Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần giống cây trồng Trung Ương

MỤC LỤC

CÁC TỪ VÀ NHÓM TỪ VIẾT TẮT 2

LỜI NÓI ĐẦU 3

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG 4

I. Đặc điểm tổ hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần giống cây trồng trung ương 4

1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 4

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 4

1.2 Giới thiệu về Công ty 5

2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 8

2.1 Bộ máy sản xuất 13

3. Thành tựu của công ty 15

3.1 Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 15

3.2 Triển vọng phát triển của ngành 16

3.3 Định hướng phát triển của Công ty 17

3.4 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2006 - 2008 17

3.5 Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức19

II. Đặc thù ngành nghề kinh doanh 20

1.Các chủng loại sản phẩm, dịch vụ 20

2. Quy trình sản xuất và kinh doanh giống cây trồng của NSC 21

2.1. Quy trình chung sản xuất giống lúa thuần của Công ty. 21

2.2. Quy trình chung sản xuất các giống hạt lai của Công ty. 23

2.3 Nguyên vật liệu 24

2.4. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 25

2.5. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ 28

2.6 Đối tác liên quan 28

3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 28

3.1 Các nhân tố rủi ro 28

3.2 Trình độ công nghệ 30

3.3. Hoạt động Marketing: 32

4. Các chỉ tiêu tài chính 34

4.1 Các chỉ tiêu cơ bản: 34

4.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong ba năm gần nhất 42

III. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 46

1. Đặc điểm chung 46

2. Nội dung tổ chức hạch toỏn kinh tế 46

2.2 Tại các đơn vị trực thuộc 47

3. Nhiệm vụ tổ chức hạch toỏn 47

3.1 Tại văn phũng cụng ty 47

3.2 Tại các đơn vị trực thuộc 48

3.3 Cỏc chỉ tiờu hạch toỏn, bỏo cỏo 48

4. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 50

4.1 Phũng tổ chức kế toỏn Cụng ty 50

4.3. Phũng kế toỏn cỏc đơn vị 52

5. Đặc điểm tổ chức hỡnh thức ghi sổ kế toỏn chứng từ ghi sổ 52

5.1 Đặc trưng cơ bản của hỡnh thức kế toỏn chứng từ ghi sổ 52

5.2 Nội dung kết cấu và phương pháp ghi sổ theo hỡnh thức chứng từ ghi sổ 57

PHẦN II: MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾUTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG 60

I. Phần hành kế toán TSCĐ 60

1. Quản l ý đầu tư xây dựng cơ bản , sửa chữa lớn và mua sắm mới TSCĐ 60

2. Quản lý TSCĐ 61

3. Quản lý, cho thuờ, thế chấp, cầm cố, nhượng bán, thanh lý TSCĐ 61

4. Kiểm kê đánh giá lại sản phẩm 62

5. Xử lý tài sản 63

6. Phương pháp khấu hao 64

7. Thủ tục tăng giảm TSCĐ trong công ty 65

II. Kế toán vốn bằng tiền 65

1. Một số đặc điểm chung 65

2. Tổ chức lập và luân chuyển chứng từ thu tiền 66

3. Tiền lương 68

3.1 Nguyên tắc trả lương 68

3.2 Hình thức trả lương 68

3.3 Nguồn hình thành và sử dụng quỹ tiền lương 68

3.4 Các hình thức trả lương trả lương, phương pháp tính69

3.5 Tiền lương khoán sản phẩm 70

PHẦN III: NHẬN XẫT VỀ CễNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CễNG TY CỔ PHẨN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG 72

I. Đánh giá chung về tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức bộ máy kế toán 72

1. Đánh giá chung về tổ chức bộ máy quản lý 72

2. Đánh giá chung về tổ chức bộ máy kế toán 72

II. Đánh giá về tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương 73

1. Những ưu điểm 73

1.1 Kế toỏn vốn bằng tiền mặt 74

1.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 75

2. Một số tồn tại trongcông tác kế toán tại công ty cổ phần giống cây trồng trung ương 75

2.1 Kế toỏn vốn bằng tiền 75

2.2 Kế toán tài sản cố định 76

KẾT LUẬN 77

 

doc79 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 3807 | Lượt tải: 32download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần giống cây trồng Trung Ương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán tại công ty cổ phần giống cây trồng trung ương.DOC
Tài liệu liên quan