Tóm tắt Luận văn Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

 Sự phù hợp của tên đề tài với chuyên ngành đào tạo.

Là học viên cao học ngành Quản lý kinh tế, với các kiến thức đã đàợc

đào tạo, dựa trên cơ sở những kiến thức nền tảng và nâng cao về kinh tế học,

tác giả nhận thấy việc lựa chọn đề tài nhà vậy là hoàn toàn phù hợp với

chuyên ngành đàợc đào tạo. Tác giả sử dụng những kiến thức đàợc đào tạo

thuộc ngành quản lý kinh tế để tổng hợp, phân tích, luận giải các chính sách2

và các hoạt động quản lý kinh tế có liên quan đến thu hút đầu tà vào các khu

công nghiệp tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua, chỉ ra

những hạn chế và nguyên nhân để đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nhằm

nâng cao hiệu quả thu hút đầu tà trong thời gian tiếp theo.

Với các kiến thức chuyên ngành, học viên có khả năng áp dụng các kiến

thức về quản lý kinh tế trong triển khai, tổng kết, đánh giá và phản biện các

chính sách kinh tế của nhà nàớc và của địa phàơng có liên quan đến thu hút

đầu tà; sử dụng các kiến thức chuyên sâu về quản lý kinh tế trong quản lý, lãnh

đạo, xây dựng và thẩm định chiến làợc, kế hoạch phát triển các khu cụm công

nghiệp, đánh giá hoạt động quản lý, xúc tiến đầu tà vào các khu cụm công

nghiệp của các cấp, các ngành tại địa phàơng trong bối cảnh hội nhập và cạnh

tranh toàn cầu ngày càng phức tạp.

 

