Tóm tắt Luận văn Quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum - Đặng Khoa Trường

THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI

HUYỆN NGỌC HỒI

2.2.1. Tuyên truyền về chế độ, chính sách pháp luật bảo

hiểm xã hội.

 ông tác tuyên truyền là một trong những kh u then chốt

thúc đẩy phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội địa bàn, có

vai trò, vị trí quan trọng hàng đầu trong việc n ng cao nhận thức,

trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, cá nh n về

thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội.

Vì vậy, hàng năm bảo hiểm xã hội huyện luôn bám sát ch 14

đạo của bảo hiểm xã hội Việt Nam và bảo hiểm xã hội t nh Kon Tum

để x y dựng Kế hoạch tuyên truyền, trong đó tập trung n ng cao chất

lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức

tuyên truyền, hoàn thành tốt kế hoạch hàng năm đề ra

2.2.2. Thực trạng lập dự toán thu bảo hiểm xã hội trên

địa bàn Huyện Ngọc Hồi

- Hàng năm, bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Hồi lập dự toán

thu và báo cáo về bảo hiểm xã hội t nh Kon Tum căn cứ vào số đối

tượng tham gia bảo hiểm xã hội, mức lương tối thiểu vùng, lương cơ

sở, mức đóng, tổng quỹ lương và tình hình thực tế số đơn vị , daonh

nghiệp, số d n và mục tiêu chung của ngành bảo hiểm xã hội.

