Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng công trình 1

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

MỤC LỤC

BẢNG CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

PHẦN I – THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT1 1

1.1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT DỘNG SẢN XUẤTT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT 1 1

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần SXVL&XDCT1. 1

1.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần SXVL&XDCT 1. 2

1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần SXVL&XDCT1. 4

1.1.4. Đặc điểm tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần SXVL&XDCT1. 6

1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI CONG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT1 10

1.2.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần SXVL&XDCT1. 10

1.2.2. Đặc điểm tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty cổ phần SXVL&XDCT 1. 12

1.2.2.1. Các chính sách kế toán chung. 12

1.2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán. 13

1.2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. 13

1.2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 14

1.2.2.5. Đặc điểm hệ thống báo cáo kế toán tại Công ty cổ phần SXVL&XDCT1. 17

1.3. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT 1.17

1.3.1. Tình hình sử dụng lao động và kế toán lao động tại Công ty cổ phần SXVL&XDCT1. 17

1.3.1.1. Tình hình sử dụng lao động tại Công ty. 17

1.3.1.2. Kế toán lao động tại Công ty 20

1.3.2. Chế độ tiền lương tại Công ty cổ phần SXVL & XDCT 1. 20

1.3.2.1. Lương trả theo thời gian. 22

1.3.2.2. Hình thức trả lương khoán. 24

1.3.3. Tài khoản sử dụng. 32

1.3.4. Phương pháp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần SXVL&XDCT 1. 33

1.3.4.1. Hạch toán tiền lương và tình hình thanh toán với người lao động. 33

1.3.4.2. Hạch toán các khoản trích theo lương. 36

PHẦN II – HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 40

2.1. ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG KẾ ROÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHÀN SXVL&XDCT .40

