Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng số 5 - Hà Nội

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu 1

Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp 3

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp XDCB . 3

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu 3

1.1.2. Vị trí, vai trò của nguyên vật liệu. 3

1.1.3. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu. 4

1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 4

1.1.5. Những nội dung chủ yếu về hạch toán nguyên vật liệu. 5

1.2. Phân loại và đánh giá vật liệu. 5

1.2.1. Phân loại vật liệu. 5

1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu. 7

1.3. Kế toán chi tiết vật liệu. 10

1.3.1. Chứng từ kế toán. 10

1.3.2. Các phương pháp kế toán vật liệu. 11

1.3.2.1. Phương pháp ghi thẻ song song: 11

1.3.2.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển: 12

1.4. Kế toán tổng hợp vật liệu. 16

1.4.1. Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên. 16

1.4.2. Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 21

1.4.3. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 22

1.5. Hình thức sổ kế toán. 23

Chương 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng số 5 - hà Nội 29

2.1. Đặc điểm tình hình chung của công ty. 29

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xây dựng số 5 - Hà Nội. 29

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty ty : 30

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất quản lý của công ty 30

2.1.4. Tổ chức công tác kế toán ở công ty 31

2.2. Tình hình thực tế kế toán vật liệu ở Công ty Xây dựng số 5 - Hà Nội. 37

2.2.1. Đặc điểm và phân loại vật liệu. 37

2.2.1.1. Đặc điểm của vật liệu: 37

2.2.1.2 Phân loại vật liệu: 38

2.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu. 40

2.2.3. Tổ chức thu mua vât liệu. 41

2.3. Tổ chức công tác kế toán vật liệu ở Công ty Xây dựng số 5 - Hà Nội. 41

2.3.1. Thủ tục nhập kho. 42

2.3.2.Thủ tục xuất kho. 48

2.3.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 51

2.3.4. Kế toán tổng hợp nhập vật liệu. 54

Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiên công tác kế toán ở công ty xây dựng số 5 - Hà Nội 63

3.1. Những thành tích đạt được và một số hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Xây dựng số 5 - Hà Nội. 63

3.1.1. Ưu điểm. 63

3.1.2. Một số hạn chế. 65

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Xây dựng số 5 - Hà Nội. 65

Kết luận 70

 

