Chuyên đề Hoàn thiện công tác tiền lương, tiền thưởng tại Xí nghiệp máy bay A76 – Sân bay Quốc tế Nội Bài

MỤC LỤC

Danh mục những từ viết tắt

Danh mục bảng, biểu, sơ đồ

 

Lời mở đầu

 Trang

Chương 1 Giới thiệu chung về XNMB A76 (A76) 1

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của A76 1

1.1.1 Khái quát 1

1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của A76 1

1.1.3 Nhiệm vụ chủ yếu của A76 6

1.1.4 Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật chủ yếu của A76 6

1.2 Cơ cấu tổ chức của A76 19

1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của A76 19

1.2.2 Chức năngnhiệm vụ chính của các phòng ban 21

1.3 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của A76 25

1.3.1 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh 25

1.3.2 Các hoạt động khác 27

Chương 2 Thực trạng công tác tiền lương, tiền thưởng tại A76 28

2.1 Một số đặc điểm kinh tế – kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác tiền lương, tiền thưởng tại A76 28

2.1.1 Đặc điểm về sản xuất kinh doanh 28

2.1.2 Đặc điểm về lao động và môi trường làm việc trong dây chuyền sản xuất 29

2.1.3 Đặc điểm về tổ chức quản lý lao động – tiền lương trong A76 và sự tự chủ của XN trong vấn đề này 30

2.2 Thực trạng công tác tiền lương, tiền thưởng tại A76 31

2.2.1 Quỹ tiền lương, tiền thưởng 31

2.2.2 Nguyên tắc trả lương, trả thưởng 36

2.2.3 Hình thức trả lương, trả thưởng 37

2.2.3.1 Hình thức trả lương 37

2.2.3.2 Hình thức trả thưởng 44

2.2.4 Phương thức thanh toán tiền lương, tiền thưởng 49

2.2.5 Công tác nghiệm thu sản phẩm 50

2.2.6 Đánh giá chung 52

2.2.6.1 Về các nguyên tắc trả lương, trả thưởng và việc thực hiện các nguyên tắc 52

2.2.6.2 Về hình thức trả lương, trả thưởng 53

2.2.6.3 Về quỹ tiền lương, tiền thưởng 55

2.2.6.4 Về một số vấn đề khác 56

Chương 3 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương, tiền thưởng tại A76 57

3.1 Định hướng phát triển trong tương lai của A76 57

3.2 Giải pháp 57

3.2.1 Hoàn thiện hình thức trả lương, trả thưởng 57

3.2.1.1 Hoàn thiện hình thức trả lương 57

3.2.1.2 Hoàn thiện hình thức trả thưởng 59

3.2.2 Hoàn thiện việc xây dựng và thực hiện tiền lương tối thiểu để thực hiện trả lương theo sản phẩm 60

3.2.3 Hoàn thiện việc xây dựng định mức lao động - đơn giá tiền lương để thực hiện trả lương theo sản phẩm 62

3.2.4 Hoàn thiện công tác đánh giá kết quả lao động để thực hiện trả lương, trả thưởng theo sản phẩm 70

3.2.5 Hoàn thiện việc xác định Quỹ tiền lương, tiền thưởng để thực hiện trả lương, trả thưởng theo sản phẩm 71

3.2.6 Hoàn thiện quy chế tiền lương, tiền thưởng, thực hiện tốt các nguyên tắc trả lương, trả thưởng 72

3.3 Kiến nghị 73

3.3.1 Tiếp tục mở rộng quyền tự chủ cho XN trong vấn để tiền lương, tiền thưởng cũng như một số vấn đề khác 73

3.3.2 Mở rộng quyền tự chủ nhưng phải kết hợp với việc tăng cường quản lý, kiểm soát của Nhà nước và của TCT 73

Lời kết luận

Phụ lục 1 Một số ví dụ về trang thiết bị bảo hộ lao động

Danh mục tài liệu tham khảo

 

 

 

 

