Báo cáo Thực tập tại Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam-Bảo Việt

PHẦN I.Sơ lược quá trình phát triển Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.

I.Sơ lược về Tổng Công ty.

II.Công ty Bảo Việt Hà nội.

PHẦN II. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ.

I.Các nghiệp vụ chủ yếu của Công ty.

II. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ.

PHẦN III. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn(1999-2003)

I.Kết quả hoạt động của Tổng Công ty trong giai đoạn(1999-2003).

1.Kết quả kinh doanh.

2.Hoạt động đầu tư tài chính.

3.Công tác tổ chức và đào tạo.

4.Hoạt động xã hội.

II.Kết quả hoạt động kinh doanh tại Bảo Việt Hà nội giai đoạn(1999-2003).

1.Tình hình hoạt động kinh doanh.

2.Kết quả hoạt động kinh doanh theo khu vực.

3.Về bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ.

4.Phát triển hệ thống trụ sở, trang thiết bị.

5. Áp dụng công nghệ thông tin.

 

PHẤN IV.Chiến lược phát triển kinh doanh Công ty Bảo Việt Hà nội năm 2005, tầm xa 2010.

I.Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm.

1.Mục tiêu cụ thể.

2.Các nhiệm vụ trọng tâm.

II.Các giải pháp thực hiện.

1.Giải pháp về tổ chức và quản lý khai thác.

2.Các giải pháp về triển khai nghiệp vụ.

 

 

