Tóm tắt Luận văn Tạo động lực làm việc cho bác sĩ tuyến huyện thuộc sở y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

Đối với Trung ương

Thứ nhất, nâng bậc lương khởi điểm đối với bác sĩ.

Thứ hai, các bác sĩ tham gia đào tạo sau đại học về chuyên

môn y tế được hưởng 50% phụ cấp ưu đãi theo nghề.

Thứ ba, phê duyệt phụ cấp thâm niên nghề cho công chức,

viên chức làm việc trong ngành y tế.

Thứ tư, có pháp chế bảo vệ đội ngũ nhân viên y tế, tạo môi

trường an ninh, an toàn để nhân viên y tế chuyên tâm vào công việc.

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 244 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Tạo động lực làm việc cho bác sĩ tuyến huyện thuộc sở y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
biện pháp phát triển đội ngũ bác sĩ đáp ứng yêu cầu mới, hướng đến nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hạn chế vi phạm y đức và chảy máu chất xám. Chính vì vậy vấn đề tìm ra các phương thức tạo động lực làm việc cho đội ngũ bác sĩ tuyến huyện hiện nay cần phải được quan tâm và đầu tư một cách đúng mức, toàn diện, kịp thời. Xuất phát từ yêu cầu nêu trên, học viên chọn đề tài “Tạo động lực làm việc cho bác sĩ tuyến huyện thuộc SởY tế tỉnh Thừa Thiên Huế” để nghiên cứu trong luận văn cao học của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Có thể kể ra các bài viết, công trình nghiên cứu như sau: - Công trình nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng Hải trong bài nghiên cứu “Tạo động lực cho cán bộ công chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ chức hành chính Nhà nước” (Tạp chí Tổ chức Nhà nước ngày 22 tháng 5 năm 2013, chuyên mục cải cách hành chính) đã đưa ra quan điểm chung nhất về động lực làm việc của cán bộ công chức đối với hiệu quả hoạt động của Tổ chức hành chính Nhà nước, tầm quan trọng của tạo động lực cho cán bộ công 2 chức trong Tổ chức hành chính Nhà nước, từ đó tác giải đưa ra các giải pháp để tạo thên động lực làm việc cho cán bộ công chức. - Cuốn sách “Quản lý công” (2015), (Sách chuyên khảo) của đồng tác giả Trần Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Hải, Nxb. Chính trị quốc gia, đã hệ thống các khái niệm về động lực làm việc, vai trò của tạo động lực làm việc và phân loại động lực làm việc trong khu vực công; các học thuyết, lý thuyết tiêu biểu về tạo động lực và một số ký thuật tạo động lực làm việc. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động tạo động lực làm việc cho bác sĩ tuyến huyện thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa thiên Huế. 3.2. Nhiệm vụ nghiêncứu - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho bác sĩ tuyến huyện. - Phân tích và đánh giá thực trạng tạo động lực làm việc cho bác sĩ tuyến huyện thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạnchế. - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tạo động lực làm việc cho bác sĩ tuyến huyện thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa thiên Huế. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luậnvăn 4.1.Đối tượng nghiêncứu Hoạt động tạo động lực làm việc cho bác sĩ tuyến huyện thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 4.2. Phạm vi nghiêncứu - Về không gian: 09 Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 3 - Về thời gian: Khảo sát số liệu để nghiên cứu từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 6 năm 2019. 5. Phương pháp nghiên cứu của luậnvăn 5.1. Phương pháp luận Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác cán bộ. 5.2. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính: - Phương pháp quan sát - Phương pháp tổng hợp - Phương pháp thống kê và thống kê phân tích - Phương pháp điều tra xã hộihọc 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn - Về lý luận: Luận văn góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận về động lực, động lực làm việc, tạo động lực làm việc cho bác sĩ tuyến huyện. - Về thực tiễn: Luận văn phản ánh thực trạng tạo động lực làm việc cho bác sĩ tuyến huyện thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, ưu, nhược trong hoạt động tạo động lực làm việc. Trên cơ sở hệ thống lý luận và kết quả phân tích thực trạng, vận dụng lý luận vào thực tiễn để đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tạo động lực làm việc cho bác sĩ tuyến huyện thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, các cơ quan quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế trong tạo động lực làm việc cho bác sĩ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 7. Kết cấu của luậnvăn 4 Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho bác sĩ tuyến huyện. Chương 2: Thực trạng tạo động lực làm việc cho bác sĩ tuyến huyện thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tạo động lực làm việc cho bác sĩ tuyến huyện thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 5 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO BÁC SĨ TUYẾN HUYỆN 1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài luận văn 1.1.1. Viên chức và viên chức là bác sĩ tuyến huyện 1.1.1.1. Viên chức Điều 2 Luật Viên chức 2010 định nghĩa: “Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”[11]. 1.1.1.2. Viên chức là bác sĩ tuyến huyện Trên cơ sở định nghĩa viên chức của Luật Viên chức 2010, có thể hiểu viên chức bác sĩ là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế và gắn liền với hoạt động nghề nghiệp là bác sĩ. 1.1.2. Động lực làm việc và tạo động lực làm việc 1.1.2.1. Động lực làm việc - Khái niệm động lực làm việc Theo giáo trình động lực làm việc trong tổ chức hành chính nhà nước, động lực làm việc được hiểu là sự thúc đẩy khiến cho con người nỗ lực làm việc trong điều kiện cho phép để tạo ra năng suất, hiệu quả cao [9]. Theo giáo trình quản trị nhân lực thì “Động lực làm việc chính là sự khao khát và tự nguyện của người lao động để tăng cường nỗ lực nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức” [8]. Từ những khái niệm khác nhau, tác giả luận văn cho rằng: Động lực làm việc là cái thúc đẩy, kích thích, làm cho cá nhân mong 6 muốn, tự nguyện, và nỗ lực làm việc để đạt được những mục tiêu của cá nhân, tổ chức. 1.1.2.2. Tạo động lực làm việc Từ những phân tích trên, theo tác giả luận văn,tạo động lực làm việc là tất cả các phương thức mà nhà quản lý tác động đến người lao động để khuyến khích, động viên người lao động nỗ lực làm việc nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức đề ra. 1.2. Một số học thuyết về tạo động lực làm việc Trên thế giới có rất nhiều học thuyết và lý thuyết khác nhau về động lực làm việc, có thể kể đến các học thuyết tiêu biểu sau: 1.2.1. Học thuyết nhu cầu của Abraham Maslow Abraham Maslow cho rằng hành vi của con người bắt nguồn từ nhu cầu và những nhu cầu của con người được sắp xếp theo một thứ tự ưu tiên từ thấp tới cao về tầm quan trọng. Cấp bậc nhu cầu được sắp xếp thành năm bậc sau: Hình 1.1: Thuyết nhu cầu theo thứ bậc của Maslow Bậc 1. Những nhu cầu về sinh học Bậc 2. Những nhu cầu về an ninh, an toàn Bậc 3. Những nhu cầu về xã hội Bậc 4. Những nhu cầu được đánh giá và tôn trọng Bậc 5. Những nhu cầu về sự hoàn thiện 7 1.2.2. Học thuyết hai nhân tố Theo thuyết hai nhân tố (duy trì và động viên) của Herberg, nhân tố duy trì nếu giải quyết không tốt sẽ dẫn tới sự bất mãn; trong khi nhân tố động viên giải quyết tốt sẽ tạo ra sự thỏa mãn, động viên người lao động chăm chỉ, tích cực, còn nếu giải quyết không tốt nhân tố này cũng chỉ tạo ra sự không thỏa mãn chứ không phải tình trạng bất mãn. Hình 1.2: Thuyết hai nhân tố của Herzberg 1.3. Bác sĩ tuyến huyện và tạo động lực làm việc cho bác sĩ tuyến huyện 1.3.1. Bác sĩ tuyến huyện 1.3.1.1. Vai trò của bác sĩ tuyến huyện Đội ngũ bác sĩ là người trực tiếp thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh, phòng chống ngộ độc thực phẩm, chỉ đạo tuyến, khám bệnh, chữa bệnh, quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân địa phương. 