doc74 trang | Chia sẻ: lynhelie | Ngày: 23/01/2016 | Lượt xem: 682 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng số 5 - Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tiết Sổ quỹ Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 1.5.3. Nhật ký chứng từ Chứng từ kế toán và các bảng phân bổ Nhật ký chứng từ Sổ cái Báo cáo tài chính Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Bảng kê Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 1.5.4. Chứng từ ghi sổ Chứng từ kế toán Bảng tổng hợp kế toán chứng từ cùng loại Chứng từ ghi sổ Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Sổ, thẻ kế toán chi tiết Sổ quỹ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 1.5.5. Hình thức kế toán máy Chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Phần mềm kế toán Máy vi tính Sổ kế toán - Sổ tổng hợp - Sổ chi tiết - Báo cáo tài chính - Báo cáo kế toán quản trị Ghi chú: Nhập số liệu hàng ngày In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm Đối chiếu, kiểm tra Chương 2 Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng số 5 - hà Nội 2.1. Đặc điểm tình hình chung của công ty. 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xây dựng số 5 - Hà Nội. Coõng ty Xaõy Dửùng Soỏ 5 Haứ Noọi ủửụùc hỡnh thaứnh naờm 1985 theo quyeỏt ủũnh soỏ 1801BXD/TCCB cuỷa Boọ Xaõy Dửùng.Coõng ty coự ủuỷ tử caựch phaựp nhaõn,haùch toaựn kinh teỏ ủoọc laọp vụựi nhieọm vuù laứ saỷn xuaỏt vaứ kinh doanh xaõy dửùng. Coõng ty coự truù sụỷ chớnh taùi:101 Laựng Haù,Quaọn ẹoỏng ẹa,TP Haứ Noọi ẹieọn thoaùi : 04.8532806 Fax : 5622735 Voỏn kinh doanh cuỷa coõng ty ( tớnh ủeỏn ngaứy 31/12/ 2005 ) Toồng voỏn kinh doanh : 33.494.279.289 VND Trong ủoự : - Voỏn coỏ ủũnh : 15.252.037.963 VND - Voỏn lửu ủoọng : 18.242.241.326 VND Qua gaàn 20 naờm phaựt trieồn vaứ trửụỷng thaứnh, hoaùt ủoọng vụựi phửụng chaõm laỏy saỷn xuaỏt phuùc vuù xaõy dửùng, vửứa saỷn xuaỏt vửứa xaõy dửùng, tửứng bửụực hoaứn thieọn oồn ủũnh, tửứ moọt ủụn vũ chuyeõn thi coõng coõng trỡnh giao thoõng, thuyỷ lụùi nhoỷ ủeỏn nay coõng ty ủaừ ủuỷ tieàm lửùc thi coõng caực coõng trỡnh xaõy dửùng lụựn. Beõn caùnh ủoự, coõng ty khoõng ngửứng mụỷ roọng hoaùt ủoọng saỷn xuaỏt caực saỷn phaồm phuùc vuù cho nhu caàu xaõy dửùng. Trong ủieàu kieọn caùnh tranh gay gaột,coõng ty gaởp khoõng ớt khoự khaờn trong vieọc tỡm vieọc laứm,nhaọn coõng trỡnh sửỷa chửừaBaống nhửừng noó lửùc cuỷa baỷn thaõn vaứ sửù giuựp ủụừ cuỷa caực ngaứnh chửực naờng,cuỷa ủụn vũ baùn,coõng ty tớch cửùc ủaỏu thaàu, luoõn luoõn caỷi tieỏn chaỏt lửụùng saỷn phaồm.Khoõng ngửứng ủaàu tử ủoồi mụựi trang thieọt bũ maựy moực,ủaứo taùo trỡnh ủoọ tay ngheà cho ủoọi nguừ lao ủoọng truuùc tieỏp vaứ trỡnh ủoọ quaỷn lyự cho nhaõn vieõn caực vaờn phoứng,quan taõm ủeựn ủụứi soỏng cuỷa anh em coõng nhaõn,coỏ gaộng xaõy dửùng coõng trỡnh ủuựng tieỏn ủoọ,chổ tieõu chaỏt lửụùng ủeà ra nhaốm quaỷng baự thửụng hieọu,uy tớn coõng ty treõn thũ trửụứng vụựi caực coõng trỡnh coự chaỏt lửụùng cao . 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty Nhaọn thaàu vaứ ủaỏu thaàu xaõy dửùng caực coõng trỡnh giao thoõng, thuỷy lụùi Saỷn xuaỏt oỏng coỏng beõ toõng ly taõm vaứ mửụng maựng thuyỷ lụùi. Vaọn chuyeồn coỏng beõ toõng ly taõm cung ửựng cho khaựch haứng. Saỷn xuaỏt nhửùa ủửụứng phuùc vuù cho laứm ủửụứng giao thoõng . Kinh doanh nhieàu lúnh vửùc, phaựt trieồn oồn ủũnh dửùa treõn nguoàn voỏn tửù boồ sung cuỷa caực thaứnh vieõn trong coõng ty. Hoaùt ủoọng kinh doanh dửùa treõn cụ sụỷ toõn troùng vaứ tuaõn thuỷ luaọt phaựp Vieọt Nam, theo ủũnh hửụựng xaừ hoọi chuỷ nghúa. Tớch cửùc tham gia ủoựng goựp cho xaừ hoọi, cho ngaõn saựch nhaứ nửụực; giaỷi quyeỏt vieọc laứm, taờng thu nhaọp cho ngửụứi lao ủoọng; baỷo veọ taứi nguyeõn, moõi trửụứng. 