Vẽ autocad 3D

 Cách thực hiện:

Specify apex point of pyramid or [Ridge/Top]: t

(nhập R “ridge” nếu đỉnh là một cạnh,

nhập T “top” nếu đỉnh là một tam giác tứ giác.

Specify first corner point for top of pyramid: <Ortho off>

(xác định điểm thứ nhất của mặt phẳng đỉnh)

Specify second corner point for top of pyramid:

(xác định điểm thứ hai của mặt phẳng đỉnh)

Specify third corner point for top of pyramid:

(xác định điểm thứ 3 của mặt phẳng đỉnh)

Specify fourth corner point for top of pyramid:

(xác định điểm thứ tư để xác định mặt phẳng đỉnh

pdf16 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1651 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vẽ autocad 3D, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1CAÙC MOÂ HÌNH 3D 1. Moâ hình 2D ½. Ñöôïc taïo ra baèng caùch keùo daøi caùc ñoái töôïng 2D theo truïc Z 2. Moâ hình khung daây Moâ Hình Khung Daây 12 Line CAÙC MOÂ HÌNH 3D 3. Moâ hình maët cong 4. Moâ hình moâ hình solid THIEÁT LAÄP HÖÔÙNGQUAN SAT TREÂN MOÂ HÌNH 3D Böôùc 1: Chyeån sang moâ hình 3D CAÙCH THÖÏC HIEÄN THIEÁT LAÄP HÖÔÙNG QUAN SAT TREÂN MOÂ HÌNH 3D Chuùng ta cuõng coù theå chuyeån sang moâ hình 3d töø thanh coâng cuï view 6 maët chieáu cô baûn 4 goùc nhìn cô baûn 3d 2THIEÁT LAÄP HÖÔNG QUAN SAT TREÂN MOÂ HÌNH 3D Böôùc 2: Taïo moâi tröôøng laøm vieäc coù ñaày ñuû caùc truïc THIEÁT LAÄP HÖÔÙNG QUAN SAT TREÂN MOÂ HÌNH 3D Giao dieän cuûa maøn hình nhö sau HEÄ TRUÏC TOÏA ÑOÄ TRONG 3D Ñieàu Khieån Söï Hieån Thò Cuûa Bieåu Töôïng Toïa Ñoä Leänh UCSICON Command: ucsicon Enter an option [ON/OFF/All/Noorigin/ORigin/Properties] : ON/OFF. Môû taét bieåu töôïng ALL. Theå hieän toïa ñoä treân moïi khung nhìn Noorigin. Chæ xuaát hieän ôû goùc traùi Origin. Luoân luoân di chyeån theo goác toïa ñoä Properties. Vaøo caùc ñaëc tính caøi ñaët HEÄ TRUÏC TOÏA ÑOÄ TRONG 3D Ñieàu Khieån Söï Hieån Thò Cuûa Bieåu Töôïng Toïa Ñoä Leänh UCSICON Khi choïn vaøo thuoäc tính P Chæ hieån thò 2D Hieån thò 3D 3HEÄ TRUÏC TOÏA ÑOÄ TRONG 3D Ñieàu Khieån Söï Hieån Thò Cuûa Bieåu Töôïng Toïa Ñoä Leänh UCSICON Baïn cuõng coù theå goïi leänh UCSICON töø HEÄ TRUÏC TOÏA ÑOÄ TRONG 3D Taïo heä truïc taïo ñoä môùi: Leänh UCS UCSUCSTools\New UCS Nhaäp leänh ToolbarsMenu bar Command: ucs [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World] : Leänh UCS New Taïo môùi heä trucï toïa ñoä baèng 1 trong 6 caùch sau ñaây Taïo heä truïc toïa ñoä môùi baèng caùch thay ñoåi goác toïa ñoä, phöông, chieàu caùc truïc x, y, z khoâng ñoåi Toïa ñoä cuõ Toïa ñoä môùi Specify origin of new UCS : Leänh UCS Zaxis. Xaùc ñònh goác cuûa heä truïc toïa ñoä vaø phöông cuûa truïc Z 1. XAÙC ÑÒNH ÑIEÅM GOÁC 2. XAÙC ÑÒNH TRUÏC Z 4Leänh UCS 3POINT. Taïo heä truïc toïa ñoä môùi qua 3 ñieåm, Khi chuùng ta choïn 3p 1. XAÙC ÑÒNH ÑIEÅM GOÁC 2. XAÙC ÑÒNH TRUÏC X 3. XAÙC ÑÒNH TRUÏC Y Leänh UCS X/Y/Z. Quay heä truïc toïa ñoä X, Y, Z hieän haønh. Heä truïc toïa môùi xoay theo truïc x 90 ñoä Heä truïc toïa ñoä cuõ Leänh UCS MOVE : Di chuyeån heä toïa ñoä sang vò trí môùi ORTHOGRAPHIC: Chæ ñònh moät trong sau maët chieáu PREV: Trôû veà toïa ñoä tröôùc ñoù RESTORE: Goïi teân heä toïa ñoä ñaõ löu Enter name of UCS to restore or [?]: Nhaäp teân heä toïa ñoä caàn goïi SAVE: Löu moät heä toïa ñoä Enter name to save current UCS or [?]: Nhaäp teân caàn löu. DEL: Xoùa moät heä toïa ñoä ñaõ coù