Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản tại Bộ Thương mại

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

Chương I. Những vấn đề lý luận chung về đầu tư xây dựng cơ bản

Và quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản 3

I. Lý luận chung về đầu tư xây dựng cơ bản 3

1. Khái niệm vai trò và phân loại ĐT trong nền kinh tế 3

2. Khái niệm vai trò đặc điểm của ĐTXDCB 4

3. Khái niệm vốn đầu tư, các nguồn vốn đầu tư và vốn ĐTXDCB 7

II. Nội dung quản lý Nhà nước về ĐTXDCB 11

1. Khái niệm quản lý 11

2. Nội dung quản lý Nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế Việt Nam 12

3. QLNN về đầu tư xây dựng cơ bản 15

III. Nội dung cơ bản về hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 24

1. Khái niệm hiệu quả QLNN về ĐTXDCB 24

2. Hệ thống chỉ tiêu về hiệu quả quản lý ĐTXDCB 25

3. Nâng cao hiệu quả quản lý ĐTXDCB trong điều kiện

kinh tế thị trường 29

Chương II. Thực trạng và hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ở

Bộ Thương Mại 32

I. Kháiquát chức năng, nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và

tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản của Bộ Thương Mại 32

1. Chức năng và nhiệm vụ của Bộ Thương Mại 32

2. Khái quát tình hình ĐTXDCB tại Bộ Thương Mại 41

3.Với các liên doanh 61

II.Tình hình thực hiện quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản

tại Bộ Thương Mại 61

A. Quá trình hình thành công tác QLNN về ĐTXDCB 61

B. Tình hình thực hiện QLNN về ĐTXDCB 63

1. Về xây dựng văn bản pháp quy và hướng dẫn thực hiện 63

2. Lập và quản lý kế hoạch ĐTXDCB 67

3. Thẩm định các dự án ĐTXDCB 69

4. Giám định đầu tư 71

C. Nguyên nhân của tình hình thực hiện QLNN về ĐTXDCB tại

Bộ Thương Mại 72

1. Các nguyên nhân khách quan 72

2. Nguyên nhân chủ quan 74

Chương III. Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả QLNN về

ĐTXDCB tại Bộ Thương Mại 76

I. Dự báo nhu cầu ĐTXDCB của Bộ Thương Mại 76

1. Bối cảnh thế giới và tình hình kinh tế - xã hội trong nước 76

2. Nhu cầu đầu tư XDCB của Bộ Thương Mại 78

II. Các giải pháp 80

1. Xác định đúng đắn sự phát triển của ngành làm cơ sở xác định

mục tiêu, nhu cầu ĐTXDCB 80

2. Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện kế hoạch công tác ĐTXDCB của

Bộ Thương Mại 80

3. Xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách và hệ thống chỉ tiêu hiệu quả

QLNN về ĐTXDCB phù hợp với cơ chế thị trường 81

4. Tiếp tục đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý ĐTXDCB của Bộ 82

5. Các giải pháp cụ thể 83

KẾT LUẬN 85

TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

 

 

doc89 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 1627 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản tại Bộ Thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản tại Bộ Thương mại.doc
Tài liệu liên quan