Tóm tắt Luận văn Tổ chức khoa học tài liệu phông lưu trữ Đảng ủy khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định

MỤC LỤC

trang

PHẦN MỞ ĐẦU 03

PHẦN NỘI DUNG

CHưƠNG 1: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC

VÀ THÀNH PHẦN, NỘI DUNG TÀI LIỆU PHÔNG

LưU TRỮ ĐẢNG UỶ KHỐI DÂN CHÍNH ĐẢNGTỈNH NAM ĐỊNH10

1.1. Sự ra đời, vị trí của Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định 10

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đảng uỷ Khối

Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định

1.2.1. Chức năng

1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.2.3. Cơ cấu tổ chức

1.3. Thành phần, nội dung, ý nghĩa của tài liệu Phông lưu trữ Đảng uỷ

khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định

1.3.1. Thành phần

1.3.2. Nội dung

1.3.3. Ý nghĩa của tài liệu

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC

TÀI LIỆU PHÔNG LưU TRỮ ĐẢNG UỶ KHỐI

DÂN CHÍNH ĐẢNG TỈNH NAM ĐỊNH35

2.1. Tầm quan trọng của công tác tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ 35

2.2. Thực trạng công tác tổ chức khoa học tài liệu Phông lưu trữ Đảng

uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định. 42

2.2.1. Công tác thu thập, bổ sung tài liệu 433

2.2.2. Công tác phân loại tài liệu

2.2.3. Công tác xác định giá trị tài liệu

2.2.4. Hệ thống hoá và xây dựng công cụ tra tìm

2.3. Nhận xét chung 64

2.3.1. ưu điểm

2.3.2. Hạn chế

2.3.3. Nguyên nhân hạn chế

CHưƠNG 3: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ

CÔNG TÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC TÀI LIỆU

PHÔNG LưU TRỮ ĐẢNG UỶ KHỐI DÂN CHÍNH

ĐẢNG TỈNH NAM ĐỊNH72

3.1. Giải pháp về công tác tổ chức quản lý

3.2. Giải pháp về nghiệp vụ lưu trữ

3.2.1. Công tác thu thập, bổ sung tài liệu

3.2.2. Công tác phân loại tài liệu

3.2.3. Công tác xác định giá trị tài liệu

3.2.4. Xây dựng công cụ tra tìm và ứng dụng công nghệ thông tin

3.3. Một số kiến nghị

KẾT LUẬN 98

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

PHỤ LỤC 108

pdf16 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 431 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Tổ chức khoa học tài liệu phông lưu trữ Đảng ủy khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Nguyễn Thị Hải Linh Tổ chức khoa học tài liệu phông lƣu trữ Đảng ủy khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định Luận văn Thạc sĩ Thông tin; Mã số: 60 32 24 Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS. Dƣơng Văn Khảm HÀ NỘI - 2008 2 MỤC LỤC trang PHẦN MỞ ĐẦU 03 PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THÀNH PHẦN, NỘI DUNG TÀI LIỆU PHÔNG LƢU TRỮ ĐẢNG UỶ KHỐI DÂN CHÍNH ĐẢNG TỈNH NAM ĐỊNH 10 1.1. Sự ra đời, vị trí của Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định 10 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đảng uỷ Khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định 1.2.1. Chức năng 1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1.2.3. Cơ cấu tổ chức 13 13 14 16 1.3. Thành phần, nội dung, ý nghĩa của tài liệu Phông lƣu trữ Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định 1.3.1. Thành phần 1.3.2. Nội dung 1.3.3. Ý nghĩa của tài liệu 20 20 26 30 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC TÀI LIỆU PHÔNG LƢU TRỮ ĐẢNG UỶ KHỐI DÂN CHÍNH ĐẢNG TỈNH NAM ĐỊNH 35 2.1. Tầm quan trọng của công tác tổ chức khoa học tài liệu lƣu trữ 35 2.2. Thực trạng công tác tổ chức