đổi Bằng khen thành tích kháng chiến cho 242 trường hợp bị sai sót, hư hỏng, rách nát. Khen thưởng cống hiến + Tặng Huân chương độc lập hạng Ba: 04 cá nhân + Tặng Huân chương Lao động hạng Nhì: 07 cá nhân + Tặng Huân chương Lao động hạng Ba: 16 cá nhân Khen thưởng thành tích, công trạng + Tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Thầy thuốc ưu tú” cho 02 cá nhân. 51 + Tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nhà giáo ưu tú" cho 02 cá nhân. + Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc 03 cá nhân. + Tặng Huân chương Độc lập cho 11 tập thể. + Tặng Huân chương Lao động cho 41 tập thể và 135 cá nhân. + Tặng Huân chương Đại đoàn kết 02 cá nhân. + Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 86 tập thể và 277 cá nhân. + Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 38 tập thể. + Tặng Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho 133 tập thể. + Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 375 cá nhân. + Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 2.273 tập thể. + Tặng Bằng khen 11.796 tập thể, cá nhân. + Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nhân kỷ niệm 110 năm Buôn Ma Thuột hình thành và phát triển, 40 năm giải phóng Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 2.2.3. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về Thi đua, khen thưởng - Thấy được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, mỗi khi có văn bản pháp luật của Trung ương, các địa phương nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng đều tổ chức quán triệt trong cán bộ chủ chốt của tỉnh, đồng thời đều có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn đến tận cơ sở và nhân dân tuỳ theo yêu cầu đối tượng vận động, thực hiện. Ngoài việc tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn thông qua các cơ quan thông tin đại chúng như: Phát thanh truyền hình, báo địa phương, băng rôn, áp phích... các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn theo ngành dọc của mình đến tận đối

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_thi_dua_khen_thuong_tai.pdf
Tài liệu liên quan