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất quản lý của công ty ẹaởc ủieồm saỷn xuaỏt kinh doanh : Lúnh vửùc kinh doanh : Do ủũnh hửụựng hoaùt ủoọng kinh doanh laứ ủa lúnh vửùc neõn tửứ khi thaứnh laọp coõng ty ủeỏn nay, coõng ty luoõn duy trỡ hai lúnh vửùc hoaùt ủoọng song song nhau ủoự laứ xaõy dửùng cụ baỷn vaứ saỷn xuaỏt, tieõu thuù saỷn phaồm. Lúnh vửùc xaõy dửùng cụ baỷn laứ hoaùt ủoọng troùng taõm, coự tớnh truyeàn thoỏng cuỷa coõng ty vụựi gaàn 20 naờm hoaùt ủoọng vaứ tham gia xaõy dửùng thi coõng. Lúnh vửùc saỷn xuaỏt vaứ tieõu thuù saỷn phaồm laứ hoaùt ủoọng mang tớnh hoồ trụù, tieàm naờng trong tửụng lai cuỷa coõng ty Hỡnh thửực sụỷ hửừu voỏn : Hỡnh thửực sụỷ hửừu voỏn cuỷa coõng ty : Voỏn chuỷ sụỷ hửừu chieỏm phaàn lụựn trong nguoàn voỏn hoaùt ủoọng cuỷa coõng ty, coự keỏt hụùp vụựi voỏn vay tớn duùng ngaõn haứng vaứ voỏn vay cuỷa tử nhaõn. b. Saỷn phaồm vaứ thũ trửụứng tieõu thuù : * Saỷn phaồm : ẹoỏi vụựi lúnh vửùc xaõy dửùng : saỷn phaồm laứ caực coõng trỡnh xaõy dửùng cụ baỷn nhử ủửụứng giao thoõng, san uỷi maởt baống , caực khu daõn cử, caực nhaứ xửụỷng kho taứng , heọ thoỏng ủeõ ủieàu choỏng luừ hay thuỷy lụùi tửụựi tieõu ẹoỏi vụựi lúnh vửùc saỷn xuaỏt : Coỏng beõ toõng ly taõm vaứ goỏi coỏng: goàm nhieàu chuỷng loaùi ,kớch cụừ khaực nhau phuùc vuù cho caực coõng trỡnh laứm ủửụứng giao thoõng hay thuyỷ lụùi. Nhửùa noựng vaứ nhụựt traộng : hai saỷn phaồm naứy chuỷ yeỏu saỷn xuaỏt ủeồ noọi tieõu cho thi coõng laứm ủửụứng vaứ laứm phuù gia cho saỷn xuaỏt coỏng beõ toõng ly taõm. * Thũ trửụứng tieõu thuù : Đối vụựi thũ trửụứng xaõy dửùng cụ baỷn:coõng ty ủang gaởp phaỷi sửù caùnh tranh gay gaột tửứ nhửừng ủoỏi thuỷ hoat ủoọng cuứng nghaứnh,coõng ty khoõng ngửứng tham gia ủaỏu thaàu vaứ thi coõng caực goỏi thaàu tử caực coõng trỡnh lụựn,troùng ủieồm nhử:quoỏc loọ 5,ủửụứng cao toỏc Laựng Hoaứ Laùc ẹoỏi vụựi thũ trửụứng tieõu thuù saỷn phaồm vaọt lieọu xaõy dửùng : coõng ty coự nhieàu thuaọn lụùi vỡ nhu caàu cuỷa thũ trửụứng veà caực saỷn phaồm naứy laứ khaự cao maứ laùi coự ớt coõng ty trong thaứnh phoỏ saỷn xuaỏt cung ửựng. Tuy nhieõn, coõng suaỏt saỷn xuaỏt cuỷa caực phaõn xửụỷng laứ khoõng cao neõn coõng ty ủang gaởp khoự khaờn trong vieọc cung ửựng kũp thụứi, oồn ủũnh cho thũ trửụứng naứy. Vụựi thũ trửụứng ủaày tieàm naờng nhử vaọy, hửụựng ủi cuỷa coõng ty trong nhửừng naờm saộp tụựi laứ mụỷ roọng quy moõ hoaùt ủoọng, taờng coõng suaỏt cung ửựng ủaày ủuỷ cho thũ trửụứng naứy. 2.1.4. Tổ chức công tác kế toán ở công ty Sụ ủoà cụ caỏu toồ chửực cuỷa coõng ty: ẹoọi thi coõng ẹoọi thi coõng ẹoọi thi coõng ẹoọi thi coõng Ban Giám Đốc Phoứng chửực naờng Phaõn xửụỷng ẹaự Granite Phaõn xửụỷng ẹaự Riolite Phaõn xửụỷng Coỏng BTLT Caực coõng trửụứng Ghi chuự : Trửùc tuyeỏn Chửực naờng b. Chửực naờng vaứ nhieọm vuù cuỷa caực boọ phaọn : Ban giaựm ủoỏc : Goàm moọt giaựm ủoỏc vaứ moọt phoự giaựm ủoỏc. Giaựm ủoỏc coõng ty laứ ngửụứi ủieàu haứnh cao nhaỏt, quyeỏt ủũnh phửụng hửụựng hoaùt ủoọng cuỷa coõng ty. Phoự giaựm ủoỏc – phuù traựch quaỷn lyự, ủieàu haứnh moùi hoaùt ủoọng trong lúnh vửùc xaõy dửùng; chũu traựch nhieọm trửụực giaựm ủoỏc coõng ty veà hoaùt ủoọng cuỷa lúnh vửùc naứy. Phoứng chửực naờng : goàm hai phoứng Keỏ toaựn vaứ Kyừ thuaọt Phoứng keỏ toaựn : Chửực naờng : cung caỏp thoõng tin vaứ lửu trửừ thoõng qua vieọc ghi cheựp , haùch toaựn caực nghieọp vuù kinh teỏ phaựt sinh, tớnh toaựn soỏ lieọu, xem xeựt hụùp ủoàng