doc87 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 09/08/2014 | Lượt xem: 970 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện công tác tiền lương, tiền thưởng tại Xí nghiệp máy bay A76 – Sân bay Quốc tế Nội Bài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
76, lËp ch­¬ng tr×nh vµ tõng b­íc triÓn khai thùc hiÖn ®Þnh h­íng x©y dùng Trung t©m thµnh Tæ chøc ®­îc phª chuÈn theo EASA Part-147, thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kh¾c phôc theo yªu cÇu cña Phßng §BCL §éi xe: §­a ®ãn c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i lµm viÖc, häc tËp vµ c«ng t¸c. VËn chuyÓn vËt t­, phô tïng vµ c¸c trang thiÕt bÞ kh¸c bªn ngoµi XN. Qu¶n lý, b¶o d­ìng th­êng xuyªn c¸c trang thiÕt bÞ ®­îc giao lu«n ë tr¹n th¸i tèt, ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh Qu¸ tr×nh b¶o d­ìng vµ söa ch÷a MB cña A76 ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 02: Qu¸ tr×nh b¶o d­ìng vµ söa ch÷a m¸y bay Sè liÖu khai th¸c Quy ®Þnh kü thuËt cña nhµ chÕ t¹o Quy ®Þnh cña chñ së h÷u Néi dung cô thÓ tõng lÇn ®Þnh kú X¸c ®Þnh phª chuÈn TriÓn khai thùc hiÖn Kh¼ng ®Þnh c«ng viÖc ®· hoµn thµnh Giai ®o¹n 1 Giai ®o¹n 2 Giai ®o¹n 3 6 7 5 4 1 2 3 Giai ®o¹n 1: ChuÈn bÞ: Bao gåm tÊt c¶ c¸c th«ng tin vÒ m¸y bay nh­: ngµy s¶n xuÊt, n¬i s¶n xuÊt, tªn nhµ chÕ t¹o, sè giê bay vµ nh÷ng háng hãc Nãi lªn ph­¬ng ¸n ®Ó b¶o d­ìng vµ söa ch÷a mµ nhµ chÕ t¹o ®­a ra khi chÕ t¹o ra lo¹i MB, th­êng cã Ýt nhÊt 2 ph­¬ng ¸n trë lªn §ã lµ viÖc lùa chän mét trong c¸c ph­¬ng ¸n b¶o d­ìng cña nhµ chÕ t¹o sao cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ TÊt c¶ nh÷ng yªu cÇu vµ c¸c phiÕu c«ng viÖc ®Ó phôc vô cho qu¶ tr×nh söa ch÷a vµ b¶o d­ìng. X¸c ®Þnh râ néi dung dung b¶o d­ìng vµ ®Þnh kú BD nh­ A-Check, C-Check… Giai ®o¹n 2: TriÓn khai c«ng viÖc: Sau khi ®· h×nh thµnh c¸c néi dung c«ng viÖc b¶o d­ìng th× th«ng qua Héi ®ång kü thuËt x¸c ®Þnh ®Ó phª chuÈn toµn bé néi dung b¶o d­ìng vµ söa ch÷a Sau khi néi dung c«ng viÖc ®· ®­îc phª chuÈn th× b¾t ®Çu triÓn khai c«ng viÖc Giai ®o¹n 3: §¸nh gi¸ c«ng viÖc: Khi thùc hiÖn c«ng viÖc xong ph¶i cã sù phª chuÈn cña Nhµ chøc tr¸ch vµ Phßng §¶m b¶o chÊt l­îng sau ®ã míi ®­a MB vµo khai th¸c §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XNMB A76 1.3.1. T×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh * T×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 06: B¶ng tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 1. Giê bay (Giê) KH 35.988,70 41.771,40 53.064,00 54.308,70 73.774,90 TH 35.481,00 43.866,13 52.668,90 51.605,99 69.173,11 %TH/KH 98,58% 105,01% 99,25% 95,02% 93,76% TH n¨m sau/n¨m tr­íc (%) 123,63% 120,07 87,98% 134,04% 2. Phôc vô bay (lÇn h¹/cÊt c¸nh) KH 8.224 10.094 11.283 11.673,00 23.703,00 TH 12.579 15.453 16.396 24.500,00 25.022,00 %TH/KH 152,95% 153,09% 145,32% 109,89% 105,56% TH n¨m sau/n¨m tr­íc (%) 122,85% 106,1% 149,43% 61,14% 3. §Þnh kú BD (lÇn/chiÕc) KH 135 136 144 221 253 TH 135 120 160 208 263 %TH/KH 100% 88,24% 111,11% 94,12% 103,95% TH n¨m sau/n¨m tr­íc (%) 100,7% 105,88% 153,47% 114,48% (Nguån: Sè liÖu B¸o c¸o cña A76) Qua B¶ng 06 ta thÊy, s¶n l­îng thùc hiÖn qua c¸c n¨m ®Òu s¸t víi KH, cã nh÷ng n¨m tuy cßn ch­a ®¹t 100% so víi KH, song hÇu hÕt s¶n l­îng KH vµ TH qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng t­¬ng ®èi nhanh. VÒ Giê bay TH n¨m 2006 so víi n¨m 2005 gi¶m 12,02% lµ do n¨m 2006 mét sè lo¹i MB ®­îc ®­a vµo b¶o d­ìng ®Þnh kú trong Hangar. Nh­ vËy, sù ph¸t triÓn cña A76 vµ cña toµn ngµnh cã xu h­íng ngµy cµng t¨ng vµ t¨ng nhanh. Tuy r»ng cßn mét sè chØ tiªu ch­a ®¹t møc KH ®Ò ra song ®ã chØ lµ møc rÊt nhá, vµ hiÖn t¹i do XN vÉn cßn mét sè khã kh¨n vÒ vÊn ®Ò lao ®éng kü thuËt. A76 ®ang kh«ng ngõng nç lùc ®Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n trªn nh»m thùc hiÖn ngµy cµng tèt h¬n nhiÖm vô KH mµ TCT giao cho. 1.3.2. C¸c ho¹t ®éng kh¸c cña XNMB A76 Trong nh÷ng n¨m qua, ngoµi viÖc thùc hiÖn tèt nhiÖm vô kÕ ho¹ch kinh doanh ®­îc giao, A76 cßn tham gia tÝch cùc vµo c«ng t¸c x· héi nh­ c¸c ho¹t ®éng ñng hé quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, tÆng quµ ng­êi nghÌo... Cô thÓ ®· chi tõ n¨m 2003 nh­ sau (§¬n vÞ: ®ång): N¨m 2003: 288.249.596 N¨m 2004: 19.180.000 N¨m 2005: 190.140.000 N¨m 2006: 160.633.000 N¨m 2007: 14.200.000 Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng t¹i XNMB A76 2.1. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng t¹i XNMB A76 2.1.1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n xuÊt kinh doanh Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña A76 gåm 3 néi dung c¬ b¶n lµ b¶o d­ìng ngo¹i tr­êng, b¶o d­ìng néi tr­êng vµ b¶o d­ìng thiÕt bÞ. §©y lµ nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái chÊt l­îng ph¶i ®­îc ®¶m b¶o tuyÖt ®èi do liªn quan trùc tiÕp ®Õn an toµn cña con ng­êi trong qu¸ tr×nh sö dông dÞch vô bay cña H·ng Hµng kh«ng VN. Danh môc nh÷ng c«ng viÖc trong hÖ thèng b¶o d­ìng, söa ch÷a bao gåm rÊt nhiÒu lo¹i, rÊt phøc t¹p vµ khã ®Þnh møc lao ®éng, vµ theo ®ã nh÷ng s¶n phÈm cña tõng bé phËn, tõng c«ng ®o¹n còng rÊt ®a d¹ng, ®­îc tÝnh b»ng nh÷ng ®¬n vÞ kh¸c nhau vµ mang tÝnh ®Æc thï. Cô thÓ nh­ sau: S¶n phÈm ngo¹i tr­êng: Phôc vô tr­íc khi bay, Gi÷a 2 lÇn bay, Sau khi bay, Line check 1, Line check 2, Weekly – check, 125 Fhrs, Bay theo MB (C¸c s¶n phÈm nµy ®­îc tÝnh b»ng ®¬n vÞ lÇn/chiÕc, nghÜa lµ, vÝ dô ®èi víi s¶n phÈm thùc hiÖn phôc vô tr­íc khi bay víi lo¹i MB A320, sau khi hoµn thµnh 3 c«ng ®o¹n cña c«ng viÖc lµ thùc hiÖn, ®iÒu hµnh xe t¶i nhÑ Hiluxe, chØ ®¹o th× ®­îc coi lµ hoµn thµnh mét s¶n phÈm b¶o d­ìng víi ®¬n vÞ lµ lÇn/chiÕc), Phôc vô bay ngoµi XN (®­îc thùc hiÖn hµng ngµy) S¶n phÈm néi tr­êng: A check, 2A check, 4A check, A01-A12 check, 1SA check, 2SA check, 1SC check, C check, D check, thay ®éng c¬, thay APU,röa MB, soi ®éng c¬, c©n MB, chèng n·o, ph©n gi¶i lèp MB, phôc vô chuyªn c¬, söa ch÷a thiÕt bÞ th«ng tho¹i, n¹p khÝ nÐn, n¹p ¾c quy trang thiÕt bÞ mÆt ®Êt, s¶n xuÊt nit¬, b¶o d­ìng thiÕt bÞ c¬ giíi… Do tÝnh chÊt cña c¸c c«ng viÖc rÊt kh¸c nhau vµ rÊt phøc t¹p mµ hiÖn t¹i XN l¹i ch­a cã mét ®éi chuyªn tr¸ch vÒ kü thuËt ®Ó thùc hiÖn kh¶o s¸t thùc tÕ hao phÝ lao ®éng cho tõng c«ng viÖc nªn viÖc x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng - ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho c¸c s¶n phÈm ®ã lµ rÊt khã, viÖc tr¶ l­¬ng, tr¶ th­ëng theo s¶n phÈm cho ng­êi lao ®éng ch­a thÓ thùc hiÖn ®­îc. 2.1.2. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng vµ m«i tr­êng lµm viÖc trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt PhÇn lín lao ®éng cña XN A76 lµ lao ®éng nam (954 ng­êi trong tæng sè 1027 lao ®éng chiÕm 92,9% - sè liÖu th¸ng 12/2007) thuéc nhiÒu bé phËn chuyªn m«n, nghiÖp vô kh¸c nhau trong d©y chuyÒn söa ch÷a, b¶o d­ìng MB vµ s¶n xuÊt c¸c vËt phÈm hµng kh«ng; ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n, cã hÖ thèng vµ chuyªn s©u vÒ lÜnh vùc söa chöa, b¶o d­ìng MB. B¶ng 07: C¬ cÊu lao ®éng cña A76 Tæng sè lao ®éng hiÖn cã: 1027 A/ Kü s­ trong ®ã 323 1/ Kü s­ MB 255 - C¬ giíi 144 - Bé m«n 111 2/ Kü s­ kh¸c 30 3/ Cö nh©n kinh tÕ vµ cö nh©n kh¸c 38 B/ Thî kü thuËt trong ®ã 590 1/ Thî MB 409 - C¬ Giíi 237 - Bé m«n 172 2/ Thî kü thuËt kh¸c (Khung s­ên, Composit, s¬n, may, ¸o phao, TTBM§, l¸i xe, ¸c quy, c¬ khÝ, ®iÖn, VSMB…) 181 C/ Cö nh©n kh¸c 114 (Nguån: Sè liÖu thèng kª cña A76 Th¸ng 12/2007) Lao ®éng cña XN cã kü n¨ng viÖc thµnh th¹o, ®­îc biÓu hiÖn ë sù n¾m ch¾c yªu cÇu c«ng viÖc, quy tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc vµ kh¶ n¨ng t¸c nghiÖp ®¹t chÊt l­îng cao. C¬ cÊu vÒ lao ®éng trong A76 thuéc nhiÒu bé phËn chuyªn m«n kh¸c nhau cña ho¹t ®éng söa ch÷a, b¶o d­ìng MB. Khi thùc hiÖn tr¶ l­¬ng, tr¶ th­ëng theo s¶n phÈm th× vÊn ®Ò mÊu chèt lµ ph¶i x©y dùng ®óng ®Þnh møc lao ®éng vµ thùc hiÖn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ mét c¸ch chÝnh x¸c. HiÖn t¹i th× A76 còng ch­a cã mét hÖ thèng chÝnh thøc ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cho ng­êi lao ®éng, do c¸c c«ng viÖc trong XN rÊt phøc t¹p vµ ®a d¹ng nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn vµ do c¬ cÊu vÒ tr×nh ®é lao ®éng còng rÊt kh¸c nhau, ®iÒu nµy cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn c«ng t¸c tiÒn l­¬ng cña A76. Bªn c¹nh ®ã, ng­êi lao ®éng lu«n ph¶i lµm viÖc trong m«i tr­êng chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp cña khÝ hËu kh¾c nghiÖt, tiÕng ån vµ rung ®éng v­ît qu¸ tiªu chuÈn, nªn tÝnh chÊt cña tæ chøc sö dông nh©n lùc ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc còng nh­ c¸ch thøc sö dông c¸c ®éng lùc vËt chÊt vµ tinh thÇn ®Ó khuyÕn khÝch th¸i ®é lµm viÖc còng cã nh÷ng ®ßi hái ®Æc thï, mét chÕ ®é tr¶ l­¬ng hîp lý vµ chÕ ®é tiÒn th­ëng ®ñ hÊp dÉn ®Ó ng­êi lao ®éng cã thÓ lµm viÖc vµ g¾n bã l©u dµi víi A76. 2.1.3. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý lao ®éng – tiÒn l­¬ng trong A76 vµ sù tù chñ cña XN trong vÊn ®Ò nµy C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña Vietnam Airlines mµ ®¹i diÖn lµ Gi¸m ®èc cã quyÒn lùa chän h×nh thøc tr¶ l­¬ng, tr¶ th­ëng thÝch hîp cho ng­êi lao ®éng trong ®¬n vÞ m×nh theo quy ®Þnh trong ®iÒu 58 cña Bé luËt lao ®éng. Khi A76 lùa chän h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian cho ng­êi lao ®éng, XN triÓn khai thùc hiÖn theo h­íng dÉn trong Quy chÕ ph©n phèi tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng cña c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n tËp trung cña TCT Hµng kh«ng ViÖt Nam. A76 cã quyÒn x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n tr¶ tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng tr×nh TCT phª duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn, tuyÓn chän, thuª m­ín, sö dông lao ®éng theo kÕ ho¹ch ®· ®­îc TCT phª duyÖt. Tæ chøc qu¶n lý lao ®éng – tiÒn l­¬ng trong A76 ®­îc tæ chøc nh­ sau: Gi¸m ®èc trùc tiÕp qu¶n lý vÒ c«ng t¸c lao ®éng – tiÒn l­¬ng Bé phËn nghiÖp vô vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng n»m trong Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh gåm 06 c¸n bé chuyªn tr¸ch vÒ tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l­¬ng. Nh©n tè trªn cã t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn c«ng t¸c tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng t¹i XN. A76 ®­îc quyÒn chñ ®éng lùa chän h×nh thøc tr¶ l­¬ng, tr¶ th­ëng vµ sö dông lao ®éng nh­ng thùc hiÖn ph©n phèi cho ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh trong Quy chÕ cña TCT ®èi víi h×nh thøc tr¶ l­¬ng, tr¶ th­ëng mµ m×nh ®· lùa chän. Nh­ vËy vÉn mang tÝnh tËp trung ho¸ cao trong khi c¸c ho¹t ®éng söa ch÷a, b¶o d­ìng l¹i diÔn ra ë XN. 2.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng t¹i XNMB A76 2.2.1. Nguån h×nh thµnh vµ sö dông quü l­¬ng, quü th­ëng a) Quü tiÒn l­¬ng Nguån: Quü tiÒn l­¬ng cña XN ®­îc ph©n phèi trùc tiÕp tõ Quü tiÒn l­¬ng cña TCT th«ng qua h×nh thøc giao kho¸n, cô thÓ: + Quü tiÒn l­¬ng theo ®¬n gi¸ hoÆc quü tiÒn l­¬ng kho¸n + Quü tiÒn l­¬ng bæ sung (nÕu cã) + Quü tiÒn l­¬ng tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c (nÕu cã) + Quü tiÒn l­¬ng lµm thªm giê ®èi víi c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh ngoµi kÕ ho¹ch (nÕu cã) C«ng thøc tÝnh quü tiÒn l­¬ng cña XN: Trong ®ã: : Quü tiÒn l­¬ng cña ®¬n vÞ theo n¨m : Quü tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch theo n¨m : tæng hÖ sè tÝnh l­¬ng cña c¸c ®¬n vÞ trong TCT () : hÖ sè tÝnh l­¬ng cña ®¬n vÞ i ( ) Víi: : hÖ sè cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n cña nhãm chøc danh c«ng viÖc : hÖ sè khuyÕn khÝch lµnh nghÒ : hÖ sè tr¸ch nhiÖm Tæ - ®éi : Sè lao ®éng kÕ ho¹ch sö dông theo chøc danh c«ng