Bài ôn tập cuối tuần 1 môn Toán

Bài 3. Vẽ thêm củ cà rốt để số thỏ ít hơn số củ cà rốt.

Bài 4. Nêu tên từng hình dưới đây.

Bài 5. Đánh dấu x vào ô trống dưới hình vuông.

 

docx2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 23/11/2018 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài ôn tập cuối tuần 1 môn Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hoï vaø teân: Lôùp: 1G (Cha meï hoïc sinh neâu yeâu caàu, höôùng daãn con oân baøi) BAØI OÂN TAÄP CUOÁI TUAÀN 1 Moân Toaùn Baøi 1. Noái moãi quaû vôùi moät boâng hoa roài ñaùnh daáu x vaøo nhoùm ít hôn. Baøi 2. Noái moãi hình vuoâng vôùi moät hình troøn roài ñaùnh daáu x vaøo nhoùm nhieàu hôn. Baøi 3. Veõ theâm cuû caø roát ñeå soá thoû ít hôn soá cuû caø roát. Baøi 4. Neâu teân töøng hình döôùi ñaây. Baøi 5. Ñaùnh daáu x vaøo oâ troáng döôùi hình vuoâng. Baøi 6. Em toâ maøu vaøo hình vuoâng, hình troøn vaø hình tam giaùc (cuøng hình daïng thì toâ cuøng moät maøu). */ Hình beân coù maáy hình troøn, maáy hình vuoâng? Moân Tieáng Vieät Caâu 1. Em neâu teân töøng moâ hình roài veõ (theo maãu): Caâu 2. Em noái (theo maãu):

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBAI ON CUOI TUAN 1 - THU.docx
Tài liệu liên quan