doc25 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 4812 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam-Bảo Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
định của tổng công ty. - Chịu trách nhiệm về các giao dịch với khách hàng thông qua thư tín cả trong và ngoài nước với điều kiện nội dung thư phải được giám đốc phê duyệt. s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty Gi¸m §èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc p. Gi¸m ®Þnh -båi th­êng P. Qu¶n lý- ®¹i lý P. Tin häc P. Tµi chÝnh -kÕ to¸n P. Tæng hîp P. Hµnh chÝnh tæng hîp P. Ch¸y -RR hh P. RR kü thuËt P. Phi hµng h¶i P. Hµng h¶i P. Mar 12 V¨n phßng nghiÖp vô PHẦN III Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Giai Đoạn (1999-2003) I. Kết quả hoạt động kinh doanh của tổng công ty trong 5 năm vừa qua. Với qui mô lớn và cơ cấu tổ chức khá vững mạnh đã giúp cho họat động kinh doanh của Bảo Việt đạt được những thành tựu khá tốt.Kết quả đó được thể hiện qua số liệu sau. Kết quả họat động kinh doanh của Công ty thể hiện qua bảng số liệu sau: Năm 1998 1999 2000 2001 2002 P nhân thọ 202,8 481,5 916,7 1510,6 2165 Nhân thọ 1018,8 914,9 927,7 1016,5 1222 Tổng phí thu 1234 1408 1844 2518 3377 ĐTổng kinh doanh 1334 1616 1832 2604 3530 Phí giữ lại 792 1178 1650 2338 3076 lợi nhuận trước thuế 105,2 107,7 110,2 119,5 151 tổng nộp ns 97,22 90,14 91,88 103,93 128,4 Giá trị tài sản 1634 2252 3253 4808 6726 Đơn vị: triệuđ. Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy tốc độ phát triển hàng năm của bảo việt khá ổn định .Cụ thể như sau: Tốc độ phát triển bình quân hàng năm của tổng phí phi nhân thọ là 1,0465, của nhân thọ là 1,8075, của hoạt động kinh doanh của toàn công ty là 1,2754, tài sản của toàn tổng công ty 1,424.Qua đây ta thấy rằng doanh thu trong hoạt động kinh doanh của Bảo Việt chủ yếu dựa vào hoạt động kinh doanh phí nhân thọ. 2.Hoạt động đầu tư tài chính. Năm 2002, hoạt động đầu tư của Bảo Việt tiếp tục ổn đinh và phát triển. Tổng nguồn vốn đầu tư đạt 5959 tỷ đồng, tăng 47,12% so với năm 2001. Thu nhập đầu tư đạt 376tỷ đồng, tăng trưởng 75,7% so với năm 2001. Tỷ trọng đầu tư trung và dài hạn đạt 52,5% tổng nguồn vốn đầu tư, tăng 10% so với năm 2001. Lãi suất đầu tư bình quân tăng 0,62% so với mức bình quân của năm 2001.Việc đầu tư an toàn và có hiệu quả đã tạo điều kiện để Bảo Việt thực hiện tốt những cam kết tài chính với khách hàng, góp phần nâng cao lợi nhuận, giảm chi phí bảo hiểm cho khách hàng. 3.Công tác tổ chức và đào tạo. Năm 2003, Bảo Việt tiếp tục tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức tại trụ sở chính và các công ty thành viên. Cơ chế bổ nhiệm theo thời hạn và bổ nhiệm lại cán bộ được duy trì và thực hiện nghiêm túc.Bảo Việt đã xây dựng và áp dụng bản tiêu chuẩn chức danh viên chức trong toàn hệ thống. Đây là yếu tố quan trọng nhằm tạo động lực để nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp và cán bộ, viên chức chuyên môn nghiệp vụ của Bảo Việt. Công tác đào tạo trong các năm qua từ năm 1999-2002 đã đáp ứng được nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ và tư vấn viên bảo hiểm.Bảo Việt đã tổ chức những khóa bồi dưỡng kiến thức về quản trị doanh nghiệp, đầu tư tài chính, marketinh, quản trị chiến lược, tập huấn nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, tài chính-kế toán, quản trị nguồn lực và đặc biệt là năm 2002 đã ISO cho 584 lượt người. 