Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Sông Đà 6 thuộc tổng công ty Sông Đà

* Kế toán thu vốn và thu hồi công nợ:

- Trực tiếp theo dõi phiếu giá thanh toán với Công trình Sê san 4A, Sê San 4, Xêkaman3 (mở sổ theo dõi giá trị thực hiện, giá trị nghiệm thu, giá trị thanh toán, giá trị dở dang, giá trị phiếu giá Chủ đầu tư, Ban điều hành còn nợ: Tr.đó: Tách riêng B phụ, tự làm, trong phần tự làm tách riêng giá trị cho từng Xí nghiệp đơn vị trực thuộc).

- Phối hợp với các Xí nghiệp tổng hợp phiếu giá thanh toán với các Chủ đầu tư.

- Tổng hợp báo cáo công nợ tuần, tháng, kiến nghị các biện pháp thu hồi, lập giao kế hoạch thu vốn và thu hồi công nợ cho các Xí nghiệp và cá nhân chủ động hàng tuần làm văn bản đòi nợ các khách hàng.

* Kế toán công nợ phải thu, nợ phải trả; Theo dõi hợp đồng kinh tế.

- Trực tiếp theo dõi công nợ phải thu, phải trả khách hàng.

- Định kỳ lập biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng.

- Theo dõi hợp đồng kinh tế với khách hàng. Chủ động đề xuất các biện pháp để đảm bảo thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng kinh tế.

* Kế toán theo dõi Tài sản cố định.

- Theo dõi sự biến động tài sản cố định toàn Công ty.

- Theo dõi tình hình hoạt động của TSCĐ, sửa chữa TSCĐ khấu hao TSCĐ.

- Đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của Nhà nước và của TCT.

- Trực tiếp làm việc các Xí nghiệp và các phòng nghiệp vụ Công ty về việc điều động, chuyển giao, nhượng bán thanh lý TSCĐ, lập các quyết định hướng dẫn hạch toán tăng giảm TSCĐ.

 

