Tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần sông Đà Hà Nội

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT.

DANH SÁCH BẢNG .

DANH SÁCH HÌNH.

LỜI NÓI ĐẦU .6

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN

VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC.9

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu.9

1.1.1 Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam .9

1.1.2 Tình hình nghiên cứu nước ngoài .12

1.2Cơ sở lý luận về tuyển dụng nguồn nhân lực .

1.2.1 Các khái niệm liên quan.

1.2.2 Tầm quan trọng của tuyển dụng nguồn nhân lực

1.2.3 Mối quan hệ giữa tuyển dụng tuyển dụng nguồn nhân lực và các nội

dung khác của quản trị tuyển dụng nguồn nhân lực

1.3. Các nguồn tuyển dụng tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

.

1.3.1 Nguồn tuyển dụng bên trong doanh nghiệp

1.3.2 Nguồn tuyển dụng bên ngoài doanh nghiệp

1.4 Quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

1.4.1Định danh công việc cần tuyển dụng .

1.4.2 Thông báo tuyển dụng.

1.4.3 Thu thập và xử lý hồ sơ .

pdf14 trang | Chia sẻ: lanphuong92 | Lượt xem: 658 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần sông Đà Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN THANH DINH TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN THANH DINH TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐỖ XUÂN TRƯỜNG XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2016 MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ......................... Error! Bookmark not defined. DANH SÁCH BẢNG ............................................... Error! Bookmark not defined. DANH SÁCH HÌNH ................................................. Error! Bookmark not defined. LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................ 6 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC............................................................................... 9 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu ....................................................................... 9 1.1.1 Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam ......................................................... 9 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nước ngoài ......................................................... 12 1.2Cơ sở lý luận về tuyển dụng nguồn nhân lực .. Error! Bookmark not defined. 1.2.1 Các khái niệm liên quan .......................... Error! Bookmark not defined. 1.2.2 Tầm quan trọng của tuyển dụng nguồn nhân lựcError! Bookmark not defined. 1.2.3 Mối quan hệ giữa tuyển dụng tuyển dụng nguồn nhân lực và các nội dung khác của quản trị tuyển dụng nguồn nhân lựcError! Bookmark not defined. 1.3. Các nguồn tuyển dụng tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.1 Nguồn tuyển dụng bên trong doanh nghiệpError! Bookmark not defined. 1.3.2 Nguồn tuyển dụng bên ngoài doanh nghiệpError! Bookmark not defined. 1.4 Quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệpError! Bookmark not defined. 1.4.1Định danh công việc cần tuyển dụng ....... Error! Bookmark not defined. 1.4.2 Thông báo tuyển dụng ............................. Error! Bookmark not defined. 1.4.3 Thu thập và xử lý hồ sơ ........................... Error! Bookmark not defined. 1.4.4 Tổ chức thi tuyển ..................................... Error! Bookmark not defined. 1.4.5 Đánh giá ứng cử viên .............................. Error! Bookmark not defined. 1.4.6 Ra quyết định tuyển dụng ........................ Error! Bookmark not defined. 1.4.7 Hội nhập nhân viên mới .......................... Error! Bookmark not defined. 1.5 Những nhân tố ảnh hƣởng tới quá trình tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ......................................................... Error! Bookmark not defined. 1.5.1 Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp .. Error! Bookmark not defined. 1.5.2 Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp ... Error! Bookmark not defined. TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 ............................................ Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined. 2.1 Thiết kế nghiên cứu ........................................ Error! Bookmark not defined. 2.1.1 Thiết kế nghiên cứu ................................. Error! Bookmark not defined. 2.1.2 Quy trình nghiên cứu ............................... Error! Bookmark not defined. 