Bài tập tự giải môn cơ học ứng dụng

Bài 1.10Cho cơcấu tay quay con trượt ởtrạng

thái cân bằng dưới tác dụng của các lực và ngẫu

lực, nhưtrên hình 1.10. Xác định phản lực liên

kết ởcác khớp động A, B, C và mômen của

ngẫu lực phát động M1. Bỏqua ma sát ởcác

khớp động.

Bài 2.1Vẽbiểu đồ

lực dọc của thanh

chịu lực nhưhình 2.1.

Bài 2.2Vẽbiểu đồ

mômen xoắn của

thanh chịu lực như

hình 2.2.

Bài 2.3Vẽbiểu đồ

lực cắt và mômen

uốn của dầm chịu lực

nhưhình 2.3

pdf7 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 3796 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập tự giải môn cơ học ứng dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 Bμi tËp tù gi¶i m«n c¬ häc øng dông PhÇn I. C¬ häc vËt r¾n tuyÖt ®èi Bμi 1.1 Cho c¬ cÊu bèn kh©u b¶n lÒ víi c¸c chiÒu dμi 1 1 1 1 1AB BC CD AD a; 100s 3 3 4 −= = = = ω = . 1. XÐt ®iÒu kiÖn quay toμn vßng cña kh©u (1) vμ (3). 2. X¸c ®Þnh ω2 vμ ω3 khi ϕ1 = 00, 1800 vμ khi kh©u (1) vμ (2) duçi th¼ng. Bμi 1.2 Cho c¬ cÊu bèn kh©u b¶n lÒ ph¼ng víi c¸c chiÒu dμi 11 1AB BC CD AD a; 60s 2 −= = = = ω = . 1. XÐt ®iÒu kiÖn quay toμn vßng cña kh©u (1) vμ (3). 2. X¸c ®Þnh ω3 khi ϕ1 = 00, 600. 3. Khi kh©u (1) vμ (2) duçi th¼ng h·y x¸c ®Þnh Iv r (I lμ trung ®iÓm kh©u 2). Bμi 1.3 Cho c¬ cÊu bèn kh©u b¶n lÒ ph¼ng nh− h×nh 1.3, víi c¸c chiÒu dμi 1 1AB BC CD DA a 3 3 = = = = ; 1n 120vg / ph= . 1. X¸c ®Þnh ω2 vμ ω3 khi ϕ1 = 900. 2. X¸c ®Þnh tû sè 113 3 i ω= ω khi ϕ1 = 180 0. 3. X¸c ®Þnh Iv r vμ Mv r khi ϕ1 = 900 (I lμ trung ®iÓm cña BC, M lμ trung ®iÓm cña CD). Bμi 1.4 Cho c¬ cÊu tay quay con tr−ît nh− h×nh 1.4. Cho biÕt AB = a; BC = 2a; 0 e a 2 ⎧= ⎨⎩ ; ω = 100s -1. 1. Kh©u (1) cã quay ®−îc toμn vßng hay kh«ng? 2. X¸c ®Þnh hμnh tr×nh cña kh©u (3). 3. X¸c ®Þnh 331 1 vi = ω khi gãc ϕ1 = 900. 4. X¸c ®Þnh 3v r khi ϕ1 = 2700 vμ Iv r khi ϕ1 = 00 (I lμ trung ®iÓm cña BC) (3) B (2) D (1) ω1 ϕ1 C (4) H×nh 1.1 A (3) C(2) D (1) ω1 B ϕ1 (4) I H×nh1. 2 C (2) (4) M (3) I D (1) ω1 B ϕ1 A H×nh 1.3 I M (4) (2) B A ϕ1 C (1) (3) ω1 H×nh 1.4 e 2 Bμi 1.5 Cho c¬ cÊu culÝt nh− h×nh 1.5. BiÕt AB =a; AC =a 3 , CM = a; ω = 90 s-1. 1. X¸c ®Þnh gãc l¾c ψ cña kh©u (3) vμ qu·ng ®−êng M ®i ®−îc khi AB quay ®−îc 2 vßng. 2. X¸c ®Þnh ω3 khi ϕ1 = 00, 900. 