- Dựa vào tình hình thực tế tại huyện Ngọc Hồi và mục tiêu

chung của ngành, bảo hiểm xã hội t nh Kon Tum ra quyết định giao

về bảo hiểm xã hội huyện thực hiện dự toán

pdf27 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 317 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum - Đặng Khoa Trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2020: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội phải được từng bước mở rộng, tăng nhanh đối tượng tham gia, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. hát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội. Đ y là cơ sở pháp lý để ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đầu tư phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến áp dụng vào quản lý nhằm tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nguyễn Thị Thanh Thanh (2017) Đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng 5 Nam”, Tác giả đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản lý thu BHXH, các nh n tố quan trọng ảnh hưởng đến công tác quản lý thu BHXH, đề tài nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại BHXH t nh Quảng Nam giai đoạn 2014 – 2016; những thành công đạt được và hạn chế trong công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại BHXH t nh Quảng Nam. Tác giả đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH tại BHXH t nh Quảng Nam. Nguyễn Thị Minh Trang (2017), Đề tài “Tăng cường công tác kiểm soát thu BHXH tại BHXH tỉnh Quảng Nam” Luận văn đã dựa trên cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ, kiểm soát quy trình quản lý thu BHXH để làm rõ thực trạng và đánh giá công tác kiểm soát thu BHXH tại BHXH t nh Quảng Nam, bên cạnh đó tác giả đã tổng hợp các sai phạm, các hạn chế và nguyên nh n của thực trạng kiểm soát thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội t nh Quảng Nam;trên cơ sở đó tác giả đã đề xuất các giải pháp tăng cường kiểm soát thu bảo hiểm xã hội tại BHXH t nh Quảng Nam. Luận văn này trình bày về kiểm soát thu BHXH nên phạm vi nghiên cứu của luận văn này chủ yếu về vấn đề quy định kiểm soát thu. Qua nắm bắt tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, học viên nhận thấy các đề tài nghiên cứu trước đ y liên quan đến quản lý thu BHXH đều xuất phát từ thực trạng và hướng tới các giải pháp hoàn thiện quản lý thu BHXH ở mỗi địa phương, mỗi thời kỳ nhằm nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu BHXH một cách bền vững. Tuy nhiên trong thời gian gần đ y, khi mà Nhà nước ban hành nhiều sửa đổi bổ sung chế độ chính sách BHXH, chính sách kinh tế xã hội thì chưa có công trình nghiên cứu, đề tài nghiên cứu nào về quản lý thu BHXH bắt buộc sau khi Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 6 29/6/2006, Luật BHXH sửa đổi bổ sung số 58/2014/QH13, ngày 20/11/2014 và Luật BHXH sửa đổi bổ sung số 46/2014/QH13, ngày 13/6/2014 được Quốc hội khóa XIII thông qua với nhiều quy định mới, trong bối cảnh tình hình nợ đọng BHXH, trốn đóng BHXH của chủ sử dụng lao động tăng cao đáng báo động làm ảnh hưởng đến việc giải quyết quyền lợi cho người lao động, tiềm tàng nguy cơ vỡ quỹ BHXH. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng các tài liệu hội thảo của ngành, tạp chí BHXH để có thể tham khảo thêm về những giải pháp có thể phù hợp với tình hình thực tiễn ở BHXH huyện Ngọc Hồi. Trên cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn, Đề tài “Quản lý thu Bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum”của tác giả sẽ đánh giá thực trạng công tác quản lý thu BHXH trên địa bàn huyện huyện Ngọc Hồi, đề ra những giải pháp để tăng cường công tác quản lý thuBHXH trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. 6. Bố cục của đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 03 chương, bao gồm: hương 1: Lý luận chung về quản lý thu Bảo hiểm xã hội. hương 2: Thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện huyện Ngọc Hồi, t nh Kon Tum hương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, t nh Kon Tum. 7 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1. KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1.1. Khái niệm về bảo hiểm xã hội, quản lý thu bảo hiểm xã hội Theo Luật bảo hiểm xã hội: “Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.”( Quốc hội nước ộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13. 2014) 1.1.2. Đặc điểm của quản lý thu bảo hiểm xã hội  Đặc điểm hoạt động thu bảo hiểm xã hội - Hoạt động thu bảo hiểm xã hội là hoạt động không vì lợi nhuận. Mục đích tạo lập quỹ bảo hiểm xã hội là nhằm chi trả các chế độ cho người lao động bị ốm đau, thai sản, dưỡng sức, hưu trí, Tngười lao động-BNN,Tử tuất.  