Bộ đề thi thử trung học phổ thông quốc gia môn: Lịch sử

Câu 35. Trong các nội dung sau, nội dung nào không nằm trong hiệp định Giơ-ne-vc năm 1954?

Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập thống nhất chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia.

Việt Nam sẽ thực hiện thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do vào tháng 7/1956.

Trách nhiệm thi hành hiệp định thuộc về những người đã ký kết và những người kế tục nhiệm vụ của họ.

Hai bên ngừng bắn ở Nam Bộ để giải quyết vấn đề Đông Dương bằng con đường hòa bình.

Câu 36. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến phong trào “Đồng khởi” 1959 -1960 là

Mỹ - Diệm phá hoại Hiệp định Giơnevơ, thực hiện chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”.

Thông qua nghị quyết Hội nghị lần thứ XV của Đảng về đường lối cách mạng miền Nam.

Do chính sách cai trị của Mỹ - Diệm làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng.

Mỹ Diệm phá hoại hiệp định, thực hiện chiến dịch tố cộng diệt cộng, thi hành luật 10-59 lê máy chém đi khắp miền Nam làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thấi nặng nề.

 

docx181 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 20/03/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bộ đề thi thử trung học phổ thông quốc gia môn: Lịch sử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân ( 1968). Cuộc Tiến công chiến lược (1972). Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không ( 12/1972). Câu 24. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào dân chủ. chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào giải phóng dân tộc. chủ nghĩa Mác-Lê nin với tư tưởng Hồ Chí Minh. chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Câu 25. Kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân dân ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là A. quân Anh. B. quân Pháp. C. quân Trung hoa Dân quốc. D. bọn Việt Quốc, Việt Cách. Câu 26. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới phong trà o cách mạng phát triển manh nhất trong th ời kỳ 1930 - 1931 ở Nghệ Tĩnh là do nơi đây tập trung đông đảo giai cấp công nhân. nơi đây thành lập chính quyền Xô viết sớm nhất. nơi đây có truyền thống anh dũng dân tộc chống giặc ngoại xâm. nơi đây có chi bộ đảng ra đời sớm, đội ngũ cán bộ, đảng viên đông. Câu 27. Yêu cầu số một của người nông dân Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp và tay sai là ruộng đất. B. giảm tô, thuế. C. hòa bình, tự do. D. độc lập dân tộc. Câu 28. Sự kiện nào sau đây phản ánh một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản? Sự ra đời của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên năm 1925. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Sự sụp đổ của Việt Nam Quốc dân đảng năm 1930. Câu 29. Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945) ở nước ta là A. nhờ quá trình tập dượt của quần chúng. B. nhờ chớp được thời cơ “ngàn năm có một”. C. nhờ sự chuẩn bị đầy đủ của cách mạng. D. nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta. Câu 30. Nguyên nhân chính dẫn tới sự thất bại của phong trào yêu nước dân chủ công khai ở Việt Nam những năm 1919 - 1925) là do hệ tư tưởng dân chủ tư sản đã trở nên lỗi thời, lạc hậu, không phù hợp với tình hình Việt Nam. thực dân Pháp còn mạnh, đủ sức đàn áp phong trào yêu nước, cách mạng ở nước ta lúc bấy giờ. tư tưởng Mác – Lênin chưa được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam, chưa hình thành các tổ chức Đảng của giai cấp vô sản. giai cấp tư sản Việt Nam yếu kém về kinh tế, ươn hèn về chính trị; giai cấp tiểu tư sản do điều kiện kinh tế bấp bênh không thể lãnh đạo phong trào. Câu 31. Tác dụng lớn nhất trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 là thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên – tiền thân của