Leänh UCS Ví duï: khi trong baûn veõ 3D ta caàn ghi chöõ vaøo baûn veõ chuùng ta neân ñaët teân cho heä truïc toïa ñoä ñoù 5Xeùn CAÙC CAÏNH MOÂ HÌNH BAÈNG LEÄNH TRIM Duøng leänh TRIM ñeå xeùn caùc caïnh vaø phaûi choïn tuøy choïn laø Poject Ñoái töôïng chöa trim Ñoái töôïng sau khi trim BAØI TAÄP AÙP DUÏNG Anh chò haõy veõ hình sau BAØI TAÄP AÙP DUÏNG Böôùc 1: Anh, chò haõy duøng leänh Line ñeå veõ hình Böôùc 2: thöïc hieän ghi toïa ñoä caùc maët Maët ñaùy. BAØI TAÄP AÙP DUÏNG Böôùc 2: thöïc hieän ghi toïa ñoä caùc maët Maët ñöùng. Maët treân. 6BAØI TAÄP AÙP DUÏNG Maët ñöùng coøn laïi. TAÏO CAÙC MAËT 2D 1/2 Chuùng ta taïo caùc maët phaúng 2d ½ baèng caùc hình 2d ñaõ coù TAÏO CAÙC MAËT 2D 1/2 Caùch thöïc hieän Töø caùc hình 2d ñaõ veõ chuùng ta goïi leänh “_Ch” taïi doøng Command. ommand: -ch CHANGE Select objects: Specify opposite corner: 1 found Choïn Ñoái Töôïng Specify change point or [Properties]: p Löïa Choïn P Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: t Löïa Choïn Naâng Ñoä Daøy Ñoái Töôïng Specify new thickness : 50 Chieàu Cao Ñoái Töôïng Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: TAÏO CAÙC MAËT 2D 1/2 Chuùng ta coù theå ñònh tröôùc ñoä daøy tröôùc khi veõ 2d Caùch thöïc hieän 7Baøi taäp aùp duïng CAÙC LEÄNH TAÏO TAÏÏÏÏO CAÙÙÙÙC MAËËËËT CONG CÔ SÔÛÛÛÛ Wedge Cone Dish Tours DomespherePyramid Box Thanh coâng cuï 3d suface CAÙC LEÄNH TAÏO TAÏÏÏÏO CAÙÙÙÙC MAËËËËT CONG CÔ SÔÛÛÛÛ Maët hoäp chöõ nhaät Box (hoaëc duøng leänh Ai – Box). CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙÙÙÙC MAËËËËT CONG CÔ SÔÛÛÛÛ Caùch thöïc hieän: Command: 3d Enter an option[Box/Cone/DIsh/Dome/Mesh/Pyramid /Sphere/Torus/Wedge]: B Specify corner point of box: Xaùc ñònh goùc döôùi Specify length of box: Chieàu daøi X Specify width of box or [Cube]:Chieàu roäng Y hoaëc nhaäp C Specify height of box: 30 (chieàu cao Z) 8CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙÙÙÙC MAËËËËT CONG CÔ SÔÛÛÛÛ Maët hình neâm. Wedge( leänh Ai – Wedge) CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙÙÙÙC MAËËËËT CONG CÔ SÔÛÛÛÛ Caùch thöïc hieän: Command: 3d Enter an option [Box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere /Torus/Wedge]: w Specify corner point of wedge: (toaï ñoä goác cuûa hình neâm) Specify length of wedge: 100 (chieàu daøi truïc X) Specify width of wedge: 80 (chieàu roäng truïc Y) Specify height of wedge: 50 (chieàu cao Z) Specify rotation angle of wedge about the Z axis: CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙÙÙÙC MAËËËËT CONG CÔ SÔÛÛÛÛ Hình ña dieän Pyramid (hoaëcduøng leänh Ai – Pyramid) Veõ ña dieän vôùi söï löïa choïn TVeõ ña dieän vôùi söï löïa choïn B CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙÙÙÙC MAËËËËT CONG CÔ SÔÛÛÛÛ Command: 3d Enter an option [Box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere/Torus/Wedge]: p Specify first corner point for base of pyramid: (ñieåm thöù nhaát cuûa ñaùy) Specify second corner point for base of pyramid: 60 (ñieåm thöù hai cuûa ñaùy) Specify third corner point for base of pyramid: 60 (ñieåm thöù 3 cuûa ñaùy) Specify fourth corner point for base of pyramid or [Tetrahedron]: (xaùcñònh ñieåm thöù tö ñeå xaùc ñònh maët phaúng cuûa ñaùy) Caùch thöïc hieän: 9CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙÙÙÙC MAËËËËT CONG CÔ SÔÛÛÛÛ Caùch