pdf11 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 317 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN VIỆT CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN VIỆT CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THANH CHƯƠNG XÁC NHẬN CỦA GVHD TS. NGUYỄN THANH CHƢƠNG XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ GS.TS. PHAN HUY ĐƢỜNG Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Đề tài này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu có tính độc lập riêng, không sao chép bất kỳ tài liệu nào và chƣa đƣợc công bố nội dung bất kỳ ở đâu; các số liệu, các nguồn trích dẫn trong luận văn đƣợc chú thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của tôi. LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn tới thầy hƣớng dẫn luận văn của tôi, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Chƣơng, ngƣời đã tạo mọi điều kiện, động viên và giúp đỡ tôi hoàn thành tốt luận văn này. Trong suốt quá trình nghiên cứu, thầy đã kiên nhẫn hƣớng dẫn, trợ giúp và động viên tôi rất nhiều. Sự hiểu biết sâu sắc về khoa học, cũng nhƣ kinh nghiệm của thầy chính là tiền đề giúp tôi đạt đƣợc những thành tựu và kinh nghiệm quý báu. Xin cám ơn Khoa Kinh tế chính trị, Phòng Đào tạo, Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi làm việc trên khoa để tiến hành tốt luận văn. Tôi cũng xin cảm ơn bạn bè và gia đình đã luôn bên tôi, cổ vũ và động viên tôi những lúc khó khăn để có thể vƣợt qua và hoàn thành tốt luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn! i DANH MỤC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang 1 Bảng 3.1 Vốn đầu tƣ FDI vào các khu công nghiệp theo từng năm so với toàn tỉnh 57 2 Bảng 3.2 Vốn đầu tƣ DDI vào các khu công nghiệp 58 3 Bảng 3.3 Số dự án FDI đầu tƣ thu hút qua các năm 58 4 Bảng 3.4 Vốn đầu tƣ FDI vào từng khu công nghiệp 59 5 Bảng 3.5 So sánh vốn đầu tƣ DDI vào từng khu công nghiệp 60 6 Bảng 3.6 Tình hình thực hiện dự án đầu tƣ so với dự án đã đăng ký 60 7 Bảng 3.7 Vốn đầu tƣ FDI thực hiện so với đăng ký tại từng khu công nghiệp 61 8 Bảng 3.8 Vốn đầu tƣ theo ngành, lĩnh vực sản xuất 63 9 Bảng 3.9 Vốn đầu tƣ theo quốc gia 64 10 Bảng 3.10 Tình hình sử dụng đất tại các khu công nghiệp 65 11 Bảng 3.11 Tình hình sử dụng đất của các dự án đầu tƣ từ 2008- 2013 66 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Trong những năm qua, đƣợc sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Huyện Bình Xuyên đƣợc tỉnh Vĩnh Phúc xác định là huyện trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh, do vậy là một địa phƣơng đƣợc tỉnh đầu tƣ rất lớn cho phát triển công nghiệp, nhƣ trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tƣ của các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc đầu tƣ vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn huyện có 6 khu công nghiệp, với tổng diện tích gần 2.000 ha, trong đó gồm: Khu công nghiệp Bình Xuyên; khu công nghiệp Bình Xuyên II; khu công nghiệp Nam Bình Xuyên; khu công nghiệp Bá Thiện; khu công nghiệp Bá Thiện II và khu công nghiệp Sơn Lôi. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tƣ vào các khu công nghiệp trên địa bàn trong những năm gần đây còn hạn chế, chƣa tƣơng xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện, số dự án đầu tƣ vào chƣa nhiều, tỉ lệ thực hiện dự án đạt thấp. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài là cần thiết để giúp các cơ quan quản lý nhà nƣớc của huyện, của tỉnh có thêm những giải pháp để thu hút đầu tƣ của các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc, tăng tỉ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp hoàn thành mục tiêu đƣa huyện Bình Xuyên trở thành huyện công nghiệp. 1.1. Sự phù hợp của tên đề tài với chuyên ngành đào tạo. Là học viên cao học ngành Quản lý kinh tế, với các kiến thức đã đƣợc đào tạo, dựa trên cơ sở những kiến thức nền tảng và nâng cao về kinh tế học, tác giả nhận thấy việc lựa chọn đề tài nhƣ vậy là hoàn toàn phù hợp với chuyên ngành đƣợc đào tạo. Tác giả sử dụng những kiến thức đƣợc đào tạo thuộc ngành quản lý kinh tế để tổng hợp, phân tích, luận giải các chính sách 2 và các hoạt động quản lý kinh tế có liên quan đến thu hút đầu tƣ vào các khu công nghiệp tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân để đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tƣ trong thời gian tiếp theo. Với các kiến thức chuyên ngành, học viên có khả năng áp dụng các kiến thức về quản lý kinh tế trong triển khai, tổng kết, đánh giá và phản biện các chính sách kinh tế của nhà nƣớc và của địa phƣơng có liên quan đến thu hút đầu tƣ; sử dụng các kiến thức chuyên sâu về quản lý kinh tế trong quản lý, lãnh đạo, xây dựng và thẩm định chiến lƣợc, kế hoạch phát triển các khu cụm công nghiệp, đánh giá hoạt động quản lý, xúc tiến đầu tƣ vào các khu cụm công nghiệp của các cấp, các ngành tại địa phƣơng trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh toàn cầu ngày càng phức tạp. Do đó, với đề tài “Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc”, tác giả thấy rằng đây là đề tài phù hợp với ngành Quản lý kinh tế mà mình đƣợc đào tạo. 1.2. Câu hỏi nghiên cứu của học viên đối với vấn đề nghiên cứu Luận văn tập trung trả lời câu hỏi: Cần có những giải pháp nhƣ thế nào để thu hút nguồn vốn đầu tƣ vào các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên trong thời gian tới? 2. Đối tượng nghiên cứu : Đối tƣợng nghiên cứu là cơ chế chính sách nhằm thu hút vốn đầu tƣ và việc vận dụng các cơ chế, chính sách để thu hút đầu tƣ vào các khu công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên. 3. Phạm vi nghiên cứu : Đề tài của luận văn tập trung vào nghiên cứu thực trạng thu hút vốn đầu tƣ vào các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên từ năm 2008- 3 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, 2013. Báo cáo tổng kết tình hình 25 năm thu hút FDI tại Việt Nam. tài liệu tại Hội nghị tổng kết tình hình 25 năm thu hút FDI tại Việt Nam, Hà Nội, ngày 27/3/2013. 