2.1.1. Những thành tựu đạt được. 40

2.1.2. Một số tồn tại, hạn chế. 43

2.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT 1.45

2.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần SXVL&XDCT1. 45

2.2.2. Yêu cầu và phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty. 46

2.2.3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần SXVL&XDCT 1. 48

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

doc63 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 25/07/2014 | Lượt xem: 1335 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng công trình 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iÖt Sæ nhËt ký chung Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp Chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè Ph¸t sinh Chøng tõ gèc B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chú: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : KiÓm tra, ®èi chiÕu. 1.2.2.5. Đặc điểm hệ thống báo cáo kế toán tại Công ty cổ phần SXVL&XDCT1. Cuối niên độ, phòng tài chính - kế toán của Công ty cổ phần SXVL&XDCT1 tổng hợp và lập báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính. ViÖc lËp vµ tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh tại Công ty tu©n thñ c¸c yªu cÇu qui ®Þnh t¹i ChuÈn mùc kÕ to¸n sè 21. Các báo cáo này có đầy đủ chữ ký, họ tên của người lập biểu, kế toán trưởng và được Giám đốc duyệt, ký tên, đóng dấu. Sau đó, báo cáo tài chính được gửi lên cơ quan thuế quận Long Biên vào đầu năm sau theo đúng quy định. 1.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần SXVL&XDCT1. 1.3.1. Tình hình sử dụng lao động và kế toán lao động tại Công ty cổ phần SXVL&XDCT1. 1.3.1.1. Tình hình sử dụng lao động tại Công ty. C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu vµ x©y dùng c«ng tr×nh 1 lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn m¹nh, song song víi ®Çu t­ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i C«ng ty rÊt chó träng ®Õn viÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Tuy míi thµnh lËp nh­ng ®Õn nay C«ng ty cã sè lao ®éng chÝnh thøc lµ 175 ng­êi vµ sè lao ®éng thuª ngoµi lµ 350 ng­êi n»m r¶i r¸c ë c¸c c«ng tr­êng nh­ Thuû ®iÖn S¬n La, Quèc Lé 9, §­êng 18 B Lµo, n©ng cÊp c¶i t¹o Quèc lé 5. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ®­îc ph©n bæ cho c¸c bé phËn, ®éi s¶n xuÊt, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña c¸n bé ®­îc s¾p xÕp ®ång ®Òu ë c¸c ®éi, ë mçi ®¬n vÞ s¶n xuÊt sè lao ®éng nhiÒu hay Ýt cßn ph¶i phô thuéc vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt, tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt vµ trang thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô cho c«ng tr­êng thi c«ng. C¬ cÊu lao ®éng trong C«ng ty cæ phÇn SXVL&XDCT1: Bảng 1.3 Cơ cấu lao động trong Công ty SXVL&XDCT1 1. C¸n bé qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Stt Chuyên môn kỹ thuật Số lượng Số năm kinh nghiệm Khả năng đảm nhiệm 1 Kü s­ giao th«ng 3 Trªn 15 n¨m Quy m« lín 2 Kü s­ giao th«ng 3 Trªn 10 n¨m Quy m« lín 3 Kü s­ giao th«ng 6 Trªn 5 n¨m Quy m« võa 4 Kü s­ x©y dùng 2 Trªn 5 n¨m Quy m« võa 5 Kü s­ x©y dùng ®ường thuû 1 Trªn 5 n¨m Quy m« võa 6 Kü s­ cÊp tho¸t nước 1 Trªn 5 n¨m Quy m« võa 7 Kü s­ tr¾c ®Þa & ®Þa chÊt c«ng tr×nh 4 Trªn 5 n¨m Quy m« lín 8 Kü s­ c«ng nghÖ th«ng tin 2 Trªn 10 n¨m Quy m« lín 9 Kü s­ kinh tÕ x©y dùng giao th«ng 4 Trªn 5 n¨m Quy m« võa 10 Kü s­ m¸y x©y dùng 3 Trªn 10 n¨m Quy m« lín 11 Kü s­ m¸y x©y dùng 2 Trªn 5 n¨m Quy m« võa 12 Cö nh©n LuËt 1 Trªn 5 n¨m Quy m« võa 13 Cö nh©n Tµi chÝnh - KÕ to¸n 2 Trªn 15 n¨m Quy m« lín 14 Cö nh©n Tµi chÝnh - KÕ to¸n 4 Trªn 5 n¨m Quy m« võa 15 Trung cÊp KÕ to¸n 5 Trªn 5 n¨m Quy m« võa 16 Trung cÊp §iÖn lùc 2 Trªn 5 n¨m Quy m« võa Cộng 45 2. Công nhân kỹ thuật Stt Công nhân theo nghề Số lượng Bậc 2/7 Bậc 3/7 Bậc 4/7 Bậc 5/7 