kinh teỏ, tham mửu cho ban giaựm ủoỏc veà tỡnh hỡnh sửỷ duùng sửỷ duùng taứi saỷn, vaọt tử, doanh thu ,chi phớ ,coõng nụù cuỷa coõng ty; lửu trửừ hoà sụ, chửựng tửứ soồ saựch theo ủuựng quy ủũnh cuỷa nhaứ nửụực ban haứnh. Nhieọm vuù : Caõn ủoỏi nguoàn voỏn, ủieàu tieỏt taứi chớnh giửừa khaỷ naờng voỏn cuỷa coõng ty vụựi caực nhu caàu voỏn cho caực hoaùt ủoọng saỷn xuaỏt kinh doanh. Taọp hụùp soỏ lieọu, xaực ủũnh doanh thu, chi phớ, keỏt quaỷ hoaùt ủoọng kinh doanh toồng hụùp vaứ chi tieỏt. Theo doừi, baựo caựo tỡnh hỡnh noọp Thueỏ vaứ caực khoaỷn phaỷi noọp cho ngaõn saựch nhaứ nửụực, Theo doừi tỡnh hỡnh coõng nụù phaỷi traỷ, phaỷi thu ủoỏi vụựi khaựch haứng, thửùc hieọn caực coõng taực nghieọp vuù thu traỷ nụù, ủoỏi chieỏu coõng nụù. Theo doừi, quaỷn lyự tỡnh hỡnh luaõn chuyeồn, sửỷ duùng vaứ baỷo quaỷn taứi saỷn; tỡnh hỡnh trớch khaỏu hao taứi saỷn coỏ ủũnh theo ủuựng cheỏ ủoọ hieọn haứnh. Phaỷn aựnh caực chổ tieõu soỏ lieọu veà taứi chớnh vaứ keỏ toaựn toồng hụùp ủũnh kyứ leõn baựo caựo taứi chớnh ủeồ baựo caựo vụựi laừnh ủaùo coõng ty, cụ quan thueỏ, cụ quan chuỷ quaỷn. Kieồm tra vieọc chaỏp haứnh cheỏ ủoọ, chớnh saựch veà ủũnh mửực lao ủoọng, tieàn lửụng vaứ caực cheỏ ủoọ khen thửụỷng, trớch laọp baỷo hieồm theo ủuựng cheỏ ủoọ chớnh saựch ủoỏi vụựi ngửụứi lao ủoọng. Theo doừi, caọp nhaọt caực vaờn baỷn, phaựp qui cuỷa nhaứ nửụực veà keỏ toaựn taứi chớnh ủeồ trỡnh vaứ tham mửu cho ban giaựm ủoỏc trong vieọc toồ chửực thửùc hieọn ủửụứng loỏi kinh doanh. Phoứng kyừ thuaọt : ( phuùc vuù chớnh cho lúnh vửùc xaõy dửùng ) Chửực naờng : quaỷn lyự, ủieàu haứnh tieỏn ủoọ thi coõng, chaỏt lửụùng kyừ thuaọt cuỷa moói coõng trỡnh; tham mửu cho ban giaựm ủoỏc veà phửụng hửụựng caỷi tieỏn kyỷ thuaọt trong quaự trỡnh saỷn xuaỏt. Nhieọm vuù: Khaỷo saựt vaứ leõn keỏ hoaùch dửù kieỏn giaự cho tửứng haùng muùc coõng trỡnh trong coõng taực dửù thaàu; Thửùc hieọn baỷn veừ kyỷ thuaọt chi tieỏt, tớnh toaựn ủũnh mửực xaõy dửùng cho tửứng coõng trỡnh thi coõng ủaừ truựng thaàu. Toồ chửực , giaựm saựt kyỷ thuaọt ụỷ tửứng coõng ủoaùn thi coõng ủeồ phaựt hieọn ra sai soựt coự bieọn phaựp khaộc phuùc nhaốm naõng cao chaỏt lửụùng coõng trỡnh xaõy dửùng. Baựo caựo keỏt quaỷ, thửùc hieọn coõng taực tham mửu cho ban giaựm ủoỏc trong coõng taực xaõy dửùng; ủeà ra caực phửụng aựn kyỷ thuaọt nhaốm giaỷm chi phớ vaứ thửùc hieọn ủuựng tieỏn ủoọ thi coõng coõng trỡnh. Caực phaõn xửụỷng saỷn xuaỏt vaứ coõng trửụứng xaõy dửùng: Phaõn xửụỷng saỷn xuaỏt : ủửựng ủaàu phaõn xửụỷng laứ quaỷn ủoỏc, coự nhieọm vuù quaỷn lyự , nhaọn nhieọm vuù keỏ hoaùch saỷn xuaỏt vaứ theo doừi tỡnh hỡnh saỷn xuaỏt ụỷ phaõn xửụỷng Caực coõng trửụứng xaõy dửùng: caực coõng trửụứng ủửụùc thaứnh laọp ủeồ thửùc hieọn vieọc thi coõng caực haùng muùc coõng trỡnh; tuyứ theo quy moõ cuỷa moói coõng trửụứng maứ soỏ ủoọi thi coõng nhieàu ớt khaực nhau. Thụứi gian hoaùt ủoọng coõng trửụứng tuyứ thuoọc vaứo mửực ủoọ phửực taùp vaứ quy moõ cuỷa coõng trỡnh quyeỏt ủũnh. Coõng trửụứng laứ ủụn vũ nhaọn keỏ hoaùch xaõy dửùng cuỷa coõng ty, ủieàu haứnh thi coõng theo cheỏ ủoọ phaõn caỏp cuỷa coõng ty. Caực ủoọi thi coõng: laứ ủụn vũ toồ chửực oồn ủũnh, moói ủoọi thi coõng seừ thửùc hieọn saỷn xuaỏt chuyeõn moõn theo nhieọm vuù ủửụùc giao; laứ ủụn vũ trửùc tieỏp sửỷ duùng lao ủoọng, maựy moực, xe cụ giụựi, nhieõn vaọt lieọu vaứ toồ chửực ủụứi soỏng trong phaùm vi ủụn vũ. ẹoọi trửụỷng laứ ngửụứi trửùc tieỏp chũu traựch nhieọm vụựi ban giaựm ủoỏc coõng ty trong vieọc thửùc hieọn caực nhieọm vuù cuỷa ủoọi. + Taỏt caỷ caực phaõn xửụỷng vaứ caực coõng trửụứng ủeàu laứ caực