doc91 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 24/06/2013 | Lượt xem: 1131 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Sông Đà 6 thuộc tổng công ty Sông Đà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
công tác tài chính tín dụng của công ty. Thành viên ban kiểm soát - Chịu trách nhiệm giám sát công tác kinh tế kế hoạch kỹ thuật chất lượng, và đầu tư của Công ty. Thành viên ban kiểm soát - Chịu trách nhiệm giám sát công tác văn bản pháp quy, phong trào đoàn thể và chế độ chính sách đối với người lao động của Công ty * Ban giám đốc: Có 05 người Tổng Giám đốc Công ty Phó tổng giám đốc phụ trách kinh tế. Phó tổng giám đốc phụ trách thi công, an toàn. Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật. Phó tổng giám đốc phụ trách về vật tư, thiết bị, công nghệ. * Các phòng ban nghiệp vụ: Có 05 phòng nghiệp vụ: Phòng Tổ chức - Hành chính: Thực hiện các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực hành chính văn phòng, tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty về công tác tổ chức, đào tạo, sắp xếp cán bộ, tuyển chọn CBCNV, công tác tiền lương, tiền thưởng, quy chế, nội quy, bảo vệ và thanh tra nhân dân. Phòng Tài chính - Kế toán: Thu thập xử lý và cung cấp các thông tin phục vụ cho công tác quản lý kinh tế, công tác hạch toán kế toán, lập kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính của Công ty. Tìm các nguồn tài chính đáp ứng cho nhu cầu sản xuất. Đưa ra phương án tín dụng dài hạn, ngắn hạn, huy động vốn, lập sổ sách, chứng từ kế toán, quản lý vốn, tiền mặt, tài sản, theo dõi các khoản thu, chi, các khoản nợ, các khoản vay. Phòng Kinh tế - Kế hoạch Xây dựng kế hoạch SXKD, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đã xây dựng, xây dựng các định mức, đơn giá nội bộ, công tác ký kết các hợp đồng kinh tế, công tác thu vốn. Phòng quản lý Kỹ thuật - chất lượng thi công an toàn: Thiết kế, lập tiến độ, biện pháp thi công tổng thể và chi tiết cho các hạng mục công trình, giám sát chất lượng, kỹ thuật thi công, tổ chức nghiệm thu, quản lý hồ sơ công trình. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thi công tại hiện trường. Kiểm tra các biện pháp an toàn lao động, tổ chức huấn luyện an toàn lao động, các chính sách về bảo hộ lao động cho người lao động. Tham mưu cho Tổng giám đốc công ty trong việc giải quyết khi xảy ra sự cố về an toàn lao động. Phòng Quản lý Cơ giới - vật tư : Quản lý toàn bộ xe máy thiết bị thi công của Công ty, lập kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng , kế hoạch sửa chữa lớn xe máy thiết bị, lập kế hoạch bổ sung, điều động xe máy thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thi công. Lập hồ sơ đấu thầu dự án nâng cao năng lực thiết bị SXKD, kiểm tra chất lượng, giám sát quá trình lắp đặt, nghiệm thu bàn giao thiết bị. Lập dự trù vật tư chính theo kế hoạch SXKD, tổng hợp yêu cầu vật tư các đơn vị, phòng ban Công ty. Lập phương án đấu thầu mua sắm các vật tư, phụ tùng chính, cung ứng vật tư, phụ tùng theo kế hoạch sản xuất. Quản lý các kho vật tư, phụ tùng toàn Công ty. * Xí nghiệp và chi nhánh 1- Xí nghiệp Sông Đà 6.01 Hoạt động SXKD tại công trường thuỷ điện Sơn La, nhiệm vụ chính là xây lắp các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ điện, thuỷ lợi. 2- Xí nghiệp Sông Đà 6.02 Hoạt động SXKD tại công trường thuỷ điện Sê San 4 và Sê San 4A- Gia Lai, nhiệm vụ chính là xây lắp các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ điện, thuỷ lợi 3- Xí nghiệp Sông Đà 6.03 Hoạt động SXKD tại công trường thuỷ điện Xêkaman 3 - Lào nhiệm vụ chính là thi công Cơ giới và khai thác đá khoan nổ. 4-Xí nghiệp Sông Đà 6.05 Hoạt động SXKD tại công trường thuỷ điện Sê San 4, thủy đện Sê San 4A - Gia Lai và thủy điện Hương Sơn - Hà Tĩnh, nhiệm vụ chính là khoan nổ mìn khai thác đá sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất vữa bê tông, vận chuyển vữa bê tông và các sản phẩm do Xí nghiệp sản xuất. 5- Chi nhánh Hà Nội: Thi công xây dựng chung cư hỗn hợp thương Mại kết hợp nhà ở TM. 6- Ban quản lý các dự án đầu tư: Được giao quản lý các dự án do Công ty làm chủ đầu tư. Thực hiện công tác quản lý theo quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư. * Công ty cổ phần do Công ty nắm giữ cổ phần chi phối 1- Công ty cổ phần Sông Đà 6.04 Hoạt động SXKD tại các tỉnh phía bắc, trụ sở đóng tại nhà G10 Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân - Hà Nội, nhiệm vụ chính là thi công xây lắp công trình thuỷ điện Sơn La, thủy điện Huội Quảng và xây lắp các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ điện, thuỷ lợi. 2- Công ty cổ phần Sông Đà 6.06 Hoạt động SXKD tại Thống Nhất – Hoành Bồ – Quảng Ninh, nhiệm vụ chính là khai thác và vận chuyển đá vôi, đất sét cung nguyên liệu cung cấp cho Nhà máy xi măng Hạ Long, và tham gia thi công xây lắp và cung ứng vật tư cho công trình thuỷ điện Bình điền tại Thừa Thiên Huế. Sơ đồ bộ máy quản lý công ty : Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tổng giám đốc công ty P.TGĐ phụ trách kỹ thuật chất lượng P.TGĐ phụ trách thi công P.TGĐ phụ trách vật tư cơ giới P.TGĐ phụ trách kinh tế KH Phòng CGVT Phòng KTTCAT cơ giới Phòng TCHC Phòng TCKT cơ giới Phòng KTKH cơ giới XN 601 XN 605 Chi nhánh Hà Nội Ban QL các dự án XN 602 XN 603 Người đại diện vốn góp tại Cty CP 606 Người đại diện vốn góp tại Cty CP 604 4. Bộ máy kế toán doanh nghiệp 4.1. Tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty CP Sông Đà 6 Hiện nay trong phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 6 bao gồm 08 người trong đó 01 Kế toán trưởng; 02 Phó Kế toán trưởng; 05 Chuyên viên nghiệp vụ. Làm việc theo sự phân công trực tiếp của Kế toán trưởng Công ty. A- Lãnh đạo 1 - Kế toán trưởng Công ty. Giúp Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện toàn bộ công tác tài chính kế toán tín dụng và các thông tin kinh tế, thị trường giá cả và các kênh huy động vốn của Công ty. Tổ chức bộ máy kế toán hợp lý, phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm tổ chức sản xuất của từng đơn vị và năng lực của từng cán bộ trong toàn Công ty. Phổ biến hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, Quy định của Nhà nước, của Tổng công ty về kinh tế, tài chính, kế toán, tín dụng và các chế độ đối với người lao động. Chủ trì soạn thảo các quy định về quản lý kinh tế, kế toán trong toàn Công ty Tổ chức chỉ đạo việc lập báo cáo quyết toán và phân tích tình hình sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty. Tham gia việc soạn thảo hợp đồng, thanh quyết toán hợp đồng, công tác dự toán và thanh quyết toán tại các công trình. Chỉ đạo công tác nghiệm thu thanh toán và thu hồi công nợ trong toàn Công ty. Trực tiếp kiểm tra và duyệt giá mua bán vật tư tài sản hàng hoá. Trực tiếp giải quyết các vướng mắc về kinh tế nội bộ trong Công ty giữa công ty với các Xí nghiệp trực thuộc và giữa các Xí nghiệp với nhau, giữa Công ty mẹ với công ty con, Công ty liên kết. Chỉ đạo lập báo cáo phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Chỉ đạo và giám sát hoạt động của các Công ty cổ phần do Công ty góp vốn. Chỉ đạo công tác kiểm kê và lập báo cáo và xử lý kiểm kê trong toàn Công ty theo định kỳ. Tham gia công tác kiểm tra kiểm soát các đơn vị thành viên. Trực tiếp hướng dẫn về nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác TCKT trong toàn công ty. Trực tiếp phụ trách công tác đổi mới doanh nghiệp và nhân sự cho công tác TCKT. 2 - Phó Kế toán