Bậc 6/7 Bậc 7/7 1 Thi c«ng cÇu ®­êng 37 5 8 7 12 3 2 2 VËn hµnh, s/c xe, m¸y XD giao th«ng vËn t¶i 17 0 5 6 6 0 0 3 Thi c«ng kÌ cèng 20 7 6 0 3 4 0 4 §iÖn nước 5 0 3 0 2 0 0 5 S¶n xuÊt vËt liÖu vµ x©y dùng 24 5 10 7 2 6 C¸c lo¹i thî kh¸c 27 4 10 6 5 2 0 7 Cộng 130 21 42 26 30 9 2 (Nguồn: Phòng Tổ chức- hành chính) C«ng ty rÊt chó träng ®Õn quyÒn lîi vµ søc kháe cña ng­êi lao ®éng th«ng qua viÖc trÝch lËp c¸c qòy BHXH vµ BHYT t¹o ®iÒu kiÖn cho hä lµm viÖc tèt h¬n vµ t¹o t©m lý tin t­ëng vµo sù qu¶n lý cña ban l·nh ®¹o C«ng ty. Hàng năm Công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên trong danh sách, khám sức khoẻ tuyển dụng cho công nhân làm việc trực tiếp tại các công trình đảm bảo toàn thể cán bộ công nhân viên làm việc đều có đủ sức khoẻ công tác. Nhằm cải thiện và tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên làm việc, Công ty đã thường xuyên chăm lo chỗ ăn ở, làm việc của anh em công nhân tại hiện trường, đảm bảo anh em công nhân có lán trại nghỉ ngơi, có nước sạch phục vụ sinh hoạt, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ. Đối với bộ phận lao động quản lý, Công ty đã tạo điều kiện và trang bị đầy đủ về thiết bị liên lạc như máy FAX, điện thoại, các thiết bị văn phòng như máy tính cá nhân, bàn ghế. Nơi làm việc thì khang trang, thoáng mát. Hàng năm nhằm động viên cán bộ công nhân viên trong lao động sản xuất, Công ty đã tổ chức các kỳ thăm quan nghỉ mát với kinh phí mỗi năm hàng trăm triệu đồng, nhân tết dương lịch và tết cổ truyền của Dân tộc, Công ty thường xuyên tổ chức đến chúc tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Công ty, có quà động viên, trợ cấp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra Công ty cũng đã thành lập Ban hưu trí cho các đồng chí đã đủ tuổi nghỉ chế độ, để tổ chức thăm hỏi động viên nhau lúc về già, ngày hiếu, hỷ. Hàng năm có trích 1 khoản kinh phí cho Ban tổ chức hội họp, tham quan nghỉ mát. Chính nhờ vào những yếu tố trên mà Công ty cổ phần SXVL& XDCT1 đã xây dựng và giữ vững được một tập thể cán bộ công nhân viên có tinh thần đoàn kết nhất trí cao, luôn yêu nghề, yêu mến Công ty, hăng say thi đua lao động sản xuất, không quản ngại khó khăn gian khổ. Đây chính là một động lực to lớn, một yếu tố có vai trò quyết định đưa đến sự trưởng thành và phát triển vững mạnh của Công ty ngày hôm nay. 1.3.1.2. Kế toán lao động tại Công ty Số lượng lao động của Công ty được phản ánh trên “Sổ danh sách lao động” của Công ty do phòng Kế hoạch – thống kê lập dựa trên số lao động hiện có của Công ty, bao gồm cả số lao động dài hạn, lao động tạm thời, lao động trực tiếp, gián tiếp và lao động thuộc các lĩnh vực khác ngoài sản xuất. Mọi sự biến động về số lượng lao động đều được ghi chép kịp thời vào “Sổ danh sách lao động” để trên cơ sở đó làm căn cứ cho việc tính lương phải trả và các chế độ khác cho người lao động được kịp thời. Bên cạnh đó, việc hạch toán sử dụng thời gian lao động có ý nghĩa rất lớn trong việc quản lý lao động, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động, làm căn cứ tính lương, tính thưởng chính xác cho từng người lao động. Chứng từ ban đầu quan trọng nhất để hạch toán thời gian lao động trong Công ty là “Bảng chấm công” (mẫu số 01a – LĐTL chế độ chứng từ kế toán). “Bảng chấm công” sử dụng để ghi chép thời gian thực tế làm việc, nghỉ việc, vắng mặt của người lao động theo từng ngày. “Bảng chấm công” được lập riêng cho từng phòng, ban, tổ sản xuất và được dùng trong một tháng. Đối với các trường hợp ngừng việc xảy ra trong ngày do bất cứ nguyên nhân gì, đều phải lập “Biên bản ngừng việc”, trong đó ghi rõ thời gian ngừng việc thực tế, nguyên nhân xảy ra ngừng việc và người chịu trách nhiệm. “Biên bản ngừng việc” là cơ sở để tính lương và xử lý thiệt hại xảy ra. Đối với các trường hợp nghỉ việc do ốm đau, tai nạn lao động, thai sản…đều