ủụn vũ haùch toaựn baựo soồ, chũu sửù quaỷn lyự trửùùc tieỏp cuỷa coõng ty. a. Loaùi hỡnh toồ chửực coõng taực keỏ toaựn ụỷ Coõng ty: Coõng ty aựp duùng loaùi hỡnh toồ chửực keỏ toaựn taọp trung ủeỏn caực phaõn xửụỷng vaứ ủụn vũ trửùc thuoọc. Caực phaõn xửụỷng vaứ caực coõng trửụứng haùch toaựn baựo soồ. Cuoỏi moói quyự taỏt caỷ caực ủụn vũ trửùc thuoọc veà coõng ty tieỏn haứnh ủoỏi chieỏu veà vieọc baựo caựo keỏ toaựn caực ủụn vũ ủaừ ủửụùc duyeọt cuứng vụựi baựo caựo keỏ toaựn coõng ty tieỏn haứnh laọp baựo caựo chung cho toaứn coõng ty. Keỏ toaựn coõng ty thửùc hieọn ủaày ủuỷ cheỏ ủoọ keỏ toaựn thoỏng keõ theo phaựp leọnh keỏ toaựn thoỏng keõ vaứ ủieàu leọ keỏ toaựn cuỷa nhaứ nửụực. b. Toồ chửực boọ maựy keỏ toaựn cuỷa Coõng ty: * Sụ ủoà boọ maựy keỏ toaựn cuỷa Coõng ty : Kế toán trưởng Keỏ toaựn TSCẹ vaứ thanh toaựn Keỏ toaựn NL,VL Keỏ toaựn ngaõn haứng Thuỷ quyừ Keỏ toaựn vaứ thoỏng keõ PX ủaự Granite Keỏ toaựn vaứ thoỏng keõ PX coỏng BTLT Keỏ toaựn vaứ thoỏng keõ PX ủaự Riolite Keỏ toaựn vaứ thoỏng keõ caực coõng trỡnh Ghi chuự : : Quan heọ trửùc tuyeỏn. : Quan heọ chửực naờng. * Chửực naờng vaứ nhieọm vuù cuỷa tửứng nhaõn vieõn keỏ toaựn: Keỏ toaựn trửụỷng : Chũu sửù laừnh ủaùo trửùc tieỏp cuỷa Giaựm ủoỏc coõng ty, ủoàng thụứi chũu sửù kieồm tra nghieọp vuù cuỷa cụ quan Thueỏ, cụ quan taứi chớnh. Keỏ toaựn trửụỷng trửùc tieỏp chổ ủaùo toaứn boọ caực boọ phaọn keỏ toaựn taùi vaờn phoứng coõng ty vaứ keỏ toaựn taùi caực ủụn vũ, theo doừi chaởt cheừ tỡnh hỡnh thửùc teỏ vaứ laọp caực baựo caựo keỏ toaựn. Keỏ toaựn thoỏng keõ toồng hụùp : Toồ chửực ghi cheựp soồ caựi, ủoỏi chieỏu vụựi caực boọ phaọn keỏ toaựn khaực; phaỷn aựnh, toồng hụùp soỏ lieọu veà nhaọp xuaỏt vaọt tử, thaứnh phaồm; xaực ủũnh doanh thu , chi phớ vaứ keỏt quaỷ laừi loồ, caực khoaỷn thanh toaựn vụựi ngaõn haứng, cụ quan Thueỏ ủeồ laọp baựo caựo trỡnh laừnh ủaùo coõng ty. Giuựp keỏ toaựn trửụỷng dửù thaỷo caực vaờn baỷn veà coõng taực keỏ toaựn trỡnh giaựm ủoỏc ban haứnh aựp duùng trong coõng ty: qui ủũnh vieọc luaõn chuyeồn chửựng tửứ, phaõn coõng laọp baựo caựo; Baỷo quaỷn vaứ lửu trửừ hoà sụ, taứi lieọu, soỏ lieọu keỏ toaựn – thoỏng keõ, thoõng tin KT. Keỏ toaựn taứi saỷn coỏ ủũnh, thanh toaựn :coự traựch nhieọm haùch toaựn taờng giaỷm taứi saỷn coỏ ủũnh, trớch khaỏu hao taứi saỷn coỏ ủũnh, sửỷa chửừa taứi saỷn coỏ ủũnh vaứ ủoàng thụứi kieõm coõng taực thanh toaựn. Keỏ toaựn nguyeõn vaọt lieọu : Coự nhieọm vuù theo doừi thu mua, nhaọp vaứ quaỷn lyự vieọc sửỷ duùng vaọt tử, laọp thuỷ tuùc xuaỏt vaọt tử, cuoỏi quyự ủoỏi chieỏu soỏ lieọu soồ saựch cuỷa caực phaõn xửụỷng. Keỏ toaựn ngaõn haứng: chũu traựch nhieọm haùch toaựn caực khoaỷn voỏn baống tieàn lieõn quan ủeỏn caực nghieọp vuù thanh toaựn qua ngaõn haứng vụựi caực ủụn vũ mua baựn coự quan heọ vụựi coõng ty, vụựi cụ quan thueỏ vaứ taứi chớnh. Thuỷ quyừ : Chũu traựch nhieọm thu chi tieàn maởt tai quyừ vaứ ghi cheựp soồ saựch theo caực chửựng tửứ hụùp leọ trong ngaứy. Keỏ toaựn phaõn xửụỷng vaứ coõng trửụứng : phaõn xửụỷng vaứ coõng trửụứng laứ boọ phaọn saỷn xuaỏt, boọ phaọn thi coõng xaõy laộp trửùc thuoọc sửù quaỷn lyự cuỷa coõng ty. ẹeồ tieỏn haứnh haùch toaựn ban ủaàu vaứ haùch toaựn toồng hụùp taùi caực phaõn xửụỷng vaứ caực coõng trửụứng, phoứng taứi vuù coõng ty tieỏn haứnh theo doừi vaứ ghi cheựp taỏt caỷ caực nghieọp vuù kinh teỏ phaựt sinh. Keỏ toaựn coõng trửụứng theo doừi vieọc nhaọp, xuaỏt, toàn vaọt tử, haùch toaựn caực khoaỷn muùc chi phớ. Cuoỏi moói thaựng keỏ toaựn phaõn xửụỷng vaứ coõng trửụứng veà coõng ty ủoỏi chieỏu soồ saựch. c. Hỡnh thửực toồ chửực keỏ toaựn taùi Coõng ty : * Hỡnh thửực toồ chửực boọ maựy keỏ toaựn: Theo hỡnh thửực phaõn taựn, aựp duùng cho caực phaõn xửụỷng, coõng trửụứng xaõy dửùng trửùc thuoọc coõng ty . Caực coõng trửụứng, phaõn xửụỷng toồ chửực theo doừi vaứ haùch toaựn nhửng thuoọc daùng baựo soồ; tửù giaỷi quyeỏt khaõu ghi cheựp ban ủaàu leõn caực bieồu maóu, ủũnh khoaỷn, thửùc hieọn caực bửụực nghieọp vuù nhử : Leõn baỷng lửụng. Theo doừi xuaỏt vaọt tử sửỷ duùng Tớnh toaựn vaứ haùch toaựn chớnh xaực, ủaày ủuỷ caực khoaỷn chi phớ tớnh giaự thaứnh Thửùc hieọn coõng taực kieồm keõ ủoỏi chieỏu haứng quyự. Phoứng Keỏ toaựn taùi coõng ty trửùc tieỏp chổ ủaùo keỏ toaựn caực ủụn vũ; taọp trung thu thaọp vaứ ủoỏi chieỏu caực chửựng tửứ, baựo soồ tửứ caực coõng trửụứng, phaõn xửụỷng saỷn xuaỏt gụỷi veà; theo doừi chaởt cheỷ tỡnh hỡnh thửùc teỏ caực khoaỷn thu, chi phaựt sinh vaứ laọp caực baựo caựo keỏ toaựn. * Hỡnh thửực soồ keỏ toaựn taùi Coõng ty: CHệÙNG Tệỉ GOÁC SOÅ QUYế SOÅ CHI TIEÁT Baỷng toồng hụùp chửựng tửứ goỏc Chửựng tửứ ghi soồ Soồ caựi Baỷng caõn ủoỏi soỏ phaựt sinh Báo cáo tài chính Baỷng toồng hụùp chi tieỏt Soồ ủang kyự chửựng tửứ ghi soồ Coõng ty sửỷ duùng hỡnh thửực haùch toaựn keỏ toaựn”chửựng tửứ ghi soồ”, ủửụùc bieồu hieọn ụỷ sụ ủoà treõn Ghi chuự : : Ghi haống ngaứy : Ghi cuoỏi thaựng : Quan heọ ủoỏi chieỏu Trỡnh tửù ghi soồ : Haống ngaứy coự caực nghieọp vuù kinh teỏ phaựt sinh, keỏ toaựn caờn cửự vaứo chửựng tửứ goỏc ủaừ kieồm tra laọp ra chửựng tửứ ghi soồ. ẹoỏi vụựi caực nghieọp vuù kinh teỏ phaựt sinh nhieàu, thửụứng xuyeõn thỡ chửựng tửứ goỏc sau khi ủaừ kieồm tra xong ủửụùc ghi vaứo baỷng toồng hụùp chửựng tửứ goỏc moói thaựng. Caờn cửự ghi vaứo baỷng toồng hụùp chửựng tửứ laọp chửựng tửứ ghi soồ. Sau khi ủaừ laọp xong chuyeồn ủeỏn keỏ toaựn trửụỷng kyự duyeọt roài chuyeồn veà cho boọ phaọn keỏ toaựn toồng hụùp vụựi ủaày ủuỷ caực chửựng tửứ goỏc keứm theo, ủeồ boọ phaọn naứy ghi vaứo soồ ủaờng kyự chửựng tửứ ghi soồ, sau ủoự( ủũnh kyứ ) ghi vaứo soồ caựi. Cuoỏi thaựng caờn cửự treõn caực taứi khoaỷn ụỷ soồ caựi keỏ toaựn, laọp baỷng caõn ủoỏi phaựt sinh vaứo caực taứi khoaỷn; treõn cụ sụỷ ủoự cuoỏi quyự laọp baựo caựo keỏ toaựn nhử : baỷng caõn ủoỏi keỏ toaựn, baựo caựo keỏt quaỷ hoaùt ủoọng saỷn xuaỏt kinh doanh. ẹoỏi vụựi caực taứi khoaỷn coự mụỷ soồ chi tieỏt, keỏ toaựn toồng hụùp chuyeồn ủeỏn boọ phaọn keỏ toaựn chi tieỏt. Cuoỏi moói thaựng laọp baỷng toồng hụùp chi tieỏt ủeồ ủoỏi chieỏu vụựi soồ caựi thoõng qua baỷng caõn ủoỏi phaựt sinh, tieỏp ủeỏn laứm caờn cửự ủeồ laọp baựo caựo keỏ toaựn. 2.2. Tình hình thực tế kế toán vật liệu ở Công ty Xây dựng số 5 - Hà Nội. 2.2.1. Đặc điểm và phân loại vật liệu. 2.2.1.1. Đặc điểm của vật liệu: Công ty Xây dựng số 5 - Hà Nội là một công ty xây lắp nên vật liệu sử dụng ở công ty cũng có những đặc thù riêng. Khi thực hiện thi công bất cứ một công trình nào dù là công trình lớn hay công trình nhỏ thì đều phải sử dụng một khối lượng lớn vật liệu với những chủng loại khác nhau quy cách phong phú đa dạng. Những nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình thi công của công ty phong phú và đa dạng ở chỗ nó là sản phẩm của nhiều nghành khác nhau. Chẳng hạn những vật liệu là sản phẩm của ngành công nghiệp như: xi măng sắt, thép.có vật liệu là sản phẩm của ngành lâm nghiệp như gỗ làm xà gồ, tre, nứa..có những vật liệu là sản phẩm của ngành khai thác như: cát, đá, sỏi.Những loại vật liệu này có thể đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến là tuỳ thuộc vào yêu cầu của công việc. Khối lượng sử dụng cũng khác nhau.Có loại