Đặc điểm quản lý thu bảo hiểm xã hội - Số đối tượng phải thu là rất lớn và gia tăng theo thời gian nên công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội là rất khó khăn và phức tạp. - ông tác thu mang tính chất định kỳ, lặp đi lặp lại do đó khối lượng công việc là rất lớn đòi hỏi nguồn nh n lực và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác thu cũng phải tương ứng. - Đối tượng thu là tiền nên dễ xảy ra sai phạm, vi phạm đạo đức và lạm dụng quỹ vốn tiền thu bảo hiểm xã hội. 1.1.3. Ý nghĩa của thu bảo hiểm xã hội Hoạt động thu bảo hiểm xã hội vốn có tính chất đặc thù khác với các hoạt động khác đó là: đối tượng thu bảo hiểm xã hội đa dạng, 8 phức tạp, bao gồm nhiều thành phần kinh tế khác nhau, độ tuổi, thu nhập và vị trí địa lý vùng miền cũng không thống nhất. Do đó, nếu không có sự ch đạo thống nhất giữ các cấp quản lý thì hoạt động thu bảo hiểm xã hội sẽ không đạt được hiệu quả cao. 1.1.4. Mục tiêu của quản lý thu bảo hiểm xã hội Thu là việc nhà nước bắt buộc hoặc các đối tượng tham gia đóng góp để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành nên quỹ bảo hiểm xã hội, nhằm đảm bảo chi trả cho hoạt động bảo hiểm xã hội. - Mục tiêu chính sách sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ hính Trị ngày 22/11/2012 của Bộ hính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020: “Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện; thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 35% lực lượng lao động tham gia BHTN; trên 80% dân số tham gia bảo hiểm xã hội” . 1.1.5. Quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội Quản lý thu bảo hiểm xã hội là quá trình tác động của các cơ quan bảo hiểm xã hội đối với mọi tổ chức cá nh n có liên quan đến thu bảo hiểm xã hội theo một quy trình từ xác định đối tượng thu, mức thu, phương thức thu, lập kế hoạch thu đến tổ chức thực hiện kế hoạch và kiểm tra đánh giá việc thực hiện thu nhằm đạt được mục tiêu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tiền thu bảo hiểm xã hội của đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm xã hội nhằm đáp ứng nguồn kinh phí chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội trên nguyên 9 tắc có đóng, có hưởng. 1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.2.1.Truyên truyền về chế độ, chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội Đ y là hoạt động cho người lao động và nhân dân cả nước hiểu rõ chính sách bảo hiểm xã hội là một chính sách an sinh quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống ASXH, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế trong xã hội. Do vậy công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ,chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội có tầm quan trọng và phải tổ chức định kỳ và thực hiện thường xuyên 1.2.2. Lập dự toán thu bảo hiểm xã hội Dự toán thu bảo hiểm xã hội là bảng tổng hợp số thu dự kiến về bảo hiểm xã hội trong một thời kỳ nhất định. Lập dự toán thu là quá trình dự báo, tính toán mức độ và các biện pháp tổ chức huy động các nguồn thu bảo hiểm xã hội từ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. ăn cứ theo tiêu thức độ dài thời gian có thể ph n loại dự toán thu bảo hiểm xã hội thành dự toán dài hạn, 1.2.3. Tổ chức thu bảo hiểm xã hội a. Các cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội b. Tổ chức bộ máy thực hiện thu bảo hiểm xã hội c. Hoạt động thu bảo hiểm xã hội 1.2.4. Quyết toán thu Thực hiện tốt công tác quyết toán thu bảo hiểm xã hội sẽ giúp cho công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội được thực hiện tốt hơn. Để thẩm định số liệu thu bảo hiểm xã hội đối với bảo hiểm xã hội cấp dưới theo định kỳ hàng quý, năm, khi quyết toán thu phải đảm bảo nguyên tắc. 10 1.2.5. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. Theo quy định tại Luật Thanh tra thì: “Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nh n. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.3.1. Hệ thống chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật được ban hành đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý thubảo hiểm xã hội thực thi nghiêm túc, đúng quy định của Luật . Nếu triển khai kịp thời, đồng bộ các văn bản quy định của nhà nước về chính sách bảo hiểm xã hội thì số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội sẽ tăng lên, số thu bảo hiểm xã hội không ngừng gia tăng. 1.3.2. Sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; Phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan ban ngành liên quan tại địa phương trong công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội - Để n ng thực hiện tốt việc quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện và n ng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động , thì vai trò của cấp uỷ đảng, đoàn thể và các cấp chính quyền địa phương có tác động rất lớn. Để đảm bảo công tác thu hoạt động có hiệu quả thì phải tăng cường kết hợp với các cơ 11 quan như: cơ quan Thuế, Thanh tra nhà nước, ông an, Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động, để thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hiểm y tế. 1.3.3. Cơ quan bảo hiểm xã hội Để tổ chức thực hiện tốt chức năng, cơ quan bảo hiểm xã hội cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành trong việc thực thi chính sách bảo hiểm xã hộicho người lao động sẽ góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đảm bảo An sinh xã hội. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. 1.3.4. Nhận thức của người lao động, chủ sử dụng lao động, người dân về việc tham gia bảo hiểm xã hội Quyền và nghĩa vụ trong bảo hiểm xã hội rõ nhất là vấn đề đóng và hưởng . Người lao động, doanh nghiệp chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội nên còn chưa mặn mà tham gia . Vì thế, người sử dụng lao động tìm cách trì hoãn việc đóng bảo hiểm xã hội hoặc giảm mức đóng góp bảo hiểm xã hội. 1.3.5. Trình độ phát triển kinh tế xã hội Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững phản ánh nhiều người lao động có thu nhập cao thông qua quá trình lao động, đ y là điều kiện tiền đề để người lao động và người d n có cơ hội tham gia bảo hiểm xã hội. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 12 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGỌC HỒI 2.1. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HUYỆN NGỌC HỒI ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, xã hội, kinh tế a. Đặc điểm tự nhiên - Vị trí địa lý: Huyện Ngọc Hồi được thành lập trên cơ sở chia tách 3 huyện: Đắk Glei, Sa Thầy, Đắk Tô theo Quyết định số 316-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 15 tháng 10 năm 1991. Huyện Ngọc Hồi nằm ở ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, giáp huyện Đắk Glei ở phía bắc, giáp huyện Tu Mơ Rông ở phía đông bắc, giáp huyện Đắk Tô ở phía đông, giáp huyện Sa Thầy ở phía nam, phía tây giáp Lào và Campuchia. Diện tích của huyện là 824 km², dân số là 55.829 người. Phía tây vượt qua dãy Trường Sơn là đường biên giới chung với Lào dài 34 km và đường biên giới chung với Campuchia dài 13 km.. Trên địa bàn huyện có Quốc lộ 40 chạy theo hướng đông tây nối ửa khẩu quốc tế Bờ Y với thị trấn Plei Kần và với thành phố Kon Tum. Quốc lộ 14 chạy theo hướng bắc nam trên địa bàn huyện. b. Đặc điểm xã hội Huyện Ngọc Hồi là địa bàn cư trú của 17 dân tộc. Đông nhất là dân tộc Xê Đăng, Dẻ Triêng. Dân tộc có số dân ít nhất là dân tộc B Râu. Dân cư sống khá tập trung, dọc theo trục Bắc - Nam và Tây - Nam, chủ yếu ở các vùng có khả năng canh tác như vùng đất phù sa dọc sông ngoài, vùng đất đồi Bazan, đất thung lủng dốc tụ. 13 c. Đặc điểm kinh tế Kinh tế của huyện chủ yếu là trồng cây lương thực, trồng rừng phòng hộ, trồng cây lâu năm kết hợp chăn nuôi dưới tán cây rừng. Trong tương lai sẽ đẩy mạnh công tác thuỷ lợi nhằm thâm canh tăng năng xuất cây lương thực, phát triển trồng cây công nghiệp như chè, cà phê, cao su, các loại cây ăn quả, cây lâm đặc sản như quế, bờ lời.... kết hợp khuyến khích phát triển kinh tế thương mại, với yêu cầu trở thành vùng đặc thù của khu thương mại, công nghiệp, chế xuất...thu hút các doanh nghiệp không cả trong nước mà cả nước ngoài vào đầu tư, kinh doanh, xản xuất,. 2.1.2. Đặc điểm cơ bản của bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Hồi Bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Hồi chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của bảo hiểm xã hội t nh Kon Tum và chịu sự quản lý hành chính nhà nước của UBND huyện Ngọc Hồi . Năm 2017, bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Hồi có 15 cán bộ, viên chức, nh n viên hợp đồng; Số cán bộ công chức viên chức có trình độ đại học và sau đại học là13 người; chiếm t lệ 86,6%. 2.2. THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NGỌC HỒI 2.2.1. Tuyên truyền về chế độ, chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội. ông tác tuyên truyền là một trong những kh u then chốt thúc đẩy phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội địa bàn, có vai trò, vị trí quan trọng hàng đầu trong việc n ng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, cá nh n về thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội. Vì vậy, hàng năm bảo hiểm xã hội huyện luôn bám sát ch 14 đạo của bảo hiểm xã hội Việt Nam và bảo hiểm xã hội t nh Kon Tum để x y dựng Kế hoạch tuyên truyền, trong đó tập trung n ng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hoàn thành tốt kế hoạch hàng năm đề ra 2.2.2. Thực trạng lập dự toán thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn Huyện Ngọc Hồi - Hàng năm, bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Hồi lập dự toán thu và báo cáo về bảo hiểm xã hội t nh Kon Tum căn cứ vào