thöïc hieän: Specify apex point of pyramid or [Ridge/Top]: t (nhaäp R “ridge” neáu ñænh laø moät caïnh, nhaäp T “top” neáu ñænh laø moät tam giaùc töù giaùc. Specify first corner point for top of pyramid: (xaùc ñònh ñieåm thöù nhaát cuûa maët phaúng ñænh) Specify second corner point for top of pyramid: (xaùc ñònh ñieåm thöù hai cuûa maët phaúng ñænh) Specify third corner point for top of pyramid: (xaùc ñònh ñieåm thöù 3 cuûa maët phaúng ñænh) Specify fourth corner point for top of pyramid: (xaùc ñònh ñieåm thöù tö ñeå xaùc ñònh maët phaúng ñænh CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙÙÙÙC MAËËËËT CONG CÔ SÔÛÛÛÛ Maët nöûa caàu döôùi vaø treân. Dish Dome (hoaëc Ai – dish Hoaëc Dome) Dome Dish CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙÙÙÙC MAËËËËT CONG CÔ SÔÛÛÛÛ Caùch thöïc hieän: Command: 3d [Box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere/Torus/Wedge]: s Specify center point of sphere: Specify radius of sphere or [Diameter]: (nhaäp baùn kính) Enter number of longitudinal segments for surface of sphere : (nhaäp soá ñöôøng kinh tuyeán) Enter number of latitudinal segments for surface of sphere : (nhaäp soá ñöôøng vó tuyeán) CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙÙÙÙC MAËËËËT CONG CÔ SÔÛÛÛÛ Maët caàu Sphere (Ai – Sphere) Maët caàu 10 CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙÙÙÙC MAËËËËT CONG CÔ SÔÛÛÛÛ Command: 3d [Box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere/Torus/Wedge]: s Specify center point of sphere: choïn taâm hình Specify radius of sphere or [Diameter]: ñöôøng kính Enter number of longitudinal segments for surface of sphere : (nhaäp soá ñöôøng kinh tuyeán) Enter number of latitudinal segments for surface of sphere : (nhaäp soá ñöôøng vó tuyeán) Caùch thöïc hieän: CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙÙÙÙC MAËËËËT CONG CÔ SÔÛÛÛÛ Taïo maët Torus (Ai – Torus) Maët xuyeán CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙÙÙÙC MAËËËËT CONG CÔ SÔÛÛÛÛ Caùch thöïc hieän: Command: 3D Enter an option [Box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere/Torus/Wedge]: T Specify center point of torus: Specify radius of torus or [Diameter]: (nhaäp ñöôøng kính voøng xuyeán ngoaøi) Specify radius of tube or [Diameter]: (nhaäp ñöôøng kính cuûa oáng) Enter number of segments around tube circumference : (soá caùc phaân ñoaïn treân maët oáng) Enter number of segments around torus circumference : (soá caùc phaân ñoaïn theo chu vi maët oáng) CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙÙÙÙC MAËËËËT CONG CÔ SÔÛÛÛÛ Maët noùn Cone (Ai – cone) Maët noùn Maët truï Maët noùn cuït 11 CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙÙÙÙC MAËËËËT CONG CÔ SÔÛÛÛÛ Caùch thöïc hieän: Command: 3d Enter an option [Box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere/Torus/Wedge]: c Specify center point for base of cone: (taâm cuûa voøng ñaùy maët noùn) Specify radius for base of cone or [Diameter]: ( baùn kình voøng ñaùy) Specify radius for top of cone or [Diameter] : (baùn kính voøng ñænh) Specify height of cone: (chieàu cao) Enter number of segments for surface of cone : (nhaäp soá ñöôøng sinh) CAÙC LEÄNH MAËËËËT LÖÔÙÙÙÙI ÑA GIAÙÙÙÙC Taïo maët cong Leänh Edgesurf. Tröôùc khi edgesurf Edgesurf vôùi Surftab1 10 Surftab 2 15 Edgesurf vôùi