Tóm tắt Luận văn Tổ chức khoa học tài liệu tại trung tâm lưu trữ uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

MỤC LỤC

Trang

Phần mở đầu 5

Phần nội dung

Chương 1. Tổng quan về Trung tâm lưu trữ Uỷ ban Nhân dân

tỉnh Phú Thọ

1.1. Vài nét về tỉnh Phú Thọ 12

1.2. Trung tâm lƣu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ 13

1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung

tâm Lƣu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ13

1.2.2. Khối lƣợng, thành phần, nội dung, ý nghĩa của tài liệu hiện

đang bảo quản tại Trung tâm Lƣu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ.16

Chương 2. Thực trạng tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ tại

Trung tâm Lưu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ

2.1. Mục đích, ý nghĩa của công tác tổ chức khoa học tài liệu 24

2.2. Một số văn bản qui định về công tác lƣu trữ. 25

2.3. Tình hình tổ chức khoa học tài liệu lƣu trữ tại Trung tâm lƣu trữ

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ30

2.3.1. Thu thập và bổ sung tài liệu 30

2.3.2. Phân loại tài liệu 34

2.3.3. Xác định giá trị tài liệu 45

2.3.4. Thống kê và xây dựng công cụ tra cứu 50

Chương 3. Một số giải pháp nhằm góp phần tổ chức khoa học tài

liệu tại Trung tâm lưu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ

3.1. Nhận xét chung về công tác tổ chức khoa học tài liệu tại Trung

tâm lƣu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ543

3.1.1. Những kết quả đạt đƣợc 54

3.1.2. Hạn chế 56

3.1.3. Nguyên nhân 58

3.2. Một số giải pháp nhằm góp phần tổ chức khoa học tài liệu tại

Trung tâm lƣu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ59

3.2.1. Đối với cơ quan quản lý ngành về công tác lƣu trữ 59

3.2.2. Đối với UBND tỉnh và Trung tâm Lƣu trữ tỉnh 60

3.2.2.1. Chỉ đạo nghiệp vụ và xây dựng văn bản 60

3.2.2.2. Vấn đề cán bộ 61

3.2.2.3. Đầu tƣ cơ sở vật chất 63

3.2.3. Về việc tổ chức thực hiện các nghiệp vụ tổ chức khoa họctài liệu63

3.2.3.1. Thu thập và bổ sung tài liệu 63

3.2.3.2. Phân loại và hệ thống hóa tài liệu 66

3.2.3.3. Xác định giá trị tài liệu 67

3.2.3.4. Xây dựng công cụ tra cứu 69

Kết luận 71

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

pdf15 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 561 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Tổ chức khoa học tài liệu tại trung tâm lưu trữ uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BÙI THỊ THU HÀ TỔ CHỨC KHOA HỌC TÀI LIỆU TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Lƣu trữ Mã số: 60 32 24 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH LƯU TRỮ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. NGUYỄN MINH PHƢƠNG HÀ NỘI - 2008 2 MỤC LỤC Trang Phần mở đầu 5 Phần nội dung Chương 1. Tổng quan về Trung tâm lưu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ 1.1. Vài nét về tỉnh Phú Thọ 12 1.2. Trung tâm lƣu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ 13 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lƣu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ 13 1.2.2. Khối lƣợng, thành phần, nội dung, ý nghĩa của tài liệu hiện đang bảo quản tại Trung tâm Lƣu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ. 