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu ................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin ............. Error! Bookmark not defined. 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin ................... Error! Bookmark not defined. TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 ............................................ Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI ..... Error! Bookmark not defined. 3.1 Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Sông Đà Hà NộiError! Bookmark not defined. 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công tyError! Bookmark not defined. 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội .................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công tycổ phần Sông Đà Hà Nội .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.4 Phân tích môi trường quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội ........................................................ Error! Bookmark not defined. 3.1.5 Tình hình về nguồn lực tại công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội ....... Error! Bookmark not defined. 3.2 Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội ................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.1Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội ............................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.2 Đánh giá chung công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội ...................................... Error! Bookmark not defined. TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 ............................................ Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI ........... Error! Bookmark not defined. 4.1 Phƣơng hƣớng và mục tiêu của công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội ........ Error! Bookmark not defined. 4.1.1 Phương hướng ......................................... Error! Bookmark not defined. 4.1.2 Kế hoạch tuyển dụng nguồn nhân lực của công ty trong thời gian tới .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 4.2 Các giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụngError! Bookmark not defined. 4.2.1 Các giải pháp .......................................... Error! Bookmark not defined. TIỂU KẾT CHƢƠNG 4 ............................................ Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ............................................................... Error! Bookmark not defined. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................. 12 PHỤ LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế là sự phân công lao động xã hội ngày càng sâu sắc trên phạm vi toàn thế giới, các nƣớc ngày càng phụ thuộc lẫn nhau và xuất hiện quá trình toàn cầu hóa. Trong bối cảnh đó Việt Nam cũng đang ngày càng phát triển trên con đƣờng hội nhập kinh tế quốc tế. Quá trình toàn cầu hóa đem đến cho các doanh nghiệp Việt Nam rất nhiều cơ hội nhƣng cũng đồng nghĩa với không ít thách thức.Nền kinh tế thị trƣờng đầy biến động, cạnh tranh ngày càng gay gắt khốc liệt nếu không biết làm mới mình thì không thể tồn tại.Để có thể đứng vững và phát triển trong hoàn cảnh đó các doanh nghiệp cần phải biết phát huy mọi nguồn lực của mình. Cùng với vốn, cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuậtthì nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất, quý giá nhất của mọi doanh nghiệp bởi vì con ngƣời làm chủ vốn vật chất và vốn tài chính. Các yếu tố vật chất nhƣ máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, tài chính sẽ trở nên vô dụng nếu không có bàn tay và trí tuệ của con ngƣời tác động vào. Thành công của doanh nghiệp không thể tách rời yếu tố con ngƣời. Trong vài năm trở lại đây thì thị trƣờng bất động sản đóng băng kéo theo đó là sự ảnh hƣởng rất lớn đến ngành xây dựng, công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội cũng là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nên cũng có những khó khăn chung của ngành xây dựng, trong tình hình đó thì mục tiêu hàng đầu của công ty là duy trì hoạt động và tiến tới phát triển bền vững. Để đạt đƣợc điều đó công ty đặt ra ƣu tiên hàng đầu là yếu tố con ngƣời, cụ thể công ty phải có những con ngƣời có đức có tài thì mới có thể xây dựng công ty phát triển bền vững đƣợc. Thực tế, trong thời gian vừa qua, Công ty CP Sông Đà Hà Nội đã có những tồn tại nhất định trong hoạt động tuyển dụng của mình, do đó dẫn đến tuyển dụng