khoa học tài liệu Phông lƣu trữ Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định. 42 2.2.1. Công tác thu thập, bổ sung tài liệu 43 3 2.2.2. Công tác phân loại tài liệu 2.2.3. Công tác xác định giá trị tài liệu 2.2.4. Hệ thống hoá và xây dựng công cụ tra tìm 49 55 61 2.3. Nhận xét chung 64 2.3.1. Ƣu điểm 2.3.2. Hạn chế 2.3.3. Nguyên nhân hạn chế 64 66 68 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC TÀI LIỆU PHÔNG LƢU TRỮ ĐẢNG UỶ KHỐI DÂN CHÍNH ĐẢNG TỈNH NAM ĐỊNH 72 3.1. Giải pháp về công tác tổ chức quản lý 3.2. Giải pháp về nghiệp vụ lƣu trữ 3.2.1. Công tác thu thập, bổ sung tài liệu 3.2.2. Công tác phân loại tài liệu 3.2.3. Công tác xác định giá trị tài liệu 3.2.4. Xây dựng công cụ tra tìm và ứng dụng công nghệ thông tin 3.3. Một số kiến nghị 72 76 76 81 87 90 93 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 108 4 MỞ ĐẦU 1. Mục đích ý nghĩa Nằm trong hệ thống tổ chức các cơ quan Đảng, Đảng uỷ Khối Dân chính Đảng tỉnh Nam Định là một trong những cơ quan chịu sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh uỷ Nam Định, đồng thời là cấp uỷ cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở Đảng khối các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể cấp tỉnh. Đứng trƣớc yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định đã và đang phát huy vai trò lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, nêu cao vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong khối góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Đảng uỷ Khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định đã sản sinh và tiếp nhận một khối lƣợng tài liệu rất lớn, có giá trị về nhiều mặt. Khối tài liệu này là bộ phận cấu thành nên Phông Lƣu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, thành phần của Phông lƣu trữ Quốc gia Việt Nam. Song hiện nay, việc tổ chức khối tài liệu này chƣa đƣợc chú ý đúng mức, chƣa thực sự khoa học. Các nghiệp vụ cơ bản của công tác tổ chức khoa học tài liệu lƣu trữ nhƣ: thu thập, bổ sung tài liệu, phân loại tài liệu, xác định giá trị tài liệu, hệ thống hoá tài liệu và xây dựng công cụ tra tìm đang còn nhiều bất cập. Điều đó đã ảnh hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng của phông lƣu trữ, đặc biệt là chất lƣợng phục vụ khai thác và bảo quản tài liệu. Việc tổ chức khoa học tài liệu Phông lƣu trữ Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định đáp ứng yêu cầu quản lý và tra tìm đang là vấn đề bức thiết đặt ra. Từ tình hình trên, việc nghiên cứu thực trạng và đƣa ra các giải pháp nhằm tổ chức khoa học tài liệu Phông lƣu trữ Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng 5 tỉnh Nam Định là cần thiết, là vấn đề vừa có ý nghĩa trƣớc mắt vừa mang tính chiến lƣợc lâu dài. Là một cán bộ đang trực tiếp tham gia công tác lƣu trữ, trong công tác đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tổ chức khoa học tài liệu đặc biệt là với các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, với mong muốn đóng góp hiểu biết của mình vào công tác tổ chức khoa học tài liệu lƣu trữ khối Đảng tỉnh, tôi chọn đề tài: "Tổ chức khoa học tài liệu Phông lƣu trữ Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định" làm luận văn tốt nghiệp. 