3. X¸c ®Þnh Mv r khi ϕ1 = 1800. Bμi 1.6 Cho c¬ cÊu cam cÇn ®Èy ®¸y b»ng nh− h×nh 1.6. Cam lμ mét ®Üa trßn (C1, R) quay lÖch t©m víi t©m sai e = R = O1C1, kho¶ng c¸ch t©m O1O2 = 4R. 1. X¸c ®Þnh gãc l¾c ϕ2 cña cÇn l¾c ®¸y b»ng (2). 2. X¸c ®Þnh ω2 khi ϕ1 = 00, 1800. Bμi 1.7 Cho c¬ cÊu cam nh− h×nh 1.7. Cam lμ mét ®Üa trßn (C1, R) quay lÖch t©m víi t©m sai e = 2 3 R = O1C1. 1. H·y gäi tªn c¬ cÊu cam ®· cho vμ x¸c ®Þnh Av r (A n»m trªn kh©u (2)) theo ω1 vμ ϕ1. 2. X¸c ®Þnh qu·ng ®−êng cña ®iÓm A khi cam quay ®−îc 2 vßng. Bμi 1.8 Cho c¬ cÊu cam cÇn l¾c. Cam lμ thanh O1C1 g¾n chÆt vμo ®Üa trßn (C1, r). CÇn (2) lμ mét thanh cã r·nh réng 2r ®Ó ®Üa trßn tr−ît trong ®ã. BiÕt O1C1 = O1O2 = 6R; O2M = 3R; 1. X¸c ®Þnh qu·ng ®−êng M (thuéc cÇn) ®i ®−îc khi cam quay ®−îc 1 vßng. 2. X¸c ®Þnh vËn tèc cña ®iÓm M khi ϕ1 = 900. Bμi 1.9 Cho c¬ cÊu cam nh− h×nh 1.9. Cam lμ mét thanh th¼ng quay quanh O, cÇn ®Èy lμ mét ®Üa trßn (C2, r). 1. X¸c ®Þnh qu·ng ®−êng cÇn ®i ®−îc khi cam rêi vÞ trÝ ϕ1 = 00 ®Õn ϕ1 = 300. 2. X¸c ®Þnh 2v r cña cÇn ë hai vÞ trÝ trªn. O2 C1 ϕ1 ω1 1 2 ω2 ϕ2 O1 K M 3 H×nh 1.6 (2) ϕ1 A B C (1) (3) (4) ω1 M H×nh 1.5 x C1 ϕ1 ω1 1 2 O1 K R H×nh 1.7 v2 A 3 O1 r (1) C1 O2 M (2)ϕ1 (3) ω1 H×nh 1.8 y 1 ω1 Kϕ1 x 2 O1 r H×nh 1.9 v2 4r 3 C2 3 Bài 1.10 Cho cơ cấu tay quay con trượt ở trạng thái cân bằng dưới tác dụng của các lực và ngẫu lực, như trên hình 1.10. Xác định phản lực liên kết ở các khớp động A, B, C và mômen của ngẫu lực phát động M1. Bỏ qua ma sát ở các khớp động. PhÇn II. C¬ häc vËt r¾n biÕn d¹ng Bài 2.1 Vẽ biểu đồ lực dọc của thanh chịu lực như hình 2.1. Bài 2.2 Vẽ biểu đồ mômen xoắn của thanh chịu lực như hình 2.2. Bài 2.3 Vẽ biểu đồ lực cắt và mômen uốn của dầm chịu lực như hình 2.3. Bài 2.4 Cho một hệ treo liên kết và chịu lực như hình 2.4. Hãy xác định lực cho phép [q] tác dụng lên hệ theo hai điều kiện sau: 1) Điều kiện bền của thanh 1 và 2 với [σ] = 16kN/cm2. 2) Theo điều kiện cứng: chuyển vị thẳng đứng của điểm A: ΔA ≤ 1,5 cm. Biết các thanh AB, DE là tuyệt đối cứng, cho E = 2.104 kN/cm2. Bài 2.5 Cho một trục chịu xoắn như hình 2.5. 