Bài kiểm tra 1 tiết - Tin học lơp 10

Câu 5 : Dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số “ 31 “ trong hệ thập phân?

A_ 1101010

B_ 1010010

C_ 0011111 X

D_ 1100110

Câu 6 : Dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số “ 65 “ trong hệ thập phân?

A_ 11010111

B_ 01000001 X

C_ 10010110

D_ 10101110

pdf8 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 27/02/2014 | Lượt xem: 5845 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra 1 tiết - Tin học lơp 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài Kiểm tra 1 tiết Môn tin Học 10 Cam Mạnh Dần Câu 1 : Sách giáo khoa thường chúa thông tin dưới dạng: A_ văn bản B_ hình ảnh C_ âm thanh D_ Cả 2 câu A_, B_ đều đúng X Câu 2 : Trong các hệ đếm dưới đây, hệ đếm nào được dùng trong Tin học: A_ hệ đếm cơ số 16 B_ hệ đếm cơ số thập phân C_ hệ đếm cơ số nhị phân D_ Cả A_, B_ , C_ đều đúng X Câu 3 : Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Số kí tự chuẩn của bộ mã ASCII là: A_ 256 X B_ 128 C_ 512 D_ 255 Câu 4 : 1 byte bằng bao nhiêu bit? A_ 2 bit B_ 10 bit C_ 8 bit X D_ 16 bit Câu 5 : Dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số “ 31 “ trong hệ thập phân? A_ 1101010 B_ 1010010 C_ 0011111 X D_ 1100110 Câu 6 : Dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số “ 65 “ trong hệ thập phân? A_ 11010111 B_ 01000001 X C_ 10010110 D_ 10101110 Câu 7 : Dãy 10101 (trong hệ nhị phânt) biểu diễn số nào trong hệ thập phân A_ 21 X B_ 98 C_ 39 D_ 15 Câu 8 : Dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số “2 ” trong hệ thập phân? A_ 00 B_ 01 C_ 10 X D_ 11 Câu 9 : Biểu diễn thập phân của số Hexa “1EA ” là: (có nghĩa là cEA có giá trị bằng bao nhiêu) A_ 250 B_ 700 C_ 490 X D_ 506 Câu 10 : Biểu diễn thập phân của số HEXA “2BC ” là: (có nghĩa là cBC có giá trị bằng bao nhiêu) A_ 250 B_ 490 C_ 506 D_ 700 X Câu 11 : Chọn phát biểu đúng trong các câu sau: A_ Bộ nhớ ngoài là các đĩa cứng, đĩa mềm, Ram, ROM, . B_ Bộ nhớ ngoài là các đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, thiết bị Flash. X C_ Bộ nhớ trong là các đĩa cứng, đĩa mềm . D_ Bộ nhớ ngoài có ROM và RAM . Câu 12 : Lệnh máy tính không chứa các thành phần nào sau đây? A_ Mã của thao tác cần thực hiện B_ Địa chỉ của ô nhớ toán hạng C_ Địa chỉ của chính lệnh máy X D_ Địa chỉ của ô nhớ kết quả Câu 13 : Hãy chọn phương án ghép đúng . Trong máy tính, ổ đĩa cứng là thiết bị A_ chuyên dùng để làm thiết bị vào B_ chuyên dùng để làm thiết bị ra C_ Cả A_, B_, C_ đều sai X D_ Cả A_, B_đều đúng Câu 14 : Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Chuột máy tính là thiết bị ngoại vi dùng để A_ vẽ hình với các phần mềm đồ họa B_ sử dụng với hệ điều hành Windows (chọn lệnh và biểu tượng) . C_ nhập dữ liệu X D_ Cả A_, B_ Câu 15 : Phát biểu nào sau đây là hợp lí nhất về RAM? A_ dùng để lưu trữ dữ liệu và chương trình trong thời gian máy làm việc X B_ dùng để lưu trữ ứ chương trình trong thời gian máy làm việc C_ dùng để lưu trữ dữ liệu lâu dài D_ Cả B_ và C_ Câu 16 : Hãy chọn phương án ghép đúng: Trong tin học sơ đồ khối là A_ Ngôn ngữ lập trình bậc cao B_ Sơ đồ mô tả thuật toán X C_ Sơ đồ về cấu trúc máy tính D_ Sơ đồ thiết kế vi điện tử Câu 17 : Chọn phát biểu đúng trong các câu sau: A_ Trong phạm vi Tin học, ta có thể quan niệm bài toán là việc nào đó mà ta muốn máy tính thực hiện . B_ Thuật toán (giải thuật g) để giải một bài toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện dãy thao tác đó, từ Input của bài toán này, ta nhận được Output cần tìm . C_ Sơ đồ khối là sơ đồ mô tả thuật toán . D_ Cả ba câu trên đều đúng . X Câu 18 : Hãy chọn phương án ghép đúng . Chương trình dịch là chương trình: A_ Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình bậc cao B_ Chuyển đổi chương trình viết bằng hợp ngữ hoặc ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy X C_ Chuyển đổi hợp ngữ sang ngôn ngữ lập trình bậc cao D_ Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang hợp ngữ . Câu 19 : Hãy chọn phương án ghép đúng . Chương trình dịch là chương trình: A_ Chuyển đổi các ngôn ngữ lập trình khác sang ngôn ngữ máy . X B_ Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ bậc cao C_ Chuyển đổi hợp ngữ sang ngôn ngữ lập trình bậc cao D_ Cả A_, B_, C_ đều đúng Câu 20 : Ngôn ngữ máy là gì? A_ là bất cứ ngôn ngữ lập trình nào mà có thể mô tả thuật toán để giao cho máy tính thực hiện B_ là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được X C_ là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào các loại máy D_ Cả 2 câu B_, C_ đều đúng Câu 21 : Hãy chọn phương án ghép hợp lí nhất . Hợp ngữ là ngôn ngữ A_ mà máy tính có thể thực hiện được trực tiếp không cần dịch B_ sử dụng một số từ để thực hiện các lệnh trên thanh ghi. . Để thực hiện được cần dịch ra ngôn ngữ máy . X C_ mà các lệnh không viết trực tiếp bằng mã nhị phân D_ không viết bằng mã nhị phân, được thiết kế cho một số loại máy có thể hiểu và thực hiện trực tiếp các câu lệnh dưới dạng kí tự Câu 22 : Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng nhất về ngôn ngữ bậc cao? A_ là loại ngôn ngữ mô tả thuật toán dưới dạng văn bản theo những quy ước nào đó và hoàn toàn không phụ thuộc vào các máy tính cụ thể B_ là loại ngôn ngữ mà máy tính không thực hiện trực tiếp được . Trước khi thực hiện phải dịch ra ngôn ngữ máy . C_ là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào các loại máy. X D_ là loại ngôn ngữ có thể mô tả được mọi thuật toán Đáp Án có X là đúng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbikimt_1_0091.pdf
  • pdfbikimt_2_1884.pdf
  • pdfbikimt_3_5706.pdf