4. Hoạt động xã hội. Ngay từ khi thành lập, hoạt động xã hội luôn được Bảo Việt coi trọng. Hiện nay Bảo Việt đã nuôi dưỡng hơn 40 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong cả nước, đã xây dựng 50 nhà tình nghĩa( trung bình mỗi gian nhà trị giá 15-20triệu đồng) Mỗi năm Bảo Việt chi hơn 1tỷ đồng cho cácc hoạt động: +Hỗ trợ các tỉnh xóa đói giảm nghèo theo chương trình của Nhà Nước. +Ủng hộ đồng bào bị lũ lụt thiên tai. +Ủng hộ các quỹ nhân đạo như: Hội chữ thập đỏ, quỹ tình thương, trẻ em tàn tật, trẻ em mồ côi cơ nhỡ, quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam. +Ủng hộ các quỹ khuyến học. +Hỗ trợ tài trợ các tổ chức xã hội thực hiện các hoạt động xã hội. +Xây dựng phòng học và các công trình phúc lợi… II.Kết quả hoạt động của Bảo Việt Hà Nội trong năm(1999-2003) 1.Tình hình hoạt động kinh doanh. 1.1. Kết qủa hoạt động kinh. Với sự ổn định về tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng kinh tế quốc dân 7,04% năm 2002), thị trường bảo hiểm Việt Nam năm vừa qua đạt tốc độ tăng trưởng cao khoảng 25%/năm. Hà Nội là địa bàn trung tâm nên sự canh tranh trên thị trườn bảo hiểm diễn ra rất gay gắt ngay từ đầu. Từ năm 2003, tại địa bàn này có trên 12 công ty BH phi nhân thọ hoạt động. Mặc dù có sự cạnh tranh quyết liệt song BVHN vẫn luôn đạt kết quả cao trong hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động của BVHN được thể hiện qua bảng số liệu sau. Đơn vị:triệuđ Năm Chỉ tiêu 1999 2000 2001 2002 2003 -Doanh thu 14.886 75.771 82.570 95.100 131.214 -Tốc độ tăng trưởng DT(%) 1,10 9,10 15,00 37,97 -Tỷ lệ bồi thường(%) 31,50 37,35 39,35 50,41 32,25 -Hiệu quả quy ước 18.500 18.700 19.200 19.900 -Nghĩa vụ với ngân sách 3.599 3.112 4.224 4.639 6.400 -Tốc độ tăng trưởng nộp ns(%) -12,50 35,73 9,80 37,96 (Nghĩa vụ với ngân sách về thuế VAT, còn các nghĩa vụ khác: Thu sử dụng vốn, Thuế thu nhập của doanh nghiệp… do Tổng Công Ty làm nghĩa vụ chung.) Nhận xét: Tốc độ tăng trưởng doanh thu năm 2002 so với năm 2001 đạt 15%. Hiện mức độ chiếm giữ thị phần của Công ty trên thị trường Hà Nội ước khoảng 45%.Nghĩa vụ nộp ngân sách tăng trưởng bình quân 11,01%.Tỷ lệ bồi thường bình quân:39,65%. 1.2. Đánh giá các lĩnh vực cụ thể. *Về sản phẩm: +Công ty đã triển khai được 40 loại nghiệp vụ bảo hiểm. Trong đó nhiều sản phẩm có tác động đến đa số các tầng lớp dân cư:Bảo hiểm học sinh,Bảo hiểm kết hợp con người,Bảo hiểm ô tô, xe máy.. +Các sản phẩm cung cấp nhìn chung đáp ứng được nhu cầu trên thị trường. +Triển khai khá tốt việc bán sản phẩm theo nhóm, tuy nhiên chưa triển khai rộng việc bán tới cá nhân ngoại trừ các nghiệp bảo hiểm bắt buộc. +Mặc dù vậy sản phẩm vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường như đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức dịch vụ,tư vấn, đối với các tầng lớp dân cư. *Chất lượng phục vụ. -Mặt tích cực. + Công ty đã chú trọng đề cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục bán hàng và bồi thường, chủ động phục vụ khách hàng tận nơi. Tuy nhiên chất lượng của quá trình cung cấp còn phụ thuộc vào lỗ lực của cá nhân khai thác. +Chất lượng dịch vụ sau bán hàng trong thời gian qua đã được nâng lên và hỗ trợ tốt cho ngày càng ít. Nhiều khách hàng trước đây tham gia bảo hiểm ở công ty khác nay đến tham gia với Bảo Việt. -Mặt tiêu cực. +Chưa cung cấp được các dịch vụ hỗ trợ khách hàng một cách toàn diện và hữu hiệu. +Chất lượng bán hàng cũng như công tác bồi thường chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách. *Hệ thống phân phối. -Mặt tích cực. +Hệ thống phân phối trực tiếp (các phòng khai thác) được tổ chức phủ kín tất cả các Qận Hyện. +Đã thiết lập và sử dụng có hiệu quả hệ thống đại lý là các tổ chức hành chính, kinh tế, xã hội:Nghành giáo dục các trường học,CSGT, đăng kiểm, giao thông công chính, cơ quan thuế, ngân hàng, Công ty cho thuê tài chính.. +Phát triển quan hệ với