viÖc Quü tiÒn l­¬ng tr¶ cho XN A76 trªn c¬ së c¸c yÕu tè sau: + Lao ®éng kÕ ho¹ch sö dông + HÖ sè cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n theo nhãm chøc danh, nghÒ, chuyªn m«n nghiÖp vô + HÖ sè phô cÊp c¸c lo¹i ch­a ®­îc thiÕt kÕ trong hÖ sè cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n + S¶n l­îng kÕ ho¹ch ®· ®­îc duyÖt + C¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan cña s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Æc thï cña vËn t¶i hµng kh«ng + Quü tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch trong kú ph©n phèi B¶ng 08: T×nh h×nh thùc hiÖn Tæng quü l­¬ng ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 Chung 1.L§BQ (ng­êi) 578 667 761 836 932 2.Tèc ®é t¨ng L§BQ(%) 15,4 14,1 9,9 11,5 12,725 3.TiÒn l­¬ng (§ång) 30.558.953.279 41.228.926.493 57.437.662.517 66.323.308.445 79.211.925.390 4.T«c ®é t¨ng tiÒn l­¬ng(%) 34,92 39,3 15,47 19,43 27,28 5.TLBQ (®ång/ng­êi) 52.870.161,38 61.812.483,5 75.476.560,47 79.334.101,01 84.991.336,26 6.Tèc ®é t¨ng TLBQ(%) 16,91 22,1 5,11 7,13 12,82 (Nguån: Sè liÖu B¸o c¸o cña A76) Sö dông quü tiÒn l­¬ng: Quü tiÒn l­¬ng ®­îc ph©n thµnh c¸c quü vµ ®­îc sö dông nh­ sau: + Quü tiÒn l­¬ng tr¶ trùc tiÕp cho ng­êi lao ®éng b»ng 95% quü l­¬ng ®­îc nªu t¹i 3 môc ®Çu cña nguån h×nh thµnh + Quü tiÒn l­¬ng dù phßng b»ng 5% quü l­¬ng ®­îc nªu t¹i 3 môc ®Çu cña nguån h×nh thµnh, §­îc sö dông ®Ó gi¶i quyÕt c¸c tr­êng hîp bÊt th­êng vµ ®iÒu tiÕt æn ®Þnh thu nhËp cña ng­êi lao ®éng khi t¨ng, gi¶m lao ®éng trong n¨m. Quü tiÒn l­¬ng nµy ph¶i ®­îc chi tr¶ hÕt cho ng­êi lao ®éng tr­íc khi quyÕt to¸n tµi chÝnh n¨m vµ ®­îc kh«ng ®­îc sö dông vµo môc ®Ých kh¸c + Quü tiÒn l­¬ng lµm thªm giê tr¶ cho ng­êi lao ®éng tham gia lµm thªm giê ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc ph¸t sinh ngoµi kÕ ho¹ch theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, TCT vµ cña XN b) Quü tiÒn th­ëng Nguån: + Quü tiÒn th­ëng an toµn hµng kh«ng (nÕu cã) + Quü tiÒn th­ëng ®­îc ph©n phèi tõ lîi nhuËn C«ng thøc tÝnh quü tiÒn th­ëng: * Quü tiÒn th­ëng An toµn hµng kh«ng ®­îc ph©n phèi cho c¸c ®¬n vÞ cña TCT trªn c¬ së ®¶m b¶o an toµn bay chung vµ c¸c nguyªn t¾c, quy ®Þnh theo tõng lÜnh vùc, nhiÖm vô mµ ®¬n vÞ ®¶m nhiÖm: Ti = Tkh * Hti Ht Ti: TiÒn th­ëng An toµn hµng kh«ng cña ®¬n vÞ trong TCT theo quý hoÆc n¨m Tkh: Quü th­ëng An toµn hµng kh«ng cña TCT Ht: Tæng hÖ sè tÝnh th­ëng cña c¸c ®¬n vÞ trong TCT (∑Hti) Hti: HÖ sè tÝnh th­ëng cña ®¬n vÞ i Hti = ∑(Lki * Hi) Lki: Lao ®éng theo ®èi t­îng hµng n¨m cña ®¬n vÞ i Hi: hÖ sè th­ëng cña ®¬n vÞ i HÖ sè ph©n phèi tiÒn th­ëng theo ®èi t­îng cña ®¬n vÞ cô thÓ: §èi t­îng HÖ sè Ng­êi l¸i MB ®ang khai th¸c 2,0 Thî kü thuËt MB, tiÕp viªn hµng kh«ng ®ang khai th¸c 1,7 §èi t­îng trùc tiÕp tham gia khai th¸c t¹i s©n bay 1,5 C¸c ®èi t­îng kh¸c 1,1 * Quü tiÒn th­ëng tõ lîi nhuËn: ¸p dông h×nh thøc giao kho¸n Quü l­¬ng ®Ó giao Quü tiÒn th­ëng tõ lîi nhuËn cña TCT cho XN B¶ng 09: T×nh h×nh thùc hiÖn Quü tiÒn th­ëng cña XN (®¬n vÞ: ®) N¨m Th­ëng tõ lîi nhuËn Th­ëng ATHK 2003 6 th¸ng ®Çu n¨m 6 th¸ng cuèi n¨m 1.839.923.846 2.188.953.526 1.085.662.026 1.103.291.501 2004 6 th¸ng ®Çu n¨m 6 th¸ng cuèi n¨m 1.562.825.125 2.935.531.944 1.292.845.925 1.642.686.019 2005 6 th¸ng ®Çu n¨m 6 th¸ng cuèi n¨m 2.266.264.510 3.621.651.407 1.881.354.527 1.740.296.880 2006 6 th¸ng ®Çu n¨m 6 th¸ng cuèi n¨m 2.666.815.822 3.704.690.424 1.901.736.262 1.802.954.162 Sö dông quü tiÒn th­ëng: + Quü tiÒn th­ëng ®­îc ph©n phèi tõ lîi nhuËn dïng ®Ó th­ëng cho tËp thÓ, c¸ nh©n ng­êi lao ®éng hoµn thµnh tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh + Quü tiÒn th­ëng an toµn hµng kh«ng dïng ®Ó th­ëng cho tËp thÓ, c¸ nh©n ng­êi lao ®éng theo ®èi t­îng cña Nhµ n­íc vµ TCT trªn c¬ së thµnh tÝch, møc ®é ®ãng gãp vµ viÖc ®¶m b¶o an toµn cho ho¹t ®éng khai th¸c MB 2.2.2. C¸c nguyªn t¾c tr¶ l­¬ng, tr¶ th­ëng Nguyªn