2. Bộ Kế Hoạch & Đầu Tƣ và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, 2003. Nghiên cứu chiến lược xúc tiến FDI tại nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hà Nội. 3. Chu Văn Cấp, 2003. Nâng cao sức cạnh trạnh của nền kinh tế nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Hà Nội: Nxb CTQG. 4. Chính phủ, 2013. Nghị quyết số 103/NQ-CP, ngày 29/8/2013 về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới. Hà Nội. 5. Nguyễn Ngọc Dũng, 2005. Một số vấn đề xã hội trong xây dựng và phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Dự Báo, số 3/2005. 6. Phan Huy Đƣờng, 2012. Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế. Hà Nội: NXB ĐHQG Hà Nội. 7. HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, 2011. Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 về một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012 - 2015. Vĩnh Phúc. 8. Nguyễn Đình Hiền, 2013. Liên kết vùng - giải pháp tối ƣu để thu hút FDI. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 4/2013. 9. Hoàng Hồng Hiệp, 2005. Một số giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài vào vùng duyên hải miền Trung. Tạp chí Kinh tế và Dự Báo, số 4/2005. 10. Trần Quang Lâm, 2004. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Thực trạng và 4 triển vọng. Đề tài cấp bộ năm 2004 của khoa Kinh tế - Chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 11. Nguyễn Ngọc Mai, 2013. Bí quyết thu hút FDI tại Singapor và kinh nghiệm cho Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 16/2013. 12. Nguyễn Mại, 2014. Để FDI đem lại nhiều hiệu quả hơn trong năm 2014. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 2/2014. 13. Thủ tƣớng Chính phủ, 2011. Quyết định 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ. Hà Nội. 14. Thủ tƣớng Chính phủ, 2011. Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26/8/2011 ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. . Hà Nội. 15. Thủ tƣớng Chính phủ, 2013. Quyết định số 795/QĐ-TTg, ngày 23/5/2013 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2020. . Hà Nội. 16. Nguyễn Thị Ninh Thuận và Bùi Văn Trịnh, 2012. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào khu công nghiệp tại thành phố Cần Thơ. Cần Thơ: NXB ĐH Cần Thơ 17. Nguyễn Thị Thƣơng, 2013. Để tăng cƣờng thu hút FDI của Nhật Bản vào Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 23/2013. 18. Trần Xuân Tùng, 2005. Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam thực trạng và giải pháp. Hà Nội: NXB CTQG. 19. UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 2010. Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND, ngày 29/1/2010 v/v quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc. 20. UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 2012. Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 v/v ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và cá 5 nhân tham gia Cổng thông tin đối thoại “Doanh nghiệp - Chính quyền”. Vĩnh Phúc. 21. UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 2012. Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 v/v ban hành quy định giải quyết thủ tục hành chính một cửa liên thông các dự án đầu tư xây dựng tại Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc. 22. UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 2012. Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 v/v ban hành quy định giải quyết thủ tục hành chính một cửa liên thông các dự án đầu tư trực tiếp tại Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc. 23. UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 2012. Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 v/v ban hành quy định về hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ khi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc. 24. UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 2012. Quyết định số 1440/2012/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 v/v thành lập Ban chỉ đạo xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc. 25. UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 2012. Quyết định số 1889/QĐ-UBND, ngày 8/8/2012 v/v thành lập Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc. 26. UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 2013. Quyết định số 1897/QĐ-UBND, ngày 24/7/2013 v/v phê duyệt Đề án cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2015. Vĩnh Phúc. 27. Hà Thị Cẩm Vân và Lê Mai Trang, 2013. Nhận diện những điểm nghẽn trong thu hút FDI vào Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 15/2013.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_thu_hut_dau_tu_vao_cac_khu_cong_nghiep_tren.pdf
Tài liệu liên quan