Kế hoạch bài dạy môn Tin học 8 - Tiết 26: Bài tập

Bài 1: Viết các biểu thức toán học sau đây dưới dạng biểu thức trong Pascal?

a) 15 x 4 – 30 + 12 ;

c) (10 + 2)2

 ;

 (3 + 1)

d) (10 + 2)2 - 24

 ;

 (3 + 1)

Bài 2: Hãy xác định kết quả của các biểu thức sau đây:

a) 15 – 8 ≥ 3

b) (20 – 15)2 ≠ 25

c) 112 = 121

 d) x > 10 – 3x

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 08/03/2019 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài dạy môn Tin học 8 - Tiết 26: Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAØI TAÄP Tuần: 13 Tiết: 26 Ngày soạn: 12 /10 / 2018 1. Mục tiêu: 1.1.Kiến thức: - Biết cách viết các kí hiệu toán học sang ngôn ngữ Pascal - Biết sử dụng một số câu lệnh đơn giản để viết chương trình 1.2. Kỹ năng: - HS coù kỹ naêng xaùc ñònh ñöôïc caùc kí hieäu cuûa caùc baøi toaùn sang ngoân ngöõ pascal. - Reøn luyeän kỹ naêng vieát chöông trình. 1.3. Thái độ: - Nghiêm túc, yêu thích môn học, tập trung phân tích bài tập 2. Chuẩn bị của GV và HS: 2.1. Chuẩn bị của GV: - Giáo án, sách giáo khoa, maùy chieáu 2.2. Chuẩn bị của HS: - Xem tröôùc baøi ôû nhaø. 3. Tổ chức các hoạt động học tập: 3.1. Ổn định lớp: (1 phút) 3.2. Kiểm tra bài cũ: khoâng thöïc hieän 3.3. Tiến hành bài học: Hoạt động 1: Bài tập (15 phút) a. Phương pháp: Gôïi yù HS tìm hieåu taïo söï tö duy logic, höôùng daãn, phân tích. b. Các bước của hoạt động: HÑ cuûa GV HÑ cuûa HS Noäi Dung Yêu cầu học sinh viết các biểu thức các toán học sang pascal Nhận xét kết quả Yêu cầu học sinh xác định kết quả của các phép toán so sánh Nhận xét câu trả lời Thực hiện yêu cầu Lắng nghe. Trả lời kết quả các phép toán so sánh Lắng nghe. Bài 1: Viết các biểu thức toán học sau đây dưới dạng biểu thức trong Pascal? a) 15 x 4 – 30 + 12 ; c) (10 + 2)2 ; (3 + 1) d) (10 + 2)2 - 24 ; (3 + 1) Bài 2: Hãy xác định kết quả của các biểu thức sau đây: 15 – 8 ≥ 3 (20 – 15)2 ≠ 25 112 = 121 d) x > 10 – 3x Hoạt động 2: Bài tập (25 phút) a. Phương pháp: Gôïi yù HS tìm hieåu taïo söï tö duy logic, höôùng daãn, phân tích. b. Các bước của hoạt động: HÑ cuûa GV HÑ cuûa HS Noäi Dung Xác định yêu cầu bài toán Yêu cầu học sinh thực hiện viết chương trình Quan sát, hổ trợ Gọi học sinh lên bảng viết chương trình. Nhận xét Xác định yêu cầu bài toán Yêu cầu học sinh viết chương trình Quan sát, hổ trợ Gọi học sinh lên bảng viết chương trình Nhận xét Lắng nghe. Thực hiện yêu cầu Thực hiện yêu cầu Lắng nghe. Lắng nghe. Thực hiện yêu cầu Thực hiện yêu cầu Lắng nghe. Bài 1: viết chương trình tính tổng của 2 số nguyên dương. Program tinhtong; Var a,b: integer; S: real; Begin Writeln(‘ Nhap so nguyen duong a:’); readln(a); Writeln(‘ Nhap so nguyen duong b:’); readln(b); S:= a + b; Writeln( ‘ Tong cua 2 so a va b la:’, s:3:0); Readln End. Bài 2: Viết chương trình tính diện tích chu vi hình chữ nhật Program chu_vi_hinh_chu_nhat; Uses crt; Var a,b,p: integer; Begin Writeln(‘ Nhap chieu dai a:’); readln(a); Writeln(‘ Nhap chieu rong b:’); readln(b); P:= (a + b)*2; Writeln( ‘ Chu vi hinh chu nhat la:’, P:3:0); Readln; End. 4. Tổng kết và hướng dẫn học tập: 4.1. Tổng kết (củng cố): (3 phút ) - nhắc lại cấu trúc chương trình pascal - cách sử dụng lệnh để viết chương trình 4.2. Hướng dẫn học tập (dặn dò): (1 phút ) - Xem lại nội dung đã học - Xem trước câu lệnh điều kiện Ngaøy thaùng naêm 2018 Duyeät của toå tröôûng Thaïch Nhung

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctiet 26 tuan 13 bài tập.doc
Tài liệu liên quan