các công ty môi giới bảo hiểm. -Mặt tiêu cực. +Chưa phát triển có kết quả hệ thống đại lý phi nhân thọ chuyên nghiệp dể cung cấp các dịch tới các tầng lớp dân cư. *Quản lý kinh doanh. +Duy trì và phát triển được thị phần các nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống như: Bảo hiểm học sinh, bh xe cơ giới, bh con người.. +Bước đầu áp dụng Quy trình quản lý chất lượng ISO 1999:2000.Tiêu chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ cơ bản: Khai thác, giám định, bồi thường. +Áp dụng công nghệ tin học vào quản lý kinh doanh. +Áp dụng các đòn bẩy kinh tế để khuyến khích người lao động hăng say lao động. +Chú ý đến công tác quản lý rủi ro bảo hiểm, công tác đề phòng hạn chế tổn thất và chống trục lợi bảo hiểm. -Hạn chế. +Chưa xây dựng được hệ thống thông tin đánh giá chất lượng phục vụ đã cung cấp để kịp thời điều chỉnh. Chưa triển khai được một cách có hiệu quả và công tác nghiên cứu khách hàng, nhu cầu thị trường. +Năng lực cán bộ đã có bước phát triển, tuy nhiên chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường. +Công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ chưa được chú trọng đúng mức: Ý thức tự trau dồi kiến thức của các cán bộ còn hạn chế. *Định hướng thị trường, định hướng khách hàng: -Tích cực. +Chú trọng khai thác và nắm giữ các đầu mối lớn, khách hàng lớn và truyền thống. +Đã tiếp cận tốt khu vực thị trường bảo hiểm các cơ quan hành chính, xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn. +Tập trung nguồn lực cạnh tranh để phát triển các nghiệp vụ có hiệu quả và cạnh tranh cao:Vật chất xe cơ giới, cháy.. +Chú trọng phát triển các nghiệp vụ mới chưa có cạnh tranh gay gắt trên thị trường. -Hạn chế. +Chưa chú trọng đánh giá và khai thác hết tiềm năng của thị trường, của từng nghiệp vụ, của từng đối tượng khách hàng đặc biệt thị trường là các nghành dịch vụ, các hộ gia đình, các dịch vụ bán lẻ trong dân cư. *Cơ chế chính sách. +Tổng công ty đã có phân cấp phù hợp cho các công ty thành viên trong lĩnh vực kinh doanh, tuy nhiên cần có các chính sáh đầu tư trọng điểm cho các thị trường lớn, đem lại hiệu quả kinh doanh lớn và khả năng cạnh tranh cao. +Theo phân cấp của Tổng Công Ty, Công ty đã chủ động phân cấp trong nội bộ công ty, áp dụng các chính sách khách hàng theo hướng tập trung nguồn lực, sức mạnh cạnh tranh cho các khách hàng tiềm năng và các đầu mối lớn..Tuy nhiên, trong một số trường hợp các đối thủ có cơ chế linh hoạt hơn. 2.Tình hình kinh doanh nghiệp vụ. Kết quả kinh doanh theo nhóm nghiệp vụ của một số năm vừa qua được thể hiện qua số liệu sau. Đơn vị:Triệuđ. Doanh thu ngiệp vụ 1999 2000 2001 2002 2003 -Xe cơ giới 25.511 25.785 27.154 30.176 42.913 -Con người 23.514 26.962 29.146 30.874 32.070 BH học sinh 8.085 8.371 9.739 10.699 14.140 BH du lịch 763 711 871 1.351 1.792 -Cháy 11.593 7.903 7.589 8.177 11.039 -Hàng hải 4.260 4.950 6.570 9.140 11.915 -Trách nhiệm csb 4.593 2.425 2.668 2.762 1.623 -Kỹ thuật 4.479 4.911 7.608 10.456 10.813 -Khác 992 2.775 1.835 3.282 4.909 Cộng 74.886 75.711 82.570 95.100 131.214 2.1. Đánh giá hoạt động kinh doanh theo từng nghiệp vụ. Nghiệp vụ xe cơ giới: -ng trưởng trung bình hàng năm 5,09% -ỷ lệ bồi thường trung bình 40% -oanh thu nghiệp vụ xe cơ giới chiếm tỷ trọng khoảng 30% trong tổng doanh thu của công ty. -Đối tượng khách hàng. +Đã tiếp cận khai thác bảo hiểm tất cả các ban của Đảng. +Đã khai thác tại hầu hết các công ty trên địa bàn. +Đã khai thác bảo hiểm tại 16/26 các Bộ và cơ quan ngang bộ. -Đánh giá trên nhóm khách hàng:Trên cơ sơ thống kê khách hàng, Công ty đánh giá mức độ chiếm giữ thị phần và đáp ứng tiềm năng trong bảo hiểm xe cơ giới như sau. +Nhóm khách hàng các cơ quan hành chính, doanh nghiệp nhà nước: Chiếm giữ được khoảng 60% thị phần. +Nhóm khách hàng các tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện và các doanh nghiệp có vốn nước ngoài: Chiếm giữ khoảng 40% thị phần. +Nhóm khách hàng doanh nghiệp nhà nước và tư nhân: Đáp ứng được khoảng 30% tiềm năng. -Về sản phẩm. +Hiện tại nói chung đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. +Dịch vụ phụ trợ:Chất lượng dịch vụ sau bán hàng được nâng cao và phối hợp trên toàn quốc,tuy nhiên vẫn cần tiếp tục củng cố. -Chất lượng dịch vụ. +Công tác giám định, bồi thường: Chất lượng đã không ngừng được nâng lên, tuy nhiên cũng có những trường hợp chưa phục vụ khách hàng kịp thời. +Sử dụng dịch vụ cứu trợ tai nạn của Tổng công ty, tiến hành trực tiếp giải quyết tai nạn 24/24h. +Hoạt động tư vấn thông tínản phẩm, trả lời thắc mắc của khách hàng chưa có chất lượng cao do phụ thuộc vào trình độ và trách nhiệm khai thác của cán bộ trong công ty. -Thị trường: +Thị trường cạnh gay gắt chủ yếu giữa các công ty bảo hiểm trong nước. +Theo đánh giá chung thị phấn của công ty chiếm gần 40,39% thị trường Hà Nội. +Đang có điều kiện phát triển nghiệp vụ bảo hiểm xe máy. -Hệ thống phân phối. +Đã xây dựng mạng lưới phân phối trực tiếp và gián tiếp hiện đạng hoạt động có hiệu quả. +Chưa có hệ thống phân phối hoàn chỉnh tới khách hàng nhỏlẻ. Theo đánh giá, đây là nghiệp vụ cộng ty có lợi thế cạnh tranh, thị trường còn nhiều tiềm năng và kinh doanh có hiệu quả. Nghiệp vụ con người. -Tăng trưởng trung bình hàng năm 10,05% -Tỷ lệ bồi thường: 53,3%. -Doanh thu bảo hiểm của loại hình này chiếm tỷ trọng trung bình 30% trong tổng doanh thu của công ty. -Về sản phẩm. +Đáp ứng được nhu cầu cơ bản, trong dịch vụ khách hàng đã đơn giản hóa thủ tục bán hàng và giải quyết sau bán hàng, giảm thời gian giải quyết bồi thường. Phân cấp rộng cho các phòng trực tiếp bồi thường. -Thị trường. +Ngoài các công ty bảo hiểm thương mại, thị trường còn có sự tham gia của bảo hiểm y tế là nghành có rất nhiều ưu thế vì thực hiện chính sách của Đảng và Nhà Nước nên được cấp chính quyền ủng hộ và chỉ đạo.Nhiều khả năng bảo hiểm y tế sẽ được mở rộng cả bảo hiểm tai nạn. +Bảo hiểm học sinh: Đây là nghiệp có khả năng cạnh tranh khá cao, công ty đã khai thác được trên 79% thị trường tiểm năng(đã bảo hiểm được 350.000 học sinh/ tổng số học 500.000 học sinh toàn thành phố). Tỷ lệ bồi thường loại này tương đối cao, vì vậy công ty luôn chú trọng công tác quản lý rủi ro. +Bảo hiểm tai nạn và kết hợp con người:Công ty đã bảo hiểm được 140.000 người, chủ yếu triển khai trong khu vực hành chính và doanh nghiệp nhà nước. Theo đánh giá, thị phần của công ty chiếm khoảng 60% thị trường nghiệp vụ bảo hiểm con người tại hà nội. +Bảo hiểm tai nạn hành khách: Đã bảo hiểm được 10triệu lượt hành khách, chiếm 70% thị trường nghiệp vụ này tại hà nội. Nghiệp vụ hàng hải : -Đây là nhóm nghiệp vụ công ty mới tái triển khai từ năm 1999 nên cho đến nay doanh thu của nó chưa cao. -Tăng trưởng trung bình hàng năm 11%. -Doanh thu bảo hiểm của nghiệp vụ này chiếm tỷ trọng 8,24% trong tổng doanh thu của công ty. -Thị trường. +Các đầu mối lớn: Chủ tàu, các Tổng công ty XNK chủ yếu do Tổng công ty quản lý, trên địa bàn có 145 đầu mối XNK lớn, trong đó chiếm khoảng 60% công ty có tập quán nhậpCIF xuất FOB, Công ty đã triển khai khai thác 34 đầu mối chiếm 23%. +Tiềm năng thị trường đối với hàng hóa nhập khẩu và hàng vận chuyển nội địa còn lớn. Theo số liệu chung, các doanh nghiệp bảo hiểm mới bảo hiểm được 30-35% kim nghạch hàng nhập khẩu.Công ty cần tập trung khai thác loại hình bảo hiểm