phải có chứng từ nghỉ việc do bệnh viện, y tế cấp và được ghi vào “Bảng chấm công” theo những ký hiệu quy định. Đi đôi với việc hạch toán số lượng và thời gian lao động, việc hạch toán kết quả lao động là nội dung quan trọng trong toàn bộ công tác quản lý và hạch toán lao động – tiền lương tại Công ty. Hạch toán kết quả lao động phải đảm bảo phản ánh chính xác số lượng và chất lượng sản phẩm hoặc khối lượng công việc hoàn thành của từng người, từng bộ phận để làm căn cứ tính lương, tính thưởn, kiểm tra sự phù hợp của tiền lương phải trả với kết quả lao động thực tế, xác định năng suất lao động và kiểm tra tình hình thực hiện định mức lao động của từng người, từng bộ phận và cả doanh nghiệp. Để hạch toán kết quả lao động trong Công ty, kế toán sử dụng các chứng từ ban đầu khác nhau: “Biên bản xác nhận khối lượng công việc hoàn thành”, “Hợp đồng giao khoán”, …“Biên bản xác nhận công việc hoàn thành” là chứng từ xác nhận số sản phẩm, công việc hoàn thành của từng đơn vị hoặc cá nhân người lao động. Phiếu này do người giao việc lập và có đầy đủ chữ ký của người giao việc, người nhận việc, người kiểm tra chất lượng sản phẩm và người duyệt. Phiếu được chuyển cho phòng Tài chính - kế toán để tính lương, tính thưởng (hình thức trả lương theo sản phẩm). Trong trường hơp giao khoán công việc, thì chứng từ ban đầu là “Hợp đồng giao khoán”. Hợp đồng này là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán về khối lượng công việc, thời gian làm việc, trách nhiệm và quyền lợi mỗi bên khi thực hiện công việc đó. Chứng từ này là cơ sở để thanh toán tiền công lao động cho người nhận khoán. Trường hợp khi kiểm tra, nghiệm thu phát hiện sản phẩm hỏng thì cán bộ kiểm tra chất lượng phải cùng với người phụ trách bộ phận lập “Phiếu báo hỏng” để làm căn cứ lập biên bản xử lý. Việc quản lý số lượng lao động chặt chẽ tại Công ty nhằm đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch trong lao động và tạo dựng được niềm tin của công nhân viên. 1.3.2. Chế độ tiền lương tại Công ty cổ phần SXVL & XDCT 1. Đặc thù của ngành xây lắp là các công trình thường phân bố ở nhiều nơi, do vậy ngoài lực lượng lao động thi công trực tiếp của Công ty còn có cả lực lượng lao động thuê ngoài (thường là lực lượng lao động tại địa phương). Vì vậy, Công ty sử dụng hai hình thức trả lương: - Tr¶ l­¬ng theo thêi gian ®èi víi c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn qu¶n lý, c«ng nh©n l¸i m¸y vµ c«ng nh©n lao ®éng cã tay nghÒ cao ký hîp ®ång lao ®éng víi C«ng ty. - Tr¶ l­¬ng kho¸n, c«ng nhËt: ¸p dông cho c«ng nh©n lao ®éng phæ th«ng thuª ngoµi t¹i ®Þa ph­¬ng n¬i C«ng ty cã c«ng tr×nh thi c«ng. 1.3.2.1. Lương trả theo thời gian. Lương trả theo thời gian ®­îc ¸p dông ®èi víi lùc l­îng lao ®éng trong biªn chÕ nh­ c¸n bé qu¶n lý, nh©n viªn l¸i xe, l¸i m¸y: L­¬ng th¸ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng trong biªn chÕ = L­¬ng c¬ b¶n + L­¬ng hÖ sè phô cÊp Sè ngµy c«ng trong th¸ng X Sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ Trong đó: Lương cơ bản = Hệ số lương cơ bản X 580.000 X Hệ số điều chỉnh Lương hệ số phụ cấp = Hệ số phụ cấp (PC trách nhiệm, PC khu vực) X Hệ số điều chỉnh X 580.000 L­¬ng phÐp, ngµy lÔ, èm ®­îc h­ëng b¶o hiÓm C«ng ty chØ tÝnh theo hÖ sè l­¬ng c¬ b¶n nh©n víi møc l­¬ng tèi thiÓu chia cho sè ngµy trong th¸ng nh©n víi sè ngµy thùc tÕ nghØ. L­¬ng phÐp kh«ng bao gåm c¸c hÖ sè (HÖ sè ®iÒu chØnh, hÖ sè phô cÊp khu vùc nÕu cã). C«ng ty sÏ c¨n cø vµo ®¬n xin phÐp nghØ èm, nghØ phÐp ®Ó theo dâi chÊm c«ng phÐp vµ c«ng èm. L­¬ng phÐp C«ng ty kh«ng ¸p dông ®èi víi c«ng nh©n thuª ngoµi. L­¬ng nghØ phÐp = HÖ sè l­¬ng c¬ b¶n x 580.000 Sè ngµy trong th¸ng X Sè ngµy thùc tÕ nghØ phÐp C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng (B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ) cña c«ng nh©n mét phÇn do C«ng ty chi