2. Mục tiêu Mục tiêu của đề tài nhằm phản ánh một cách tổng quan về tổ chức công tác lƣu trữ của Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định, trong đó đi sâu nghiên cứu thực trạng công tác thu thập, bổ sung, phân loại, xác định giá trị và xây dựng công cụ tra tìm tài liệu Phông lƣu trữ Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định. Từ những kết quả đạt đƣợc, tồn tại và nguyên nhân, đƣa ra các giải pháp, kiến nghị cơ bản để tổ chức một cách khoa học, hợp lý tài liệu Phông lƣu trữ Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu: - Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, lề lối làm việc của cơ quan Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định từ khi thành lập đến nay, vị trí, vai trò, ý nghĩa của nó trong hệ thống các cơ quan Đảng. - Thực trạng tài liệu sản sinh trong quá trình hoạt động của cơ quan Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định từ khi thành lập đến nay: thành phần, nội dung, ý nghĩa và các yếu tố khác. - Trên cơ sở phân tích, đánh giá mặt thuận lợi, khó khăn, những kết quả và tồn tại của công tác tổ chức khoa học tài liệu Phông lƣu trữ Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định, tác giả nghiên cứu đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức khoa học tài liệu Phông lƣu trữ Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định. 6 Đây là một đề tài mang tính thực tiễn cao, trong phạm vi luận văn này, chúng tôi không đi vào nghiên cứu mọi mặt hoạt động của Đảng uỷ, mà chủ yếu đi sâu nghiên cứu hoạt động công tác tổ chức khoa học tài liệu của Phông lƣu trữ Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định từ năm 1983 đến nay. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đƣa ra đƣợc giải pháp tổ chức khoa học và hợp lý Phông lƣu trữ Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định, tác giả có nhiệm vụ nghiên cứu sâu sắc lịch sử đơn vị hình thành phông, lịch sử Phông lƣu trữ Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định. Nghiên cứu thực trạng tài liệu của Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh về thành phần, nội dung, tình trạng vật lý; nghiên cứu các nguyên tắc, tiêu chuẩn xác định giá trị tài liệu; giới hạn phông, nguồn nộp lƣu; công tác thu thập tài liệu, phân loại, hệ thống hoá và xây dựng công cụ tra tìm... 5. Lịch sử nghiên cứu Tổ chức khoa học tài liệu là nội dung cơ bản của công tác lƣu trữ, vì vậy nó thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều tác giả, của các cấp, các ngành. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề này ở các góc độ và hình thức khác nhau. Có thể kể đến các giáo trình, các luận văn, khoá luận tốt nghiệp, các đề tài nghiên cứu khoa học, các bài viết đăng trên tạp chí... Những vấn đề lý luận cơ bản giới thiệu một cách có hệ thống về lý luận và thực tiễn, các nghiệp vụ cơ bản của công tác lƣu trữ cũng nhƣ công tác tổ chức khoa học tài liệu lƣu trữ nói chung đƣợc trình bày ở cuốn "Công tác lƣu trữ Việt Nam" (NXB Khoa học xã hội, 1987), "Lý luận và thực tiễn công tác lƣu trữ" (NXB Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, 1990). Riêng vấn đề tổ chức khoa học tài liệu ở các cơ quan Đảng có: Luận án thạc sĩ: "Tổ chức khoa học tài liệu của Ban Kinh tế Trung ƣơng Đảng cộng sản Việt Nam" của Đỗ Thị Huấn; Khoá luận tốt nghiệp: "Tổ chức khoa học tài liệu Phông lƣu trữ Tỉnh uỷ Nghệ An" của Nguyễn Thị Nga; Khoá luận tốt nghiệp: "Tổ chức 7 khoa học tài liệu Phông lƣu trữ Quận uỷ Đống Đa" của Nguyễn Thị Hồng Hạnh... Ngoài ra còn rất nhiều đề tài nghiên cứu đối với đối tƣợng khác của nhiều tác giả. Có thể kể đến một số ví dụ nhƣ: khoá luận tốt nghiệp