t¾c 1: TiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng tr¶ cho ng­êi lao ®éng theo nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng Lµm c«ng viÖc g×, gi÷ chøc vô g× th× h­ëng tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng theo c«ng viÖc, chøc vô ®ã (c«ng viÖc, chøc vô tho¶ thuËn trong hîp ®ång lao ®éng t­¬ng øng víi tæ chøc biªn chÕ ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt) KhuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng cã n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n, kinh nghiÖm lµm viÖc, g¾n bã víi XN vµ lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao Nguyªn t¾c 2: TiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng tr¶ cho tËp thÓ, c¸ nh©n ng­êi lao ®éng c¨n cø vµo n¨ng suÊt, chÊt l­îng, hiÖu qu¶ vµ møc ®é ®ãng gãp cña tËp thÓ hoÆc c¸ nh©n ng­êi lao ®éng ®ã, ®¶m b¶o sù c«ng khai, c«ng b»ng trong XN Nguyªn t¾c 3: TiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng tr¶ cho tËp thÓ, c¸ nh©n ng­êi lao ®éng phô thuéc quü tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng cña TCT giao vµ thµnh tÝch cña mçi c¸ nh©n trong XN Nguyªn t¾c 4: Kh«ng ®­îc sö dông quü tiÌn l­¬ng, tiÒn th­ëng cña XN vµo môc ®Ých kh¸c, tæng tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng cña ng­êi lao ®éng ph¶i ®­îc thÓ hiÖn chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ trong sæ l­¬ng cña XN theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ cña TCT Nguyªn t¾c 5: ¸p dông ph©n phèi tiÒn l­¬ng chøc danh cho viÖc ph©n phèi tiÒn l­¬ng bæ sung, tiÒn th­ëng (nÕu cã) 2.2.3. H×nh thøc tr¶ l­¬ng, tr¶ th­ëng 2.2.3.1. H×nh thøc tr¶ l­¬ng a) HiÖn t¹i XN ®ang ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n (TiÒn l­¬ng chøc danh: lµ tiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng hµng th¸ng cña ng­êi lao ®éng theo chøc danh c«ng viÖc ®ang ®¶m nhËn, ngµy c«ng tham gia lao ®éng s¶n xuÊt vµ n¨ng suÊt, chÊt l­îng, hiÖu qu¶ c«ng viÖc) b) C«ng thøc tÝnh tiÒn l­¬ng chøc danh cña c¸ nh©n ng­êi lao ®éng trong XN nh­ sau: Quü tiÒn l­¬ng chøc danh (TLCD) cña ®¬n vÞ trong XN ®­îc ph©n phèi theo c«ng thøc: = Trong ®ã: : Quü tiÒn l­¬ng chøc danh cña ®¬n vÞ trong XN : Quü tiÒn l­¬ng cña XN : Quü tiÒn l­¬ng dù phßng : Quü tiÒn l­¬ng tr¶ thªm cho giê lµm viÖc vµo ban ®ªm : Tæng hÖ sè tÝnh l­¬ng cña c¸c ®¬n vÞ trong XN : Tæng hÖ sè tÝnh l­¬ng cña tõng ®¬n vÞ trong XN : HÖ sè chøc danh : HÖ sè phô cÊp tr¸ch nhiÖm : HÖ sè phô cÊp chøng chØ : HÖ sè phô cÊp th©m niªn Hµng kh«ng : HÖ sè khuyÕn khÝch ®µo t¹o : HÖ sè khuyÕn khÝch chuyªn ngµnh MB : Ngµy c«ng tÝnh l­¬ng TiÒn l­¬ng chøc danh cña ng­êi lao ®éng ®­îc ph©n phèi theo c«ng thøc: * Trong ®ã: : TiÒn l­¬ng chøc danh cña ng­êi lao ®éng : Tæng hÖ sè tÝnh l­¬ng cña toµn thÓ ng­êi lao ®éng trong ®¬n vÞ : HÖ sè tiÒn l­¬ng chøc danh cña ng­êi lao ®éng = : HÖ sè thµnh tÝch c«ng t¸c c) HÖ sè chøc danh () ®­îc ®¸nh gi¸ trªn c¬ së: Møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc, tÝnh t­ duy, chñ ®éng, s¸ng t¹o, møc ®é hîp t¸c vµ kinh nghiÖm lµm viÖc TÝnh quan träng cña c«ng viÖc, tr¸ch nhiÖm ®èi víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tµi s¶n cña XN §iÒu kiÖn lµm viÖc ViÖc xÕp møc, chuyÓn møc hÖ sè chøc danh cña ng­êi lao ®éng ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: + §èi víi c¸n bé qu¶n lý tõ cÊp ®éi tr­ëng , ®éi phã trë lªn: møc 1 ¸p dông ®èi víi c¸n bé ®­îc bæ nhiÖm lÇn ®Çu, møc 2 ®èi víi c¸n bé ®­îc bæ nhiÖm l¹i + §èi víi L§ cã d­íi 3 n¨m ®¶m nhiÖm chøc danh c«ng viÖc: møc 1 + §èi víi L§ trong thêi gian thö viÖc kh«ng xÕp hÖ sè chøc danh, h­ëng 100% l­¬ng chÕ ®é theo chøc danh c«ng viÖc ®­îc giao. Sau khi ®­îc tiÕp nhËn vµo c¸c chøc danh theo tæ chøc biªn chÕ (®· qua ®µo t¹o vµ thö viÖc) h­ëng 75% tiÒn l­¬ng chøc danh trong thêi h¹n nh­ sau: 12 th¸ng ®èi víi chøc danh yªu cÇu tr×nh ®é ®¹i häc vµ t­¬ng ®­¬ng; 6 th¸ng ®èi víi chøc