16 Chương 2. Thực trạng tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ 2.1. Mục đích, ý nghĩa của công tác tổ chức khoa học tài liệu 24 2.2. Một số văn bản qui định về công tác lƣu trữ. 25 2.3. Tình hình tổ chức khoa học tài liệu lƣu trữ tại Trung tâm lƣu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ 30 2.3.1. Thu thập và bổ sung tài liệu 30 2.3.2. Phân loại tài liệu 34 2.3.3. Xác định giá trị tài liệu 45 2.3.4. Thống kê và xây dựng công cụ tra cứu 50 Chương 3. Một số giải pháp nhằm góp phần tổ chức khoa học tài liệu tại Trung tâm lưu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ 3.1. Nhận xét chung về công tác tổ chức khoa học tài liệu tại Trung tâm lƣu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ 54 3 3.1.1. Những kết quả đạt đƣợc 54 3.1.2. Hạn chế 56 3.1.3. Nguyên nhân 58 3.2. Một số giải pháp nhằm góp phần tổ chức khoa học tài liệu tại Trung tâm lƣu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ 59 3.2.1. Đối với cơ quan quản lý ngành về công tác lƣu trữ 59 3.2.2. Đối với UBND tỉnh và Trung tâm Lƣu trữ tỉnh 60 3.2.2.1. Chỉ đạo nghiệp vụ và xây dựng văn bản 60 3.2.2.2. Vấn đề cán bộ 61 3.2.2.3. Đầu tƣ cơ sở vật chất 63 3.2.3. Về việc tổ chức thực hiện các nghiệp vụ tổ chức khoa học tài liệu 63 3.2.3.1. Thu thập và bổ sung tài liệu 63 3.2.3.2. Phân loại và hệ thống hóa tài liệu 66 3.2.3.3. Xác định giá trị tài liệu 67 3.2.3.4. Xây dựng công cụ tra cứu 69 Kết luận 71 Tài liệu tham khảo Phụ lục 4 BẢNG CHỮ VIẾT TẮT HĐND UBND TTLT UBHC : Hội đồng Nhân dân : Ủy ban Nhân dân : Trung tâm Lƣu trữ : Ủy ban Hành chính 5 PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Pháp lệnh lƣu trữ Quốc gia đã khẳng định rõ: “Tài liệu lưu trữ là tài liệu có giá trị về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ” qua đó thấy đƣợc vai trò, ý nghĩa to lớn của tài liệu lƣu trữ đối với đời sống xã hội. Theo Hiến pháp và luật tổ chức HĐND và UBND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng là cơ quan hành chính nhà nƣớc cao nhất ở địa phƣơng, thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc trên mọi mặt hoạt động của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hộitrong phạm vi địa bàn tỉnh. Trong quá trình hoạt động, các cơ quan nhà nƣớc cấp tỉnh sản sinh ra một khối lƣợng lớn tài liệu. Những tài liệu này phản ánh mọi mặt hoạt động của bộ máy nhà nƣớc cấp tỉnh trong từng giai đoạn lịch sử nhất định, nhằm thực hiện chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc. Tài liệu lƣu trữ cấp tỉnh là một bộ phận hợp thành quan trọng của Phông lƣu trữ Nhà nƣớc, cần đƣợc quan tâm quản lý tốt nhằm góp phần hoàn thiện phông lƣu trữ nhà nƣớc và phục vụ cho hoạt động quản lý, các nhu cầu của xã hội. Trung tâm lƣu trữ UBND tỉnh Phú Thọ hiện đang quản lý tài liệu của HĐND, UBHC và UBND tỉnh Phú Thọ từ năm 1945 đến nay. Trong hơn 50 năm hoạt động, Phú Thọ đã trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi, tách nhập tỉnh, số lƣợng tài liệu đƣợc sản sinh ra lớn, đa dạng và phong phú về thành phần và nội dung. Hàng năm, Trung tâm phục vụ gần 800 lƣợt ngƣời khai thác, ngoài việc khai thác các văn bản thông thƣờng phục vụ cho công việc chuyên môn và cho các nhu cầu cá nhân, Trung tâm Lƣu trữ tỉnh còn phục vụ tƣ liệu cho việc biên soạn lịch sử đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Vĩnh Phú, lịch sử 6 các sở, ngành, các huyện, phục vụ rà soát văn bản do Chính phủ, tỉnh qui định từ 1976 đến nayNhƣ vậy có thể thấy đƣợc giá trị của khối tài liệu hiện đang đƣợc lƣu trữ tại Trung tâm lƣu trữ UBND tỉnh Phú Thọ, cũng nhƣ nhu cầu của các độc giả muốn nghiên cứu, khai thác phục vụ cho các mục đích khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay tài liệu thu về Trung tâm Lƣu trữ UBND tỉnh Phú Thọ chƣa đƣợc đầy đủ, công tác lập hồ sơ chƣa tốt, chƣa xây dựng đƣợc bảng thời hạn bảo quản nên việc xác định giá trị của tài liệu còn mang tính chủ quan làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng của tài liệu; kho tàng hạn chế đã ảnh hƣởng đến việc thu thập tài liệu, tổ chức sắp xếp tài liệu, gây khó khăn cho việc thống kê; hệ thống công cụ tra cứu đơn giản đã hạn chế việc tra tìm tài liệu phục vụ độc giả. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra là cần tổ chức tài liệu một cách khoa học, hợp lý, để có thể lƣu giữ đƣợc những tài liệu có giá trị nhất, phục vụ hiệu quả cho công việc, công tác nghiên cứu của các cán bộ và nhân dân và phục vụ cho hoạt động quản lý của cơ quan nhà nƣớc. Xuất phát từ yêu cầu này, tôi đã chọn đề tài “ Tổ chức khoa học tài liệu tại Trung tâm lưu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ” làm luận văn thạc sỹ của mình. 2.Mục tiêu của đề tài Thứ nhất, khảo sát thực tế công tác lƣu trữ và tài liệu lƣu trữ hiện đang đƣợc bảo quản tại Trung tâm lƣu trữ UBND tỉnh Phú Thọ, từ đó thấy đƣợc những kết quả đạt đƣợc và những hạn chế cần khắc phục. Thứ hai, trên cơ sở thực trạng công tác lƣu trữ và tài liệu lƣu trữ, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần giúp Trung tâm Lƣu trữ UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức khoa học tài liệu, từ đó phát huy giá trị của tài liệu, phục vụ cho công tác quản lý và các nhu cầu nghiên cứu của xã hội. 3. Đối tượng nghiên cứu 7 Đối tƣợng nghiên cứu là những qui định của nhà nƣớc và của tỉnh Phú Thọ về tổ chức khoa học tài liệu; các khâu nghiệp vụ nhằm tổ chức khoa học tài liệu và khối tài liệu hiện đang đƣợc bảo quản tại Trung tâm lƣu trữ UBND tỉnh Phú Thọ. 4. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của đề tài là việc tổ chức khoa học khối tài liệu hành chính và tài liệu khoa học kỹ thuật từ năm 1945 đến nay thuộc các phông lƣu trữ hiện đang bảo quản tại Trung tâm lƣu trữ UBND tỉnh Phú Thọ. 5. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện đề tài, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu theo các phƣơng pháp sau: Phƣơng pháp khảo sát thực tế để tìm hiểu về thành phần, nội dung, khối lƣợng tài liệu lƣu trữ; thực trạng công tác thu thập, bổ sung, phân loại, xác định giá trị tài liệu và xây dựng công cụ tra cứu. Qua khảo sát, chúng tôi kết hợp với phỏng vấn trực tiếp các cán bộ hiện đang công tác tại Trung tâm lƣu trữ UBND tỉnh Phú Thọ, để hiểu rõ hơn những thuận lợi, khó khăn mà các cán bộ này gặp phải trong quá trình tác nghiệp. Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích, so sánh và đánh giá những kết quả đạt đƣợc khi tiến hành khảo sát thực trạng, từ đó thấy đƣợc những ƣu điểm và hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng phƣơng pháp lịch sử khi nghiên cứu tình hình tổ chức và phát triển của các cơ quan nhà nƣớc tỉnh Phú Thọ. 6. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Do tầm quan trọng và ý nghĩa của tài liệu lƣu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc cấp tỉnh, nên đã có nhiều đề tài 8 nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp, bài viết, bài nghiên cứu đi sâu trên cả phƣơng diện lý luận và thực tiễn. Tổ chức khoa học tài liệu lƣu trữ đƣợc đề cập đến trong cuốn giáo trình về chuyên ngành lƣu trữ: “ Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ” của nhóm tác giả Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, Vƣơng Đình Quyền và Nguyễn Văn Thâm, thể hiện ở từng khâu nghiệp vụ cụ thể nhƣ: phân loại, xác định giá trị, thu thập bổ sung và tổ chức công cụ tra cứu. Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành đã đi vào nghiên cứu các khía cạnh, vấn đề cụ thể của công tác lƣu trữ nói chung và công tác tổ chức khoa học tài liệu nói riêng, thí dụ: “ Nghiên cứu xác định nguồn nộp lưu tài liệu vào kho lưu trữ Nhà nước cấp tỉnh” – Nguyễn Quang Lệ (chủ nhiệm); “Lý luận và thực tiễn về tổ chức mạng lưới các kho lưu trữ ở Việt Nam” – Vƣơng Đình Quyền (Chủ nhiệm); “Nghiên cứu xây dựng hệ thống công cụ thống kê tài liệu lưu trữ” – Nguyễn Cảnh Đƣơng (Chủ nhiệm); “ Những cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng danh mục hồ sơ ở các cơ quan” – Phạm Ngọc Đĩnh (Chủ nhiệm); “Cơ sở khoa học để xác định thời hạn bảo quản cho