trưởng (thứ nhất) - Phụ trách giải quyết các mối quan hệ kinh tế nội bộ, giữa các Xí nghiệp trong Công ty. - Phụ trách công tác thuế và các khoản nộp Ngân sách Nhà nước. - Phụ trách công tác kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn. Trực tiếp chỉ đạo lập và tổng hợp báo cáo toàn Công ty quý, năm bao gồm: Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan tài chính, thống kê, TCT Sông Đà theo quy định của pháp luật. Phụ trách công tác tính các khoản phải thu, các khoản phải nộp đối với các đơn vị trực thuộc và với các BĐH dự án, TCT Sông Đà. Trực tiếp xây dựng toàn bộ kế hoạch vốn lưu động, kế hoạch tài chính, dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp hàng quý, năm cho các Xí nghiệp và toàn công ty. Lập hạn mức vốn lưu động hàng quý, năm cho các Xí nghiệp. Hàng quý, năm kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính các Xí nghiệp trực thuộc và toàn công ty. Trực tiếp làm việc với các Xí nghiệp về các vướng mắc trong công tác lập báo cáo quyết toán theo định kỳ và đề xuất các phương án xử lý. Quản lý các báo cáo nhanh theo quy định, lưu trữ các báo cáo theo các thư tay yêu cầu của Kế toán trưởng TCT và các phòng chức năng Tổng công ty yêu cầu. Lưu trữ toàn bộ báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm của các đơn vị và toàn công ty, và báo cáo kiểm toán và soát xét hàng quý, hàng năm. Trực tiếp hướng dẫn kèm cặp công tác nghiệp vụ đối với các nhân viên tập sự và thử việc trong toàn công ty. Trực tiếp giải quyết các mối quan hệ kinh tế giữa Công ty với các Xí nghiệp và giữa các Xí nghiệp nội bộ, các công ty con, công ty liên kết. Kiểm tra việc lập và giao kế hoạch chi phí kế hoạch giá thành, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch giá thành theo từng Xí nghiệp, từng công trình. Tham gia công tác kiểm tra tài chính các đơn vị. Trực tiếp kiểm tra hướng dẫn công tác nghiệp vụ đối với các đơn vị và cán bộ trong phòng về các lĩnh vực phụ trách. Thay mặt giải quyết các công việc khi Kế toán trưởng đi vắng theo nội dung ủy quyền. * Chịu trách nhiệm về các báo cáo sau: - Quyết toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. - Quyết toán chi phí tiền lương. - Tổng hợp báo cáo xử lý kiểm kê. - Tổng hợp báo cáo phân tích hoạt động kinh tế . - Đôn đốc lập báo cáo toàn Công ty theo đúng quy định. - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. - Tổng hợp kiểm kê giá trị khối lượng dở dang. - Báo cáo chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. - Báo cáo kết quả kinh doanh theo công trình sản phẩm. - Báo cáo cân đối sản lượng. - Báo cáo so sánh chi phí và sản lượng tháng, quý, năm. - Các báo cáo nhanh theo yêu cầu theo lĩnh vực được giao phụ trách. 3 - Phó Kế toán trưởng (thứ hai) Trực tiếp phụ trách kế toán tại Ban quản lý dự án của Công ty tại TP Hà Nội. (Kiểm tra theo dõi tình hình thực hiện các dự án Công ty đang trực tiếp đầu tư, và trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về hồ sơ nghiệm thu thanh toán cho các nhà thầu). Phụ trách công tác tài chính kế toán và theo dõi tình hình hoạt động SXKD của chi nhánh Công ty tại TP Hà Nội. Phụ trách công tác cung cấp thông tin và làm việc với Sở GD chứng khoán Hà nội, UBCKNN về việc liên quan đến giao dịch cổ phiếu của Công ty. Trực tiếp kiểm tra các dự toán SCL, quyết toán SCL và quyết toán đầu tư XD cơ bản hoàn thành. Trực tiếp phụ trách công tác quyết toán hợp đồng giao khoán, tháng, quý năm đối với các Xí nghiệp theo nội dung hợp đồng giao khoán. Trực tiếp phụ trách công tác đôn đốc tổ chức nghiệm thu thanh toán và thu hồi công nợ trong toàn Công ty. Theo dõi tình hình hoạt động của các Công ty cổ phần do Công ty góp vốn. Trực tiếp phụ trách công tác tín dụng, ngân hàng, và