danh yªu cÇu tr×nh ®é trung cÊp vµ t­¬ng ®­¬ng; 3 th¸ng ®èi víi chøc danh yªu cÇu tr×nh ®é d­íi trung cÊp + §èi víi c¸c ®èi t­îng cßn l¹i viÖc xÕp møc, chuyÓn møc c¨n cø c«ng viÖc ®­îc ®¶m nhiÖm, n¨ng lùc, tr×nh ®é, ý thøc tæ chøc kû luËt vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng d) C¸c hÖ sè phô cÊp Phô cÊp tr¸ch nhiÖm: + Tæ tr­ëng: 0,3 + Tæ phã: 0,2 Phô cÊp chøng chØ: + Chøng chØ CRS m¸y bay: Mechanic : 0,1 A h¹n chÕ : 0,3 A toµn phÇn : 0,4 B h¹n chÕ : 0,6 B toµn phÇn vµ C h¹n chÕ : 1,0 C toµn phÇn : 1,1 + Chøng chØ CRS workshop: B¶o d­ìng, söa ch÷a: VÖ sinh, s¬n, may, ¸o phao: 0,2 Khung s­ên, composite, phanh lèp, gi¶i trÝ, ¾c quy: 0,3 §¹i tu: 0,4 + Chøng chØ CRS NDT: NDT cÊp 1: ph­¬ng ph¸p thÈm thÊu (PT): 0,04 ; tõ tÝnh (MT): 0,04 ; dßng xo¸y (ET): 0,04 ; siªu ©m (UT): 0,04 ; X quang (RT): 0,04 NDT cÊp 2: PT: 0,04 ; MT: 0,05 ; ET: 0,07 ; UT: 0,07 ; RT: 0,07 NDT cÊp 3: PT: 0,09 ; MT: 0,09 ; ET: 0,14 ; UT: 0,14 ; RT: 0,14 + Chøng chØ thanh tra viªn, kiÓm tra viªn, hµng ho¸ nguy hiÓm, kü s­ MB P.Kü thuËt, KÕ ho¹ch BD, §¶m b¶o chÊt l­îng, VËt t­ ®­îc phª chuÈn theo EASA : 0,1 §èi víi c¸n bé qu¶n lý tõ cÊp ®éi tr­ëng, ®éi phã trë lªn ®­îc h­ëng 30% phô cÊp chøng chØ theo quy ®Þnh HÖ sè phô cÊp th©m niªn Hµng kh«ng: TÝnh theo th©m niªn c«ng t¸c trong ngµnh Hµng kh«ng, cø ®ñ 5 n¨m (60 th¸ng) ®­îc céng thªm 0,05, møc tèi ®a kh«ng qu¸ 0,4. Møc thêi gian tÝnh phô cÊp tõ th¸ng 02/1976. HÖ sè phô cÊp khuyÕn khÝch ®µo t¹o: møc = 0,03 nÕu cã b»ng §¹i häc; 0,05 – b»ng Th¹c sÜ; 0,07 – b»ng TiÕn sÜ; chØ ¸p dông khi cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng viÖc ®ang ®¶m nhËn. §èi víi ng­êi cã nhiÒu b»ng cÊp th× chØ ®­îc h­ëng phô cÊp cña lo¹i b»ng cao nhÊt §èi víi Tr­ëng phßng, Phã phßng Kü thuËt, §¶m b¶o chÊt l­îng, KÕ ho¹ch, VËt t­ ®­îc h­ëng phô cÊp khuyÕn khÝch chuyªn ngµnh m¸y bay = 0,2 ; kh«ng h­ëng phô cÊp chøng chØ e) HÖ sè thµnh tÝch c«ng t¸c: lµ kÕt qu¶ hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao cña tõng c¸ nh©n trong th¸ng do ®¬n vÞ b×nh xÐt, gåm 3 møc: Møc A = 1,1: Hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®óng thêi gian quy ®Þnh, chÊp hµnh tèt c¸c néi quy, quy ®Þnh cña XN vµ ®¬n vÞ Møc B = 1,0: Hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao, chÊp hµnh tèt néi quy, quy ®Þnh cña XN vµ cña ®¬n vÞ Møc C = 0,85: Vi ph¹m mét trong c¸c néi dung: + Kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®óng thêi gian quy ®Þnh, trong c«ng viÖc cã sai sãt, vi ph¹m nh­ng ch­a g©y hËu qu¶ nghiªm träng vµ ch­a bÞ xem xÐt xö lý kû luËt + ChÊp hµnh kh«ng nghiªm mét sè néi quy, quy ®Þnh cña XN vµ cña ®¬n vÞ + Tù ý nghØ viÖc kh«ng cã lý do tõ mét ngµy trë lªn Nh÷ng vi ph¹m kû luËt bÞ xö lý tõ h×nh thøc khiÓn tr¸ch trë lªn chØ ®­îc h­ëng tiÒn l­¬ng chÕ ®é trong th¸ng bÞ xö lý kû luËt g) ChÕ ®é tiÒn l­¬ng ®èi víi ng­êi lµm thªm giê: §èi víi nh÷ng c«ng viÖc ph¸t sinh ngoµi kÕ ho¹ch, nÕu ng­êi lao ®éng ph¶i lµm viÖc qu¸ giê lµm viÖc tiªu chuÈn nh­ng do yªu cÇu c«ng viÖc kh«ng thÓ bè trÝ nghØ bï th× ®­îc tr¶ tiÒn l­¬ng lµm thªm giê nh­ sau: TL lµm thªm giê = TL giê * sè giê lµm thªm * 150% hoÆc 200% hoÆc 300% + Møc 150% ¸p dông nh÷ng giê lµm thªm vµo ngµy th­êng + Møc 200% ¸p dông nh÷ng giê lµm thªm vµo ngµy nghØ hµng tuÇn + Møc 300% ¸p dông nh÷ng giê lµm thªm vµo ngµy nghØ lÔ, ngµy nghØ ®­îc h­ëng l­¬ng TiÒn l­¬ng giê = h) ChÕ ®é tiÒn l­¬ng ®èi víi ng­êi lµm viÖc vµo ban ®ªm: Thêi gian lµm viÖc ®­îc tÝnh l­¬ng lµm viÖc vµo ban ®ªm lµ tõ 22h ®ªm h«m tr­íc ®Õn 6 h s¸ng h«m sau Møc tiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng = 130% tiÒn l­¬ng chøc danh §Ó hiÓu râ h¬n ta xem vÝ dô sau: Th¸ng 12/2007 Tæng quü l­¬ng cña XN : 6.639.625.335 (®) Quü l­¬ng chÕ ®é cña XN : 10.470.600 (®) Quü l­¬ng hîp ®ång kho¸n + thö viÖc : 41.187.636 (®) (l­¬ng hîp ®ång kho¸n dµnh cho 1 nh©n viªn vÖ sinh) Quü l­¬ng lµm ®ªm cña XN : 196.054.116 (®) (Tæng