nguồn nhân lực làm việc không hiệu quả, không phù hợp với mô hình tổ chức và định hƣớng phát triển bền vững của công ty. Nhiều nhân viên có kiến thức và kinh nghiệm hạn hẹp không đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc, trong khi công ty đang thực hiện nhiều công trình mới ở nhiều hạng mục mới đƣợc thi công liên tục. Vì vậy, thực trạng công ty luôn đặt ra những đòi hỏi với công tác tuyển dụng để làm sao có thể tuyển dụng đƣợc đội ngũ nhân viên đáp ứng đƣợc nhu cầu công việc phù hợp với những mục tiêu mà công ty đề ra. Đứng trƣớc thực trạng đó, dƣới sự hƣớng dẫn của TS. Đỗ Xuân Trƣờng tôi đã quyết định chọn đề tài: “Tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội”. Câu hỏi nghiên cứu đặt ra trong luận văn là: - Thực trạng hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty CP Sông Đà Hà Nội là gì? - Các nhân tố tố ảnh hƣởng tới hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty CP Sông Đà Hà Nội là gì? - Giải pháp hoàn thiện hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty CP Sông Đà Hà Nội là gì? 2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích của luận văn: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội. Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tuyển dụng. - Phân tích thực trạng tuyển dụng tại Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội. - Đề xuất các giải pháp phù hợp để hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty CP Sông Đà Hà Nội. 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn: Đề tài nghiên cứu về lý luận và thực tiễn trong công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội, và tiến tới các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động tuyển dụng của Công ty. Phạm vi nghiên cứu: Về phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu, phân tích và đáh giá thực trạng hoạt động tuyển dụng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty CP Sông Đà Hà Nội. Về phạm vi thời gian: Đề tài sử dụng số liệu thống kế, báo cáo của công ty trong thời gian ba năm 2013, 2014 và 2015. Đề xuất một số giải pháp áp dụng nhằm hoàn thiện hoạt động tuyển dụng trong thời gian tới. 4 Những đóng góp của luận văn nghiên cứu. Về mặt lý thuyết: Luận văn đã hệ thống hoá đƣợc quy trình tuyển dụng, các yêu cầu trong quá trình tuyển dụng, các yếu tố cần cân nhắc khi tiến hành tuyển dụng....nói tóm lại, là các cơ sở lý luận về tuyển dụng. Về mặt thực tiễn: Làm rõ những hạn chế trong việc tuyển dụng tại Công ty CP Sông Đà Hà Nội rồi từ đó đƣa ra một số giải pháp tuyển dụng nhằm cải thiện hoạt động tuyển dụng của công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội nói riêng. 5 Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu , kết luận , các phụ lục , bảng biểu , luân ̣văn đƣợc trình bày trong 04chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về tuyển dụng nguồn nhân lực Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội. Chƣơng 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam Ở Việt Nam có rất nhiều tài liệu nghiên cứu về nguồn nhân lực, quản trị nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực. Trong bối cảnh nền kinh tế nƣớcta đang chuyển mình và hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, tầm quan trọng của yếu tố con ngƣời đối với sự phát triển của nền kinh tế nói chung và đối với Doanh nghiệp nói riêng ngày càng bộc lộ rõ. Nhìn chung các tài liệu hầu nhƣ bắt kịp với các xu thế quản trị trên thế giới cũng nhƣ tìm ra các phƣơng pháp thích hợp áp dụng cho Việt Nam. Có thể kể đến một số tài liệu nhƣ: Tác giả Nguyễn Thanh Êm (2014) trong luận văn, “Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp”, tại trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân . Tác giả đã chỉ ra rằng Công ty cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp hoạt động trong một lĩnh vực nhạy cảm với sự biến động của cơ chế thị trƣờng. Đặc biệt trong giai đoạn nghiên cứu hoạt động cung cấp nhiên liệu có rất nhiều thuận lợi nhƣng cũng gặp không ít khó khăn, là một thành viên trong hệ thống kinh doanh nhiên liệu, Công ty cổ phần Thƣơng mại dầu khí Đồng Tháp và Công ty cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp nói riêng cũng không tránh khỏi những khó khăn chung của ngành cũng nhƣ của đất nƣớc , ảnh hƣởng tới kết quả thực hiện công tác tuyển dụng tại doanh nghiệp. Xác định tầm quan trọng của công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực trong hoạt động quản trị tuyển