phải sử dụng với khối lượng lớn với nhiều quy cách khác nhau. Ví dụ chỉ tính riêng một loại vật liệu như xi măng gồm rất nhiều chủng loại như: xi măng Bỉm Sơn, hoàng Thạch, xi măng Chinpon.cho đến các loại sắt thép, gạch, đá.Các loại vật liệu sử dụng với khối lượng ít hơn: tre nứa, gỗ. Để hình thành nên một thực thể công trình thì cần sử dụng rất nhiều loại vật liệu. Là công ty kinh doanh xây lắp nên chi phí về vật liệu thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng chi phí xây dựng công trình. Ta có thể nhận thấy điều này thông qua số liệu về yếu tố chi phí của công ty trong năm 2005. STT Yếu tố chi phí Số tiền 1 Chi phí nguyên vật liệu 61.831.327.802 2 Chi phí nhân công 8.233.738.448 3 Chi phí khấu hao TSCĐ 5.419.000.973 4 Chi phí dịch vụ mua ngoài 17.637.078.698 5 Chi phí bằng tiền khác 20.864.646.749 Tổng cộng 113.967.796.670 ( Trích số liệu trong thuyết minh báo cáo tài chính Công ty năm 2005) 2.2.1.2 Phân loại vật liệu: Để tiến hành thi công công trình hạng mục công trình, Công ty cần phải sử dụng một khối lượng lớn vật liệuvà các chủng loại cũng rất phong phú đa dạng. Muốn quản lý chặt chẽ, sử dụng vật liệu có hiệu qủa thì cần tiến hành phân loại vật liệu. Công ty mở các tài khoản cấp 2, cấp 3 để phản ánh từng loại vật liệu cho mỗi loại vật tư một mã số riêng. Và do đó tất cả vật tư sử dụng đều được hạch toán vào tài khoản 152. Ta có thể nhận thấy điều này trên bảng danh điểm vật liệu. Sổ danh điểm vật liệu: Mã vật liệu Tên quy cách vật liệu Đơn vị tính Cấp I Cấp II Cấp III 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 . 13 13 18 18 20 20 20 20 29 29 32 32 01 02 01 02 04 05 06 07 01 02 01 02 Cót ép Mặt gỗ xoan Cát vàng Cát vàng (loạI 1) Đá 1x2 Đá 0,5x1 Đá mạt loạI 1 Bột đá Xi măng Sông Đà PC 30 Xi măng hoàng thạch Thép phi6 Thép phi 8 Tấm Tấm m3 m3 m3 m3 m3 Kg Tấn Tấn Kg Kg Như vậy nguyên vật liệu theo cách phân loại của công ty được hiểu là: - Nguyên vật liệu không được chia thành vật liệu chính vật liệu phụ mà gọi chung là vật liệu chính.Đây là đối tượng lao động chủ yếu của công ty, là cơ sở vật chất chủ yếu hình thành nên sản phẩm xây dựng cơ bản. Nó bao gồm hầu hết các loại vật liệu mà công ty sử dụng: xi măng, cát, đá, gạch, ngói, vôi, gỗ.trong mỗi loại lại được chia thành nhiều nhóm. Ví dụ: Xi măng: xi măng Hoàng Thạch Xi măng Bỉm Sơn Xi măng Sông Đà PC 30 - Nhiên liệu: ở công ty nhiên liệu chủ yếu là các loại xăng dầu cung cấp nhiệt lượng cho các loại máy móc xe cộ .ở đây chủ yếu là các loại xăng dầu: - Dầu Therima - Dầu FO Dầu cũng được phân thành nhóm: Dầu Dầu nhờn: Dầu Omala Dầu thải Dầu phanh - Phụ tùng thay thế: Là các chi tiết phụ tùng của các loạI máy móc và phụ tùng thay thế của các loạI xe ô tô như: mũi khoan, săm lốp ôtô, - Phế liệu thu hồi:Phế liệu của công ty gồm các đoạn thừ của thép, vỏ bao xi măngNhưng công ty không thực hiệnviệc thu hồi phế liệu nên không có phế liệu thu hồi. Hiên nay Công ty có các kho có thể chứa chủng loại vật tư giống nhau hoặc khác nhau. Riêng các loại vật liệu như vôi cát, sỏithông thường được đưa thẳng tới chân công trình. 2.