1.3.1.2. Đặc điểm của bác sĩ tuyến huyện 8 Đội ngũ bác sĩ tuyến huyện còn rất thiếu cả về số lượng và chất lượng. Trong nhiều năm qua, số bác sĩ được Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng vào làm việc tại các Trung tâm Y tế huyện thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu đưa ra, không đủ bổ sung cho sự thiếu hụt bác sĩ đến tuổi nghỉ hưu và thôi việc. Tỷ lệ bác sĩ chính quy còn thấp, các bác sĩ tuyến huyện chủ yếu là bác sĩ cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ hoặc đào tạo chuyên tu. Bác sĩ được đào tạo, cập nhật thường xuyên về kiến thức, kỹ năng y khoa còn hạn chế. 1.3.2. Tạo động lực làm việc cho bác sĩ tuyến huyện 1.3.2.1. Tầm quan trọng của tạo động lực làm việc cho bác sĩ tuyến huyện 1.3.2.1.1. Nâng cao chất lượng và phát huy tiềm năng của bác sĩ tuyến huyện 1.3.2.1.2. Góp phần sử dụng hiệu quả đội ngũ bác sĩ tuyến huyện 1.3.2.1.3. Góp phần tạo nên một lực lượng lao động ổn định và nâng cao vị thế, uy tín của bệnh viện 1.3.2.2. Các phương thức tạo động lực làm việc cho bác sĩ tuyến huyện 1.3.2.2.1. Tạo động lực làm việc thông qua thu nhập 1.3.2.2.2. Tạo động lực thông qua môi trường làm việc 1.3.2.2.3. Tạo động lực làm việc thông qua phân công công việc 1.3.2.2.4. Tạo động lực làm việc thông qua đào tạo, bồi dưỡng 1.3.2.2.5. Tạo động lực làm việc thông qua quy hoạch, bổ nhiệm 9 1.3.2.2.6. Tạo động lực làm việc thông qua thi đua, khen thưởng 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc 1.2.1. Các yếu tố thuộc về môi trườnglàm việc Môi trường làm việc bao gồm điều kiện làm việc, không gian làm việc, tính chất công việc, có ảnh hường đến khả năng đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Môi trường làm việc là một yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động. 1.2.2. Yếu tố thuộc về con người Bao gồm các yếu tố gắn với bản thân người lao động và phong cách quản lý của người lãnh đạo Các yếu tố gắn với bản thân người lao động như nhu cầu, lợi ích, mục tiêu của bản thân tính cách, trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc. Nhu cầu: là trạng thái tâm sinh lý của con người nhằm đạt được cái gì đó, là sự cảm nhận của bản thân về cái cần thiết để sống và phát triển. Lợi ích: là mức độ thỏa mãn nhu cầu trong một điều kiện nhất định. Mục tiêu cá nhân: là cái đích mỗi cá nhân muốn đạt tới. Mỗi người có thể có ít hoặc nhiều mục tiêu. Phong cách quản lý của người lãnh đạo: Trong một tổ chức, người lãnh đạo đóng một vai trò hết sức quan trọng, là yếu tố cơ bản tạo nên động lực làm việc cho người lao động. 1.2.3.Yếu tố thuộc về tổ chức Về cơ cấu tổ chức bộ máy: bao gồm nhiều yếu tố như: quy mô đơn vị, số lượng người làm việc, các bộ phận tham mưu, tổng 10 hợp, cơ sở vật chất Về văn hoá của tổ chức:biểu hiện rõ qua niềm tin, thói quen, hành vi của người lao động trong mối quan hệ giữa lãnh đạo, quản lý với người lao động và giữa đồng nghiệp với nhau. 11 Chương 2 THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO BÁC SĨ TUYẾN HUYỆN THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2.1. Khái quát về đặc điểm địa lý, tình hình kinh tế xã hội và tác động của các yếu tố này đến hoạt động tạo động lực làm việc của bác sĩ tuyến huyện thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 2.1.1. Đặc điểm địa lý Tỉnh Thừa Thiên Huế nằm ở duyên hải miền trung Việt Nam bao gồm phần đất liền và phần lãnh hải thuộc thềm lục địa biển Đông. Phần đất liền, Thừa Thiên Huế có diện tích 503.320,5 ha, kéo dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Vùng nội thủy rộng 12 hải lý. 2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay Dân số Thừa Thiên Huế hiện nay có 1.154.310 người. Phần lớn dân số là người dân tộc Kinh. Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 9 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, huyện Phong Điền, huyện Quảng Điền, huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc, huyện A Lưới, huyện Nam Đông với 152 xã/phường/thị trấn. Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch, khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. 