Đảng. chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự thành lập Đảng. sự ra đời của ba tổ chức cộng sản, hướng tới hợp nhất thành một Đảng. làm thất bại khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX. Câu 32. Trong xu thế phát triển của thế giới ngày nay, nước ta sẽ đứng trước nguy cơ tụt hậu, nếu như bỏ lỡ cơ hội, không có sự thích ứng, hoà nhập vào nền kinh tế thế giới và tiếp thu tiến bộ khoa học – kĩ thuật. không đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, tiếp thu và phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. không phát minh, cải tiến khoa học- kĩ thuật, đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. tự tin vào chính mình, phát triển nền kinh tế với thế mạnh nông nghiệp vốn có, tạo lợi thế cạnh tranh. Câu 33. Trong những năm 1953 - 1954, tình đoàn kết chiến đấu chống Pháp của quân, dân hai nước Lào và Việt Nam được thể hiện qua hành động quân dân hai nước phối hợp mở nhiều chiến dịch, giành được thắng lợi to lớn. Việt Nam là hậu phương, đóng vai trò cung cấp nhân, vật, lực cho Lào. Lào là hậu phương, đóng vai trò cung cấp, nhân, vật, lực cho Việt Nam. Việt Nam đưa quân tình nguyện sang giúp nhân Lào kháng chiến chống Pháp. Câu 34. Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân chuyển hoàn toàn từ tự phát sang tự giác? Bãi công của công nhân đóng tàu Ba Son (8-1925). Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Thành lập ba tổ chức cộng sản. Đảng Cộng sản Việt nam ra đời. Câu 35. Trong các nguyên nhân sau đây , nguyên nhân nào là cơ bản nhất quyết đinh sự bù ng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931? Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933. Thưc̣ dân Pháp tiến hành khủ ng bố trắng sau khở i nghiã Yên Bái. Đảng công sản Viêṭ Nam ra đờ i, kịp thời lãnh đạo cách mạng. Điạ chủ phong kiến cấu kết vớ i Pháp bóc lôṭ thâṃ tê ̣nông dân. Câu 36. Đấu tranh trên mặt trận ngoại giao năm 1954 thắng lợi chưa triệt để là do cách mạng Việt Nam chưa đánh bại hoàn toàn thực dân Pháp. chưa có „„quả đấm thép” trên mặt trận quân sự. cách mạng Việt Nam đánh bại hoàn toàn thực dân Pháp nhưng chưa đánh bại can thiệp Mĩ. chưa có đường lối đấu tranh ngoại giao phù hợp. Câu 37. Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai? Sự suy yếu của chủ nghĩa đế quốc thực dân. Ý thức độc lập và sự lớn mạnh của các lực lượng dân tộc. Thắng lợi phe đồng minh trong chiến tranh chống phát xít. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng phát triển. Câu 38. Bài học kinh nghiệm lớn nhất, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2000 là không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết toàn Đảng, toàn dân. sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. nắm vững được ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng. Câu 39. Phong trào cách mạng 1936 – 1939 là phong trào mang tính chất A. dân chủ. B. dân tộc. C. dân chủ công khai. D. chống phát xít, chống chiến tranh. Câu 40. Tư tưởng yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam được thể hiện rõ nhất thời kỳ từ 8/1945 đến 12/1946 đó là hòa với Trung hoa dân quốc ở miền Bắc, đánh Pháp ở miền Nam. nhân nhượng với Trung Hoa Dân quốc, yêu cầu Pháp chấp hành Hiệp định Giơ ne vơ. không chấp nhận tối hậu thư của Pháp, quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc. hòa với Trung hoa dân quốc, ký với Pháp Hiệp định Sơ bộ 06/3 và Tạm ước 14/9, nhượng bộ Pháp nhiều quyền lợi về kinh tế, chính trị. 1 – B 2 - B 3 - A 4 – B 5 – C 6 – A 7 - A 8 – C 9 - A 10 - C 11 – D 12 - A 13 - D 14 – C 15 – C 16 – C 17 - A 18 – C 19 - A 20 - B 21 – D 22 - B 23 - B 24 – D 25 – B 26 - D 27 - D 28 – C 29 - D 30 - D 31 – B 32 - A 33 - A 34 – D 35 – C 36 - A 37 - B 38 – C 39 - B 40 - D ĐỀ THI THỬ 16 THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: Lịch sử Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, sự kiện thể hiện quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam là. A. hiến pháp đầu tiên của nước ta được thông qua. B. phát hành tiền Việt Nam. C. thành lập Quân đội quốc gia Việt Nam. D. cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên. Câu 2: Vì sao Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8 tháng 5/1941 có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của cách mạng tháng Tám? A. Chủ trương gương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc B. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân C. Củng cố được khối đại đoàn kết toàn dân D. Xác định khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa Câu 3: Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, khởi nghĩa tại các đô thị thắng lợi có ý nghĩa quyết định nhất vì đây là nơi. A. có nhiều thực dân đế quốc B. đặt cơ quan đầu não chỉ huy của lực lượng cách mạng C. tập trung các trung tâm chính trị, kinh tế của kẻ thù D. có đông đảo quần chúng nhân dân được giác ngộ. Câu 4: Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian: Cao trào kháng Nhật cứu nước Nhật xâm lược Đông Dương. Mặt trận Việt Minh ra đời. 4. Nhật đảo chính Pháp. A. 3 – 4 – 2 - 1 B. 4 – 1 – 3 - 2 C. 1 – 3 – 2 - 4 D. 2 – 3 – 4 - 1 Câu 5: Thách thức lớn nhất của thế giới trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI là gì? A. Chiến tranh xung đột ở nhiều nơi. B. Nguy cơ cạn kiệt về tài nguyên thiên nhiên. C. Chủ nghĩa khủng bố hoành hành. D. Tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Câu 6: Những biện pháp đấu tranh với quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai có tác dụng như thế nào? A. làm thất bại âm mưu cấu kết với quân Anh, quân Pháp ở Miền Nam hòng bóp chết chính quyền cách mạng non trẻ. B. kéo dài thời gian hòa hoãn để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. C. chính quyền cách mạng vẫn giữ vững và được nhân dân tin tưởng, ủng hộ. D. hạn chế đến mức thấp nhất các hoạt động chống phá của quân Trung hoa Dân quốc và tay sai, làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền của chúng. Câu 7: Nội dung nào sau đây là ý nghĩa phong trào đồng khởi 1959-1960? A. Tiêu diệt đế quốc Mĩ và tay sai Ngô Đình Diệm. B. Mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. C. Chuyển cách mạng miền nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tấn công. D. Thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân. Câu 8: Quốc gia nào ở khu vực Tây Âu luôn luôn liên minh chặt chẽ với Mĩ sau chiến tranh thế gới thứ hai. A. Anh. B. I-ta-li-a. C. Đức D. Pháp Câu 9: Vì sao Nhật đảo chính Pháp ngày 9-3-1945 ở Đông Dương? A. Thất bại gần kề của phe phát xít nói chung và của Nhật nói riêng B. Nhật Bản tiến hành theo kế hoạch chung của phe phát xít C. Mâu thuẫn Nhật- Pháp trở lên gay gắt D. Phong trào cách mạng dâng cao gây cho Nhật nhiều khó khăn Câu 10: Sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản là. A. do phong trào công nhân thế giới và trong nước phát triển. B. do phong trào đấu tranh của nhân dân. C. phản ánh khách quan cuộc vân động giải phóng bằng con đường cách mạng vô sản. D. do con đường cách mạng tư sản thất bại. Câu 11: Việt Nam ký Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 về Đông Dương là do. A. căn cứ vào tương quan lực lượng giữa ta và Pháp, ta không thể đánh bại Pháp về quân sự. B. căn cứ vào tương quan lực lượng giữa ta và Pháp trong chiến tranh và xu thế của thế giới là giải quyết các vấn đề chiến tranh bằng thương lượng C. sự chi phối của Trung Quốc, muốn biến Việt Nam là bước đệm chống lại sự ảnh hưởng của Mĩ ở khu vực Đông Nam Á. D. sự chi phối của Liên Xô đối với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta. Câu 12: Tại sao Đảng lại thay đổi chủ trương đấu tranh trong phong trào dân chủ 1936-1939? A. Do thực dân Pháp đàn áp. B. Sự xuất hiện của Chủ Nghĩa