quü l­¬ng cña XN ®­îc x¸c ®Þnh theo t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña TCT vµ ®­îc giao kho¸n c¶ n¨m. Trªn c¬ së kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ c©n ®èi æn ®Þnh thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ®Ó XN thùc hiÖn ph©n bæ hµng th¸ng) Tæ 1 - §éi A320/A321 – Phßng BD Ngo¹i tr­êng: Theo c«ng thøc tÝnh l­¬ng chøc danh th× l­¬ng chøc danh cña Ph¹m Hïng Khanh –Tæ tr­ëng Tæ 1 - §éi A320/A321 – Phßng BD Ngo¹i tr­êng ®­îc tÝnh nh­ sau: + HÖ sè tiÒn l­¬ng chøc danh : = ( 2,75 + 0,3 + 0,78 + 0,25 + 0 + 0 )* 21*1,1 = 94,248 T­¬ng tù nh­ vËy tÝnh ®­îc hÖ sè tiÒn l­¬ng chøc danh cña nh÷ng lao ®éng cßn l¹i thuéc Tæ 1 - §éi A320/A321 – Phßng BD Ngo¹i tr­êng B¶ng 10: B¶ng hÖ sè chøc danh cña lao ®éng thuéc Tæ 1 - §éi A320/A321 – Phßng BD Ngo¹i tr­êng th¸ng 12/2007 : STT Hä vµ tªn HS lg chÕ ®é PC cvô kv Ngµy c«ng lg CD HÖ sè HS l­¬ng CD CD PC Tr nh PC CC PC TN HK PC KK §T PC CN MB HS ABC 1 Ph¹m Hïng Khanh 4,60 0 21 2,75 0,3 0,78 0,.25 0 0 1,1 94,248 2 NguyÔn Anh TuÊn 4,60 0 21 2,75 0,2 0,78 0,3 0 0 1,1 93,093 3 Phan Bïi Biªn 2,96 0 21 2,55 0 0,4 0,05 0 0 1,1 69,300 4 Th¸i Hoµi V¨n 3,59 0 21 2,75 0 0,78 0,1 0 0 1,1 83,853 … … … … … … … … … … … … … 21 TrÇn Quèc C­êng 1,1 22 NguyÔn V¨n Tr­êng 2,15 0 18 1,35 0 0 0 0 0 1,1 26,730 Céng 5,.45 0 438 42,798 0,5 4,95 1,4 0 1,1 24,2 1142,402 (Nguån:B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng chøc danh cña ®¬n vÞ th¸ng 12/2007) Ghi chó: PC cvô kv: hÖ sè chøc vô, khu vùc CD: chøc danh PC Tr nh: phô cÊp tr¸ch nhiÖm PC CC: phô cÊp chøng chØ PC TNHK: phô cÊp th©m niªn hµng kh«ng PC KK§T: phô cÊp khuyÕn khÝch ®µo t¹o PC CNMB: phô cÊp chuyªn ngµnh MB => Tæng hÖ sè tÝnh l­¬ng cña Tæ 1 - §éi A320/A321 – Phßng BD Ngo¹i tr­êng lµ ( = ∑) : 1142,042 T­¬ng tù tÝnh ®­îc tæng hÖ sè tÝnh l­¬ng cña nh÷ng ®¬n vÞ cßn l¹i cña A76 => Tæng hÖ sè tÝnh l­¬ng cña toµn bé c¸c ®¬n vÞ trong XN () lµ: = ∑ = 52.444,461 Quü tiÒn l­¬ng chøc danh cña Tæ 1- §éi A320/A321 – Phßng BD Ngo¹i tr­êng lµ: = = 139.191.808 (®) VËy tiÒn l­¬ng chøc danh th¸ng 12/2007 cña Ph¹m Hïng Khanh lµ: = = 11.486.923 (®) 2.2.3.2. H×nh thøc tr¶ th­ëng a) Th­ëng An toµn hµng kh«ng vµ HiÖu qu¶ an toµn hµng kh«ng Theo quy ®Þnh cña Thñ t­íng chÝnh phñ, nh÷ng ng­êi lµm viÖc trong ngµnh Hµng kh«ng ®­îc h­ëng kho¶n nµy. Hµng n¨m XN thùc hiÖn viÖc ph©n phèi tiÒn th­ëng An toµn hµng kh«ng vµ HiÖu qu¶ an toµn hµng kh«ng theo h­íng dÉn cña TCT. Theo c«ng v¨n ngµy 01/02/2008 cña P.Tæ chøc hµnh chÝnh vµ ®· ®­îc Gi¸m ®èc A76 phª duyÖt, viÖc ph©n phèi tiÒn th­ëng An toµn hµng kh«ng vµ HiÖu qu¶ an toµn hµng kh«ng n¨m 2007 nh­ sau: * §èi t­îng ®­îc th­ëng An toµn hµng kh«ng: Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc kü thuËt Tr­ëng phßng, phã tr­ëng phßng §BCL, kü thuËt, cung øng, BD néi tr­êng, BD ngo¹i tr­êng, thiÕt bÞ MB, phôc vô BD liªn quan trùc tiÕp ®Õn an toµn trong ho¹t ®éng bay, tr­ëng trung t©m huÊn luyÖn kü thuËt C¸n bé tõ cÊp ®éi tr­ëng trë xuèng, kü s­, nh©n viªn kü thuËt t¹i c¸c phßng §BCL, kü thuËt, kÕ ho¹ch, BD néi tr­êng, ngo¹i tr­êng, thiÕt bÞ MB thuéc c¸c ngµnh nghÒ c¬ giíi, ®iÖn - ®iÖn tö MB, söa ch÷a khung s­ên, composite, s¬n, NDT, vÖ sinh c«ng nghiÖp MB, söa ch÷a BD thiÕt bÞ MB, s¶n xuÊt vËt ph¶m HK, nh©n viªn Tech.record Chuyªn viªn, nh©n viªn cã chøng chØ kiÓm tra viªn kho vµ chuyªn viªn, nh©n viªn thuéc tæ kiÓm tra viªn t¹i P.Cung øng Gi¸o viªn, kü s­ MB t¹i Trung t©m huÊn luyÖn kü thuËt, trõ kü s­, nh©n viªn lµm c«ng t¸c hµnh chÝnh C¸n bé tõ cÊp ®éi trë xuèng, kü s­, nh©n viªn kü thuËt t¹i P. Phôc vô BD thuéc c¸c ngµnh nghÒ l¸i, vËn hµnh, söa ch÷a trang thiÕt bÞ mÆt ®Êt, thang DOCK, ®iÖn phôc vô söa ch÷a, BDMB, ®o l­êng, hiÖu chuÈn, m¸y ®o, söa ch÷a, gia c«ng c¬ khÝ * §èi t­îng ®­îc th­ëng hiÖu qu¶ An toµn HK: c¸c ®èi t­îng cßn l¹i * HÖ sè

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc11312.doc
Tài liệu liên quan