Luận văn Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở các huyện ngoại thành Hà Nội

Mở đầu 1

 

Phần I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về kinh tế trang trại. 3

I. Vai trò và đặc điểm của kinh tế trang trại. 3

1. Khái niệm và bản chất của kinh tế trang trại. 3

1.1. Khái niệm về kinh tế trang trại. 3

1.2. Bản chất của kinh tế trang trại. 5

2. Vai trò và vị trí của kinh tế trang trại. 5

3. Đặc trưng của kinh tế trang trại. 7

4. Tiêu chí nhận dạng kinh tế trang trại. 7

5.Điều kiện ra đời và phát triển của kinh tế trang trại. 9

II. Vài nét về phát triển kinh tế trang trại ở một số nước trên thế giới. 11

III. Thực tiễn về phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam . 18

1. Quá trình hình thành kinh tế trang trại ở Việt Nam. 18

2. Các chỉ tiêu phân tích. 20

3. Xu hướng phát triển kinh tế trang trại ở nước ta. 22

 

Phần II: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở ngoại thành Hà Nội. 26

I. Điều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội ngoại thành Hà Nội. 26

1. Điều kiện tự nhiên. 26

2.Điều kiện kinh tế xã hội . 28

2.1. Dân số và nguồn lao động. 28

2.2. Cơ sở hạ tầng: 29

II. Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở ngoại thành Hà Nội. 33

1. Tình hình chung về phát triển kinh tế trang trại ở ngoại thành Hà Nội. 33

2. Tình hình về chủ trang trại. 35

3. Các yếu tố sản xuất của trang trại. 36

3.1. Tình hình sử dụng đất đai của trang trại. 36

3.2. Nguồn hình thành vốn của trang trại. 42

3.3 Lao động của trang trại. 44

4. Các loại hình phát triển kinh tế trang trại ngoại thành Hà Nội. 46

5. Thị trường tiêu thụ sản phẩm. 52

III. Kết quả sản xuất kinh doanh của trang trại. 53

1. Giá trị sản xuất của trang trại. 53

2. Chi phí sản xuất của trang trại. 54

3. Giá trị sản phẩm hàng hoá. 55

3.1. Quy mô giá trị sản phẩm hàng hoá. 55

3.2. Tỷ suất hàng hoá. 56

4. Thu nhập và việc làm của người lao động trong trang trại. 56

5. Những nhận xét đánh giá chung. 57

5.1. Các loại hình kinh tế trang trại đa dạng và phòng phú: 57

5.2. Qui mô sản xuất của trang trại nhỏ. 57

5.3. Việc đáp ứng nhu cầu thị trường và hoạt động tiếp thị của các trang trại hơn hẳn so với các nông hộ song cũng còn nhiều hạn chế đặt ra 58

5.4. Trình độ kỹ thuật sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất. 59

5.5. Về đất đai 59

 

Phần III: Phương hướng và giải pháp để phát triển kinh tế trang trại trong thời gian tới. 60

I. Phương hướng phát triển của mô hình kinh tế trang trại . 60

1. Phương hướng phát triển của mô hình kinh tế trang trại ở nước ta trong những năm tới. 60

1.1. Những quan điểm cơ bản về phát triển kinh tế trang trại. 60

1.2. Phương hướng chung về phát triển kinh tế trang trại. 63

2. Phương hướng phát triển kinh tế trang trại ở ngoại thành Hà Nội. 66

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các trang trại cần hướng tới gắn kết sản xuất, tiêu thụ theo chương trình khép kín. 67

2.2. Các trang trại ngoại thành Hà Nội phải đi vào khai thác thế mạnh mang tính đặc thù của Hà Nội. 67

2.3. Các trang trại ngoại thành phải phát triển theo hướng quy mô nhỏ nhưng năng lực sản xuất lớn. 68

2.4. Phát triển kinh tế trang trại ngoại thành Hà Nội cần gắn liền với phát triển các hình thức liên kết kinh tế giữa các trang trại, tạo cơ sở cho các trang trại nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 68

2.5. Khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, nghề rừng và các thành phần kinh tế tập trang trại trong đó trang trại gia đình là chủ yếu. 69

II. Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại ở ngoại thành Hà Nội. 69

1. Giải pháp về đất đai. 69

2. Giải pháp về vốn. 70

3. Giải pháp về lao động. 70

4. Giải pháp về thị trường và phát triển công nghiệp chế biến. 71

5. Giải pháp về khoa học và công nghệ. 72

6. Giải pháp về đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn. 72

7. Nâng cao trình độ dân trí và trình độ chuyên môn cho chủ trang trại. 73

8. Giải pháp về thuế. 73

9. Giả pháp về chế biến sản phẩm. 74

 

Kết luận và kiến nghị. 75

 

Danh mục tài liệu tham khảo. 77

 

doc80 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 4310 | Lượt tải: 43download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở các huyện ngoại thành Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở các huyện ngoại thành Hà Nội.DOC
Tài liệu liên quan