12 2.1.3. Tác động của đặc điểm địa lý, điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội đến tạo động lực làm việc của bác sĩ tuyến huyện thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế Nhu cầu chăm sóc sức khỏe là nhu cầu chính đáng của tất cả người dân trên khắp các vùng miền. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế xã hội, điều kiện cơ sở vật chất của mỗi đơn vị khác nhau nên chất lượng phục vụ ở mỗi đơn vị cũng khác nhau, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực khám chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế đơn vị đó, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ. Chính đặc điểm địa lý của các huyện trong tỉnh đã ảnh hưởng rất lớn đến động lực làm việc của đội ngũ bác sĩ tại các trung tâm y tế huyện. 2.2. Khái quát về Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế Theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 2.3. Khái quát đội ngũ bác sĩ tuyến huyện thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 2.3.1. Số lượng bác sĩ tuyến huyện 13 Bảng 2.2. Số lượng bác sĩ tuyến huyện thuộc Sở Y tế giai đoạn 2014 - 2018 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 224 228 255 289 305 Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 2.3.2. Cơ cấu giới tính của bác sĩ tuyến huyện Bảng 2.3. Cơ cấu giới tính của bác sĩ tuyến huyện thuộc Sở Y tế giai đoạn 2014 - 2018 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tổng số BS Tỷ lệ % nữ Tổng số BS Tỷ lệ % nữ Tổng số BS Tỷ lệ % nữ Tổng số BS Tỷ lệ % nữ Tổng số BS Tỷ lệ % nữ 224 53 23,7 % 228 61 26,8 % 253 65 25,7 % 289 88 30,4 % 305 95 31, 1% Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 2.3.3. Cơ cấu độ tuổi của bác sĩ tuyến huyện Bảng 2.4. Cơ cấu tuổi của bác sĩ tuyến huyện thuộc Sở Y tế giai đoạn 2014 - 2018 Độ tuổi/Tỷ lệ % Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Từ 30 tuổi trở xuống 35 (15,6) 38 (16,7) 46 (18,2) 47 (16,3) 53 (17,4) Từ 31 đến 40 tuổi 73 (32,6) 75 (32,9) 88 (34,8) 105 (36,3) 112 (36,7) Từ 41 đến 50 tuổi 67 (29,9) 69 (30,3) 78 (30,8) 98 (33.9) 104 (34,1) Từ 51 trở lên 49 (21,9) 46 (20,1) 41 (16,2) 39 (13,5) 36 (11,8) Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 14 2.3.4. Cơ cấu về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước của bác sĩ tuyến huyện thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế Bảng 2.5. Trình độ chuyên môn của bác sĩ tuyến huyện thuộc Sở Y tế giai đoạn 2014 - 2018 Năm Tổng số bác sĩ Trình độ chuyên môn Tiến sĩ Chuyên khoa II Thạc sĩ Chuyên khoa I Đại học 2014 224 0 13 17 118 76 2015 228 0 14 16 115 83 2016 253 0 16 16 112 110 2017 289 0 17 11 122 139 2018 305 0 16 14 137 138 Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 2.4. Hoạt động tạo động lực làm việc cho bác sĩ tuyến huyện thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 2.4.1. Thực trạng tạo động lực thông qua thu nhập Đánh giá mức độ hài lòng đối với thu nhập hiện tại của bác sĩ qua câu hỏi “Bác sĩ thấy mức thu nhập hiện tại khi làm việc tại bệnh viện có đảm bảo cuộc sống không”. Kết quả thu được qua biểu đồ 2.1. Biểu đồ 2.1: Mức độ hài lòng của bác sĩ đối với mức thu nhập hiện tại Nguồn: Kết quả phân tích số liệu khảo sát 15 2.4.2. Thực trạng tạo động lực thông qua môi trường làm việc Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của bác sĩ đối với môi trường làm việc thể hiện qua bảng 2.7. Bảng 2.7: Mức độ hài lòng của bác sĩ đối với môi trường làm việc Các tiêu chí Mức độ/Tỷ lệ% Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất không hài lòng 1. Đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc 67 23,4% 81 28,2% 108 37,6% 31 10.8% 2. Đối với mối quan hệ đồng nghiệp 105 36,6% 144 50,2% 29 10.1% 9 3,1% 3. Đối với phong cách lãnh đạo 58 20,2% 141 49,2% 56 19,5% 32 11,1% Nguồn: Kết quả phân tích số liệu khảo sát 2.4.3. Thực trạng tạo động lực thông qua phân công công việc Đánh giá sự hài lòng đối với công việc được phân công qua câu hỏi “Bác sĩ cho biết ý kiến của mình về mức độ phù hợp của việc phân công công việc tại bệnh viện”, kết quả được thể hiện qua biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.2: Mức độ phù hợp của việc phân công công việc tại bệnh viện Nguồn: Kết quả phân tích số liệu khảo sát 16 2.4.4. Thực trạng tạo động lực thông qua đào tạo, bồi dưỡng Đánh giá sự hài lòngvề tạo động lực làm việc thông qua đào tạo qua câu hỏi “Bác sĩ cho biết mức độ hài lòng đối với công tác đào tạo của bệnh viện”, kết quả thu được qua biểu đồ 2.4. Biểu đồ 2.4: Mức độ hài lòng đối với công tác đào tạo của bệnh viện Nguồn: Kết quả phân tích số liệu khảo sát 2.4.5. Thực trạng tạo động lực thông qua quy hoạch, bổ nhiệm Đánh giá mức độ hài lòng của bác sĩ đối với việc quy hoạch, bổ nhiệm, tác giả đưa ra câu hỏi “Bác sĩ cho biết mức độ hài lòng của mình đối với công tác quy hoạch, bổ nhiệm của bệnh viện”, kết quả thu được qua biểu đồ 2.5. Biểu đồ 2.5: Mức độ hài lòng đối với công tác quy hoạch, bổ nhiệm Nguồn: Kết quả phân tích số liệu khảo sát tại phụ lục 2 17 2.4.6. Thực trạng tạo động lực thông qua thi đua, khen thưởng Đánh giá mức độ hài lòng của bác sĩ đối với công tác thi đua, khen thưởng, tác giả đưa ra câu hỏi “Bác sĩ cho biết mức độ hài lòng của mình đối với công tác thi đua khen thưởng của bệnh viện?”, kết quả thu được qua biểu đồ 2.6. Biểu đồ 2.6: Mức độ hài lòng đối với công tác thi đua, khen thưởng Nguồn: Kết quả phân tích số liệu khảo sát 2.5. Đánh giá chung về tạo động lực làm việc cho bác sĩ tuyến huyện thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 2.5.1.Ưu điểm Thứ nhất, về chế độ tiền lương và thu nhập tăng thêm: luôn được lãnh đạo các bệnh viện quan tâm, chú trọng, đảm bảo thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho tất cả nhân viên trong bệnh viện. Thứ hai, về môi trường làm việc: Các bệnh viện tuy được xây dựng đã lâu nhưng thường xuyên được nâng cấp, sửa chữa, trang bị thêm trang thiết bị, máy móc đảm bảo phục vụ công tác khám chữa bệnh, sinh hoạt hàng ngày cho đội ngũ nhân viên. 18 Thứ ba, về phân công công việc: phân công công việc đảm bảo đúng chuyên khoa được đào tạo, đam mê, nhằm phát huy năng lực, sở trường của đội ngũ bác sĩ, đem lại kết quả cao trong khám chữa bệnh. Thứ tư, về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Lãnh đạo các bệnh viện tạo mọi điều kiện cho đội ngũ bác sĩ được tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời cũng quan tâm đến bồi dương các kiến thức về quản lý nhà nước, lý luận chính trị giúp đội ngũ bác sĩ từng bước hoàn thiện tiêu chuẩn ngạch bậc, tự tin hơn trong công việc. Thứ năm, về công tác quy hoạch, bổ nhiệm: Trong những năm qua, công tác quy hoạch, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong bệnh viện luôn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện đúng quy trình,quy định, công khai, dân chủ. Thứ sáu về công tác thi đua, khen thưởng:Hoạt động thi đua, khen thưởng đã được Luật hóa, có quy chế thi đua, khen thưởng cụ thể, rõ ràng về điều kiện, tiêu chuẩn; công tác khen thưởng luôn gắn chặt với hoạt động thi đua, có triển khai thi đua mới xem xét khen thưởng. 2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 2.5.2.1. Hạn chế Thu nhập của bác sĩ tuyến huyện còn thấp so với mặt bằng chung của xã hội. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc tại các Trung tâm Y tế huyện còn thiếu thốn, được xây dựng, trang cấp đã lâu, xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của nhân dân. 19 Việc phân công công việc của đội ngũ bác sĩ tại các bệnh viện còn nhiều bất cấp, phải điều động các bác sĩ từ khoa này sang khoa khác hoặc phải tăng cường, kiêm nhiệm thêm công việc ở các khoa khác gây nên tâm lý không ổn định ở bác sĩ. Đội ngũ bác sĩ chưa được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức y khoa thường xuyên, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn còn hạn chế, chưa phù hợp với nhu cầu thực tiễn của bệnh viện cũng như nguyện vọng của các nhân bác sĩ. