Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phầnTRAPHACO

LỜI NÓI ĐẦU 2

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 3

I- TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 3

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 3

1.1. Giới thiệu chung 3

1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 4

2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 5

3. Mạng lưới khách hàng 6

4. Những kết quả đạt được của Công ty cổ phần TRAPHACO 7

II. ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 9

1. Bộ máy quản lý của Công ty cổ phần TRAPHACO 9

2. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty cổ phần TRAPHACO 12

2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 12

2.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty 13

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 15

I. ĐẶC ĐIỂM BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 15

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần TRAPHACO 15

2. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần TRAPHACO 17

3. Đặc điểm hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách, BCTC tại Công ty cổ phần TRAPHACO 18

4. Phần mềm kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần TRAPHACO 21

II. GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 22

1. Giới thiệu một số phần hành kế toán chủ yếu tại Công ty cổ phần TRAPHACO 22

1.1.Kế toán vật tư 22

1.2.Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) 24

1.3.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 27

1.4.Kế toán bán hàng 28

2. Tổ chức báo cáo kế toán tại Công ty cổ phần TRAPHACO .31

CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 32

KẾT LUẬN 34

 

 

doc40 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 5759 | Lượt tải: 29download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phầnTRAPHACO, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Công ty CP TRAPHACO.doc