số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, mức lương tối thiểu vùng, lương cơ sở, mức đóng, tổng quỹ lương và tình hình thực tế số đơn vị , daonh nghiệp, số d n và mục tiêu chung của ngành bảo hiểm xã hội. - Dựa vào tình hình thực tế tại huyện Ngọc Hồi và mục tiêu chung của ngành, bảo hiểm xã hội t nh Kon Tum ra quyết định giao về bảo hiểm xã hội huyện thực hiện dự toán. 2.2.3. Công tác tổ chức thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Ngọc Hồi a. Quy trình công tác thu bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Hồi ơ cấu tổ chức bộ máy thực hiện thu bảo hiểm xã hội gồm có 3 tổ nghiệp vụ: - Tổ thu, cấp sổ thẻ ; - Tổ thực hiện chế độ chính sách và tiếp nhận hồ sơ; - Tổ tài chính kế toán và giám định. b. Công tác thu bảo hiểm xã hội Hàng năm, bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Hồi đều x y dựng kế hoạch và được giao ch tiêu kế hoạch về thực hiện ch tiêu tiền thu bảo hiểm xã hội.  Quy trình giao kế hoạch về số lao động và tiền thu bảo 15 hiểm xã hội: Đầu năm, trên cơ sở hướng dẫn của bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo hiểm xã hội t nh Kon Tum ban hành công văn hướng dẫn đối với bảo hiểm xã hội huyện để lập kế hoạch thu, chi của năm tiếp theo gửi về bảo hiểm xã hội t nh Kon Tum để bảo hiểm xã hội t nh Kon Tum lập dự toán chung cho toàn t nh gửi bảo hiểm xã hội Việt Nam . ông tác này được thực hiện có sự tác động hai chiều từ thực tế huyện Ngọc Hồi và những chính sách định hướng của BHXH t nh Kon Tum 2.2.4. Quyết toán thu bảo hiểm xã hội Định kỳ hàng quý, hàng năm bảo hiểm xã hội t nh Kon Tum ra quyết định kiểm tra, quyết toán với các huyện, huyện. Trên cơ sở số liệu bảo hiểm xã hội huyện báo cáo và thực hiện kiểm tra, quyết toán thu với bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Hồi về: Số đối tượng, số phải thu, số đã thu, số truy thu, hoàn trả, kiểm tra việc thực hiện xử lý hồ sơ, sổ sách, chứng từ thu bảo hiểm xã hội phát sinh tại huyện 2.2.5. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Ngọc Hồi Để kiểm soát việc thực hiện quy trình, thủ tục hồ sơ, bảo hiểm xã hội Ngọc Hồi đã đi đầu trong việc thực hiện cải cách hành chính một cửa liên thông, sử dụng phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ. Với cơ chế hoạt động một của tại BHXH Huyện Ngọc Hồi việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được triển khai nhanh chóng và có hiệu quả cao. Phần mềm tinh học được ứng dụng để xác định được các loại thủ tục, các hồ sơ cần thiết cũng như thời hạn giải quyết. Nhờ đó, giúp người quản lý có thể quản lý được hồ sơ đang ở đ u, thời hạn, chậm ở bộ phận nào 16 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGỌC HỒI . 2.3.1. Thành công và hạn chế về công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Ngọc Hồi a. Thành công - Đã triển khai chính sách, quy định, hồ sơ biểu mẫu mới ...đến đơn vị SDLĐ và người d n. - Công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng hơn, triển khai được các hội nghị đối thoại trực tiếp với người lao động,người dân, tập huấn cho các đại lý thu ... cán bộ phụ trách bảo hiểm xã hội của đơn vị SDLĐ ngày càng nắm rõ chính sách bảo hiểm xã hội,bảo hiểm xã hội thực hiện đối chiếu ngày càng đều đặn kịp thời, chính xác. - Đối tượng tham gia ngày càng mở rộng, số thu bảo hiểm xã hội càng tăng, số thu bảo hiểm xã hội buộc cũng như tự nguyện năm nay cao hơn năm trước. ông tác lập dự toán và quyết toán thu, chi luôn được bảo hiểm xã hội t nh đánh giá cao. b. Hạn chế Bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác quản lý thu bảo hiểm xã hộibắt buộc và tự nguyện cũng của bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Hồi trong thời gian qua cũng còn một số mặt hạn chế, cụ thể như sau: - hế tài xử phạt vẫn còn quá nhẹ, nên không đủ sức để răn đe, họ chấp nhận nộp phạt khi bị phát hiện trốn đóng vì số tiền đó nhỏ hơn số tiền họ nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động. Ý thức chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa nghiêm túc của NSDLĐ và ý thức của người lao động chưa cao, hoặc chưa có nhận 17 thức đúng đắn về việc tham gia bảo hiểm xã hội, hoặc là do sức ép về việc làm, không dám đấu tranh đòi chủ sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội cho mình. Mặc dù công tác thu của đơn vị đã hoàn thành tốt so với mục tiêu đã đặt ra về thu bảo hiểm xã hội nhưng so với số tiền mà bảo hiểm xã hội phải thu của các đối tượng thì tình trạng nợ đọng vẫn diễn ra khá nhiều 2.3.2. Nguyên nhân hạn chế - Quy định, biểu mẫu hồ sơ .... thay đổi nhanh chóng nên đơn vị sử dụng lao động và người d n mới hiểu và quen làm theo quy định, biểu mẫu hồ sơ cũ thì đã đưa ra quy định và biểu mẫu hồ sơ mới. - ác cấp Đảng ủy, chính quyền chưa quan t m s u sát, lãnh đạo, ch đạo việc thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội tại địa phương. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUẢN LÝNHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỒI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGỌC HỒI 3.1. CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 3.1.1. Những quan điểm hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội “Định hướng về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội trong thời gian đến. Nghị quyết 21-NQ/TW và mục tiêu chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội đến năm 2020 theo quyết định của chính phủ phê duyệt số 1215/QĐ- TTg ngày23/7/2013. hát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam 18 theo hướng hiện đại, đảm bảo đủ năng lực và điều kiện để n ng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” [27]. 3.1.2. Chiến lược phát triển phục vụ cho công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Ngọc Hồi Trước thời cơ vận hội mới cũng như tình hình thực tế tại địa bàn huyện Ngọc Hồi, phát huy những thành tích đạt được trong những năm qua, bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Hồi xác định định hướng phát triển ngành bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Ngọc Hồi x y dựng những chiến lược phát triển đến năm 2020 như sau: Một là, Huy động sức mạnh của Đảng bộ, chính quyền các đoàn thể và nh n d n trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội; khắc phục tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội; quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo an toàn, hiệu quả Hai là, Để thực hiện được những định hướng chung cũng như những mục tiêu trong phát triển bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội. Tăng cường về quản lý thu bảo hiểm xã hội cần theo định hướng Ba là, Tranh thủ sự ch đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trong công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội nhằm nâng cao hiệu quả công tác .Xây dựng kế hoạch và đưa ra giải pháp quản lý thu cụ thể nhằm đảm bảo thực hiện được các ch tiêu bảo hiểm xã hội giao hàng năm ch tiêu kế hoạch được Bảo hiểm xã hội t nh giao. 19 3.1.3. Một số yêu cầu khi xây dựng giải pháp Thứ nhất, cần ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý của ngành; đảm bảo thu đúng, thu đủ và chi trả kịp thời, an toàn các chế độ bảo hiểm xã hội, ... Thứ hai, Giải pháp phải đúng quy định theo chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Luật bảo hiểm xã hội. Giải pháp có thể áp dụng vào thực tế và đạt hiệu quả cao. Giải pháp phải đúng quy định theo chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Luật bảo hiểm xã hội. Thứ ba, Không ngừng n ng cao hiệu quả công tác quản lý, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện công tác nghiệp vụ, đề xuất với ngành bổ sung nguồn nh n lực cũng như trang thiết bị để không ngừng đáp ứng nhu cầu công việc và khối lượng người tham gia ngày càng gia tăng.Nhằm hướng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động, cho toàn d n, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Ngọc Hồi nói riêng và của cả nước nói chung Thứ tư, cần n ng cao chất lượng hoạt động của bộ máy quản lý, năng lực và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn đơn vị với bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn giỏi để thật sự là những công chức mẫu mực, tận t m, tận tụy phục vụ nh n d n chuyển đổi tác phong làm việc hành chính sang phục vụ, tiến hành cải cách thủ tục hành chính rườm rà g y phiền nhiễu cho người tham gia. 3.2. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 3.2.1. Hoàn thiện công tác tuyên truyền về chế độ, chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Ngọc Hồi hủ động vượt qua mọi thách thức trên, đưa Luật bảo hiểm xã hội vào cuộc sống trên cơ sở tổ chức thực hiện một cách căn cơ và 20 nghiêm túc chính là đảm bảo ASXH cho người d n là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của đảng và nhà nước ta, trong đó việc tuyên truyền các đơn vị sử dụng lao động và người lao động luôn cần được đề cao. Hệ thống cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giám sát pháp luật và động viên nh n d n chấp hành đúng pháp luật, nêu gương những điển hình tốt và phê phán những lệch lạc, sai phạm của các cá nh n , tổ chức. Do các yếu tố đặc thù nói trên, nên việc tuyên truyền về chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội,đòi hỏi các phòng viên, biên tập viên phải thực sự am hiểu s u sắc về chính sách, pháp luật thì việc tuyên truyền bảo hiểm xã hội mới đạt hiệu quả. 3.2.2. Hoàn thiện lập dự toán thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Hồi Dựa trên mục tiêu chung của cả nư

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_thu_bao_hiem_xa_hoi_tren_dia_ban_hu.pdf
Tài liệu liên quan