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm chưa chú trọng đến việc đánh giá, xem xét thường xuyên để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, bổ nhiệm phù hợp. Các Trung tâm Y tế huyện chưa coi trọng công tác thi đua, khen thưởng. Hoạt động thi đua, khen thưởng thiếu chuyên nghiệp, chưa đa dạng các hình thức khen thưởng. 2.5.2.2. Nguyên nhân của hạn chế Thứ nhất, tiền lương được chi trả phụ thuộc nhiều vào bằng cấp, thâm niên công tác, theo quy định của Nhà nước. Thứ hai, các trung tâm y tế xây dựng đã lâu, nhưng chỉ được sửa chữa nâng cấp, không được mở rộng, xây dựng thêm những khu nhà mới phục vụ cho việc khám chữa bệnh, trong khi dân số ngày càng tăng, người dân đến khám chữa bệnh ngày càng đông. Thứ ba, tình trạng thiếu bác sĩ ở các bệnh viện nên phải điều động các bác sĩ từ khoa này sang khoa khác hoặc phải tăng cường, kiêm nhiệm thêm công việc ở các khoa khác gây nên tâm lý không ổn định ở bác sĩ. Thứ tư, do hạn chế về nguồn lực tài chính nên các bệnh viện không thể hỗ trợ kinh phí đào tạo, các bác sĩ phải tự bỏ ra một phần hoặc toàn bộ kinh phí khi có mong muốn được đào tạo cao 20 hơn, chính điều này cũng khiến nhiều bác sĩ không thể tham gia đào tạo nâng cao trình độ như mong muốn. Thứ năm, trong thời gian qua công tác quy hoạch, bổ nhiệm chưa chú trọng đến việc đánh giá, xem xét thường xuyên để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với yêu cầu, nguồn lực thực tiễn của bệnh viện; Hiện nay vẫn chưa có văn bảnquy định, hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản. Thứ sáu, Hội đồng thi đua khen thưởng của một số bệnh viện chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thường khoán trắng cho Công đoàn hoặc người phụ trách thi đua, khen thưởng, trong khi đó người làm công tác thi đua, khen thưởng của bệnh viện kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên công tác tham mưu với lãnh đạo trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng chưa thường xuyên, kịp thời, chưa đáp ứng được yêu cầu, kế hoạch đề ra, đôi khi mang tính hình thức. 21 Chương3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO BÁC SĨ TUYẾN HUYỆN THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 3.1. Căn cứ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tạo động lực làm việc cho bác sĩ tuyến huyện thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 3.1.1. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước Nghị quyết số20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc ban hànhKế hoạch thực hiện Nghị quyết số20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 3.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 22 Góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, có cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, tiên tiến; là trung tâm khoa học, công nghệ cao về y học, ngang tầm các trung tâm y tế lớn của cả nước và khu vực. 3.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động tạo động lực làm việc cho bác sĩ tuyến huyện thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 3.2.1. Tăng thu nhập của bác sĩ 3.2.2. Cải thiện môi trường làm việc 3.2.3. Phân công công việc phù hợp 3.2.4. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡngmột cách phù hợp 3.2.5. Hoàn thiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm 3.2.6. Coi trọng công tác thi đua, khen thưởng, đa dạng các hình thức khen thưởng 3.3. Một số kiến nghị 3.3.1. Đối với Trung ương Thứ nhất, nâng bậc lương khởi điểm đối với bác sĩ. Thứ hai, các bác sĩ tham gia đào tạo sau đại học về chuyên môn y tế được hưởng 50% phụ cấp ưu đãi theo nghề. Thứ ba, phê duyệt phụ cấp thâm niên nghề cho công chức, viên chức làm việc trong ngành y tế. Thứ tư, có pháp chế bảo vệ đội ngũ nhân viên y tế, tạo môi trường an ninh, an toàn để nhân viên y tế chuyên tâm vào công việc. 3.3.2. Đối với địa phương Thứ nhất, cấp kinh phí sửa chữa, nâng cấp cở sở vật chất, mua sắm trang t

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_tao_dong_luc_lam_viec_cho_bac_si_tuyen_huye.pdf
Tài liệu liên quan