Tóm tắt Luận văn Văn hóa công vụ của công chức phường, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

Công chức phường là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ

một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân

phường, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Công chức phường bao gồm 07 chức danh: Chỉ huy trưởng

Quân sự; Trưởng Công an phường; Văn phòng - thống kê; Địa chính

- xây dựng - đô thị và môi trường; Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ

tịch; Văn hóa - xã hội.

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 22/02/2022 | Lượt xem: 193 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Văn hóa công vụ của công chức phường, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ải cách hành chính ở nước ta hiện nay. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về văn hóa công vụ của công chức phường. Chương 2: Thực trạng văn hóa công vụ của công chức phường tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương 3: Định hướng và giải pháp nâng cao văn hóa công vụ của công chức các phường tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. 5 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC PHƯỜNG 1.1. Công chức phường 1.1.1. Khái niệm Công chức phường là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân phường, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Công chức phường bao gồm 07 chức danh: Chỉ huy trưởng Quân sự; Trưởng Công an phường; Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường; Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội. 1.1.2. Vai trò Đội ngũ cán bộ công chức nói chung và công chức phường nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động của nền hành chính nhà nước cũng như đối với hoạt động của UBND phường. Thứ nhất, đội ngũ công chức phường là người sẽ trực tiếp tham mưu và tham gia vào hoạt động xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; trực tiếp triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đất nước ở địa phương. Thứ hai, đội ngũ công chức phường là cầu nối giữa nhân dân địa phương với cơ quan nhà nước. 1.1.3. Nhiệm vụ của công chức phường Nhiệm vụ của công chức xã, phường, thị trấn được quy định cụ thể tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Chương 1, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ 6 trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. 1.2. Văn hóa công vụ của công chức phường 1.2.1. Khái niệm Văn hóa công vụ của công chức phường là một bộ phận cấu thành của văn hóa công vụ.Văn hóa công vụ của công chức phường được hiểu là những hệ thống giá trị, cách ứng xử chuẩn mực của đội ngũ công chức phường được hình thành và phát triển trong quá trình thực thi công vụ của công chức phường. 1.2.2. Đặc trưng văn hóa công vụ của công chức phường Thứ nhất, văn hóa công vụ của công chức phường là hệ thống biểu tượng, chuẩn mực, giá trị, niềm tin Thứ hai, văn hóa công vụ của công chức phường tác động đến hành vi và lề lối làm việc, cách sống của người thực thi công vụ Thứ ba, văn hóa công vụ của công chức phường không chỉ tác động đến yếu tố cá nhân mà còn tác động đến môi trường tổ chức một cách sinh động, phong phú. Thứ tư, văn hóa công vụ của công chức phường có khả năng lưu truyền, tạo môi trường hợp tác, đồng thuận. Thứ năm, văn hóa công vụ của công chức phường mang bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, cốt cách dân tộc. 1.2.3. Các tiêu chí đánh giá văn hóa công vụ của công chức phường 1.2.3.1. Tinh thần, thái độ làm việc của công chức phường Tinh thần, thái độ làm việc của công chức phường được hiểu là thể hiện sự tận tâm làm việc, ứng phó với công việc, sự chuyên tâm đối với công việc được giao. Đó là sự sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ, công việc được phân công. Tinh thần, thái độ làm việc của 7 công chức phường được thể hiện thông qua: trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân; Phải sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó. 1.2.3.2. Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của công chức phường Chuẩn mực giao tiếp ứng xử của công chức phường là những giá trị, chuẩn mực trong cách giao tiếp, ứng xử của công chức phường với người dân, với đồng nghiệp, với cấp trên. Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của công chức phường thể hiện trên các phương diện sau đây: Trong giao tiếp với người dân, công chức phường phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, 1.2.3.3. Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của công chức phường Đạo đức, lối sống của công chức phường thể hiện trên các nội dung sau: Công chức phường phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ, 1.2.3.4. Trang phục công chức phường Trang phục là hình thức biểu hiện bên ngoài của văn hóa công vụ của công chức phường trong quá trình thực thi công vụ của họ.Khi thực hiện nhiệm vụ, công chức phường phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu. Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành và thuần 8 phong, mỹ tục của dân tộc. Đối với những ngành có trang phục riêng thì phải thực hiện theo quy định của ngành. 1.2.4. Các quy định pháp luật về văn hóa công vụ của công chức phường Để xác định các chuẩn mực văn hóa công vụ cũng như góp phần xây dựng văn hóa công vụ cho đội ngũ cán bộ công chức nói chung và đội ngũ công chức phường nói riêng thì Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Mặc dù ở Việt Nam chưa có luật về công vụ hay văn hóa công vụ nhưng đã có nhiều quy định khác nhau quy định về các chuẩn mực của văn hóa công vụ. 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa công vụ của công chức phường 1.3.1. Các giá trị, chuẩn mực văn hóa của công chức Trong mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị đều cần có một định hướng giá trị và chuẩn mực để tập hợp cộng đồng cùng hành động tập thể, đồng thuận, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, tình cảm, hình thành động cơ, năng lực hành động của mọi thành viên, tạo ra hình ảnh, biểu tượng truyền thống chung của tổ chức, mang bản sắc, phong cách riêng có tính đặc thù nghề nghiệp của mỗi loại hình của cơ quan công quyền. 1.3.2. Các quy định pháp luật Văn hóa công vụ của công chức phường phải xuất phát từ quy định về ứng xử giao tiếp của công chức phường, các quyền và nghĩa vụ của công chức phường,Hệ thống pháp luật sẽ là cơ sở xác định các chuẩn mực văn hóa công vụ của công chức phường.Đồng thời hệ thống pháp luật cũng đảm bảo cho văn hóa công vụ của công chức được thực thi trên thực tế. 9 1.3.3. Các điều kiện, phương tiện, môi trường làm việc của công chức phường Điều kiện, phương tiện làm việc bao gồm toàn bộ cơ sở vật chất, các trang thiết bị cơ sở hạ tầng đảm bảo điều kiện thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, bao gồm không gian cảnh quan kiến trúc, trang trí nội thất, bài trí công sở, trang bị các công cụ kỹ thuật, công nghệ thông tin, liên lạc, các phương tiện phục vụ hoạt động công vụ; Các yếu tố này vừa là điều kiện để thực thi công vụ và cũng là yếu tố tạo nên môi trường hoạt động của công chức phường. Vì vậy nó tác động mạnh mẽ đến văn hóa công vụ của công chức phường. 1.3.4. Bản thân công chức phường Để xây dựng và phát triển văn hóa công vụ Việt Nam đáp ứng đúng yêu cầu cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước là một nhiệm vụ trọng tâm đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm. 1.3.5. Các chức năng quản lý nhân sự Việc thực hiện các chức năng quản lý nhân sự sẽảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đội ngũ công chức, trong đó có văn hóa công vụ của công chức phường. Các chức năng quản lý nhân sự này bao gồm tuyển dụng, sử dụng, phát triển và đánh giá công chức. 1.4. Kinh nghiệm của các địa phương về xây dựng đạo đức công vụ cho công chức phường 1.4.1. Kinh nghiệm của các địa phương 1.4.1.1. Kinh nghiệm của Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh Các giải pháp được chú trọng thực hiện nhằm xây dựng đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức phường tại Quận Thủ Đức: 10 Thứ nhất, tăng cường giáo dục đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trên cơ sở hình thành cơ quan chuyên trách về đào tạo, bồi dưỡng đạo đức công vụ và đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức công vụ. Thứ hai, coi trọng phát huy tính tự chủ của đội ngũ công chức phường và thực hành dân chủ rộng rãi trong cơ quan, đơn vị. Thứ ba, thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và giám sát. Thứ tư, UBND quận và các phường luôn đề cao vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu. 1.4.1.2. Kinh nghiệm của Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng UBND quận Sơn Trà đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao văn hóa công vụ cho đội ngũ công chức phường trên địa bàn quận. UBND quận luôn chú trọng xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. UBND quận xây dựng các chuẩn mực đạo đức cụ thể gắn với thực hiện quy định “10 tiêu chuẩn xây, 5 điều cần chống” và quy định về tiêu chuẩn văn hóa công sở và đạo đức đối với cán bộ, công chức. 1.4.2. Một số bài học kinh nghiệm đúc rút Trên cơ sở cách thức mà quận Thủ Đức và quận Sơn Trà đã thực hiện trong xây dựng văn hóa công vụ cho đội ngũ công chức phường có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cơ bản sau đây: Trước hết phải nâng cao nhận thức của CBCC về tầm quan trọng của văn hóa công vụ.