1 Hãy vẽ biểu đồ mômen xoắn Mz và ứng suất tiếp lớn nhất τmax dọc theo trục z. 2 Xác định giá trị của M* để trục làm việc an toàn về bền và cứng, biết [τ] = 10kN/cm2; [θ] = 2o; d = 6 cm; G = 8.103 kN/cm2; a = 50 cm. 3 Tính góc xoắn của mặt cắt D so với mặt cắt A. Bμi 2.6 Cho mét dÇm cã liªn kÕt vμ chÞu lùc nh− h×nh 2.6. Thanh g·y khóc CIK tuyÖt ®èi cøng. BiÕt E, a, h, b, [σ]. 1. VÏ biÓu ®å lùc c¾t vμ m«men uèn. l 1= 2m q 3m 2m H×nh 2.4 B F2=2cm 2 A c d l 2= 1m F1=1cm 2 2M∗ M∗ M ∗ z a a Hình 2.5 a A DC 2d d B A 2 m 2 m 2 m H×nh 2.1 60kN 40kN 60kN q=15kN/m F=40cm2 B C D M 100cm 50cm C M=2kNm m=10kNm/m A d B H×nh 2.2 0 1 2 3 a a a M*=qa2 P=qa q H×nh 2.3 H×nh 1.10 4 2. X¸c ®Þnh t¶i träng cho phÐp [q], bá qua ¶nh h−ëng cña lùc c¾t. 3. TÝnh ®é vâng vμ gãc xoay t¹i C. Bμi 2.7 Cho mét dÇm cã mÆt c¾t ngang, liªn kÕt vμ chÞu lùc nh− h×nh 2.7. BiÕt a (cm); q ( kN m ); b = a 40 ; h = a 40 . 1. VÏ biÓu ®å lùc c¾t Qy vμ m«men uèn Mx. 2. TÝnh gi¸ trÞ øng suÊt ph¸p lín nhÊt trong dÇm: max⏐σz⏐ (N/cm2). 3. TÝnh ®é vâng t¹i C vμ t¹i D, biÕt E. Bμi 2.8 Cho mét dÇm cã liªn kÕt vμ chÞu lùc nh− h×nh 2.8. 1. VÏ biÓu ®å lùc c¾t Qy vμ m«men uèn Mx. 2. X¸c ®Þnh d, biÕt l , q vμ [σ]. Bá qua ¶nh h−ëng cña lùc c¾t. 3. TÝnh ®é vâng vμ gãc xoay t¹i C do P g©y ra, biÕt EJx =const. Bμi 2.9 Cho mét dÇm liªn kÕt vμ chÞu lùc nh− h×nh 2.9. BiÕt P1 = 5qa; M1 = 5qa2; M2 = 2qa2. 1. VÏ biÓu ®å lùc c¾t Qy vμ m«men uèn Mx. 2. TÝnh gi¸ trÞ øng suÊt ph¸p lín nhÊt trong dÇm: max⏐σz⏐, biÕt Wx = 8a3.10-4 . 3. TÝnh ®é vâng t¹i C vμ gãc xoay t¹i D. Cho biÕt EJx. Bμi 2.10 Trôc cã hai b¸nh r¨ng, b¸n kÝnh r1=6 cm; r2=12 cm. Lùc theo ph−¬ng tiÕp tuyÕn cña chóng t−¬ng øng lμ P1, P2. Gãc gi÷a c¸c lùc nμy víi ph−¬ng th¼ng ®øng y lμ α1=450, α2=300. ChiÒu dμi cña ®o¹n trôc a=10cm; b=15cm; l=25 cm. Trôc cã sè vßng quay n=1000 vg/ph; c«ng suÊt truyÒn t¶i cña trôc N=600 kW. X¸c ®Þnh ®−êng kÝnh trôc theo thuyÕt bÒn ¦STLN. BiÕt [σ]=12 kN/cm2. D M=2qa2 BC 2a q A P2=qa 2a H×nh 2.7 P1=9qa h b2a M1 M2 DC a q A B 2a a P1 Hình 2.9 b/2 h h/2 b I C D aa a A B q P=qa a/2 K H×nh 2.6 B l/2 q C A P=ql l/2 l/2 d H×nh 2.8 P2P1 P1x P2x P2y 2 1 a bl z P1y α1 α2 n Hình 2.10 5 HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 1.10: Cho cơ cấu tay quay con trượt ở trạng thái cân bằng dưới tác dụng