Bài giảng Làm tròn số

• 1/TRƯỜNG HỢP 1 : Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.

Ví dụ : a/ Làm tròn số 86,149 đến chữ số thập phân thứ nhất.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 3221 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Làm tròn số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Caâu 1 : Phaùt bieåu keát luaän veà quan heä giöõa soá höõu tæ vaø soá thaäp phaân? KIEÅM TRA BAØI CUÕ Caâu 2: Haõy tính ñieåm trung bình caû naêm (TBCN) moân toaùn cuûa baïn Höông bieát ñieåm trung bình hoïc kyø I(TBHKI) cuûa baïn laø 8,7(heä soá 1), ñieåm trung bình hoïc kyø II (TBHKII) cuûa baïn laø 9,4 (heä soá 2) Maët traêng caùch traùi ñaát khoaûng 400.000km2. Troïng löôïng naõo cuûa ngöôøi lôùn trung bình laø 1400g. TPHCM hieän coù gaàn 47000 hoïc sinh nhaø treû hoïc baùn truù vaø hôn 177000 hoïc sinh maãu giaùo hoïc baùn truù… I/ VÍ DUÏ : 1/ VÍ DUÏ 1 : Laøm troøn caùc soá thaäp phaân 4,3 vaø 4,9 ñeán haøng ñôn vò: KÍ HIEÄU : “” ñoïc laø “ gaàn baèng” hoaëc “xaáp xæ” Ñeå laøm troøn moät soá thaäp phaân ñeán haøng ñôn vò, ta laáy soá nguyeân gaàn vôùi soá ñoù nhaát. Ñeå laøm troøn moät soá thaäp phaân ñeán haøng ñôn vò, ta laøm nhö theá naøo? ?1 Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ vuoâng sau khi ñaõ laøm troøn soá ñeán haøng ñôn vò: 5 6 5 4 72400 VÍ DUÏ 2 : Laøm troøn soá 72900 vaø 72300 ñeán haøng nghìn (noùi goïn laø laøm troøn nghìn) (troøn nghìn) (troøn nghìn) VÍ DUÏ 3 : Laøm troøn soá 0,8134 vaø 0,8137 ñeán haøng phaàn nghìn ( coøn noùi laø laøm troøn soá 0,8134 ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù ba) (laøm troøn ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù ba) 0,8137 (laøm troøn ñeán haøng ñôn vò) (laøm troøn ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù ba) (troøn nghìn) II/ QUY ÖÔÙC LAØM TROØN SOÁ : 1/TRÖÔØNG HÔÏP 1 : Neáu chöõ soá ñaàu tieân trong caùc chöõ soá bò boû ñi nhoû hôn 5 thì ta giöõ nguyeân boä phaän coøn laïi. Trong tröôøng hôïp soá nguyeân thì ta thay caùc chöõ soá bò boû ñi baèng caùc chöõ soá 0. Ví duï : a/ Laøm troøn soá 86,149 ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù nhaát. 86,1 49 86,1 (laøm troøn ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù nhaát) Ví duï : b/ Laøm troøn soá 15,2731 ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù ba. 15,2731 15,273 (laøm troøn ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù ba) 1/TRÖÔØNG HÔÏP 1 : Neáu chöõ soá ñaàu tieân trong caùc chöõ soá bò boû ñi nhoû hôn 5 thì ta giöõ nguyeân boä phaän coøn laïi. Trong tröôøng hôïp soá nguyeân thì ta thay caùc chöõ soá bò boû ñi baèng caùc chöõ soá 0. Ví duï : c/ Laøm troøn soá 762 ñeán haøng chuïc 760 76 2 (laøm troøn ñeán haøng chuïc) 1/TRÖÔØNG HÔÏP 1 : Neáu chöõ soá ñaàu tieân trong caùc chöõ soá bò boû ñi nhoû hôn 5 thì ta giöõ nguyeân boä phaän coøn laïi. Trong tröôøng hôïp soá nguyeân thì ta thay caùc chöõ soá bò boû ñi baèng caùc chöõ soá 0. (troøn nghìn) (laøm troøn ñeán haøng ñôn vò) (laøm troøn ñeán haøng ñôn vò) (laøm troøn ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù ba) 2/TRÖÔØNG HÔÏP 2 : Neáu chöõ soá ñaàu tieân trong caùc chöõ soá bò boû ñi lôùn hôn hoaëc baèng 5 thì ta coäng theâm 1 vaøo chöõ soá cuoái cuøng cuûa boä phaän coøn laïi. Trong tröôøng hôïp soá nguyeân thì ta thay caùc chöõ soá bò boû ñi baèng caùc chöõ soá 0. Ví duï : a/ Laøm troøn soá 0,0861 ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù hai. 0,09 0,0861 (laøm troøn ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù hai) Ví duï : b/ Laøm troøn soá 7,356 ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù nhaát. 7,356 7,4 (laøm troøn ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù nhaát) 2/TRÖÔØNG HÔÏP 2 : Neáu chöõ soá ñaàu tieân trong caùc chöõ soá bò boû ñi lôùn hôn hoaëc baèng 5 thì ta coäng theâm 1 vaøo chöõ soá cuoái cuøng cuûa boä phaän coøn laïi. Trong tröôøng hôïp soá nguyeân thì ta thay caùc chöõ soá bò boû ñi baèng caùc chöõ soá 0. Ví duï : c/ Laøm troøn soá 1573 ñeán haøng traêm 1573 1600 (laøm troøn ñeán haøng traêm) 2/TRÖÔØNG HÔÏP 2 : Neáu chöõ soá ñaàu tieân trong caùc chöõ soá bò boû ñi lôùn hôn hoaëc baèng 5 thì ta coäng theâm 1 vaøo chöõ soá cuoái cuøng cuûa boä phaän coøn laïi. Trong tröôøng hôïp soá nguyeân thì ta thay caùc chöõ soá bò boû ñi baèng caùc chöõ soá 0. ?2 a/ Laøm troøn soá 79,3826 ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù ba. b/ Laøm troøn soá 79,3826 ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù hai . c/ Laøm troøn soá 79,3826 ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù nhaát . Cuûng coá : (laøm troøn ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù ba) 79,3826 (laøm troøn ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù hai) (laøm troøn ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù nhaát) 79,383 79,3826 79,38 79,4 79,3826 BAØI TAÄP 73 (SGK) Laøm troøn caùc soá sau ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù hai : 7,923; 17,418; 79,1364; 50,401; 0,155; 60,996 Cuûng coá : Cuûng coá : BAØI TAÄP 74 (SGK) Heát hoïc kì I, ñieåm Toaùn cuûa baïn Cöôøng nhö sau : Heä soá 1 : 7; 8; 6; 10 Heä soá 2 : 7; 6; 5; 9 ; Heä soá 3 : 8 Em haõy tính ñieåm trung bình moân Toaùn hoïc kyø I cuûa baïn Cöôøng ( laøm troøn ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù nhaát) Heä soá 1 : 7; 8; 6; 10 Heä soá 2 : 7; 6; 5; 9 Heä soá 3 : 8 Cuûng coá : (laøm troøn ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù nhaát) ÑTB moân Toaùn HKI cuûa baïn Cöôøng laø : Veà nhaø hoïc thuoäc hai quy öôùc laøm troøn soá Laøm baøi taäp 76,77,78 trang 36,37 (SGK); baøi taäp 93,94 trang 16 (SBT) Tieát sau mang maùy tính boû tuùi,thöôùc daây. HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử- toán- làm quen với số nguyên âm.ppt