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu. Đánh giá vật liệu là viêc xác định giá trị của chúng theo những nguyên tắc nhất định.Thông thường, kế toán nhập xuất vật liệu phản ánh theo giá thực tế. Việc tính giá vật liệu là khâu quan trọng trong tổ chức kế toán vật liệu. Phương pháp tính giá hợp lý sẽ có tác dụng rất lớn trong sản xuất kinh doanh, trong việc sử dụng và hạch toán vật liệu. Trên nguyên tắc vật liệu là tài sản lưu động đòi hỏi phải được đánh giá thực tế, song công tác kế toán vật liệu còn có thể đánh giá theo giá hạch toán. Giá vật liệu nhập kho gồm giá theo giá hoá đơn, khi xuất kho vật liệu kế toán tính giá thực tế vật liệu xuất kho theo đơn giá thực tế đích danh. Thực tế việc đánh giá vật liệu ở Công ty Xây dựng số 5 - Hà Nội như sau: *Giá thực tế vật liệu nhập kho. Vật liệu nhập kho của công ty chủ yếu là vật liệu mua ngoài. Công ty có đội xe riêng nên khi mua vật tư với số lượng lớn thì chi phí vận chuyển do bên bán chịu và chi phí này được tính vào giá mua vật tư. Như vậy trị giá vật liệu nhập kho là giá thực tế ghi trên hoá đơn ( bao gồm cả chi phí vận chuyển) (Xem hoá đơn GTGT và phiếu nhập kho phần thủ tục nhập kho). *Giá thực tế vật liệu xuất kho. Khi xuất kho vật liệu cho các đội xây lắp phục vụ thi công công trình thì sử dụng giá xuất kho bằng giá thực tế đích danh ( bao gồm giá hoá đơn + các chi phí khác có liên quan đến lô hàng mua như chi phí bốc xếp, tìm kiếm nguồn hàng.........). Vật liệu xuất kho thuộc lô hàng nào thì căn cứ vào số lượng xuất kho và đơn giá nhập kho lô hàng đó để xác định giá thực tế vật liệu xuất kho. Ví dụ: Theo phiếu xuất kho số 167 ngày 31/12/2005. Xuất cho đồng chí Nguyễn Văn Nam 230,3 m đá 1x2 với đơn giá là 90.419,3đ/1m3 Như vậy giá thực tế là 220,3 x 90.419.3 = 20.823.566 2.2.3. Tổ chức thu mua vât liệu. Tất cả các vật liệu Công ty đều được mua từ các nguồn vốn trong nước. Vốn Công ty Xây dựng số 5 - Hà Nội gồm: Vốn ngân sách Nhà nước, vốn tự có của Công ty, vốn vay ngân hàng. Việc mua vật liệu thường thuận tiện dễ dàng. Thường Công ty mua vật liệu tại gần chân công trình, hoặc địa phương nơi Công ty thi công công trình, hạng mục công trình. Gía cả thường là giá chung, đôi khi có thay đổi do phải tăng chi phí vận chuyển bốc rỡ do vật liệu mua ở xa nơi thi công. Ngoài việc thu mua vật liệu thì khâu bảo quản cũng rất quan trọng. Công ty đã sử dụng hệ thống kho tàng bến bãi, các khu bảo quản vật liệu với các điều kiện phù hợp cho từng loại vật liệu. Những loại vật liệu bảo quản trong kho như xi măng, sắt thép, được thủ kho ghi chép và phản ánh đầy đủ, được sắp xếp gọn gàng, đúng chủng loại, không bị lộn xộn, dễ dàng kiểm kê và bảo đảm trong khâu vân chuyển được thuận lợi. Với vật liệu bảo quản ngoài trời, Công ty sử dụng phông bạt che đậy và được công coi bảo quản, cũng như bảo vệ rất cận thận. Để thuận tiện cho thi công công trình, hạng mục công trình, Công ty thường xuất thẳng vật liệu đến chân công trình, để trách mất mát hao hụt và giảm được phí vận chuyển bốc dỡ... Trong quá trình sử dụng nguyên vật liệu, nếu xảy ra trường hợp mất mát, thiếu hụt tuỳ từng trường hợp cụ thể Công ty có cách xử lý riêng. + Nếu như hao hụt trong định mức thì tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp + Nếu như hao hụt ngoài định mức do ai gây ra, thì người đó phải chịu bồi thường. + Trường hợp chưa rõ nguyên thì phải chờ xử lý. 2.3. Tổ chức công tác kế toán vật liệu ở Công ty Xây dựng số 5 - Hà Nội. Cùng với việc sử dụng hình thức kế toán nhật ký chung. Công ty cũng có một số vận dụng ở mẫu sổ để phù hợp với tình thế và phát huy tốt các chức năng của kế toán. 2.3.1. Thủ tục nhập kho. 2.3.1.1. Trường hợp nhập vật tư từ nguồn mua ngoài: Theo chế độ kế toám quy định tất cả các loại vật tư khi về đến công ty đều phải kiểm nhận và làm thủ tục nhập kho. Khi vật tư được chuyển đến công ty(thông thường việc vận chuyển là do đội vận tải của công ty đảm nhiệm) người đi nhận hàng (nhân viên tiếp liệu) mang hoá đơn của bên bán vật tư(trong hoá đơn đã ghi c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc5002.doc
Tài liệu liên quan