chắp mối các quan hệ trong công tác tín dụng phục vụ SXKD. Tham gia công tác kiểm tra tài chính các đơn vị. Thay mặt giải quyết các công việc khi Kế toán trưởng đi vắng theo nội dung ủy quyền. * Chịu trách nhiệm về các báo cáo sau: - Quyết toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. - Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch tài chính, tín dụng. - Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư XDCB - Báo cáo tình hình quyết toán và SCL TSCĐ - Báo cáo quyết toán chi phí giao khoán theo hợp đồng đối với các đơn vị trực thuộc. - Báo cáo tình hình nghiệm thu thanh toán tại các công trình. - Các báo cáo nhanh theo yêu cầu theo lĩnh vực được giao phụ trách. B/ Chuyên viên: 1 - Kế toán tổng hợp + Thuế a. Nhiệm vụ Kế toán Tổng hợp toàn Công ty. Kế toán thuế và các khoản nộp Ngân sách Nhà nước. Kế toán thanh toán các khoản nội bộ với các đơn vị trực thuộc và TCT Sông Đà. b.Trách nhiệm * Kế toán Tổng hợp Toàn Công ty: Chủ động hoặc đề xuất với lãnh đạo phòng về các vướng mắc để lập báo cáo quyết toán định kỳ: Tháng, quý, năm của Toàn Công ty. Có trách nhiệm đôn đốc các bộ phận và các đơn vị trực thuộc, Công ty con công ty liên kết, lập báo cáo theo quy định, và soát xét trước khi thực hiện Tổng hợp toàn Công ty. * Kế toán thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước. Theo dõi các khoản thuế phải nộp, được khấu trừ, được hoàn, đã khấu trừ, đã hoàn, còn phải nộp với từng cơ quan thuế, từng công trình, từng đơn vị. Lập và gửi tờ khai thuế hàng tháng chính xác, đầy đủ, đúng hạn. Lập tờ trình đề nghị nộp thuế (hàng tháng nếu có) theo đúng quy định. Hàng kỳ lập quyết toán thuế theo đúng luật thuế. Chủ động làm việc với Cơ quan thuế theo nhiệm vụ được phân công. Chủ động soạn thảo các văn bản gửi các cơ quan thuế, các đơn vị liên quan phục vụ cho việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quản lý, phát hành hoá đơn bán hàng. Lập báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn bán hàng, Quản lý hồ sơ nộp tiền vào ngân sách, lập báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ Thuế. * Kế toán thanh toán nội bộ TCT, các đơn vị trực thuộc: Lập biên bản đối chiếu với các đơn vị trực thuộc và với TCT Sông Đà hàng tháng, quý, năm. Lập chứng từ thanh toán gán trừ các khoản công nợ nội bộ trong Công ty. Kiểm tra các khoản công nợ nội bộ trong Công ty. * Chịu trách nhiệm lập các báo cáo sau theo quy định: Tổng hợp toàn bộ báo cáo toàn Công ty đảm bảo chất lượng, đúng hạn: Bao gồm báo cáo tài chính; Báo cáo quản trị. - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, giấy nộp tiền vào ngân sách theo mẫu biểu và thời gian quy định của Cục thuế. 2/ - Kế toán nhật ký chung : a. Nhiệm vụ - Kế toán nhật ký chung. Kế toán thanh toán nội bộ TCT, các đơn vị trực thuộc. Kế toán theo dõi vốn góp vào các Công ty cổ phần và lập các báo cáo để Công bố thông tin theo quy đinh của các Công ty niêm yết. b. Trách nhiệm * Kế toán nhật ký chung: Kiểm tra toàn bộ chứng từ, số liệu đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý hợp lệ trước khi nhập chứng từ, nếu phát hiện trường hợp chưa rõ, chưa đúng phải báo cáo ngay Lãnh đạo phòng để xử lý kịp thời. Yêu cầu diễn giải nội dung kinh tế rõ ràng, dễ hiểu, đúng bản chất của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Định kỳ 05 ngày yêu cầu kế toán chi tiết các bộ phận giao chứng từ để làm cơ sở ghi sổ Nhật ký chung. Chịu trách nhiệm trước Kế toán trưởng Công ty về toàn bộ chứng từ đã ghi sổ kế toán. Bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán, sổ sách kế toán trong niên độ kế toán theo đúng quy định của Nhà nước. * Kế toán thanh toán nội bộ TCT, các đơn vị trực thuộc: Lập biên bản đối chiếu với các đơn