của Dƣơng Thị Quế "Tổ chức khoa học tài liệu tại trƣờng Đại học khoa học xã hội và nhân văn"; Quản Tố Trinh "Tổ chức khoa học khối tài liệu lƣu trữ địa chính ở Trung tâm thông tin tƣ liệu địa chính"; Nguyễn Thị Hải "Vấn đề tổ chức khoa học tài liệu lƣu trữ nghe nhìn ở trung tâm tƣ liệu Đài Truyền hình Việt Nam"; Nguyễn Công Trọng: "Tổ chức khoa học tài liệu tại Trung tâm công nghệ thông tin - lƣu trữ tỉnh Vĩnh Phúc - Thực trạng và giải pháp"... Nhìn chung, các công trình nói trên đã nêu lên đƣợc tầm quan trọng, thực trạng và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức khoa học tài liệu lƣu trữ phù hợp với các đối tƣợng mà các tác giả nghiên cứu. Tuy nhiên, cho đến nay chƣa có công trình nào nghiên cứu chính diện "Tổ chức khoa học tài liệu Phông lƣu trữ Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định". Vì vậy đề tài mà tác giả chọn ở đây hoàn toàn không có sự trùng lặp với bất cứ công trình nào đã có trƣớc đó. 6. Các nguồn tài liệu tham khảo Thực hiện đề tài này chúng tôi đã dựa vào các nguồn tƣ liệu, tài liệu tham khảo chủ yếu sau: - Hệ thống các văn bản của Đảng, Nhà nƣớc ban hành chỉ đạo, hƣớng dẫn về công tác văn thƣ lƣu trữ. - Các giáo trình và sách lý luận về công tác lƣu trữ, công tác tổ chức khoa học tài liệu. - Các bài viết trên các tạp chí chuyên ngành: Tạp chí Văn thƣ - Lƣu trữ Việt Nam, Tạp chí Cộng sản Việt Nam. - Các đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn, khoá luận, báo cáo khoa học của sinh viên chuyên ngành Lƣu trữ học và quản trị văn phòng. 8 - Hệ thống các văn bản, hồ sơ, mục lục hồ sơ Phông lƣu trữ Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định hiện đang đƣợc lƣu trữ tại Kho lƣu trữ Tỉnh uỷ Nam Định; các hồ sơ, tài liệu cụ thể ngay tại cơ quan Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định. 7. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Luận văn đƣợc tiến hành trên cơ sở phƣơng pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lê nin và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học cụ thể đƣợc sử dụng là phƣơng pháp lịch sử (nghiên cứu lịch sử ra đời, hình thành và phát triển của Đảng uỷ khối); phƣơng pháp phân tích chức năng, mô tả, hệ thống (để khái quát về vai trò, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Đảng uỷ); phƣơng pháp tổng hợp, khảo sát thực tế (để nghiên cứu thực trạng tài liệu và công tác tổ chức khoa học tài liệu); phƣơng pháp phỏng vấn trực tiếp (đối với lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên công tác ở 2 cơ quan: Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ Nam Định), phƣơng pháp suy luận logic, phƣơng pháp phân tích tổng hợp, phƣơng pháp so sánh, đối chiếu (để tìm hiểu những ƣu điểm, hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp)... Đây cũng là quá trình vận dụng các phƣơng pháp một cách kết hợp, đan xen nhằm đạt kết quả nghiên cứu tốt nhất cho đề tài. 8. Đóng góp của đề tài Nghiên cứu đề tài này không những giúp tài liệu Phông lƣu trữ Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định đƣợc tổ chức khoa học, phát huy hiệu quả khai thác sử dụng tài liệu mà còn nâng cao tầm quan trọng của tài liệu lƣu trữ Đảng cũng nhƣ công tác lƣu trữ của các cơ quan lƣu trữ Đảng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nƣớc. Kết quả nghiên cứu của đề tài có tính thực tiễn rất cao. Đề tài đã giải quyết vấn đề từ việc vận dụng lý luận chung của khoa học lƣu trữ vào công 9 tác tổ chức khoa học tài liệu ở một phông lƣu trữ cụ thể là Phông lƣu trữ Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định từ thu thập tài liệu, xác định giá trị, phƣơng án phân loại, xây dựng hệ thống công cụ tra cứu đƣợc khoa học đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, tra tìm. Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong tổ chức khoa học tài liệu phông lƣu trữ các đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng các tỉnh thành trong cả nƣớc. Ngoài ra kết quả nghiên cứu của đề tài còn giúp cho việc tổng kết rút kinh nghiệm để bổ sung điều chỉnh kịp thời những vƣớng mắc trong quá trình tổ chức khoa học tài liệu trong các cơ quan lƣu trữ Đảng. 9. Bố cục của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, thƣ mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn đƣợc chia thành 3 chƣơng: Chương 1: Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và thành phần, nội dung tài liệu Phông lƣu trữ Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định. Chƣơng này giới thiệu khái quát về lịch sử ra đời, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Đảng uỷ cũng nhƣ thành phần, nội dung, ý nghĩa của tài liệu Phông lƣu trữ Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định. Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức khoa học tài liệu Phông lƣu trữ Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định. Đây là chƣơng chính của luận văn, trình bày tầm quan trọng của công tác tổ chức khoa học tài liệu và tình hình thực tế công tác tổ chức khoa học tài liệu của Đảng uỷ từ khâu thu thập, bổ sung; phân loại; xác định giá trị đến hệ thống hoá, tổ chức công cụ tra tìm, từ đó có những nhận xét về ƣu điểm, nhƣợc điểm và phân tích nguyên nhân hạn chế tồn tại. Chương 3: Giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác tổ chức khoa học tài liệu Phông lƣu trữ Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định. 10 Trong chƣơng này, trên cơ sở thực trạng ở chƣơng 2, chúng tôi đề xuất các giải pháp về tổ chức quản lý và giải pháp nghiệp vụ, đồng thời có một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức khoa học tài liệu Phông lƣu trữ Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định. Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi nhận đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình của các ông (bà) lãnh đạo cơ quan, cán bộ nghiệp vụ văn thƣ, lƣu trữ của Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định, Văn phòng Tỉnh uỷ Nam Định. Đặc biệt là sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của PGS, TS Dƣơng Văn Khảm - ngƣời hƣớng dẫn tôi thực hiện luận văn này. Bên cạnh những thuận lợi, chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn khi nghiên cứu thành phần, nội dung của tài liệu, đặc biệt là ở giai đoạn đầu tài liệu bị thiếu rất nhiều. Việc tiếp cận để tìm hiểu và khảo cứu tƣ liệu liên quan đến lịch sử đơn vị hình thành phông và lịch sử phông gặp khó khăn do cơ quan đã sát nhập, chia tách nhiều lần. Hệ thống các văn bản của Đảng chỉ đạo, hƣớng dẫn về công tác tổ chức khoa học tài liệu đối với các đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ chƣa đầy đủ. Với những khó khăn trên, chắc chắn luận văn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, chúng tôi mong nhận đƣợc sự góp ý của các thầy, cô giáo, đồng nghiệp và những ngƣời quan tâm đến vấn đề này để luận văn đƣợc hoàn thiện hơn. Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong khoa Lƣu trữ học và quản trị văn phòng, các ông (bà) lãnh đạo cơ quan nơi tôi đến thực hiện luận văn đã giúp đỡ, góp ý cũng nhƣ tạo mọi điều kiện để tôi thực hiện đề tài. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS, TS Dƣơng Văn Khảm, ngƣời hƣớng dẫn khoa học đã giúp tôi tổ chức thực hiện đề tài. 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO --- 1. Báo cáo số 22-BC/ĐU ngày 10/01/1958 của Ban Chấp hành Đảng bộ Căn cứ tỉnh về tình hình công tác từ khi thành lập đến nay. Hồ sơ 140, phông số 01, Kho Lƣu trữ Tỉnh uỷ Nam Định. 2. Báo cáo số 29-BC/VPTUNĐ ngày 18/4/2007 của Văn phòng Tỉnh uỷ Nam Định về công tác văn thƣ lƣu trữ từ tháng 6-2005 đến tháng 4- 2007. Hồ sơ lƣu trữ hiện hành, Văn phòng Tỉnh uỷ Nam Định. 3. Báo cáo số 42-BC/VPTUNĐ ngày 17/01/2008 của Văn phòng Tỉnh uỷ Nam Định tổng kết 20 năm thực hiện Quyết định 20 của Ban Bí thƣ về Phông lƣu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam. Hồ sơ lƣu trữ hiện hành, Văn phòng Tỉnh uỷ Nam Định. 4. Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị, (khoá VIII) về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Hồ sơ hiện hành, lƣu trữ Văn phòng Tỉnh uỷ Nam Định. 5. Chỉ thị số 05/2007/CT-Tg ngày 02/3/2007 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc tăng cƣờng bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lƣu trữ. Hồ sơ lƣu trữ hiện hành, Văn phòng Tỉnh uỷ Nam Định 6. Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 28/5/2008 của Tỉnh uỷ Nam Định về việc tăng cƣờng công tác văn thƣ lƣu trữ các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân. Hồ sơ lƣu trữ hiện hành, Văn phòng Tỉnh uỷ Nam Định. 7. Cục Lƣu trữ Liên Bang Nga - Viện nghiên cứu khoa học toàn Nga về văn kiện học và công tác lƣu trữ, ngƣời dịch Nguyễn Thị Kim Bình, hiệu đính PGS. Nguyễn Văn Hàm, Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của lưu trữ cơ quan, Matxcơva, 2003. 12 8. Nguyễn Thuỳ Diễm (2007), Tổ chức khoa học tài liệu Phông lưu trữ Uỷ ban nhân dân huyện Cát Hải - Hải Phòng - Thực trạng và giải pháp, Khoá luận tốt nghiệp, Tƣ liệu Khoa Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng, LV 288. 9. Nguyễn Quốc Dũng, Tổ chức khoa học Kho lưu trữ Trung ương Đảng, thực trạng và kinh nghiệm Tạp chí Dấu ấn thời gian. Số 3 năm 2006, tr 15-18 10. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006 11. Phạm Thị Hà, Tổ chức khoa học tài liệu Phông lưu trữ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh , Khoá luận tốt nghiệp tại chức, Tƣ liệu Khoa Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng, TC 40 12. Trịnh Thị Hà (2006), Lập hồ sơ hiện hành ở các ban Đảng trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương - Thực trạng và giải pháp, Luận văn thạc sỹ, Tƣ liệu Khoa Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng, LA 43. 13. Nguyễn Văn Hàm, Nhập chia đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố và việc tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ ở các địa phương , Tạp chí Lƣu trữ Việt Nam tháng 9-1995 14. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2004), Tổ chức khoa học tài liệu Phông lưu trữ Quận uỷ Đống Đa, Khoá luận tốt nghiệp, Tƣ liệu Khoa Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng, LV 137 15. Vũ Thị Hằng, Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ tại Sở Văn hoá thông tin tỉnh Bắc Giang. Nhận xét và kiến nghị. Tƣ liệu Khoa Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng, LV 167 16. Vũ Dƣơng Hoan, Công tác lưu trữ Việt Nam, Nhà xuất bản khoa học xã hội, Hà Nội, 1987 17. Nghiêm Kỳ Hồng và các tác giả, Xây dựng, ban hành và quản lý văn bản và công tác lưu trữ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998 13 18. Đỗ Thị Huấn Tổ chức khoa học tài liệu của Ban Kinh tế Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Luận án thạc sĩ, Tƣ liệu Khoa Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng, LA 01 19. Hƣớng dẫn số 14-HD/TCTW ngày 22/11/2002 của Ban Tổ chức Trung ƣơng, hƣớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đảng uỷ khối cơ quan dân chính đảng trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ, Hồ sơ hiện hành, lƣu trữ Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định. 20. Kế hoạch số 316-KH/TU ngày 06/3/2000 của Tỉnh uỷ Nam Định về sắp xếp Đảng bộ khối cơ quan tỉnh; thành lập hai Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng và Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Đảng bộ tỉnh Nam Định. Hồ sơ 110, phông số 05, mục lục số 01, Kho lƣu trữ Tỉnh uỷ Nam Định. 21. TS Dƣơng Văn Khảm, Công tác văn thư lưu trữ, Nhà xuất bản Văn hoá thông tin, Hà Nội, 2006 22. Nguyễn Thu Loan (2004), Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ bản đồ địa chính tại Sở Tài nguyên môi trường và nhà đất Hà Nội, Khoá luận tốt nghiệp, Tƣ liệu khoa Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng, LV 142 23. Nguyễn Thị Nga, Tổ chức khoa học tài liệu Phông lưu trữ Tỉnh uỷ Nghệ An Khoá luận tốt nghiệp, Tƣ liệu Khoa Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng, LV 93 24. Nghị quyết số 82-NQ/TU ngày 25/3/1963 của Tỉnh uỷ Nam Định về việc tách Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng. Hồ sơ 25, phông số 01, mục lục số 03, Kho lƣu trữ Tỉnh uỷ Nam Định. 25. TS. Nguyễn Lệ Nhung, Vài nét về việc xác định giá trị tài liệu lưu trữ Đảng với yêu cầu xây dựng nguồn sử liệu cho nghiên cứu lịch sử, Tạp chí Văn thƣ lƣu trữ Việt Nam, số 1, 2007, trang 12-14. 26. Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia và các văn bản hướng dẫn thi hành , Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà nội, 2004. 14 27. Quy chế 01-ĐUK ngày 07/12/2005 của Đảng bộ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định, về quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ khối khoá II, nhiệm kỳ 2005-2010. Hồ sơ hiện hành, Đảng uỷ Khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định. 28. Quy định số 422-QĐ/VPTW (15-12-1984) về nhiệm vụ và tổ chức kho lƣu trữ tài liệu của Đảng ở các địa phƣơng, Hồ sơ 468, Phông số 03, Kho lƣu trữ Tỉnh uỷ Nam Định. 29. Quyết định số 14-QĐ/TW ngày 20/02/1978 của Ban Chấp hành Trung ƣơng về hệ thống chỉ đạo và một số vấn đề về tổ chức, chức trách của các Đảng bộ cơ quan, Hồ sơ 105, Phông số 03, Kho Lƣu trữ Tỉnh uỷ Nam Định. 30. Quyết định số 12 ngày 08-11-1982 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng, về hệ thống chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ quan cấp tỉnh, Hồ sơ số 373 Phông số 3, Kho Lƣu trữ Tỉnh uỷ Nam Định. 31. Quyết định số 20-QĐ/TW ngày 23-9-1987 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng, về phông lƣu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ sơ 53, Phông số 13, Kho lƣu trữ Tỉnh uỷ Nam Định. 32. Quyết định số 211-QN/TU ngày 30/11/1977 của Tỉnh uỷ Hà Nam Ninh chuyển một số tổ chức cơ sở Đảng của