tài liệu kế toán trong các cơ quan hành chính sự nghiệp” – Nguyễn Nghĩa Văn (Chủ nhiệm) Một số khoá luận tốt nghiệp, luận văn chuyên ngành lƣu trữ cũng đã đi vào nghiên cứu vấn đề tổ chức khoa học tài liệu tại một cơ quan cụ thể, thí dụ nhƣ: “Tổ chức khoa học tài liệu của Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”- Đỗ Thị Huấn; “Tổ chức khoa học tài liệu phông lưu trữ ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng” – Vũ Đức Tiến; “Tổ chức khoa học tài liệu phông lưu trữ UBND huyện Cát Hải, Hải phòng” – Nguyễn Thùy Diễm; “Tổ chức khoa học tài liệu tại Trung tâm Công nghệ thông tin và lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc” – Nguyễn Công Trọng; “Tổ chức khoa học tài liệu địa chính ở Trung tâm Thông tin Tư liệu địa chính Tổng Cục Địa chính” – Quản Tố Chinh; 9 “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm tối ưu hóa phông lưu trữ UBND Thành phố Hà Nội”- Lê Thị Thu Hƣơng; “Vấn đề bổ sung tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Hà Tây – Thực trạng và giải pháp” – Trịnh Ngọc Hùng; “Nguồn tài liệu cần giao nộp vào Trung tâm lưu trữ thuộc Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” - Đào Đức Thuận Những vấn đề nghiên cứu trong các đề tài về tài liệu lƣu trữ cấp tỉnh chủ yếu đi sâu vào từng khâu nghiệp vụ, còn đối với các đề tài tổ chức khoa học tài liệu lƣu trữ một cơ quan cụ thể, đặc biệt là cấp tỉnh trong các luận văn thạc sỹ, khóa luận, báo cáo khoa học, thì chủ yếu tổ chức khoa học tài liệu cho một phông cụ thể, rất ít đề tài nghiên cứu tổ chức khoa học tài liệu cho toàn bộ khối tài liệu lƣu trữ đƣợc bảo quản tại Trung tâm lƣu trữ tỉnh. Ngoài ra, còn có nhiều bài viết, bài nghiên cứu trên các báo, tạp chí chuyên ngành về lƣu trữ cấp tỉnh, thí dụ: “ Vài ý kiến về công tác bổ sung tài liệu văn kiện trong khâu công tác chỉnh lý khoa học kỹ thuật phông lưu trữ uỷ ban hành chính tỉnh”– Nguyễn Văn Hàm; “Xây dựng phương án phân loại tài liệu phục vụ cho công tác chỉnh lý phông lưu trữ UBND cấp tỉnh” – Lê Hoàng; “Về việc xây dựng phương án hệ thống hoá hồ sơ tài liệu phông UBND tỉnh” – Nguyễn Đăng Khải. Tuy nhiên, do vấn đề tổ chức khoa học tài liệu là vấn đề rộng, nên hầu hết các bài nghiên cứu chỉ đi sâu vào một khâu nghiệp vụ cụ thể. 7. Nguồn tư liệu, tài liệu tham khảo Để thực hiện đề tài này, chúng tôi nghiên cứu, sử dụng những nguồn tƣ liệu, tài liệu tham khảo sau: - Giáo trình, tài liệu lý luận về khoa học nghiệp vụ lƣu trữ nhƣ: Lý luận và thực tiễn công tác lƣu trữ. 10 - Tài liệu về lịch sử, tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc cấp tỉnh. - Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản qui định về công tác lƣu trữ của Nhà nƣớc và của tỉnh Phú Thọ - Các luận văn thạc sỹ, khóa luận tốt nghiệp, các đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành có liên quan đến đề tài - Các bài viết liên quan trên báo, tạp chí chuyên ngành nhƣ: Tạp chí Văn thƣ Lƣu trữ Việt Nam, Dấu ấn thời gian. 8. Bố cục của luận văn Đề tài đƣợc thực hiện gồm 3 phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận. Trong đó phần nội dung chính đƣợc chia làm 3 chƣơng: Chương I. Tổng quan về Trung tâm Lưu trữ UBND tỉnh Phú Thọ Chƣơng đầu nêu khái quát lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Phú Thọ qua từng thời kỳ, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Lƣu trữ UBND tỉnh Phú Thọ, trên cơ sở đó nắm đƣợc số lƣợng phông tài liệu hiện đang bảo quản tại Trung tâm; đồng thời khảo sát thành phần, nội dung, khối lƣợng và ý nghĩa của tài liệu. Chương II. Thực trạng tổ chức khoa học tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ UBND tỉnh Phú Thọ Khảo sát tình hình thực hiện các khâu nghiệp vụ nhƣ: thu thập và bổ sung tài liệu, phân loại, xác định giá