của các lực và ngẫu lực, như trên hình 5-7. Xác định phản lực liên kết ở các khớp động A, B, C và mômen của ngẫu lực phát động M1. Bỏ qua ma sát ở các khớp động. Hình 5-7 Bài giải ⇒ Cơ cấu tay quay con trượt có một bậc tự do. ⇒ Để xác định phản lực liên kết ta phải tách ra từ cơ cấu nhóm tĩnh định (2, 3) không chứa khâu phát động (1). Phản lực liên kết 12R r tại B (từ khâu 1 tác dụng lên khâu 2) được phân thành hai thành phần: 12R τr và n12R r , phản lực liên kết 43R r tại C (từ khâu 4 tác dụng lên khâu 3). ⇒ Từ điều kiện cân bằng nhóm tĩnh định: CM 0= r ⇒ n n 212 2 12 MR BC M 0 R PBC− = ⇒ = = ⇒ Chiều của n12R r như chiều giả thiết trên hình 5-7b. n43 12 12R 0 R R R R 0 τ= ⇒ + + + =r r r r r 6 ⇒ Có thể tìm các ẩn 43R r và 12R τr bằng cách lập phương trình hình chiếu trên phương P r và 43R r hoặc dựng đa giác lực. Ở đây ta giải theo cách dựng đa giác lực (hình 5-7c). Từ đó ta có: 43 12R R P 3 τ= = ( ) ( )2 2n12 12 12R R R 2Pτ= + = ⇒ Phản lực liên kết 12R r làm với phương AC góc 600. Sau khi xác định được 12R r , dễ dàng tìm được lực liên kết tại khớp quay C: 32R r (từ khâu 3 tác dụng lên khâu 2) đối xong với 12R r (theo điều kiện cân bằng của khâu 2) còn 23R r =- 32R r . ⇒ Xét ngẫu lực M1 và phản lực liên kết trên khâu phát động 1. Phản lực liên kết của khâu 2 đối với khâu 1: 21R r = - 12R r . ⇒ Từ điều kiện cân bằng của khâu 1, ta có: 01 A 21 1 21M M (R ) M R r cos30 Pr 3= ⇒ = = r r r ⇒ Phản lực liên kết của giá 4 đối với khâu 1: 41R r = 21R− r ⇒ 41R P= ⇒ Chú ý: Có thể xác định mômen M1 theo nguyên lý di chuyển khả dĩ như sau - Tưởng tượng cho khâu 1 di chuyển khả dĩ 1δϕ , vì cơ cấu có 1 bậc tự do nên các di chuyển khả dĩ 2δϕ của khâu 2 (quay quanh tâm vận tốc tức thời P24) và 3sδ của con trượt 3, xác định phụ thuộc 1δϕ . Theo nguyên lý di chuyển khả dĩ: 1 1 2 2 3M M P s 0δϕ + δϕ + δ = r r rr r r hay 1 1 2 2 3M M P s 0δϕ − δϕ − δ = Từ đó ta có: 321 2 1 1 sM M P δδϕ= +δϕ δϕ Chú ý rằng: 2 2 1 1 24 AB P B δϕ ω= =δϕ ω ; 3 3 13 1 1 s v APδ = =δϕ ω Ta được: 321 2 13 1 1 24 v ABM M P P r 3 AP Pr 3 P B ⎛ ⎞ω= + = + =⎜ ⎟ω ω ⎝ ⎠ P24 7

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBài tập tự giải môn cơ học ứng dụng.pdf
Tài liệu liên quan