Đảng uỷ Dân Chính Đảng tỉnh về huyện, thành, Hồ sơ 86, Phông số 03, mục lục số 01 33. Quyết định số 62-QĐ/TU ngày 25/4/1983 của Tỉnh uỷ Hà Nam Ninh về việc lập Đảng bộ Khối cơ quan hành chính, Hồ sơ 422, Phông số 03, mục lục số 01, Kho lƣu trữ Tỉnh uỷ Nam Định. 34. Quyết định số 953-QĐ/TU ngày 04/01/1991 của Tỉnh uỷ Hà Nam Ninh về việc hợp nhất Đảng bộ khối Dân Đảng tỉnh và Khối Quản lý Nhà nƣớc thành Đảng bộ khối "Dân - Chính - Đảng" tỉnh Hà Nam Ninh. Hồ sơ 937, Phông số 03, mục lục số 01, Kho lƣu trữ Tỉnh uỷ Nam Định. 15 35. Quyết định số 411-QĐ/TU ngày 05/10/1995 của Tỉnh uỷ Nam Hà về việc thành lập đảng bộ khối cơ quan tỉnh Nam Hà. Hồ sơ 75, phông số 04, mục lục số 01, Kho lƣu trữ Tỉnh uỷ Nam Định. 36. Quyết định số 340-QĐ/TU ngày 06/3/2000 của Tỉnh uỷ Nam Định về việc giải thể Đảng bộ khối cơ quan tỉnh Nam Định, Hồ sơ 113, phông số 05, mục lục số 01, Kho lƣu trữ Tỉnh uỷ Nam Định. 37. 36 Quyết định số 341-QĐ/TU ngày 07/3/2000 của Tỉnh uỷ Nam Định về việc thành lập Đảng bộ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định, Hồ sơ 113, Phông số 05, mục lục số 01, Kho lƣu trữ Tỉnh uỷ Nam Định. 38. Quyết định số 345-QĐ/TU ngày 10/3/2000 của Tỉnh uỷ Nam Định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ khối Dân Chính Đảng tỉnh Nam Định, Hồ sơ 113, phông số 05, mục lục số 01, Kho lƣu trữ Tỉnh uỷ Nam Định. 39. Vƣơng Đình Quyền và các tác giả, Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ, Nhà xuất bản Đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1990 40. PGS Vƣơng Đình Quyền "Tài liệu lưu trữ" một thuật ngữ lưu trữ cần được hiểu và định nghĩa chính xác. Tạp chí Dấu ấn thời gian, Số 3 năm 2006 41. Dƣơng Thị Quế (2002) Tổ chức khoa học tài liệu tại trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Tƣ liệu Khoa Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng, LV 98 42. Thông báo 128-TB/TW ngày 22-4-1998 của Bộ Chính trị, về việc tăng cƣờng chỉ đạo thực hiện Quyết định 20 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng khoá VI về Phông lƣu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam. Hồ sơ hiện hành, lƣu trữ Văn phòng Tỉnh uỷ Nam Định. 43. Văn phòng Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam Việt Nam, Văn bản chỉ đạo hướng dẫn công tác văn phòng các cấp uỷ địa phương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001 16 44. Văn phòng Thành uỷ Hà Nội (2003) Cơ sở khoa học để phân loại khoa học Phông Lưu trữ Thành uỷ Hà Nội, Báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố. Mã số: ĐL/02-2003-1 45. PGS, TSKH Nguyễn Văn Thâm, Lƣu trữ Việt Nam những chặng đƣờng phát triển. Nhà xuất bản chính trị quốc gia. Hà Nội, 2006 46. Vũ Đức Tiến (2004) Tổ chức khoa học tài liệu phông lưu trữ Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Hưng 1968-1996, Khoá luận tốt nghiệp, Tƣ liệu khoa Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng, LV153 47. Nguyễn Công Trọng (2004) Tổ chức khoa học tài liệu tại trung tâm Công nghệ thông tin lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc - Thực trạng và giải pháp, Khoá luận tốt nghiệp, LV 158 48. Từ điển Lƣu trữ Việt Nam, Cục Lƣu trữ Nhà nƣớc, Hà Nội, 1992 49. Nguyễn Hải Vân (2008) Cần sớm ban hành bảng thời hạn bảo quản mẫu những tài liệu chủ yếu của các cơ quan Đảng, Tạp chí Văn thƣ Lƣu trữ Việt Nam, tr 7,8,15, số 2/2008.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfv_l2_01441_5433_2008046.pdf
Tài liệu liên quan