trị, xây dựng công cụ tra cứu để từ đó thấy đƣợc những ƣu điểm và hạn chế cần khắc phục. Chương III. Một số giải pháp nhằm góp phần tổ chức khoa học tài liệu tại Trung tâm lưu trữ UBND tỉnh Phú Thọ 11 Chƣơng 3 tổng kết lại những kết quả đạt đƣợc, những hạn chế, nguyên nhân để từ đó đƣa ra các giải pháp nhằm góp phần tổ chức khoa học tài liệu tại Trung tâm Lƣu trữ UBND tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra, trong luận văn còn có danh mục tài liệu tham khảo và phần phụ lục đƣợc đặt sau kết luận để minh họa và làm sáng tỏ hơn các vấn đề chúng tôi đề cập trong đề tài. Để thực hiện đề tài này, ngoài nỗ lực của bản thân, chúng tôi còn nhận đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ Trung tâm lƣu trữ UBND tỉnh Phú Thọ. Đặc biệt, tôi đã nhận đƣợc sự giúp đỡ, hƣớng dẫn tận tình của PGS. TS Nguyễn Minh Phƣơng trong suốt quá trình làm luận văn. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo hƣớng dẫn và những ngƣời đã giúp đỡ, động viên tôi hoàn thành luận văn này. Do hạn chế về trình độ, nên mặc dù rất cố gắng, song luận văn sẽ không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót nhất định. Chúng tôi rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp từ phía các thầy cô, các bạn để luận văn đạt chất lƣợng tốt hơn. Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008 Tác giả 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Hán Văn Cảnh, Phú Thọ với các giải pháp khoa học để nâng cao hiệu quả trong quản lý công tác văn thư, lưu trữ ở địa phương, Kỷ yếu Hội nghị khoa học 45 năm hoạt động khoa học công nghệ trong công tác văn thƣ, lƣu trữ, Cục Văn thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc, Hà Nội, 9/2007, tr 58-66 2. Hoàng Minh Cƣờng và Nguyễn Đăng Hải, Về việc xây dựng phương án hệ thống hoá hồ sơ tài liệu phông lưu trữ UBND tỉnh, Tạp chí Lƣu trữ Việt Nam, số 4, 1993. 3. Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, Vƣơng Đình Quyền, Nguyễn Văn Thâm, Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ, NXB Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội, 1990. 4. Phạm Thanh Dũng, Xây dựng kho lưu trữ tỉnh là yêu cầu cấp bách , Tạp chí Lƣu trữ Việt Nam, số 4, 1996. 5. Phạm Thị Bích Hải, Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện hệ thống công cụ tra cứu khoa học tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc Gia III, khoá 2001-2004, LA 31, tƣ liệu khoa Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng. 6. Nguyễn Văn Hàm, Về chỉnh lý khoa học kỹ thuật tài liệu phông lưu trữ tỉnh, thành đoàn, Tạp chí Văn thƣ -Lƣu trữ, số 1, 1988. 13 7. Nguyễn Văn Hàm, Vài ý kiến về công tác bổ sung tài liệu văn kiện trong khâu công tác chỉnh lý khoa học kỹ thuật phông lưu trữ uỷ ban hành chính tỉnh, Tạp chí Văn thƣ -Lƣu trữ, số 4, 1968. 8. Nguyễn Văn Hàm, ”Nhập, chia” đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố và việc tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ ở địa phương, Tạp chí Lƣu trữ Việt Nam, số 3, 1995. 9. Vũ Trần Diễm Hạnh, Tổ chức công cụ tra cứu khoa học tài liệu lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ Thành phố Hà Nội, khoá 2003-2007, LV 238, tƣ liệu khoa Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng. 10. Chu Thị Hậu, Xây dựng công cụ tra tìm thông tin sử liệu kho Lưu trữ trung ương Đảng, khoá 1997-2000, LA 11, tƣ liệu khoa Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng. 11. Trần Hoàng, Xây dựng phương án phân loại tài liệu phục vụ cho công tác chỉnh lý phông lưu trữ UBND cấp tỉnh, Tạp chí Văn thƣ Lƣu trữ, số 1, 1977 12. Nghiêm Kỳ Hồng, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Văn Kết, Nguyễn Thị Thuỷ, Phan Thị Hợp, Xây dựng, ban hành, quản lý văn bản và công tác lưu trữ, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997. 