này. -Tỷ lệ bồi thường 40%. Nhóm nghiệp vụ cháy, kỹ thuật, trách nhiêm. -Tăng trưởng trung bình hàng năm 5%, nhìn chung tỷ lệ tăng trưởng thấp. -Chiếm tỷ trọng trung bình 24,66% trong tổng doanh thu của công ty. -Thị trường. +Bảo hiểm cháy. Triển khai nghiệp vụ trên phạm vi cả nước Khách hàng tham gia bảo hiểm chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước. Công ty đã triển khai bảo hiểm được tại 400đơn vị/ tổng số 400 doanh nghiệp nhà nước. Tiềm năng bảo hiểm cháy còn lớn: Trên địa bàn có khoảng 6000 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. +Bảo hiểm xây dựng,lắp đặt. Đã tiếp cận và khai thác được đầu mối cây dựng công trình, các dự án trên địa bàn Hà Nội, ước tính đạt 50% thị phần nghiệp vụ này. Tiềm năng thị trường lớn, thị trường cạnh tranh gay gắt do các công ty đều tập trung phát triển loại hình này. +Bảo hiểm trách nhiệm. Đây là loại hình bảo hiểm rất mới ở nước ta, cho nên doanh thu của nghiệp vụ này rất thấp, và thị trường tiềm năng còn rất lớn. 3. Kết quả hoạt động kinh doanh theo khu vực. Quận hoàn kiếm. -Doanh thu: 6900triệuđ/năm, hiện chiếm tỷ trọng 7,3% trong tổng doanh thu của Công ty. -Tăng trưởng trung bình 13,5% hàng năm. -Tỷ lệ bồi thường trung bình : 35,05%. -Các nghiệp vụ triển khai có hiệu quả trên địa bàn: Vật chất ôtô, cháy,học sinh,. -Kết hợp con người, TNDS chủ xe ôtô. -Thị trường: +Là khu vực thị trường tiểm năng, nơi tập trung nhiều đầu mối các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đầu mối kinh doanh lớn. +Cạnh tranh cao. +Các nghiệp vụ chiếm giữ được thị phần cao: học sinh,vật chất ôtô, TNDS chủ xe. Quận Ba đình. -Doanh thu: 8.015 triệuđ/năm, hiện chiếm tỷ trọng 8,35% trong tổng doanh thu của Công ty. -Tăng trưởng trung bình:9,47% hàng năm. -Tỷ lệ bồi thường trung bình: 28,28%. -Các nghiệp vụ triển khai có hiệu quả trên địa bàn: Vật chất ôtô, học sinh, thiết bị điện tử, kết hợp con người, TNDS chủ xe ôtô. -Thị trường: +Là khu vực thị trường tiềm năng, nơi tập trung các Bộ, Ban nghành của Đảng Nhà Nước. +Cạnh tranh cao. +Các nghiệp vụ chiếm giữ được thị phần cao: Học sinh, vật chất ôtô, TNDS chủ xe. Quận Hai Bà Trưng. -Doanh thu : 6.720 triệuđ/năm, hiện nay chiếm tỷ trọng 7,15% trong tổng doanh thu của Công ty. -Tăng trưởng trung bình: 6,87% hàng năm. -Tỷ lệ bồi thường trung bình: 49,96%. -Các nghiệp vụ triển khai có hiệu quả trên địa bàn : Vật chất ôtô, học sinh, kết hợp con người, TNDS chủ xe ôtô. -Thị trường. +Là khu vực tập trung nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp. +Cạnh tranh cao. +Các nghiệp vụ chiếm giữ được thị phần cao: Học sinh, vật chất ôtô, TNDS chủ xe. Quận Đống Đa. -Doanh thu: 7.563triệuđ/năm, hiện nay chiếm tỷ trọng 8,05% trong tổng doanh thu của Công ty. -Tăng trưởng trung bình 16,56% hàng năm. -Tỷ lệ bồi thường trung bình: 44.84%. -Các nghiệp vụ triển khai có hiệu quả trên địa bàn: Vật chất ôtô, cháy, học sinh, kết hợp con người,TNDS chủ xe ôtô. -Thị trương. +Là khu vực thị trường tiềm năng, nơi tập trung nhiều trường đại học. +Cạnh tranh cao. +Các nghiệp vụ chiếm giữ được thị phần cao: Học sinh, vật chất ôtô, TNDS chủ xe. Huyện Từ Liêm. -Doanh thu :2.461triệuđ/năm, hiện chiếm tỷ trọng 2,62% trong tổng doanh thu của cả công ty. -Tăng trưởng trung bình 13,88% hàng năm - Tỷ lệ bồi thường trung bình: 52,82% - Các nghiệp vụ triển khai có hiệu quả trên địa bàn: Vật chất ô tô, cháy, học sinh, kết hợp con người, TNDS chủ xe ô tô. - Thị trường: + Khu vực tập trung nhiều trường đại học + Các nghiệp vụ chiếm giữ được thị phần cao: Học sinh, vật chất ô tô, TNDS chủ xe Huyện Gia Lâm. -Doanh thu:4.420triệuđ/năm, hiện chiếm tỷ trọng 2,33% trong tổng doanh