Bài giảng Ngữ văn 8 - Tiết 49: Văn bản bài toán dân số

- Câu chuyện cổ về hạt thóc trên bàn cờ đã làm sáng tỏ hiện tượng gia tăng vô cùng nhanh chóng của dân số thế giới (phương pháp so sánh, lập luận kết hợp với thuyết minh, tự sự).

 

ppt28 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 24187 | Lượt tải: 41download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ngữ văn 8 - Tiết 49: Văn bản bài toán dân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 1 Vấn đề mà tác giả đặt ra trong v¨n b¶n “¤n dịch, thuèc lá” là gì? Đáp án Thuốc lá không những đe dọa sức khỏe tính mạng con người mà còn gây ảnh hưởng xấu về đạo đức. Qua đó, tác giả bày tỏ thái độ và lời kêu gọi về tệ nạn thuốc lá. C©u 2 : T¹i sao nãi Th«ng tin vÒ tr¸i ®Êt n¨m 2000 lµ v¨n b¶n nhËt dông ? a.G¾n chÆt thùc tiÔn víi bøc thiÕt h»ng ngµy. b.G¾n víi nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña céng ®ång. c.C¸i th­êng nhËt g¾n víi vÊn ®Ò lâu dµi vÒ sù ph¸t triÓn x· héi. d.C¶ a, b, c. TiÕt 49: VĂN BẢN - Th¸i An - Ng÷ v¨n 8 - Th¸i An - i. TÌM HIỂU chung Tác giả: 2. Tác phẩm: Thái An Trích: “Báo Giáo dục và Thời đại Chủ nhật số 28, 1995”. Xét về nội dung: Văn bản nhật dụng ii. ®äc - hiÓu v¨n b¶n + Phần 1 (Mở bài): “Có người bảo”…“s¸ng m¾t ra” Nªu vÊn ®Ò d©n sè vµ kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh được đặt ra từ thời cổ đại. + Phần 2 (Thân bài): “Đó là”…“« thø 34 cña bµn cê” Tốc độ gia tăng dân số thế giới là hết sức nhanh chóng. + Phần 3 (Kết bài): “Đừng để”…“chính loài người” Lời kêu gọi hạn chế sự bùng nổ và gia tăng dân số. => Bố cục chặt chẽ 1. Đọc văn bản và giải nghĩa từ khó 2.Tìm hiểu văn bản a. Chủ đề : Dân số - kiểu văn bản : Nhật dụng b. Bố cục ii. ®äc - hiÓu v¨n b¶n b. Bố cục : 3 phần 1. Đọc văn bản 2.Tìm hiểu văn bản a. Chủ đề : Dân số ii. ®äc - hiÓu v¨n b¶n b. Bố cục : 3 phần 1. Đọc văn bản 2.Tìm hiểu văn bản a. Chủ đề : Dân số c. Phân tích Từ thời cố đại ? Hiện nay ? => Nêu vấn đề c.2 /Bản chất và thực tế của bài toán dân số Sáng mắt ra 1. Tóm tắt bài toán cổ ? ( Bàn 1+2) 2. Em hiểu bản chất bài toán cổ ấy là gì,kết quả của bài toán ? Người viết dẫn câu chuyện trên nhằm mục đích gì ? ( Bàn 3+4) 3. Dựa vào câu chuyện kinh thánh tác giả lập luận thuyết minh như thế nào ? Phương pháp thuyết minh nào được sử dụng trong phần này ? Tác dụng ?( Bàn 5+6) 4.Những con số trong thực tế nói nên điều gì về sự gia tăng dân số? Từ những lập luận trên cho thấy tác giả muốn nói gì vấn đề về dân số và kế hoạch hóa gia đình? ( Bàn 7+8) c. Phân tích văn bản c.1. Sự ra đời của bài toán dân số c.2. Bản chất và thực tế của bài toán dân số 16 32 8 128 33 34 64 7 tỉ Trẻ em nghèo đói ở các nước Châu Phi Trẻ em nghèo đói ở các nước Châu Phi Trẻ em nghèo đói ở Việt Nam c. Phân tích văn bản c.1. Sự ra đời của bài toàn dân số c.2. Bản chất và thực tế của bài toán dân số - Câu chuyện cổ về hạt thóc trên bàn cờ đã làm sáng tỏ hiện tượng gia tăng vô cùng nhanh chóng của dân số thế giới (phương pháp so sánh, lập luận kết hợp với thuyết minh, tự sự). Ở những nước chậm phát triển (châu Á, châu Phi), tỉ lệ sinh con của phụ nữ là rất cao (phương pháp dùng số liệu, phân tích). Từ thời cổ đại ? Hiện nay ? => Nêu vấn đề c.2/Bản chất và thực tế của bài toán dân số Sáng mắt ra Bàn cờ 64 ô => Là một con số khủng khiếp Từ 2 người (Adam và Eva) ->năm1995 là 5,63 tỉ người Một phụ nữ có thể sinh nhiều con =>Dân số phát triển nhanh chóng ->khó kìm hãm và kiểm soát Dân số thế giới tăng quá nhanh thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống trên trái đất? Đói nghèo bệnh tật Những hậu quả của sự bùng nổ dân số. Bùng nổ dân số. Kinh tế kém phát triển Nghèo nàn lạc hậu Dân trí thấp Bïng næ d©n sè Kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn NghÌo nµn, l¹c hËu D©n trÝ thÊp -> Dân số tăng nhanh sẽ ảnh hưởng đến tương lai của dân tộc và nhân loại. Gia tăng dân số Kinh tế, văn hóa kém phát triển; đời sống nghèo nàn, lạc hậu c. Phân tích văn bản c.1. Sự ra đời của bài toàn dân số c.2. Bản chất và thực tế của bài toán dân số c.3 Giải pháp ( lời kêu gọi ) Phải hành động tự giác hạn chế sinh đẻ để làm giảm sự bùng nổ và gia tăng dân số Một phụ nữ có thể sinh nhiều con =>Dân số phát triển nhanh chóng ->khó kìm hãm và kiểm soát Từ thời cổ đại ? Hiện nay ? => Nêu vấn đề c.2/Bản chất và thực tế của bài toán dân số Sáng mắt ra Bàn cờ 64 ô và những hạt thóc theo cấp số nhân công bội là 2 => Là một con số khủng khiếp Từ 2 người (Adam và Eva) ->năm1995 là 5,63 tỉ người c.3/ Lời kêu gọi Sinh đẻ có kế hoạch Tæng kÕt a.NghÖ thuËt : b.Ý nghĩa : - Văn bản nêu lên vấn đề thời sự của đời sống hiện đại:Dân số và tương lai của dân tộc ,nhân loại. Sử dụng kết hợp các phương pháp so sánh ,dùng số liệu ,phân tích . Lập luận chặt chẽ. Ngôn ngữ khoa học ,giàu sức thuyết phục. C.Nội dung:Ghi nhớ (SGK) Dãy số trong đó từ số thứ 2 trở đi, mỗi số bằng số liền trước nó nhân với 1 số( số không đổi) gọi là công bội. Tuổi búi tóc cài trâm, chỉ người con gái ngày xưa đã đến tuổi có thể gả chồng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử- văn- Bài toán dân số.ppt
Tài liệu liên quan