13. Trần Quang Hồng, Bổ sung tài liệu vào các Trung tâm lưu trữ tỉnh. Thực trạng và giải pháp, khoá 1998 -2001, LA 10, tƣ liệu khoa Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng. 14. Đỗ Thị Huấn, Tổ chức khoa học tài liệu của Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, LA01, tƣ liệu khoa Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng. 15. Hà Huề, Nên tổ chức lưu trữ cấp tỉnh như thế nào cho hợp lý, Tạp chí Lƣu trữ Việt Nam, số 4, 1995 16. Lê Thị Thu Hƣơng, Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm tối ưu hoá phông lưu trữ UBND Thành phố Hà Nội, khoá 2001-2005, LA 38, tƣ liệu khoa Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng. 14 17. Nguyễn Thị Thu Hƣơng, Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tài liệu tại kho Lưu trữ trung ương Đảng, khoá 1999-2002, LA16, tƣ liệu khoa Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng. 18. Thiên Hƣơng, Một số kinh nghiệm khi đánh số hộp bảo quản tài liệu lưu trữ, Tạp chí Văn thƣ Lƣu trữ Việt Nam, số 12, 2007, tr28-29 19. Dƣơng Văn Khảm, Nguyên tắc xuất xứ và lý thuyết về phân loại tài liệu, Tạp chí Văn thƣ Lƣu trữ Việt Nam, số 6, 2007, tr 3-4, 19 20. Trần Thị Loan, Xác định giá trị tài liệu hình thành trong hoạt động của các Trường Trung học chuyên nghiệp, khoá 2001-2004, LA 34, tƣ liệu khoa Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng. 21. Kiều Mai, Một số ý kiến về vấn đề phân loại các văn bản hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, Tạp chí Văn thƣ Lƣu trữ, số 3, 2007. 22. Phòng nghiệp vụ VTLT Địa phƣơng, Cục Văn thƣ và Lƣu trữ nhà nƣớc, Quy trình tổ chức đánh giá, lựa chọn hồ sơ, tài liệu các phông cơ quan chuyên môn thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố Hà Nội, Tạp chí Văn thƣ Lƣu trữ Việt Nam, số 7, 2007, tr 12-14 23. Hà Quảng, Bàn về lưu trữ cấp tỉnh, Tạp chí Lƣu trữ Việt Nam, số 3, 1994 24. Dƣơng Thị Quế, Tổ chức khoa học tài liệu tại phòng Đào tạo trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, KH 150, Tƣ liệu khoa Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng. 25. Hồ Văn Quýnh, Về nội dung và cách viết bản lịch sử đơn vị hình thành phông và lịch sử phông trong chỉnh lý sơ bộ phông UBND cấp tỉnh, Tạp chí Văn thƣ Lƣu trữ, số 2, 1977 26. Nguyễn Thị Tâm, Thông tư hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng – Những vấn đề mới cần quan tâm, Tạp chí Văn thƣ Lƣu trữ Việt Nam, số 12, 2007, tr3-4 27. Quốc Thắng, Vài nét về thực trạng và ý kiến đề xuất về công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Hà Giang, Tạp chí Văn thƣ Lƣu trữ Việt Nam, số 5, 2007, tr14-15 15 28. Đào Đức Thuận, Nguồn tài liệu cần giao nộp vào Trung tâm lưu trữ thuộc văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW, LV 54, tƣ liệu khoa Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng. 29. Quản Tố Trinh, Tổ chức khoa học tài liệu địa chính ở Trung tâm Thông tin Tư liệu địa chính Tổng cục Địa chính, khoá 1998-2001, LV 77, tƣ liệu khoa Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng. 30. Nguyễn Công Trọng, Tổ chức khoa học tài liệu tại Trung tâm công nghệ thông tin và Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc, khoá 2000-2004, LV158, tƣ liệu khoa Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng. 31. Nguyễn Minh Sơn, Tổ chức khoa học tài liệu ảnh ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III. Thực trạng và giải pháp, khoá 2000-2003, LA 21, tƣ liệu khoa Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng. 32. Vĩnh Xuân, Cần nhanh chóng thống nhất tổ chức lưu trữ ở các tỉnh, thành phố, Tạp chí Lƣu trữ Việt Nam, số 4, 1996.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfv_l2_01508_3621_2006741.pdf
Tài liệu liên quan