dụng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp, tác giả đã tập trung phân tích thực trạng tình hình tuyển dụng và đào tạo tuyển dụng nguồn nhân lực của Công ty , các hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế đó, trong đó nổi bật là sự yếu kém của đội ngũ tuyển dụng và sự quan tâm, giám sát thiếu chặt chẽ của các cấp lãnh đạo . Từ đó, tác giả đã kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhƣ tập trung nâng cao chất lƣợng của đội ngũ tuyển dụng, quản lý tuyển dụng bằng tin học, xây dựng bản đánh giá nhân viên mới và chính sách đào tạo tuyển dụng nguồn nhân lực từ nguồn cho doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lƣợng cao của doanh nghiệp trong xu thế cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trƣờng lao động. Tác giả Vũ Thị Bích Liên với luận văn “Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực ở công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội” tập trung vào nghiên cứu thực trạng công tác tuyển dụng , chỉ rõ các mặt hạn chế còn tồn tại và đƣa ra các giải pháp tập trung vào việc hoàn thiện quy trình tuyển dụng của công ty, tuy nhiên lại chƣa có những kiến nghị và đề xuất cụ thể với các cấp lãnh đạo tại công ty. Tác giả Nguyễn Kim Truy (2013) với luận văn “Hoàn thiện công tác tuyển dụng và biên chế nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần sách giáo dục tại TP Hà Nội” tập trung vào nghiên cứu các nguồn tuyển dụng , quy trình tuyển dụng và biên chế nguồn nhân lực vào các vị trí phù hợp nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất trong công tác quản trị nguồn nhân lực , luận văn cũng đƣa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện tốt hơn các bƣớc tuyển dụng nguồn nhân lực. Ngoài ra tác giả cũng thống kê một số luận văn thạc sỹ khác có đề cập đến công tác tuyển dụng . Cụ thể nhƣ của tác giả Dƣơng Thất Đúng (2008), “Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty truyền tải điện 4”, Trƣờng ĐH Kinh tế TP. HCM. Tác giả Mai Phƣợng (2008), “Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH cửa sổ nhựa châu Âu Euro Window”, Trƣờng ĐH Kinh tế quốc dân. Bên cạnh đó, trong những năm gần qua có nhiều bài viết liên quan đến vấn đề nguồn nhân lực đƣợc đăng trên các tạp chí khoa học. Cụ thể: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại Học Đà Nẵng - Số 5(40), 2010 có bài viết “Một số vấn đề về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực” của PGS. TS. Võ Xuân Tiến, Đại học Đà Nẵng. Bài viết đã phân tích nhiều yếu tố nhằm làm sáng tỏ tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đối với tổ chức, là một trong các biện pháp hữu hiệu nhất nhằm duy trì và phát triển nguồn lực quí giá nhất đối với tổ chức, là yếu tố quyết định sự thành bại của tổ chức trong tƣơng lai, đó là nguồn nhân lực. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại Học Đà Nẵng - Số 15+16/2006 có bài viết “Các nhân tố tác động tới khuynh hƣớng thay đổi nguồn nhân lực” của tác giả Đoàn Gia Dũng, Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Bài viết mô tả các thay đổi cần thiết trong lực lƣợng lao động của mỗi quốc gia do thách thức của xu thế toàn cầu hóa mang lại , thông qua bài viết giúp cho các n hà hoạch định chính sách, các doanh nhân thấy đƣợc và định hƣớng sự phát triển nguồn nhân lực của mình và từ đó đáp ứng các cơ hội và thách thức do hội nhập quốc tế mang lại . Bài viết “Đa dạng phƣơng thức tuyển dụng” của tác giả Hồng Nhung, đăng tháng 9/2014, trên trang điện tử báo Ngƣời Lao động ( Xu hƣớng tuyển dụng , cách thức sử dụng và phát triển , phƣơng pháp tiếp cận ứng viên là những vấn đề đƣợc nhiều nhà tuyển dụng quan tâm hàng đầu . Các kênh tiếp cận ứng viên ở nƣớc ta không khác nhiều so với thế giới (mạng xã hội, trung tâm giới thiệu việc làm , trƣờng học , địa phƣơng ), tuy nhiên việc ứng dụng linh hoạt cách kênh tiếp cận này với từng doanh nghiệp lại không phải là chuyện dễ dàng. Tác giả đã đi sâu vào việc tận d ụng nhiều kênh tuyển dụng và chú trọng vào các ứng viên có tiềm năng . Theo đó, việc tận dụng nhiều kênh tuyển dụng cần căn cứ vào tính chất công việc của vị trí tuyển dụng để áp dụng những kênh tuyển dụng phù hợp. Bên cạnh đó , trong quá trình tuyển dụng , nhà tuyển dụng nên từ bỏ thói quen tuyển dụng tuyển dụng nguồn nhân lực đúng ngành nghề yêu cầu , thay vào đó tìm kiếm các ứng viên có tiềm năng, phù hợp với công việc. Đây là góc nhìn mới để các doanh nghiệp tham khảo,ứng dụng cho công tác tuyển dụng tuyển dụng nguồn nhân lực tại đơn vị