tr¶ vµ tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n xuÊt trong kú, mét phÇn do ng­êi lao ®éng tù tr¶ C«ng ty sÏ tiÕn hµnh trÝch c¸c kho¶n nµy cho c«ng nh©n trong biªn chÕ vµ ®­îc khÊu trõ qua l­¬ng. TØ lÖ ®­îc trÝch theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n cña Bé tµi chÝnh: + C«ng ty chi tr¶: B¶o hiÓm x· héi: 15% LCB, B¶o hiÓm y tÕ: 2% LCB, + Ng­êi lao ®éng chi tr¶: B¶o hiÓm x· héi: 5% LCB, B¶o hiÓm y tÕ: 1% LCB, + Kinh phÝ c«ng ®oµn: Công ty tiÕn hµnh trÝch 2% KPC§ theo l­¬ng thùc tr¶ vµ tÝnh vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. VÝ dô: ViÖc tÝnh l­¬ng trong th¸ng 12/2008 cho c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i C«ng ty (Phßng KÕ ho¹ch thÞ tr­êng ). ¤ng: Lê Minh Toàn – Tr­ëng phßng KÕ ho¹ch thÞ tr­êng L­¬ng c¬ b¶n = 2.96 x 580.000 =1.716.800 ( ®ång) L­¬ng thùc lÜnh = 2.96 x 580.000 x2.10 =3.605.280 ( ®ång) 22 ngµy L­¬ng 01 c«ng = 3.605.280 ®ång = 163.876 (®ång) Căn cứ vào “Bảng chấm công”, kế toán xác định số ngày làm việc thực tế của mỗi công nhân viên, từ đó tính ra tiền lương thời gian: Lương thời gian =163.876 x 23 = 3.769.156 (đồng) Bªn c¹nh ®ã «ng Toàn cßn ®­îc nhËn kho¶n phô cÊp chøc vô lµ 0.2 theo nghÞ ®Þnh sè 205 /2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12/2004 cña ChÝnh Phñ cho chøc danh tr­ëng phßng c«ng ty h¹ng II: Phụ cấp chức vụ = 0.2x580000x 23 22 ngày =121.273 (đồng) Tiền ăn ca = 23x10.000 =230.000 (đồng) Cộng các khoản trên: 3.769.156+121.273+230.000= 4.120.429 (đồng) Trừ các khoản khấu trừ thu qua lương: BHXH = 5% x 1.716.800 = 85.840 (đồng) BHYT = 1% x 1.716.800 = 17.168 (đồng) Vậy tổng lương tháng 12/2008 ông Toàn nhận lµ: 4.120.429 - 85.840 - 17.168 = 4.017.421 (đồng) Căn cứ vào “Bảng chấm công”, HÖ sè l­¬ng c¬ b¶n, c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n khÊu trõ, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp “B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng” (Biểu 08). Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tÝnh tiÒn l­¬ng cho toµn Công ty råi tr×nh kÕ to¸n tr­ëng, gi¸m ®èc C«ng ty, Gi¸m đèc ký phª chuÈn b¶ng l­¬ng, sau ®ã chuyÓn l¹i phßng tài chính - kÕ to¸n. KÕ to¸n lËp phiÕu chi tr×nh kÕ to¸n tr­ëng, Gi¸m ®èc C«ng ty ký duyÖt chi l­¬ng vµ chuyÓn cho thñ quü. T¹i ®©y thñ quü c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng, l­¬ng thªm giê, tiÒn ¨n ca ®Ó thanh to¸n l­¬ng thùc lÜnh cho tõng ng­êi. 1.3.2.2. Hình thức trả lương khoán. - L­¬ng tr¶ theo h×nh thøc kho¸n (Theo khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh): H×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy ¸p dông cho lao ®éng thuª ngoµi vµ ®­îc giao kho¸n theo Hîp ®ång lµm kho¸n. Để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trong công tác chủ động ký các Hợp đồng lao động và bố trí lực lượng thi công dự án, giám đốc Công ty cổ phần SXVL&XDCT 1 ủy quyền cho một thành viên đại diện cho đội TCCT (có kèm theo Giấy ủy quyền). Giấy ủy quyền CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘI TCCT SỐ 05 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc V/v: ủy quyền công trình đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình Ngày 17 tháng 04 năm 2008 GIẤY ỦY QUYỀN Căn cứ đề nghị của Ban chỉ huy Đội TCCT số 5 – công trình đường ô tô cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Căn cứ vào tình hình thực tế tại dự án. Để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trong công tác chủ động ký các Hợp đồng lao động và bố trí lực lượng thi công dự án. Giám đốc Công ty cổ phần SXVL&XDCT1 ủy quyền cho: Ông: Đoàn Thế Vinh sinh ngày 26/06/1972 tại Định Liên – Yên Định – Thanh Hóa Chức vụ công tác: Đội trưởng Đội TCCT số 5 Số chứng minh nhân dân: 171533909 cấp ngày 16/05/2001 do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp. Nội dung được ủy quyền: - Được phép ký kết Hợp