vị trực thuộc và với TCT Sông Đà hàng tháng, quý, năm. Lập chứng từ thanh toán gán trừ các khoản công nợ nội bộ trong Công ty. Kiểm tra các khoản công nợ nội bộ trong Công ty. * Tổng hợp báo cáo cơ quan Công ty: Tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo quản trị cơ quan Công ty tháng, quý, năm. Lập báo cáo các khoản phải thu phải trả Tổng công ty và các đơn vị trong nội bộ Công ty. * Kế toán theo dõi vốn góp đầu tư và thị trường chứng khoán. Theo dõi các khoản vốn đầu tư của Công ty vào các Công ty con, Công ty liên kết, lập tờ trình và các hồ sơ kèm theo đến việc đầu tư hoặc bán bớt phần vốn góp tại các công ty cổ phần theo ý kiến chỉ đạo của kế toán trưởng. Trực tiếp lập các văn bản xin điều chỉnh thông tin theo đề nghị điều chỉnh của các cổ đông khi được kế toán trưởng chấp thuận. Lập tờ trình và các hồ sơ liên quan đến việc xin niên yết bổ xung hoặc chốt danh sách cổ đông để phục vụ theo nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ. * Chịu trách nhiệm lập các báo cáo sau theo quy định: Tổng hợp báo cáo cơ quan Công ty đảm bảo chất lượng, đúng hạn: Bao gồm báo cáo tài chính; Báo cáo quản trị. Lập các báo cáo thường niên nộp Sở GDCK Hà Nội và UBCKNN theo quy định của các công ty niên yết. 3. Kế toán thanh toán + lương Nhiệm vụ: Kế toán thanh toán nội bộ trong Công ty Kế toán thanh toán lương, BHXH và theo dõi các khoản tạm ứng, và các chế độ đối với người lao động. Kế toán theo dõi công cụ dụng cụ xuất dùng tại cơ quan công ty. Kế toán ngân hàng (Phụ trách các ngân hàng tại khu vực phía bắc). Phụ trách công tác lưu trữ công văn đi và đến của Phòng tài chính kế toán. b. Trách nhiệm: * Kế toán thanh toán nội bộ: Mở sổ theo dõi: Công nợ tạm ứng, phải thu khác, phải trả khác, nhận chứng từ, kiểm tra chứng từ hoàn ứng, lập bảng thanh toán tạm ứng. Đôn đốc thu hồi triệt để các khoản công nợ tạm ứng, phải thu khác chủ động thông báo nợ cho các cá nhân, kiến nghị biện pháp thu hồi, xử lý các khoản nợ tồn đọng. Lập phiếu thu, phiếu chi trình ký và chuyển cho thủ quỹ. Mở sổ đăng ký phiếu thu. Báo cáo số dư vốn bằng tiền, tiền vay, tiền gửi hàng ngày cho Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty. Thực hiện kiểm kê quỹ hàng ngày. Hàng tháng theo dõi quyết toán chi phí điện, điện thoại, nước sinh hoạt của cơ quan Công ty và tổng hợp toàn Công ty, xác định số tiền thu qua lương của cá nhân và hạch toán vào chi phí theo quy định khoán của Công ty đã ban hành. Theo dõi và đề xuất Kế toán trưởng công ty các khoản chi phí QLDN không hợp lệ hoặc vượt các quy định, mức khoán để có phương án xử lý. * Kế toán tiền lương, BHXH, tạm ứng lương: Thanh toán lương và tạm ứng lương cho CBCNV khối cơ quan Công ty và các bộ phận trực thuộc cơ quan. Theo dõi thu hồi triệt để các khoản nợ tạm ứng, vay lương, tiền ăn, tiền điện nước, điện thoại, BHXH ... Kiểm tra, thanh toán BHXH cho CBCNV trong toàn Công ty, cùng phòng TCHC thanh quyết toán với cơ quan BHXH. Hàng tháng, lập bảng phân bổ tiền lương hàng tháng, bảng tính BHXH, kinh phí công đoàn. Kế toán theo dõi các khoản quỹ doanh nghiệp, chi phí quản lý DN. Theo dõi việc trích lập và sử dụng các quỹ doanh nghiệp của toàn Công ty có phương án đề xuất những khoản trích lập và chi từ quỹ DN để Kế toán trưởng công ty xem xét. Lập bảng tổng hợp các khoản đóng góp cho các quỹ tự nguyện theo quy định của Công ty và đôn đốc kịp thời các XN và cá nhân thu nộp. * Kế toán theo dõi công cụ dụng cụ, chi phí trả trước: Mở sổ theo dõi công cụ dụng cụ từ khi xuất dùng cho đến khi thanh lý, báo hỏng. Lập bảng phân bổ chi phí trả trước. Tham gia hội đồng kiểm kê công cụ dụng cụ xuất dùng đột xuất theo yêu cầu của Kế toán trưởng công ty. Kế toán Ngân hàng (Các ngân hàng tại phía