mình. Bài viết “Một số điểm hạn chế trong vấn đề tuyển dụng của các công ty” của tác giả ThS . Nguyễn Đặng Tuấn Minh, Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, trích từ Kỷ yếu Ngày Tuyển dụng nguồn nhân lực Việt Năm năm 2011. Vấn đề “công cụ trực tuyến trong tuyển dụng và xây dựng thƣơng hiệu trong tuyển dụng” đang trở thành một trong những cụm từ đƣợc ngƣời ta nhắc đến nhiều nhất hiện nay và là một xu hƣớng tất yếu trong tìm kiếm , phát triển nguồn nhân lực cho sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp . Tuy nhiên, theo tác giả bài viết , vẫn nổi lên một số điểm hạn chế tuyển dụng của các công ty . Nếu nhìn vào thực tế hoạt động xây dựng thƣơng hiệu trong tuyển dụng sử dụng các phƣơng tiện truyền thông trực tuyến của doanh nghiệp Việt Nam , tác giả bài viết cho rằng có thể thấy nổi lên 4 điểm bất cập là thiếu thong tin , thiếu tính tƣơng tác , thiếu sự sáng tạo và thiếu tập trung vào ứng viên . Tác giả đã phân tích những điểm bất cập này một cách chi tiết , đề xuất một số giải pháp và xây dựng mô hình nhằm khai thác mạnh mẽ nhất những công cụ truyền thông trực tuyến , đó là xây dựng kênh thông tin về doanh nghiệp chứa đựng các thông tin doanh nghiệp một cách sáng tạo , thể hiện nét văn hoá đặc trƣng của doanh nghiệp nhƣng phải tích hợp khả năng tƣơng tác giữa doanh nghiệp với các ứng viên. 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nước ngoài Thực tế đã có rất nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới về hoạt động đào tạo nguồn nhân lực dƣới nhiều góc độ và phạm vi khác nhau . Tuy nhiên các nghiên cứu này cho ta thấy đƣợc tầm quan trọng của hoạt động đào tạo nguồn nhân lực nhƣng không thể áp dụng máy móc những kinh nghiệm của họ vào Việt Nam vì mỗi nƣớc có những tiêu chuẩn và yêu cầu riêng , cũng nhƣ hoàn cảnh khác nhau. Dƣới đây là một số nghiên cứu liên quan đến vấn đề này: Tác giả Muhammad Imran (2015), trong nghiên cứu “tác động của việc đào tạo và phát triển đối với việc hoàn thành công việc của nhân viên tại các ngân hàng ở Pakistan”đƣợc tiến hành với 150 nhân viên ngân hàng, trong đó có 104 nhân viên có câu trả lời hoàn thiện và gửi lại cho tác giả đúng hạn. Theo đó, tác giả tập trung vào ba mục đích chính của nghiên cứu, thứ nhất là xu hƣớng và chƣơng trình đào tạo phát triển hiện nay tại các ngân hàng ở Pakistan, thứ hail à đánh giá mối liên quan giữa việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực với hiệu quả làm việc của họ và cuối cùng là đề xuất giải pháp đầu tƣ vào việc đào tạo và phát triển cho nhân viên ngân hàng tại Pakistan. Nghiên cứu của tác giả cũng đã chứng minh đƣợc mối quan DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng việt 1. Công ty tƣ vấn Towers Watson, 2014. Nghiên cứu lực lượng lao động toàn cầu 2014. Website của Công ty Towers Watson. 2. Đoàn Gia Dũng, 2006. Các nhân tố tác động tới khuynh hƣớng thay đổi nguồn nhân lực. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 15+16. Đà Nẵng: Đại học Đà Nẵng. 3. Dƣơng Thất Đúng, 2008. Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty truyền tải điện 4. Luận văn thạc sĩ. Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh. 4. Nguyễn Thanh Êm, 2014. Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp. Hà Nội: Đại học Kinh tế quốc dân. 5. Vũ Thị Bích Liên, 2012. Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực ở công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội. Luận văn thạc sĩ. Viện đại học Mở Hà Nội. 6. Nguyễn Đặng Tuấn Minh, 2011. Một số điểm hạn chế trong vấn đề tuyển dụng của các công ty. Đại học Quốc Gia Hà Nội. 7. Hồng Nhung, 2014. Đa dạng phương thức tuyển dụng. Báo ngƣời Lao động. Hà Nội. 8. Mai Phƣợng, 2008. Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH cửa sổ nhựa châu Âu Euro Window. Luận văn thạc sĩ. Đại học Kinh tế Quốc dân. 9. Võ Xuân Tiến, 2010. Một số vấn đề về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 540, trang 26-29. 10. Nguyễn Kim Truy, 2013. Hoàn thiện công tác tuyển dụng và biên chế nhân lực của Công ty Cổ phần sách giáo dục. Hà Nội: Nxb Thống kê. Tài liệu tham khảo tiếng anh 11. Muhammad Imran, 2015. Impact of training and development on employees’ performance in banks of Pakistan. Department of Management Sciences, the Islamia University of Bahawalpur, Pakistan. 12. Ivancevich J. And Hoon L., 2002. Human Resource Management in Asia. McGraw – Hill.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf00050007773_392_2006195.pdf
Tài liệu liên quan