đồng lao động thời vụ, thuê nhân công phục vụ thi công công trình đường ô tô cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. - Toàn bộ giá trị phải thanh toán cho các đối tượng trong Hợp đồng kể trên sẽ được lấy từ nguồn kinh phí mà Đội được Công ty cấp. Thời gian ủy quyền: từ ngày 17/04/2008 đến khi kết thúc dự án hoặc có quyết định khác của Ban giám đốc. Người được ủy quyền trên không được phép ủy quyền cho người thứ ba. CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT1 (Ký, họ tên) GIÁM ĐỐC (Người ủy quyền) §Ó cã thÓ h¹ch to¸n l­¬ng theo s¶n phÈm C«ng ty sö dông c¸c chøng tõ ban ®Çu lµ Hîp ®ång giao kho¸n vµ B¶ng chÊm c«ng. C¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc thùc hiÖn trong th¸ng, c¸n bé kü thuËt tiÕn hµnh lËp Hîp ®ång giao kho¸n cho tæ s¶n xuÊt. Hîp ®éng giao kho¸n nh©n c«ng: Tæng c«ng ty XDCT giao th«ng1 Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam C«ng ty cæ phÇn SXVL & XDCT 1 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------------------------ ======== o0o ======== Sè: 03-1 / KHTT- H§GK Ninh Bình, ngày 15 tháng 07 năm 2008 HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHÂN CÔNG - Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 27 tháng 06 năm 2005. - Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ tư. - Căn cứ nghị định số 16/2005NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Căn cứ Hợp đồng kinh tế số 0800/HĐKT ngày 05/05/2007 ký giữa Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1(Cienco1) và Công ty cổ phần SXVL&XDCT1 về việc thi công công trình dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. - Căn cứ Giấy ủy quyền ngày 17/04/2008 của Giám đốc Công ty cổ phần SXVL&XDCT1 ủy quyền cho Đội TCCT số 5. - Căn cứ khối lượng, tiến độ dự án, khả năng, năng lực cũng như nhu cầu của 02 bên. Hôm nay, ngày 15 tháng 07 năm 2008 tại công trường Cầu Giẽ - Ninh Bình, Chúng tôi gồm: Bên A: Công ty cổ phần SXVL&XDCT1 - §Þa chØ: TÇng 5 (Toµ nhµ 6 tÇng CIENCO1) - Bå §Ò - LBiªn - Hµ Néi - §iÖn tho¹i: 048.723198, 048.724339; Fax: 048.723080 - M· sè thuÕ: 0101207804 - Tµi kho¶n sè: 0021000539296 Ng©n hµng NT Hµ Néi - Chi nh¸nh Thµnh C«ng - §¹i diÖn: ¤ng §ç V¨n M¹nh - Gi¸m ®èc c«ng ty (Mobile: 0903.203826) Bên B: Bên nhận khoán - §Þa chØ: H¶i Nam - H¶i HËu - Nam §Þnh. - §iÖn tho¹i: 0914.685.025 - §¹i diÖn: ¤ng Ph¹m V¨n ChiÕn - Tæ tr­ëng tæ thi c«ng c«ng tr×nh. - Sè CMND: 126139929 ngµy 26/01/1972 do c«ng an Nam §ịnh cÊp. Sau khi kh¶o s¸t tuyÕn, trao ®æi bµn b¹c hai bªn ®ång ý ký hîp ®ång giao kho¸n víi c¸c néi dung nh­ sau: §iÒu 01: Nội dung hợp đồng, khối lượng, đơn giá, giá trị hợp đồng và hình thức thanh toán - Bªn B nhËn tæ chøc nh©n c«ng thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng viÖc cña tuyến Cầu Giẽ-Ninh Bình cho bên A. §¹i diÖn tæ nhËn kho¸n ¤ng Nguyễn V¨n ChiÕn lµm ®¹i diÖn ( Cã danh s¸ch c«ng nh©n ®Ýnh kÌm ). - Khối lượng tạm tính là: +Đất:17,00 m3 +Đá: 17,00 m3 - Đơn giá khoán gọn là: + §Êt: 40.000 ®ång/m3 + §¸: 25.000 ®ång/m3 - Giá trị hợp đồng tạm tính là:1.105.000 đồng (một triệu, một trăm linh lăm nghìn đồng chẵn). - Møc kho¸n trªn ®­îc c¨n cø dùa trªn vµ møc nh©n c«ng thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i, cho tõng khu vùc. - Thời hạn thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho bên B sau khi bên A nghiệm thu nội bộ trực tiếp tại hiện trường theo từng vụ thi công và được tư vấn giám sát A chấp nhận. - Hình thức thanh toán bằng tiền mặt. Điều 02: Trách nhiệm của các bên: Trách nhiệm bên A: - Bàn giao mặt bằng cho bên B để có cơ sở tổ chức thi công. - Điều xe, máy hỗ trợ vận chuyển đất, đá tới địa điểm thi công. - Cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên trực tại công trường để hướng dẫn, giám sát bên B trong quá trình thực hiện, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, tiến