thu của Công ty. -Tăng trưởng trung bình:6,51%. -Tỷ lệ bồi thường trung bình:49,25%. -Các nghiệp vụ triển khai có hiệu quả trên địa bàn: Vật chất ôtô, cháy, TNDS chủ xe, kết hợp con người. -Thị trường: +Địa bàn sản xuất nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao. +Có nhiều khu công nghiệp trên địa bàn. +Các nghiệp vụ chiếm giữ thị phần cao: Học sinh, vật chất ôtô, .. Huyện thanh trì. -Doanh thu : 2.200triệuđ/năm, hiện chiếm tỷ trọng 2,33% trong tổng doanh thu Công ty. - Tăng trưởng trung bình: 9,99% hàng năm - Tỷ lệ bồi thường trung bình: 49,25% - Các nghiệp vụ triển khai có hiệu quả trên địa bàn: Vật chất ô tô, cháy, học sinh, kết hợp con người, TNDS chủ xe ô tô. - Thị trường + Địa bàn dân cư có thu nhập thấp + Các nghiệp vụ chiếm giữ được thị phần cao: Học sinh, vật chất ô tô, TNDS chủ xe. • Huyện Sóc Sơn - Doanh thu: 2.580 triệu đ/năm, hiện chiếm tỷ trọng 2,72% trong tổng doanh thu của Công ty. - Tăng trưởng trung bình: 11,76% hàng năm - Tỷ lệ bồi thường trung bình:58,63% - Các nghiệp vụ triển khai có hiệu quả trên địa bàn: Vật chất ô tô, học sinh, cháy, kết hợp con người, TNDS chủ xe ô tô. - Thị trường + Khu vực dân cư có mức thu nhập bình quân thấp + Khu vực có sân bay quốc tế và nhiều đơn vị dịch vụ hàng không + Các nghiệp vụ chiếm giữ được thị phần cao: Học sinh, vật chất ô tô • Huyện Đông Anh - Doanh thu: 2.463 triệu đ/năm, hiện chiếm tỷ trọng 2,62% trong tổng doanh thu của Công ty. - Tăng trưởng trung bình: 13,30% hàng năm - Tỷ lệ bồi thường trung bình:81,96% - Các nghiệp vụ triển khai có hiệu quả trên địa bàn: Vật chất ô tô, học sinh, cháy, kết hợp con người, TNDS chủ xe ô tô. - Thị trường: + Khu vực dân cư có mức thu nhập bình quân thấp. + Các nghiệp vụ chiếm giữ được thị phần cao: Học sinh, vật chất ô tô. • Quận Tây Hồ - Doanh thu: 2.560 triệu đ/năm, hiện chiếm tỷ trọng 2,73% trong tổng doanh thu của Công ty. - Tăng trưởng trung bình: 13,86% hàng năm - Tỷ lệ bồi thường trung bình:25,38% - Các nghiệp vụ triển khai có hiệu quả trên địa bàn: Vật chất ô tô, học sinh, cháy, kết hợp con người, TNDS chủ xe ô tô. - Thị trường: + Là đơn vị hành chính mới thành lập. + Khu vực tập trung dịch vụ du lịch. + Các nghiệp vụ chiếm giữ được thị phần cao: Học sinh, vật chất ô tô, TNDS chủ xe. • Quận Thanh Xuân - Doanh thu: 3.380 triệu đ/năm, hiện chiếm tỷ trọng 3,36% trong tổng doanh thu của Công ty. - Tăng trưởng trung bình: 19,50% hàng năm. - Tỷ lệ bồi thường trung bình:33,58%. - Các nghiệp vụ triển khai có hiệu quả trên địa bàn: Vật chất ô tô, học sinh, cháy, kết hợp con người, TNDS chủ xe ô tô. - Thị trường: + Là đơn vị hành chính mới thành lập. + Khu vực tập trung nhiều trường Đại học. + Các nghiệp vụ chiếm giữ được thị phần cao: Học sinh, vật chất ô tô, TNDS chủ xe. • Quận Cầu Giấy. - Doanh thu: 5.380 triệu đ/năm, hiện chiếm tỷ trọng 5,72% trong tổng doanh thu của Công ty. - Tăng trưởng trung bình: 11,02% hàng năm. - Tỷ lệ bồi thường trung bình:41,29%. - Các nghiệp vụ triển khai có hiệu quả trên địa bàn: Vật chất ô tô, học sinh, cháy, kết hợp con người, TNDS chủ xe ô tô. - Thị trường: + Là đơn vị hành chính mới thành lập + Khu vực tập trung nhiều trường Đại học + Các nghiệp vụ chiếm giữ được thị phần cao: Học sinh, vật chất ô tô, TNDS chủ xe. • Khối Quốc phòng - Doanh thu: 4.460 triệu đ/năm, hiện chiếm tỷ trọng 4,75% trong tổng doanh thu của Công ty. - Tăng trưởng trung bình: 17,20% hàng năm. - Tỷ lệ bồi thường trung bình:19,23%. - Thị trường: + Là thị trường tiềm năng, khai thác tập trung. + Cạnh tranh cao. 3. Về bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ 3.1. Bộ máy tổ chức - Đã xây dựng được bộ máy tổ chức trên Văn