Chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long đến năm 2010

Lời mở đầu 1

Chương I: Sự cần thiết phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. 3

I. Một số vấn đề cơ bản về nuôi trồng thuỷ sản. 3

1. Các quan điểm và đặc điểm nuôi trồng thuỷ sản. 3

1.1. Các quan điểm. 3

1.2 Đặc điểm của nuôi trồng thuỷ sản. 3

2. Các phương thức và hình thức nuôi trồng thuỷ sản. 4

2.1. Các phương thức nuôi trồng thuỷ sản. 4

2.2. Các hình thức nuôi trồng thuỷ sản. 6

II. Một số yếu tố thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. 10

1. Tiềm năng phát triển nuôi trồng thuỷ sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. 10

1.1. Điều kiện tự nhiên. 10

1.2. Tiềm năng mặt nước và tài nguyên sinh vật. 13

1.3. Tiềm năng mặt nước nuôi trồng thuỷ sản. Error! Bookmark not defined.

2. Xu hướng thị trường. 17

2.1 Thị trường nội địa. 18

2.2 Thị trường thuỷ sản thế giới. 19

III. Sự cần thiết phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long . 21

Chương II: Thực trạng phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long giai đoạn 1996- 2002. 24

I. Thực trạng nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. 24

1. Thực trạng nuôi trồng thuỷ sản nước mặn lợ. 24

1.1. Thực trạng chung về diện tích và sản lượng. 24

1.2 Thực trạng về nuôi trồng thuỷ sản của một số đối tượng chủ yếu. 28

2.Thực trạng phát triển nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt. 44

2.1. Thực trạng chung về diện tích và sản lượng. 45

2.2 Thực trạng phát triển nuôi nước ngọt của một số đối tượng chủ yếu. 51

II. Thực trạng một số yếu tố hỗ trợ phát triển nuôi trồng thuỷ sản. 56

1.Thực trạng các dịch vụ cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản. 56

1.1. Thực trạng sản xuất giống. 56

1.2. Sử dụng thức ăn công nghiệp cho nuôi trồng thuỷ sản. 59

1.3. Công tác khuyến ngư và chuyển giao công nghệ. 59

1.4. Tín dụng cho nuôi trồng thuỷ sản. 60

2. Thực trạng về thị trường sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. 61

2.1. Tiêu thụ trong nước. 61

2.2. Hoạt động xuất khẩu. 62

3.Thực trạng về tác động của một số chính sách đến phát triển nuôi trồng thuỷ sản. 66

3.1. chính sách đất đai. 66

3.2. chính sách khuyến nông . 66

3.3. chính sách thuế. 67

3.4. Chính sách đầu tư. 67

III. Đánh giá chung về phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. 68

1. Những kết quả đạt được. 68

1.1. Kết quả hoạt động nuôi trồng thuỷ sản. 68

1.2 Một số yếu tố hỗ trợ phát triển nuôi trồng thuỷ sản. 69

2. Những tồn tại trong phát triển nuôi trồng thuỷ sản. 71

2.1. Kết quả hoạt động nuôi trồng thuỷ sản. 71

2.2 Một số yếu tố hỗ trợ phát triển nuôi trồng thuỷ sản. 72

3. Nguyên nhân của những tồn tại. 74

3.1 Qui hoạch. Error! Bookmark not defined.

3.2. Tổ chức và chỉ đạo chậm được tăng cường và đổi mới. Error! Bookmark not defined.

3.3. Cán bộ kỹ thuật. Error! Bookmark not defined.

3.4. Cơ chế quản lý. 75

3.5. Chính sách. 75

3.6. Vốn đầu tư. 75

Chương III: Một số giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long đến năm 2010 76

I. Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. 76

1. Quan điểm phát triển nuôi trồng thuỷ sản . 76

1.1. Quan điểm phát triển nuôi trồng thuỷ sản của ngành thuỷ sản. 76

1.2 Quan điểm phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long . 76

2. Định hướng phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. 77

2.1 Cơ cấu diện tích nuôi trồng. 77

2.2. Cơ cấu đối tượng nuôi . 78

2.3 Giống và thức ăn. 78

2.4. Phương thức và kỹ thuật nuôi. 79

2.5. Sản lượng nuôi trồng . 79

3. Mục tiêu phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. 79

3.1. Mục tiêu chung 79

3.2 Mục têu cụ thể. 79

II. Một số giải pháp phát triển thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. 80

1. Qui hoạch. 80

2. Thuỷ lợi. 81

3. Dịch vụ hỗ trợ nuôi trồng thuỷ sản . 83

3.1 Dịch vụ về cung cấp giống. 83

3.2 Dịch vụ thức ăn. 84

3.3 Dịch vụ tập huấn và khuyến ngư. 85

3.4. Dịch vụ tín dụng. 85

4. Kỹ thuật sản xuất. 86

5. Tổ chức sản xuất. 87

6. Khoa học công nghệ. 88

7. Phát triển nguồn nhân lực. 89

8. Môi trường và dư lượng hoá chất. 90

9. Mở rộng và phát triển thị trường. 90

10. Chính sách khuyến khích và phát triển nuôi trồng thuỷ sản . 92

10.1 Chính sách sử dụng đất, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản. 93

10.2. Chính sách về trợ giá một số giống nuôi trồng thuỷ sản. 93

10.3 Chính sách hỗ trợ cho nuôi trồng thuỷ sản gặp rủi ro. 93

10.4. Chính sách vốn. 93

10.5 Chính sách thuế. 94

11. Vốn đầu tư. 94

11.1. Tạo vốn 94

11.2. Quản lý và điều hành vốn. 95

III. Một số kiến nghị. 96

1. Kiến nghị Chính phủ. 96

2. Kiến các địa phương. 97

Kết luận 97

Phụ lục 99

Danh mục tài liệu tham khảo 100

 

doc106 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1274 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long đến năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long đến năm 2010.DOC