độ chung của dự án. - Tiến hành nghiệm thu nội bộ khi bên B thi công xong mỗi vùng. - Cùng bên B giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình thi công. 2. Trách nhiệm bên B: - Thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng tiến độ có sự giám sát trực tiếp của cán bộ kỹ thuật bên A. - Tuân thủ biện pháp bảo đảm an toàn lao động. - Căn cứ vào khối lượng và tiến độ của dự án, bên B bố trí và huy động đầy đủ nhân công để đáp ứng được đầy đủ tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình. - Chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp nhân công và giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến nhân công mà bên B đưa vào công trường trong công việc sinh hoạt. 3. Điều khoản chung. Hai bên cam kết thự hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này, trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, phát sinh hai bên cùng bàn bạc giải quyết trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hai bên đều có lợi, nếu không giải quyết được sẽ đưa ra tòa án kinh tế xem xét giải quyết. Quyết định cuối cùng các bên phải thực hiện – mọi phí tổn thất phát sinh do bên lỗi chịu. Hợp đồng này đực lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 2 bản làm cơ sở thanh toán và thực hiện. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ ngày ký. §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Sau khi ký Hîp ®ång giao kho¸n, c«ng viÖc thi c«ng ®­îc tæ chøc. Sau mçi Hîp ®ång giao kho¸n cßn cã Biên bản xác nhận khối lượng công việc (Biểu 15), B¶ng chÊm c«ng vµ chia l­¬ng (Biểu 16), mçi ng­êi lao ®éng trong tæ ®­îc theo dâi trªn mét dßng suèt th¸ng ®Ó theo dâi sè ngµy lµm viÖc vµ tÝnh ra c«ng lµm viÖc cña tõng ng­êi. ViÖc tÝnh l­¬ng t¹i C«ng ty ®­îc tiÕn hµnh thñ c«ng, bëi phÇn mÒm kÕ to¸n mµ C«ng ty sö dông kh«ng cã phÇn hµnh tÝnh l­¬ng. Cuèi th¸ng ®éi tr­ëng ®éi c«ng tr×nh, c¸n bé kü thuËt vµ tæ tr­ëng tæ s¶n xuÊt xem xÐt ®èi chiÕu víi khèi l­îng c«ng viÖc mµ c¸c tæ ®· hoµn thµnh trong th¸ng, nÕu thÊy khíp vÒ sè l­îng vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng th× nh÷ng ng­êi nµy cïng x¸c nhËn vµo Hîp ®ång lµm kho¸n ngoµi. Sau ®ã thống kê ®éi tÝnh ra tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho mçi c«ng nh©n và lập Bảng thanh toán lương (Biểu 13). Thống kê ®éi c¨n cø vµo B¶ng chÊm c«ng vµ chia l­¬ng cña c«ng nh©n thuª ngoµi ®Ó thanh to¸n l­¬ng cho c«ng nh©n thuª ngoµi. §èi víi nh÷ng lao ®éng thuª ngoµi, C«ng ty kh«ng trÝch BHXH, BHYT. Biên bản xác nhận khối lượng công việc ( Biểu 15): C«ng ty cæ phÇn SXVL & XDCT 1 §éi TCCT số 5 Cầu Giẽ Ninh Bình Céng hoµ x· héi chñ nghĩa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do – H¹nh phóc BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC Thành phần: Đại diện Đội TCCT số 5 - Ông: Đoàn Thế Vinh – Đội trưởng Bà: Hoàng Thị Thúy – Kế toán đội II. Đại diện bên nhận khoán: -Ông: Nguyễn Văn Chiến –Tổ trưởng tổ nhân công Hai bên cùng nhau kiểm tra, nghiệm thu và thống nhất những nội dung sau: STT Néi dung §VT §¬n gi¸ Khèi lîng Thµnh tiÒn Ghi chó 1 Cung cÊp ®¸ héc tËn dông m3 25,000 17.00 425,000 2 X©y ®¸ héc ch©n khay tø nãn tường ch¾n m3 117,000 14.00 1,638,000 3 §µo ®Êt tø nãn tường ch¾n m3 40,000 17.00 680,000 4 §¾p ®Êt tø nãn tường ch¾n m3 45,000 156.00 7,020,000 5 X©y cèng ®¸ héc tường ch¾n m3 117,000 53.27 6.232.590 6 §æ bª t«ng cèng hép Km 3 + 327 m3 50,000 22.00 1,100,000 7 C«ng nhËt ph¸t sinh c«ng 45,000 50.00 2,250,000 Tổng cộng 19.345.590 Hai bên thống nhất xác nhận khối lượng đá và đất ở trên làm cơ sở thanh quyết toán sau này. Công ty CP SXVL&XDCT1 Tổ nhân công (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Việc tính tiền l­¬ng theo h×nh thøc khoán kÕ to¸n c¨n cø vµo kÕt qu¶ lµm viÖc thùc tÕ cña ng­êi lao ®éng vµ c¨n cø vµo ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ®Ó