phòng Công ty và 12 Phòng bảo hiểm ở quận (huyện) - Bộ phận quản lý kinh doanh được tổ chức gọn, đáp ứng tốt yêu cầu chỉ đạo kinh doanh 3.2. Trình độ, năng lực cán bộ Tổng số cán bộ CNV hiện nay là 150 người, trong đó: - Trình độ Đại học: 131 người - Trình độ Trung học: 15 người - Lao động chưa qua đào tạo: 7 người 3.2.1. Cơ cấu đào tạo trình độ Đại học - Chính quy: 74 người, chiếm 56,50% - Tại chức và mở rộng: 57 người, chiếm 43,50% 3.2.2. Cơ cấu ngành nghề - Bảo hiểm: 6 người, chiếm 4,78% - Kinh tế tài chính: 95 người, chiếm 75,38% (Trong đó chính quy chiếm 43%) - Luật: 5 người, chiếm 3,97% (Trong đó chính quy chiếm 60%) - Kỹ thuật: 5 người, chiếm 3,97% - Ngành khác: 15 người, chiếm 11,90% (Trong đó chính quy chiếm 86%) Đánh giá đội ngũ cán bộ của Công ty - Cán bộ Công ty phần lớn là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh, tỷ trọng cán bộ qua đào tạo ở mức cao tuy nhiên vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh doanh, đặc biệt trong thời gian tới. - Tỷ lệ cán bộ được đào tạo không chính quy cao. - Phong cách làm việc củat cán bộ chưa có tính chuyên nghiệp. Trong thời gian qua, do Công ty không có định hướng cho cán bộ tự đào tạo nên đã dẫn đến mất cân đối trong cơ cấu ngành nghề đào tạo: Tỷ trọng các ngành Kinh tế, Tài chính quá cao trong khi đó tỷ trọng cán bộ được đào tạo các ngành Bảo hiểm, Luật, Kỹ thuật lại quá thấp. 4. Phát triển hệ thống trụ sở, trang thiết bị làm việc Trong nhiều năm qua, Tổng Công ty và Công ty đã chú ý phát triển cơ sở vật chất và trụ sở làm việc. Tuy nhiên, hiện tại hệ thống trụ sở, văn phòng làm việc của Công ty còn thiếu và một số chưa đảm bảo yêu cầu khuyếch trương vị thế trong kinh doanh, một số Phòng quận (huyện) đang phải đi thuê Văn phòng, làm tình hình kinh doanh không được chủ đông và ổn định: hiện có 5 phòng phải thuê trụ sở làm việc (Từ Liêm, Thanh Xuân, Thanh Trì, Ba Đình, Tây Hồ). Hai phòng: Gia Lâm và Từ Liêm đang trong quá trình xây dựng và có kế hoạch xây dựng trụ sở trang thiết bị. Nội thất phòng làm việc, bàn ghế nhiều phòng còn chưa được đồng bộ. 5. Áp dụng công nghệ thông tin Đã thực hiện báo cáo số liệu về Tổng Công ty và báo cáo nội bộ qua mạng truyền dữ liệu. Hệ thống tin học phục vụ quản lý kinh doanh đã được tăng cường trong những năm gần đây. Tuy nhiên hệ thống trang thiết bị và phần mềm chưa được đồng bộ. Có 37 phần mềm quản lý nghiệp vụ trong tổng số 40 nghiệp vụ được triển khai. Số lượng máy tính hiện nay là: 0,65 máy/cán bộ. Đã áp dụng hệ thống quản lý Công văn nội bộ. PHẦN IV CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CÔNG TY BẢO HIỂM HÀ NỘI ĐẾN NĂM2005, TẦM NHÌN ĐẾN 2010 I.Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm. 1. Mục tiêu cụ thể. -Phát triển Công ty một cách bền vững để đạt được vị trí hàng đầu trên thị trường Hà Nội và trong hệ thống Bảo Việt, tạo được uy tín của các tổ chứcvà nhân dân trên địa bàn. -Mức độ đáp ứng thị trường và chiếm giữ thị phần. +Đáp ứng đầy đủ các nhu cầu bảo hiểm cơ bản của thị trường. +Duy trì chiếm giữ thị phần như hiện nay bằng cách tăng trưởng doanh thu trong môi trường có thêm nhiều Công ty bảo hiểm trong nước và ngoài nước tham gia thị trường do chính sách mở thị trường bảo hiểm của Nhà Nước. Dự Kiến Các Chỉ Tiêu Chủ Yếu. Đơn vị: triệuđ Năm Chỉ tiêu 2005 2010 -Doanh thu 150.000 240.000 -Tốc độ tăng trưởng DT(%) 15 12 -Tỷ lệ bồi thường 42 45 -Hiệu quả quy ước 30 40 -Nghĩa vụ với ngân sách 7.000 11.000 2. Các nhiệm vụ trọng tâm: -Tiếp tục quán triệt và thực hiện phương châm chỉ đạo của Tổng Công ty “Đổi mới, Tăng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam-Bảo Việt.DOC
Tài liệu liên quan