Đồng thời nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện văn hóa công vụ. 11 Việc xây dựng thể chế quy định về văn hóa công vụphảiđảm bảo được hoàn thiện, phù hợp với khoa học và thực tiễn của địa phương. Các cơ quan nhà nước cần tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng đến công chức phườngvề văn hóa công vụ của công chức bằng nhiều hình thức. Phải luôn luôn chú trọng hàng đầu và kịp thời chỉ đạo các cơ quan thanh tra, kiểm tra phối hợp nhịp nhàng nhằm đảm bảo thực hiện văn hóa công vụ. Tiểu kết Chương 1 Trong chương 1 luận văn đã làm rõ cơ sở lý luận về văn hóa công vụ của công chức phường.Trong đó tập trung làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò, nhiệm vụ của công chức phường. Trong đó chỉ ra cấu trúc của văn hóa công vụ gồm 4 nội dung: Tinh thần, thái độ làm việc; Giao tiếp, ứng xử; Đạo đức, lối sống; Trang phục. Đồng thời chương 1 của luận văn cũng đã đi sâu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa công vụ của công chức phường và chỉ ra các quy định pháp lý về văn hóa công vụ của công chức. 12 Chương 2: THỰC TRẠNG VĂN HÓA CÔNG VỤCÁC PHƯỜNG TẠI QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY 2.1. Tổng quan về Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 2.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên Quận 9 được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Thủ Đức cũ. Quận 9 cách trung tâm thành phố khoảng 13 km theo xa lộ Hà Nội, có vị trí địa lý: Phía Đông giáp huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ranh giới tự nhiên là sông Đồng Nai.Phía Tây giáp Quận Thủ Đức. Phía Tây Nam giáp Quận 2. Phía Nam giáp Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai. Phía Bắc giáp Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. Quận 9 được chia thành 13 phường: Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Trường Thạnh.Phường Hiệp Phú là trung tâm của Quận 9. 2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội Xuất phát điểm thấp và có nhiều khó khăn thách thức. Quận 9 đã trải qua 22 năm xây dựng và phát triển đã đạt được những thành tựu nổi bật, làm thay đổi diện mạo của quận vùng ven một cách toàn diện và sâu sắc. 2.2. Thực trạng văn hóa công vụ của công chức phường tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 2.2.1. Về tinh thần, thái độ làm việc 13 Trong thời gian qua, Quận 9 luôn chú trọng xây dựng tinh thần thái độ làm việc nghiêm túc cho đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn quận nói chung, đặc biệt là đội ngũ công chức phường. Để tạo cơ sở pháp lý cho việc đảm bảo ý thức thái độ làm việc của công chức phường, Quận 9 đã chỉ đạo UBND các phường ban hành các quy chế ứng xử giao tiếp cũng như trách nhiệm thực thi công vụ của công chức phường. Đến nay các phường tại Quận 9 cũng đã ban hành các quy chế về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức tại đơn vị mình. Trong quá trình thực thi công vụ, đội ngũ công chức phường đều ý thức được trách nhiệm công vụ của mình. Lãnh đạo UBND các phường luôn chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức công vụ cho đội ngũ công chức phường. Vì vậy đội ngũ công chức phường đều có thái độ nghiêm túc, chuẩn mực với công việc được giao. Công chức các phường luôn có thái độ nghiêm túc với công việc ý thức được trách nhiệm đối với công việc. 2.2.2. Về giao tiếp, ứng xử Cùng với tinh thần, thái độ làm việc thì giao tiếp, ứng xử cũng là một nội dung được UBND Quận 9 quan tâm. UBND Quận 9 đã chỉ đạo UBND phường giám sát, kiểm tra việc thực hiện giao tiếp ứng xử của đội ngũ công chức phường, đặc biệt là trong quan hệ với người dân. UBND phường dã tuyên truyền, phổ biến kịp thời và yêu cầu các công chức phải viết các cam kết hằng năm về việc thực hiện văn hóa ứng xử giao tiếp của mình, đặc biệt là cam kết thực hiện nội dung giao tiếp, ứng xử theo Đề án Văn hóa công vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018. 14 Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ các phường luôn ý thức rõ về chức trách, bổn phận của bản thân như phải sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó. Tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; không vướng vào "tư duy nhiệm kỳ"; Phải có ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ... Bên cạnh đó, UBND Quận 9 cũng đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND các phường về việc chấn chỉnh thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ. Theo đó, UBND quận yêu cầu Chủ tịch UBND các phường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ đến toàn thể cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chuẩn mực về giao tiếp, ứng xử và đạo đức lối sống. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức làm việc đến từng công chức phường thuộc phạmvi quản lý. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Mặt khác, biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, công chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ. 15 Tuy nhiên trong giao tiếp ứng xử thì một số công chức phường có cách ứng xử chưa phù hợp gây búc xúc cho người dân. Một số công chức trong ứng xử còn mang tính cứng nhắc mà chưa thực sự mềm mỏng, hài hòa. Một số công chức trong quá trình giao tiếp đã sử dụng ngôn ngữ không phù hợp. Đã có những trường hợp công chức có thái độ không đúng chuẩn mực. Một bộ phận công chức phường có thái độ phục vụ chưa tốt, thiếu tôn trọng nhân dân trong quan hệ giải quyết thủ tục hành chính, có biểu hiện hách dịch, nhũng nhiễu, tự đặt ra các loại thủ tục ngoài quy định không cần thiết, để kéo dài chậm giải quyết, gợi ý bồi dưỡng nhằm trục lợi cá nhân. 2.2.3. Về đạo đức, lối sống Phẩm chất đạo đức của đội ngũ công chức phường trên địa bàn Quận 9 không ngừng củng cố và nâng cao. Một trong những đặc trưng của hoạt động công vụ là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước (hoạt động gắn với nhà nước hoặc nhân danh nhà nước) do các công chức nhà nước tiến hành theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước, phục vụ lợi ích nhà nước và xã hội. Công chức các phường phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ. Công chức đã được tuyên truyền và cam kết thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những 16 biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 03- CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Định kỳ cuối năm thì các phường trên địa bàn quận đều có đánh giá việc thực hiện các nội dung này. Nhìn chung các công chức phường đều cam kết và thực hiện tốt. UBND các phường cũng quán triệt đội ngũ công chức phường không được đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không được sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ. Việc thực hiện các nội dung này cũng có cam kết và đánh giá cuối năm. Theo đánh giá của các phường thì đa phần các công chức phường đều thực hiện tốt các nội dung trên. Nhìn chung, đội ngũ công chức phường trên địa bàn quận có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện, trình độ, năng lực được nâng lên, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ða số công chức các phường có năng lực, phẩm chất, uy tín. Tuy nhiên việc đánh giá thực hiện phẩm chất đạo đức của công chức phường thường chủ yếu dừng lại ở việc đánh giá việc thực hiện các phong trào, các tiêu chí thiên về định tính mà chưa thực sự định lượng việc thực hiện các nội dung này. Vì vậy kết quả đánh giá các nội dung này nhìn chung còn chưa cụ thể. Đồng thời trong quá 17 trình đánh giá, theo kết quả của phường thì cũng có một bộ phận nhỏ có đạo đức, lối sống chưa thực sự đúng chuẩn mực, tính gương mẫu trong thực hiện một số nội dung chưa cao. 2.2.4. Về trang phục Trong quá trình thực thi công vụ thì lãnh đạo UBND các phường chỉ đạo công chức các phường đảm bảo đúng quy định về trang phục. Lãnh đạo UBND phường thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở các công chức phường thực hiện đúng quy định. Khi thực hiện nhiệm vụ của công chức, lãnh đạo các phường yêu cầu các công chức phường phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu. Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Một số phường cũng đã trang bị đồng phục cho đội ngũ công chức phường và yêu cầu mặc một số ngày trong tuần. Các quy chế như trang phục, ngôn ngữ giao tiếp được các phường đặc biệt chú ý trong quá trình tiếp dân nhằm xây dựng hình ảnh hưởng công chức phường vừa nghiêm trang vừa thân thiện. Cán bộ, công chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu. Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Tuy nhiên trong thực tế hiện nay thì một số trường hợp công chức cũng không đeo thẻ trong quá trình thực thi công vụ cũng như đeo thẻ không đúng cách như cho vào túi áo, hoặc khi lãnh đạo phường nhắc nhở mới đeo.Vẫn còn tình trạng đối phó trong quá trình đeo thẻ công chức. 2.3. Đánh giá chung 2.3.1. Ưu điểm Văn hóa công vụ ở tại các phường trên địa bàn Quận 9 đã đạt 18 được nhiều thành tựu đáng kể. Nhận thức của cộng đồng về văn hóa công vụ đã được nâng lên, cụ thể là những thuật ngữ như: khu vực công, hành chính công, dịch vụ công, tài chính công, quản lý công, nhà công vụ, cơ quan công quyền... dần trở nên quen thuộc trong đời sống xã hội. Việc thực thi công vụ các phường hướng tới tính minh bạch, dân chủ, vì lợi ích của con người, vì lợi ích của nhân dân, loại bỏ sự phiền hà, lãng phí trong hoạt động công vụ đã trở thành nhu cầu và mong muốn của toàn dân và cộng đồng xã hội. Các ban, đơn vị cấp phường thuộc Quận 9 thực hiện những quy chế, quy định chung của cơ quan một cách nghiêm túc và đều xây dựng lề lối làm việc khoa học, nề nếp, tạo dựng môi trường làm việc văn minh, duy trì các mối quan hệ, ứng xử tốt đẹp với đồng nghiệp. 