Surftab1 15 Surftab 2 30 CAÙC LEÄNH MAËËËËT LÖÔÙÙÙÙI ÑA GIAÙÙÙÙC Caùch thöïc hieän Command: surftab1 Enter new value for SURFTAB1 : Command: surftab2 Enter new value for SURFTAB2 : 30 Ñeå taïo ñöôïc caùc maët löôùi daøy hay moûng chuùng ta phaûi ñònh daïng bieán laøm taèng CAÙC LEÄNH MAËËËËT LÖÔÙÙÙÙI ÑA GIAÙÙÙÙC Taïo maët phaúng troøn Xoay. Leänh Revsurf 12 CAÙC LEÄNH MAËËËËT LÖÔÙÙÙÙI ÑA GIAÙÙÙÙC Caùch thöïc hieän Command: Revsurf Current wire frame density: SURFTAB1=20 SURFTAB2=20 Select object to revolve: (choïn bieân daïng xoay) Select object that defines the axis of revolution: (choïn truïc xoay) Specify start angle : (vò trí baét ñaàu maët noùn xoay) Specify included angle (+=ccw, -=cw) : (goùc quay xung quanh truïc xoay) CAÙC LEÄNH MAËËËËT LÖÔÙÙÙÙI ÑA GIAÙÙÙÙC Caùch thöïc hieän CAÙC LEÄNH MAËËËËT LÖÔÙÙÙÙI ÑA GIAÙÙÙÙC Taïo maët keû Leänh Rulesurf. CAÙC LEÄNH MAËËËËT LÖÔÙÙÙÙI ÑA GIAÙÙÙÙC Caùch thöïc hieän Command: RULESURF Current wire frame density: SURFTAB1=15 Select first defining curve: (choïn ñöôøng bieân 1) Select second defining curve: (choïn ñöôøng bieân 2) 13 CAÙC LEÄNH MAËËËËT LÖÔÙÙÙÙI ÑA GIAÙÙÙÙC Taïo maët truï. Leänh Tabsurf CAÙC LEÄNH MAËËËËT LÖÔÙÙÙÙI ÑA GIAÙÙÙÙC Caùch thöïc hieän Command: TABSURF Current wire frame density: SURFTAB1=25 Select object for path curve: (choïn ñöôøng chuaån ñònh daïng maët truï) Select object for direction vector: (choïn vectô ñònh höôùng) Baøi taäp aùp duïng Baøi taäp aùp duïng Caùch thöïc hieän ? Böôùc 1 taïo bieân daïng Chuùng ta ñöùng treân maët phaúng 3d sau ñoù quay heä truïc toïa ñoä theo truïc x moät goùc 90 ñoä ñeå veõ bieân daïng. 14 Baøi taäp aùp duïng Böôùc 2. taïo bieân daïng caùc bieân daïng treân thaønh caùc ñöôøng pline kín Leänh Pedit Command Pe Select polyline or [Multiple]: Choïn 1 ñoái töôïng Do you want to turn it into one? Y Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltypegen/Undo]: Löïa choïn j Specify opposite corner: Löïa choïn toaøn boä Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltypegen/Undo]: Baøi taäp aùp duïng Bieän daïng kín Baøi taäp aùp duïng Böôùc 3 taïo bieân daïng quay vôùi doä daøy width = 5 Veõ bieân daïng quay sau ñoù pedit laïi vaø ñoàng thôøi ñònh chieàu roäng width = 5 Ta coù bieân baïng nhö sau Baøi taäp aùp duïng Böôùc 4 taïo bieân daïng quay vôùi ñoä roäng width = 5 Ñeå taïo chieàu daøy theo truïc z ta duøng leänh –CH ñeå thay ñoåi vaø löïa choïn thuoäc tính Thickness sau ñoù dich chuyeån vaøo giöõa 15 Baøi taäp aùp duïng Böôùc 5 taïo bieân daïng ngoaøi cuûa ly duøng leänh Revolved suface Ñònh daïng Surftab1 40, Surftab2 = 45 Baøi taäp aùp duïng Böôùc 6 taïo nöôùc trong ly Note: ñeå taïo mieàn kín cho ñoái töông 2d chuùng ta coøn theå duøng leänh Bo hoaëc Region Caùch thöïc hieän: Leänh Bo Command Bo  Xuaát hieän hoäp thoaïi Choïn pick point Choïn mieàn caàn taïo kín CAÙC LEÄNH TAÏO KÍN MIEÀN 2D Choïn pick point Pick vaøo vuøng naøy CAÙC LEÄNH TAÏO KÍN MIEÀN 2D 16 CAÙC LEÄNH TAÏO KÍN MIEÀN 2D Caùch thöïc hieän: Leänh Region Command: region Select objects: Choïn toaøn boä caùc ñoái töôïng muoán taïo mieàn kín Specify opposite corner: 4 found Caùc ñoái töôïng ñaõ choïn Khung ñöôïc choïn seõ taïo mieàn kín Baøi taäp 1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfVeautocad3Dphan1.pdf
 • pdfVeautocad3Dphan3.pdf
 • pdfVeautocad3Dphan5.pdf