bắc). Tổng hợp nhu cầu vốn lưu động từng tuần, lập kế hoạch trả nợ khách hàng, Ngân hàng. Kiểm tra các khoản tính lãi tiền vay tiền gửi hàng tháng. Lập các chứng từ thanh toán qua các Ngân hàng, theo dõi số dư vay từng Ngân hàng, từng khế ước, từng lãi xuất, lập chứng từ trả nợ Ngân hàng theo đúng khế ước vay vốn. Hàng ngày báo cáo kế toán trưởng số dư tiền vay, tiền gửi Ngân hàng. * Quản lý công văn: Đóng công văn theo từng loại và có mục lục tra cứu. Lưu trữ công văn đi và đến của phòng TCKT. Quản lý toàn bộ công văn theo hệ thống. * Chịu trách nhiệm lập các báo cáo sau theo quy định: B/c kiểm kê quỹ tiền mặt cơ quan Công ty và toàn Công ty. B/c tình hình thực hiện các nghĩa vụ với BHXH, và người lao động. B/c công nợ tạm ứng, phải thu khác, phải trả khác. Báo cáo tiền vay tiền gửi tại các ngân hàng khu vực phía bắc. Tổng hợp báo cáo quản trị: gồm Chi phí quản lý DN, các quỹ doanh nghiệp, toàn Công ty đảm bảo chất lượng, đúng hạn.. 4. Kế toán công nợ và TSCĐ Nhiệm vụ: Kế toán theo dõi doanh thu bán hàng. Kế toán thu vốn và thu hồi công nợ. Kế toán công nợ phải thu, nợ phải trả; Theo dõi hợp đồng kinh tế. Kế toán theo dõi quyết toán vốn đầu tư XDCB. Kế toán Tài sản cố định. Kế toán kho vật tư. b.Trách nhiệm: * Kế toán doanh thu: Trực tiếp theo dõi doanh thu của từng công trình theo tháng, quý, năm và lũy kế từ khởi công. (Lưu ý: Mở sổ theo dõi chi tiết theo từng loại hình sản xuất). Hàng tháng, quý, năm trực tiếp lập báo cáo doanh thu toàn Công ty theo từng công trình, loại hình sản xuất, đối chiếu với phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty. * Kế toán thu vốn và thu hồi công nợ: Trực tiếp theo dõi phiếu giá thanh toán với Công trình Sê san 4A, Sê San 4, Xêkaman3 (mở sổ theo dõi giá trị thực hiện, giá trị nghiệm thu, giá trị thanh toán, giá trị dở dang, giá trị phiếu giá Chủ đầu tư, Ban điều hành còn nợ: Tr.đó: Tách riêng B phụ, tự làm, trong phần tự làm tách riêng giá trị cho từng Xí nghiệp đơn vị trực thuộc). Phối hợp với các Xí nghiệp tổng hợp phiếu giá thanh toán với các Chủ đầu tư. Tổng hợp báo cáo công nợ tuần, tháng, kiến nghị các biện pháp thu hồi, lập giao kế hoạch thu vốn và thu hồi công nợ cho các Xí nghiệp và cá nhân chủ động hàng tuần làm văn bản đòi nợ các khách hàng. * Kế toán công nợ phải thu, nợ phải trả; Theo dõi hợp đồng kinh tế. Trực tiếp theo dõi công nợ phải thu, phải trả khách hàng. Định kỳ lập biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng. Theo dõi hợp đồng kinh tế với khách hàng. Chủ động đề xuất các biện pháp để đảm bảo thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng kinh tế. * Kế toán theo dõi Tài sản cố định. Theo dõi sự biến động tài sản cố định toàn Công ty. Theo dõi tình hình hoạt động của TSCĐ, sửa chữa TSCĐ khấu hao TSCĐ. Đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của Nhà nước và của TCT. Trực tiếp làm việc các Xí nghiệp và các phòng nghiệp vụ Công ty về việc điều động, chuyển giao, nhượng bán thanh lý TSCĐ, lập các quyết định hướng dẫn hạch toán tăng giảm TSCĐ. * Kế toán theo dõi kho vật tư: Theo dõi việc mua bán vật tư, phụ tùng, nhiên liệu của toàn Công ty. Tham gia hội đồng kiểm nghiệm hàng hoá vật tư, trước khi nhập kho (Nếu có khi cần thiết). Tham gia hội đồng kiểm kê vật tư hàng hoá đột xuất theo yêu cầu của Kế toán trưởng Công ty Theo dõi giá cả mua bán vật tư. Thường xuyên báo cáo Kế toán trưởng ty về vật tư hàng hoá tồn kho, số lượng hàng hoá nhập, xuất, giá cả hàng hoá vật tư tại từng thời điểm, và hàng hóa hiện tại đang tồn kho. * Chịu trách nhiệm lập các báo cáo sau theo quy định: Báo cáo doanh thu bán hàng theo từng công trình, loại hình sản xuất. B/c chi tiết công nợ phải thu khách hàng (cả người mua ứng trước). B/c chi