2.3.2. Hạn chế Mặc dù hoạt động công vụ tại các phường đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, song hiện nay vẫn còn khá nhiều vấn đề khá bức xúc đang đặt ra từ thực trạng văn hóa công vụ. Trước hết là sự yếu kém về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sự suy thoái biến chất về đạo đức công vụ của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức tại các cơ quan công quyền vẫn chưa được khắc phục triệt để. Mức độ hài lòng trong các giao dịch công của doanh nghiệp và người dân còn chưa cao. Việc thực hiện văn hoá công vụ của công chức tại các phường thuộc Quận 9 cũng còn tồn tại một số hạn chế nhất định: còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện văn hóa công sở. Ở một số nơi, công tác tiếp công dân chưa thường xuyên, chưa đi vào thực chất. Một bộ phận cán bộ công chức mang nặng tư duy cửa quyền, thiếu trách nhiệm với dân, không nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế, có lời nói, 19 hành xử không chuẩn mực, không tôn trọng cấp trên, thiếu công bằng với cấp dưới, gây bức xúc trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. 2.3.3. Nguyên nhân Những hạn chế nêu trên là do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó luận văn khái quát một số nguyên nhân cơ bản sau: Thứ nhất: Nhận thức, ý thức của một số công chức phường chưa được đảm bảo; Thứ hai: Hệ thống thể chế quy định về văn hóa công vụ còn chưa cụ thể rõ ràng; Thứ ba: Do khối lượng công việc lớn, áp lực công việc nhiều; Thứ tư: Các điều kiện, chế độ chính sách chưa đảm bảo; Thứ năm: Công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá chưa tiến hành thường xuyên; Thứ sáu: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức phường chưa tiến hành thường xuyên và khoa học. Tiểu kết Chương 2 Chương 2 của luận văn đã khái quát về Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh và thực trạng văn hóa công vụ của đội ngũ công chức phường. Trong đó đã chỉ rõ những thành tựu cũng như những hạn chếvề văn hóa công vụ của đội ngũ công chức phường. Bên cạnh đó chương 2 của luận văn cũng đã đi sâu phân tích nguyên nhân của những hạn chếvề văn hóa công vụ của đội ngũ công chức phường. Những hạn chế cũng như nguyên nhân hạn chế được đề cập và phân tích trong chương 2 là cơ sở để tác giả luận văn xây dựng các giải pháp nâng cao văn hóa công vụ của đội ngũ công chức phường trong chương 3. 20 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VĂN HOÁ CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC CÁC PHƯỜNG TẠI QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1. Một số định hướng về nâng cao văn hóa công vụ của công chức phường tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh Thứ nhất, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức về văn hóa công vụ đối với các cán bộ công chức cơ sở; Thứ hai, hoàn thiện cơ chế tổ chức bộ máy hành chính cấp cơ sở; Thứ ba, đấu tranh mạnh mẽ với tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống; Thứ tư, triển khai đồng bộ các quy định về văn hóa công vụ trong tất cả các ngành và lĩnh vực, các cơ quan hành chính nhà nước ta; Thứ năm, xử lý nghiêm minh cá nhân sai phạmtheo quy định của pháp luật; Thứ sáu, để xây dựng nền hành chính vì dân phục vụ, mỗi cán bộ công chức cần ra sức học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 3.2. Các giải pháp nâng cao văn hóa công vụ của công chức phường tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 3.2.1. Nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức phường về văn hóa công vụ Để nâng cao đạo đức công vụ thì trước hết cần nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức phường. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, 21 nâng cao nhận thức trong công chức phường về các nội dung của văn hóa công vụ, về thực hiện văn hóa công sở, giao tiếp ứng xử nơi công sở.Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về xây dựng văn hóa công sở cho công chức. Cán bộ lãnh đạo và người quản lý cần thường xuyên quan tâm, gương mẫu đi đầu và nghiêm túc trong tổ chức thực hiện văn hoá công vụ của các phường mình. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_van_hoa_cong_vu_cua_cong_chuc_phuong_quan_9.pdf
Tài liệu liên quan