Chuyên đề Hạch toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Hoàng Anh Quy Nhơn

Mục lục

Trang

 

Phần I: MỘT SỐ TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH –QUY NHƠN 7

I – Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Hoàng Anh – Qui Nhơn 7

1 – Quá trình hình thành 7

2 – Quá trình phát triển 7

II – MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH – QUY NHƠN 8

1 – Mục đích 8

2 – Nhiệm vụ và quyền hạn 8

III – ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT, TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH – QUY NHƠN 9

1 – Quy trình sản xuất 9

2 – Tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị 10

IV – TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH – QUY NHƠN 13

1 – Hình thức kế toán đang áp dụng tại Công ty 14

2 – Hệ thống tài khoản kế toán thực tế tại Công ty 17

3 – Phương pháp hạch toán hàng tồn kho mà Công ty đang áp dụng 17

4 – Phương pháp tính giá xuất kho vật tư hàng hoá sản phẩm 17

5 – Phương pháp nộp thuế GTGT tại Công ty 17

Phần II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH – QUY NHƠN 18

I – ĐẶC ĐIỂM NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU 18

1 – Đặc điểm 18

2 – Nhiệm vụ hạch toán nguyên liệu vật liệu của Công ty 18

II – PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU 19

1 – Phân loại nguyên liệu vật liệu 19

2 – Đánh giá nguyên liệu vật liệu 19

III – THỦ TỤC HẠCH TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU 23

1 – Các loại chứng từ Công ty đang sử dụng 23

2 – Thủ tục nhập 23

3 – Quá trình luân chuyển 28

IV – TÀI KHOẢN SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU 28

1 – Tài khoản sử dụng 28

2 – Trình tự hạch toán trên tài khoản 29

V – TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH – QUY NHƠN 30

1 – Hệ thống sổ kế toán chi tiết 30

2 – Hệ thống sổ kế toán tổng hợp 36

3 – Đối chiếu giữa các sổ 40

HẠCH TOÁN CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH – QUY NHƠN 40

I – ĐẶC ĐIỂM NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN CCDC Ở CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH – QUY NHƠN 40

1 – Đặc điểm 40

2 – Nhiệm vụ 40

3 – Phân loại 41

II – CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN BỔ GIÁ TRỊ CCDC Ở CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH – QUY NHƠN 41

1 – Phương pháp phân bổ một lần 41

2 – Phương pháp phân bổ nhiều lần 41

III – THỦ TỤC CHỨNG TỪ HẠCH TOÁN CCDC Ở CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH – QUY NHƠN 42

1 – Chứng từ nhập xuất ccdc 42

2 – Mẫu chứng từ nhập xuất ccdc 42

IV – TÀI KHOẢN SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CCDC TRÊN TÀI KHOẢN 42

1 – Tài khoản sử dụng 42

2 – Trình tự hạch toán trên tài khoản 43

V – TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 43

1 – Hệ thống sổ kế toán chi tiết 43

2 – Hệ thống sổ kế toán tổng hợp 50

3 – Đối chiếu giữa các sổ 53

Phần III. MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH – QUY NHƠN 54

I – NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ TỒN TẠI VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NLVL VÀ CCDC TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH – QUY NHƠN 54

1 – Ưu điểm 54

2 – Tồn tại 54

II – KIẾN NGHỊ 55

LỜI KẾT 56

 

doc56 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1350 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hạch toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Hoàng Anh Quy Nhơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc74222636-BC-Thuc-Tap-Toi-Nghiep-3.doc
Tài liệu liên quan