tiết công nợ phải trả khách hàng (cả ứng trước của khách hàng). B/c tình hình nghiệm thu thanh toán các công trình. B/c tình hình thực hiện các hợp đồng kinh tế. Lập báo cáo nhanh, báo cáo tuần, tháng, luỹ kế và thu vốn và thu hồi công nợ. Báo cáo nhập, xuất tồn và vật tư phụ tùng luân chuyển chậm ứ đọng (nếu có) B/c tổng hợp nhập vật tư chủ yếu . B/c tổng hợp xuất vật tư chủ yếu theo đối tượng. Báo báo chi tiết kiểm kê vật tư công cụ theo định kỳ, hoặc đột xuất. B/c chi tiết tăng giảm TSCĐ tháng, quý và luỹ kế. B/c tổng hợp tăng giảm TSCĐ tháng, quý và luỹ kế. B/c TSCĐ bình quân cần tính khấu hao quý và luỹ kế . B/c chi tiết TSCĐ không phải tính khấu hao . B/c khấu hao TSCĐ tháng, quý và luỹ kế. B/c chi phí SCL TSCĐ quý và luỹ kế . B/c chi tiết, tổng hợp kiểm kê TSCĐ. 5. Kế toán ngân hàng kiêm Thủ quỹ Nhiệm vụ: Thủ quỹ. Kế toán ngân hàng (Các ngân hàng thuộc phía nam) Trách nhiệm: Đảm bảo an toàn kho quỹ, cấp phát tiền đúng quy định. Ghi sổ qũy hàng ngày, cuối ngày cùng kế toán vốn bằng tiền kiểm kê quỹ và giao chứng từ cho kế toán theo dõi. Tổng hợp nhu cầu vốn lưu động từng tuần, lập kế hoạch trả nợ khách hàng, Ngân hàng. Kiểm tra các khoản tính lãi tiền vay tiền gửi hàng tháng. Lập các chứng từ thanh toán qua các Ngân hàng, theo dõi số dư vay từng Ngân hàng, từng khế ước, từng lãi xuất, lập chứng từ trả nợ Ngân hàng theo đúng khế ước vay vốn. Hàng ngày báo cáo kế toán trưởng số dư tiền vay, tiền gửi Ngân hàng. Kế toán theo dõi và đôn đốc nộp tiền tại dự án nhà chung cư CT2, TM * Quản lý kho lưu trữ : Lưu chứng từ kế toán của cơ quan công ty từ trước năm 2004. Lưu trữ chứng từ kế toán của toàn Công ty theo các biên bản bàn giao giữa các đơn vị trực thuộc với Công ty. * Chịu trách nhiệm lập các báo cáo sau: Báo cáo số dư quỹ tiền mặt. Báo cáo số dư tiền vay, tiền gửi Ngân hàng. Báo cáo chi tiết vay ngắn hạn Ngân hàng ( Định kỳ, báo cáo nhanh ) Báo cáo chi tiết vay dài hạn Ngân hàng ( Định kỳ, báo cáo nhanh) Lập báo cáo nhanh, báo cáo tuần, tháng, theo yêu cầu của TCT và ngân hàng Lập báo cáo theo dõi việc nộp tiền mua nhà tại chung cư CT2 và đôn đốc thu tiền theo hợp đồng đã ký với khách hàng. Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty Kế toán trưởng Phó kế toán trưởng Phó kế toán trưởng  KT ngân hàng + Thủ quỹ KT Tổng hợp + Thuế KT NKC KT công nợ + TSCĐ KT thanh toán + lương Ban Ktoán XN 603 Ban Ktoán XN 602 Ban Ktoán XN 605 Ban Ktoán XN 601 Ban KToán CN Hà Nội 4.2. Hình thức ghi sổ kế toán đang áp dụng tại Công ty: Hiện nay hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần Sông Đà 6 là hình thức “Sổ nhật ký chung”. Được áp dụng hệ thống trong toàn Tổng công ty Sông Đà và thực hành trên máy vi tính có bản quyền phần mềm riêng cho Công ty là Song Da Accounting System viết tắt là (SAS). Đây là hình thức sổ kế toán phù hợp nhất trong điều kiện công tác hạch toán kinh tế tài chính phát sinh được căn cứ vào chứng từ gốc hợp lệ để ghi sổ kế toán theo trình tự thời gian và nội dung nghiệp vụ kinh tế theo đúng mối quan hệ kết quả giữa các đối tượng kế toán (theo đúng quan hệ đối ứng giữa các TK kế toán). a. Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán: Chứng từ Sổ nhật ký chung Sổ chi tiết Bảng đối chiếu chi tiết số phát sinh Sổ cái Bảng tổng hợp số phát sinh Báo cáo kế toán tài chính Ghi hàng ngày Ghi chú: Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu (1). Căn cứ các chứng từ gốc đã kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các nghiệp vụ kinh tế- tài chính tiến hành nhập dữ liệu vào SAS thông qua cửa sổ “Nhập chứng từ” (2). Theo đúng trình tự đã được lập sẵn, SAS sẽ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Sông Đà 6 – Tổng công ty Sông Đà.doc
Tài liệu liên quan