tÝnh: TiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm = §¬n gi¸ kho¸n X Khèi l­îng thi c«ng thùc tÕ Tæng sè l­¬ng kho¸n cho ®éi trong th¸ng 12/2008 lµ 19.345.590 đồng vµ sè c«ng thùc tÕ lµ 310 c«ng, ta tÝnh ®­îc: Số tiền lương làm khoán của một công nhân = Tổng số tiền giao khoán Tổng số công X Số công của từng công nhân Tiền lương làm khoán của Mai Văn Hòa = 19.345.590 310 X 31 =1.934.586 đ Bảng chấm công và chia lương (Biểu 14): TỔNG CÔNG TY XDCT GIAO THÔNG 1 CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XDCT1 ĐỘI TCCT SỐ 5 – CẦU GIẼ - NINH BÌNH BẢNG CHẤM CÔNG VÀ CHIA LƯƠNG Tháng 12/2008 STT Họ và tên Số ngày làm việc trong tháng Tổng số ngày công Tổng số tiền được lĩnh 1 2 3 ….. 31 1 2 3 4 Nguyễn Văn Chiến Nguyễn Đức Giang Mai Văn Hòa Dương Thanh Hòa X X X X X X X X X X X X ….. …… … X X X 31 31 31 …… 1.934.610 1.934.610 1.934.586 ............... Céng 310 19.345.590 Người lập Đội trưởng Lãnh đạo duyệt Đèi víi nh©n c«ng trong biªn chÕ hµng ngµy, thống kê đội theo dâi qu¸ tr×nh lµm viÖc cña c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt thi c«ng råi chÊm c«ng. Sau ®ã göi th¼ng B¶ng chÊm c«ng (Biểu 05) vÒ phßng Tài chính – kÕ to¸n ®Ó lµm B¶ng thanh to¸n l­¬ng (Biểu 07) vµ kÕ to¸n ®éi t¹m øng sè tiÒn ®ã tõ C«ng ty ®Ó thanh to¸n. Sau ®ã c¨n cø vµo B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng ®· cã ký nhËn cña ng­êi lao ®éng vµ kÕ to¸n ®éi sÏ lËp “B¶ng kª thanh to¸n chøng tõ” (Biểu 16) ®Ó hoµn øng göi vÒ C«ng ty lµm c¬ së kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ sÏ tiÕn hµnh nhËp liÖu vµo m¸y. BiÕu 16: B¶ng kª thanh to¸n chøng tõ Họ và tên: Hoàng Thị Thúy Bộ phận công tác: Thống kê đội TCCT số 5 - Cầu Giẽ - Ninh Bình Nội dung thanh toán: Hoàn ứng chứng từ thanh toán tiền lương tháng 12/2008 Bảng kê số: 21 Đính kèm: Chứng từ gốc Sè Néi dung thanh to¸n Tæng KhÊu Cßn lÜnh TT l­¬ng trõ (VND)  1 Thanh toán lương cho bộ phận trực tiếp tháng 12/2008 (Lương trong biên chế Công ty) 5.851.673 117.624 5.734.049  2 Thanh toán lương nhân công thuê ngoài (Tổ ông nguyễn Văn Chiến) 19.345.590 0 19.345.590  3 Thanh to¸n l­¬ng nh©n c«ng thuª ngoµi T12/2008 (Tæ «ng Kh¶i). 22.535.641 22.535.641  4 Thanh to¸n l­¬ng nh©n c«ng thuª ngoµi T12/2008 (Tæ «ng HiÕn). 20.880.000 20.880.000 Tæng céng: 68.612.904 117.624 68.495.280 Bằng chữ: Sáu mươi tám triệu, bốn trăm chín mươi năm nghìn, hai trăm tám mươi đồng chẵn. Hà Nội, ngày tháng năm Người đề nghị PT bộ phận Kế toán Kế toán trưởng Lãnh đạo duyệt Từ Bảng kê thanh toán chứng từ này, kế toán đội lập kèm theo với Giấy thanh toán tạm ứng (Biểu 17) như sau: Biểu 17: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 Công ty cổ phần SXVL&XDCT1 Sè: HU 09 Giấy thanh toán tạm ứng Ngày 15 tháng 12 năm 2008 Họ và tên người báo cáo: Hoàng Thị Thúy Chức vụ: Thống kê ®éi Bộ phận công tác: §éi TCCT số 5 – Cầu Giẽ Ninh Bình Báo cáo hoàn ứng theo bảng sau: Nội dung Số tiền A. Số tiền tạm ứng: 80.000.000 Số tạm ứng chưa chi hết Số tạm ứng kỳ này 80.000.000 a. Phiếu chi số121 ngµy:01/12/2008 80.000.000 B. Số tiền đã chi: 1. B¶ng kª sè: 21 ngµy: 02/01/2009 68.495.280 C. Chênh lệch: 1. Sè t¹m øng kh«ng chi hÕt (A – B) 11.504.720 2. Sè chi qu¸ t¹m øng (B – A) Người thanh toán Phụ trách thanh toán Kế toán trưởng Lãnh đạo duyệt 1.3.3. Tài khoản sử dụng. Để h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: * Tµi kho¶n 334 “ Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn”: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n víi ng­êi lao ®éng cña doanh nghiÖp vÒ tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp, BHXH, tiÒn th­ëng vµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c. Bªn nî: C¸c kho¶n khÊu trõ vµo tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn. TiÒn l­¬ng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc21470.doc
Tài liệu liên quan