Phát xít và nguy cơ chiến tranh. C. Do Đảng phải đi vào hoạt động bí mật. D. Do chính sách của mặt trận nhân dân Pháp. Câu 13: Đảng của giai cấp tư sản Việt Nam trong những năm 1919-1923 là A. Đảng lập hiến B. Nam phong. C. Trung bắc tân văn. D. Hội phục viên Câu 14: Tại sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử với Cách Mạng Việt Nam? A. Đó là khuynh hướng của nước mới. B. Mở ra thời kỳ độc lập tự do cho cách mạng Việt Nam. C. Chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. D. Chấm dứt vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản. Câu 15: Năm 1989, Mĩ và Liên Xô đã cùng tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh lạnh là do. A. cuộc "chiến tranh lạnh" mà Mĩ và Liên Xô tham gia bị thế giới lên án. B. Liên Xô không đủ tiềm lực tài chính để tiếp tục chạy đua vũ trang. C. Mĩ và Liên Xô muốn có thời gian hòa hoãn để củng cố lực lượng, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh mới D. Mĩ và Liên Xô đều suy giảm thế mạnh trước sự vươn lên của trung tâm Tây Âu và Nhật Bản. Câu 16: Lý do Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày 19/12/1945? A. quân Pháp bắn súng, ném lựu đạn nhiều nơi ở Hà Nội B. Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng. C. tấn công Nam Bộ và Nam Trung Bộ D. khiêu khích tiến công ta ở Lạng Sơn, Hải Phòng Câu 17: Thắng lợi trong chiến cuộc Đông- Xuân 1953-1954 của ta đã đánh dấu kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản là do A. Mĩ viện trợ giúp Pháp không kịp thời B. địch phải phân tán lực lượng để đối phó với ta C. ta giành quyền chủ động liên tiếp trên chiến trường D. do hậu phương của Pháp ở xa Câu 18: Tại sao sau chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ và Liên Xô từ đồng minh chuyển sang đối đầu? A. Đối lập kinh tế. B. Đối lập quân sự. C. Đối lập mục tiêu, chiến lược. D. Đối lập chính trị. Câu 19: Thời cơ “ngàn năm có một” của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được Đảng Cộng sản Đông Dương và Hồ Chí Minh xác định từ sau sự kiện. A. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ đến khi quân Đồng minh vào Đông Dương. B. Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. C. Nhật đảo chính Pháp đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. D. Nhật vào Đông Dương đến trước ngày Nhật đảo chính Pháp. Câu 20: Từ năm 1919-1930 công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam là công lao nào? A. Tìm ra con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản. B. Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam C. Truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào trong nước D. Tìm ra con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản. Câu 21: Chủ trương "vô sản hóa" của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã góp phần A. thúc đẩy sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên B. lôi kéo tay sai và quân đội Pháp đi theo cách mạng. C. thúc đẩy phong trào công nhân Việt Nam chuyển từ tự phát sang tự giác D. thúc đẩy sự phân hóa của Việt Nam quốc dân Đảng. Câu 22: Sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái đã chứng tỏ điều gì? A. Mục tiêu khởi nghĩa không phù hợp với nhân dân B. Giai cấp tư sản Việt Nam chưa thống nhất chủ trương khởi nghĩa. C. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản D. Cuộc khởi nghĩa nổ ra chưa đúng thời cơ. Câu 23: Đâu là nguyên nhân cơ bản nhất khiến pháp tăng cường qui mô và tốc độ khai thác lần hai? A. Vơ vét nguyên nhiên liệu. B. Pháp tham gia chiến tranh và bị thiệt hại nặng nề. C. Khai thác nguồn nhân công. D. Khai thác thị trường. Câu 24: Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa vào thời gian. A. Năm 1982 B. Năm 1985 C. Năm 1986 D. Năm 1978 Câu 25: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ năm 2017 là người nước nào? A. Tây ban Nha. B. Hàn Quốc C. Ca Na Đa. D. Bồ Đào Nha. Câu 26: Đâu không phải là vấn đề quan trọng, cấp bách với các nước đồng minh tại hội nghị Ianta? A. Tổ chức lại trật tự thế giới sau chiến tranh. B. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc. C. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít. D. Phân chia thành quả giữa các nước thắng trận. Câu 27: Vì sao ta quyết định mở chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ? A. Pháp xây dựng tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Điện Biên Phủ. B. Có ý nghĩa chính trị và quân sự quan trọng. C. Có vị trí chiến lược then chốt ở Đông Dương và Đông Nam Á. D. Pháp và Mĩ coi đây là" một pháo đài bất khả xâm phạm". Câu 28: Quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á giành được độc lập. A. In-đô-nê-xi-a B. Lào C. Cam-pu-chia. D. Việt Nam. Câu 29: “Người Việt Nam ta giữ vững trong tim lời thề. Mười chín tháng Tám chớ quên là ngày khởi nghĩa. Hạnh phúc sáng tô non sông Việt Nam”.Những câu hát sau của nhạc sĩ Xuân Oanh nói về sự kiện gì? A. Giải phóng thủ đô. B. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. C. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thành công. D. Nhân dân Hà Nội đánh tan cuôc tập kích bằng máy bay B52 của Mĩ. Câu 30: Để tránh đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc, tính từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện chủ trương. A. tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc B. kiên quyết cầm súng chống Pháp xâm lược C. chủ động đàm phán với Pháp D. mượn tay Pháp đuổi quân Trung Hoa Dân quốc Câu 31: Bản chất của mối quan hệ ASEAN và 3 nước Đông Dương từ năm 1967 đến 1979. A. Chuyển từ đối dầu sang đối thoại. B. Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học. C. Giúp đỡ nhân dân 3 nước Đông Dương chống Mĩ D. Đối đấu căng thẳng. Câu 32: Thắng lợi nào đánh dấu sự phá sản hoàn toàn của kế hoạch "đánh nhanh, thắng nhanh" của thực dân Pháp? A. Biên giới thu đông 1950. B. Điện Biên Phủ năm 1954. C. Cuộc chiến đấu ở các đô thị 1946. D. Việt Bắc- thu đông 1947. Câu 33: Quốc gia nào là quốc gia khởi đầu cho Cách Mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai? A. Mĩ. B. Pháp. C. Đức. D. Anh. Câu 34: Điểm chung trong kế hoạch Rơve năm 1949, kế hoạch Đờ lát đơ Tátxinhi năm 1950 và kế hoạch Nava năm 1953 là. A. tiếp tục thống trị Việt Nam lâu dài B. muốn xoay đổi cục diện chiến tranh C. kết thúc chiến tranh trong danh dự D. phô trương thanh thế, tiềm lực, sức mạnh. Câu 35: Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào cách mạng 1930-1931? A. Xây dựng khối liên minh và mặt trận thống nhất. B. Về công tác tư tưởng. C. Cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng cho tổng khởi nghĩa. D. Tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Câu 36: Sau bao nhiêu năm từ 1975 Mĩ chính thức bình thường quan hệ ngoại giao với Việt Nam. A. 20 năm B. 30 năm C. 10 năm D. 40 năm Câu 37: “Đánh ăn chắc, tiến ăn chắc, nếu chắc thắng thì kiên quyết cho đánh còn không chắc thắng thị kiên quyết không cho đánh”. Đó là nội dung của: A. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947. B. Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954. C. Chiến dịch biên giới thu đông 1950. D. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Câu 38: Đâu không phải là một tính chất trong phong trào cách mạng 1930-1931? A. Rộng lớn B. Quyết liệt. C. Triệt để. D. Dân chủ Câu 39: Mục tiêu bao quát nhất của Mĩ sau chiến tranh lạnh là gì? A. Sử dụng khẩu hiệu dân chủ. B. Khôi phục nền kinh tế Mĩ. C. Chi phối, lãnh đạo thế giới. D. Bảo đảm an ninh, sẵn sàng chiến đấu. Câu 40: Tư tưởng cốt lõi trong cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là. A. Độc lập, tự do. B. Ruộng đất, dân cày. C. Tự do, dân chủ. D. Dân sinh, hạnh phúc. ----------- HẾT ---------- ĐÁP ÁN 1 D 11 B 21 C 31 D 2 A 12 B 22 C 32 D 3 B 13 A 23 