20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan

1. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

 A. Stiren. B. Toluen. C. Propen. D. Isopren.

2. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là:

 A. Glyxin. B. Axit terephtalic. C. Axit axetic. D. Etylen glycol.

3. Trong các nhận xét dưới đây nhận xét nào không đúng?

 A. Các polime không bay hơi.

 B. Đa số polime khó hòa tan trong các dung môi thông thường.

 C. Các polime không có nhiệt nóng chảy xác định.

 D. Các polime đều bền vững dưới tác dụng của axit

 

doc3 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 01/02/2016 | Lượt xem: 2546 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 1. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là: A. Stiren. B. Toluen. C. Propen. D. Isopren. 2. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là: A. Glyxin. B. Axit terephtalic. C. Axit axetic. D. Etylen glycol. 3. Trong các nhận xét dưới đây nhận xét nào không đúng? A. Các polime không bay hơi. B. Đa số polime khó hòa tan trong các dung môi thông thường. C. Các polime không có nhiệt nóng chảy xác định. D. Các polime đều bền vững dưới tác dụng của axit. 4. Polime có tên là: A. Poli(metyl acrylat). B. Poli(vinyl axetat). C. Poli(metyl metacrylat). D. Poli acrilonitrin. 5. Poli (ure-fomanđehit) có công thức cấu tạo là: 6. Sản phẩm trùng hợp propen CH3-CH=CH2 là: 7. Trong các hợp chất sau đây, chất nào khi được thủy phân hoàn toàn sẽ tạo ra alanin? 8. Có thể điều chế poli(vinyl ancol) bằng cách A. Trùng hợp ancol vinylic CH2=CH-OH. B. Trùng ngưng etylen glicon CH2OH-CH2OH. C. Xà phòng hóa poli(vinyl axetat) D. Dùng một trong ba cách trên. 9. Tơ nilon-6,6 thuộc loại: A. Tơ nhân tạo. B. Tơ bán tổng hợp C. Tơ thiên nhiên D. Tơ tổng hợp. 10. Tơ visco không thuộc loại: A. Tơ hóa học B. Tơ tổng hợp. C. Tơ bán tổng hợp D. Tơ nhân tạo. 11. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng? A. Một số chất dẻo là polime nguyên chất. B. Đa số chất dẻo, ngoài thành phần cô bản là polime còn có các thành phần khác. C. Một số vật liệu composite chỉ là polime. D. Vật liệu composite chứa polime và các thành phần khác. 12. Cao su ống (hay cao su thô) là: A. Cao su thiên nhiên. B. Cao su chưa lưu hóa. C. Cao su tổng hợp. D. Cao su lưu hóa. 13. Khi clo hóa PVC, tính trung bình cứ k mắc xích trong mạch PVC phản ứng với một phân tử clo. Sau khi clo hóa, thu được một polime chứa 63,96% clo (về khối lượng). Giá trị của k là: A. 3 B. 6 C. 5 D. 4 14. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là: A. Poli(ure-fomanđehit). B. Teflon. C. Poli(etylen terephtalat). D. Poli(phenol-fomanđehit). 15. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là: A. Poli(metyl metacrylat). B. Poliacrilonitrin. C. Polistiren. D. Polipeptit. 16. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su buna-S là : A. CH2=CH-CH=CH2, C6H5-CH=CH2 B. CH2=C(CH3)-CH=CH2,C6H5-CH=CH2 C. CH2=CH-CH=CH2, S D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 17. Trong các loại tơ dưới đây, chất nào là tơ nhân tạo? A. Tơ visco. C. Tơ capron. C. Nilon-6,6. D. Tơ tằm. 18. Teflon là tên của một polime được dùng làm A. tơ tổng hợp. B. chất dẻo. C. cao su tổng hợp. D. keo dán. 19. Hợp chất có công thức cấu tạo có tên là: A. Tơ enang. B. Tơ capron. C. Nilon-6,6. D. Tơ dacron. 20. Hợp chất có công thức cấu tạo có tên là: A. Tơ enang. B. Tơ capron. C. Nilon-6,6. D. Tơ dacron.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTRAC NGHIEM POLIME.doc
Tài liệu liên quan