B 33 A 4 D 14 C 24 D 34 B 5 C 15 D 25 D 35 C 6 D 16 B 26 B 36 A 7 C 17 B 27 B 37 D 8 A 18 C 28 A 38 D 9 A 19 B 29 C 39 C 10 C 20 A 30 A 40 A ĐỀ THI THỬ 17 THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: Lịch sử Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Luận điểm nào đúng? A. Toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức cho các nước đang phát triển, đòi hỏi các nước phải cải cách kinh tế- xã hội. B. Toàn cầu hóa là khó khăn và thách thức lớn cho tất cả các nước trên thế giới. Thế giới ngày càng tụt hậu. C. Toàn cầu hóa mang lại nhiều lợi ích, kích thích sự phát triển của các nước đang phát triển. D. Toàn cầu hóa vừa là thời cơ và tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các nước trên thế giới cùng phát triển. Câu 2: Cuối thập kỉ 90 của thế kỉ XX, EU chiếm hơn ¼ GDP của thế giới và đã trở thành A. Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh. B. Tổ chức chính trị - kinh tế lớn nhất châu Âu C. Tổ chức kinh tế lớn nhất Đông Nam Á D. Tổ chức chính trị lớn nhất châu Âu. Câu 3: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, châu Phi được mệnh danh là “Lục địa trỗi dậy” vì A. Thường xuyên bị động đất B. Xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc C. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ. D. 17 nước giành được độc lập. Câu 4: Nét nổi bật nhất trong phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân thợ máy xưởng Ba Son tháng 8/1925 với phong trào công nhân trước đó là: A. Phong trào đấu tranh có tổ chức, có tinh thần quốc tế vô sản cao cả. B. Phong trào đấu tranh mang tính tự phát C. Phong trào đã đòi quyền lợi cho giai cấp công nhân Việt Nam. D. Phong trào đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế. Câu 5: Hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học- công nghệ là từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX thế giới đã A. đạt nhiều thành tựu ở trên các lĩnh vực. B. nâng cao mức sống, chất lượng cuộc sống cho con người. C. tăng năng suất sản xuất D. diễn ra xu thế toàn cầu hóa Câu 6: Điểm giống nhau trong mục tiêu ra đời của tổ chức ASEAN và Liên minh châu Âu (EU) là A. Cùng nhau phát triển về kinh tế, chính trị, đối ngoại và an ninh chung. B. Cùng nhau phát triển về kinh tế. C. Cùng nhau phát triển về kinh tế và văn hóa. D. Cùng nhau phát triển về kinh tế, chính trị. Câu 7: Quyết định chính thức thành lập tổ chức Liên hợp quốc được thông qua ở đâu? A. Pốtxđam(Đức) B. Xan Phanxixcô(Mĩ) C. Ianta (Liên Xô) D. Vecxai (Pháp) Câu 8: Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách mệnh trang bị cho giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân Việt Nam nội dung về: A. Khuynh hướng dân chủ tư sản. B. Chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến. C. Lí luận cách mạng giải phóng dân tộc. D. Kiến thức văn hóa, giáo dục. Câu 9: Nhận xét đúng về quy mô phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919- 1925 A. phong trào rộng lớn, không chỉ trong nước mà cả ở nước ngoài. B. phong trào diễn ra ở Bắc Kì C. phong trào bó hẹp ở Nam Kì D. phong trào tập trung ở Trung Kì. Câu 10: Thắng lợi lớn nhất của các hình thức đấu tranh ở Mĩ Latinh từ các thập kỉ 50-90 của thế kỉ XX là: A. chính quyền độc tài ở nhiều nước Mĩ Latinh đã bị lật đổ, các chính phủ dân tộc, dân chủ được thiết lập B. các nước Mĩ Latinh vươn lên phát triển nhanh chóng và trở thành các nước công nghiệp. C. nhiều nước Mĩ Latinh giành được độc lập, thoát khỏi ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha. D. các nước Mĩ Latinh bị phụ thuộc trở thành “sân sau” của đế quốc Mĩ. Câu 11: Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai là A. Pháp B. Anh C. Mĩ D. Nhật Câu 12: Từ năm 1946 đến năm 1950, Liên Xô đạt được thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đó là A. Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế. B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất. C. Xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội. D. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới. Câu 13: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên thành lập vào: A. Tháng 6/1925 B. Tháng 7/1924 C. Tháng 7/1925 D. Tháng 6/1924 Câu 14: Năm 1921 tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước của Angieri, Marốc, Tuyniđilập ra A. Hội Hưng Nam B. Hội Phục Việt C. Hội Liên hiệp thuộc địa D. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông Câu 15: Quốc gia nào được mệnh danh là “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh”? A. Áchentina B. Mêhicô C. Braxin D. Cuba Câu 16: Mĩ là nơi khởi đầu của cách mạng khoa học- kĩ thuận lần thứ hai là do A. Mĩ là trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới. B. Mĩ có nhiều nhân tài C. Mĩ có chính sách thu hút các nhà khoa học đến làm việc D. Mĩ có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú Câu 17: Tháng 8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ở A. Giacácta (Inđônêxia) B. Manila (Philipin) C. Hà Nội (Việt Nam) D. Băng Cốc (Thái Lan) Câu 18: Liên minh quân sự nào không phải do Mĩ lập nên? A. NATO B. SEATO C. VACSAVA D. CENTO Câu 19: Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, kinh tế Việt Nam như thế nào? A. Kinh tế xã hội chủ nghĩa. B. Lạc hậu, nghèo nàn, lệ thuộc vào kinh tế Pháp. C. Phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. D. Sánh ngang với kinh tế Pháp. Câu 20: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam, Pháp đã đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào A. Công nghiệp B. Giao thông vận tải C. Thương nghiệp D. Nông nghiệp Câu 21: Mĩ phát động “Chiến tranh lạnh” chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa vào thời gian nào? A. Tháng 11/1945 B. Tháng 3/1946 C. Tháng 3/1947 D. Tháng 2/1947 Câu 22: Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã xây dựng tổ chức cơ sở của mình ở đâu? A. Khắp cả nước B. Bắc Kì. C. Trung Kì D. Nam Kì Câu 23: Sau chiến tranh lạnh, hầu như các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào A. Phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thực sự của mỗi quốc gia. B. Phát triển văn hóa để giữ gìn bản sắc dân tộc. C. Phát triển chính trị để ổn định đất nước. D. Phát triển giáo dục để nâng cao trình độ dân trí. Câu 24: Bài học kinh nghiệm Việt Nam rút ra từ công cuộc cải cách- mở cửa của Trung Quốc là gì? A. Củng cố, kiện toàn bộ máy nhà nước. B. Phát triển văn hóa giáo dục. C. Đầu tư phát triển khoa học – kĩ thuật. D. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. Câu 25: Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 ngả về phương Tây khôi phục và phát triển quan hệ với: A. các nước ASEAN. B. các nước châu Á C. Nhật Bản D. Trung Quốc. Câu 26: Thành phần tham dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gồm: A. đại biểu của Đông Dương Cộng sản liên đoàn và An Nam cộng sản đảng. B. đại biểu của ba tổ chức cộng sản. C. đại biểu của Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng. D. đại biểu của Đông Dương Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn. Câu 27: Mục tiêu xuyên suốt trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ sau năm 1945 đến năm 2000 là: A. Chiến tranh lạnh với Liên Xô. B. Tham vọng bá chủ thế giới. C. Ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. D. Chiến lược toàn cầu. Câu 28: Sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 là: A. Hướng về các nước châu Á B. Tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á. C. Liên minh chặt chẽ với Mĩ. D. Coi trọng quan hệ với Tây Âu. Câu 29: Để nhanh chóng kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã quyết định A.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiao an tong hop_12381388.docx
Tài liệu liên quan