Chuyên đề Tiết kiệm - Xử lý năng lượng trong kiến trúc

CHưƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ TIẾT KIỆM NĂNG LưỢNG.

CHưƠNG II: CÁC XU HưỚNG KIẾN TRÖC ĐưƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LưỢC BẢO VỆ MÔI TRưỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LưỢNG.

1. KIẾN TRÖC MÔI TRưỜNG (ENVIRIONMENTAL ARCHITECTURE).

2. KIẾN TRÖC XANH (GREEN BUILDING).

3. KIẾN SINH THÁI (ECOLOGIC ARCHITECTURE).

4. KIẾN TRÖC HIỆU QUẢ NĂNG LưỢNG (ENERGY -EFFICIENT BUILDING).

5. KIẾN TRÖC BỀN VỮNG (SUSTAINABLE ARCHITECTURE).

6. KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) TRỌNG TÂM

 1.Kiến trúc sinh khí hậu:những nội dung cơ bản.

 2.Khí hậu toàn cầu và khí hậu Việt Nam.

 3.Các giải pháp thiết kế kiến trúc theo sinh khí hậu.

CHưƠNG III: PHÂN TÍCH MỘT SỐ CÔNG TRÌNH THỰC TẾ TẠI BÌNH DưƠNG & TP.HỒ CHÍ MINH.

CHưƠNG IV: CÔNG TRÌNH NưỚC NGOÀI THIẾT KẾ THEO XU HưỚNG TIẾT KIỆM NĂNG LưỢNG

pdf78 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 31/05/2014 | Lượt xem: 2552 | Lượt tải: 47download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Tiết kiệm - Xử lý năng lượng trong kiến trúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
IỆN HAY ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ: 1) Cách nhiệt cho kết cấu. 2) Tăng cƣờng nhận nhiệt mặt trời. 3) Giảm thiểu sự mất nhiệt qua các khe hở,qua các kết cấu kín. 4) Tăng cƣờng làm mát nhà nhờ đất. 5) Giảm thiểu nhận nhiệt mặt trời. 6) Tăng cƣờng thông gió tự nhiên. 7) Tăng cƣờng làm mát bằng bay hơi nƣớc. 8) Tăng cƣờng bức xạ làm mát. 9) Điều khiển độ trễ của dòng nhiệt chu kỳ trong mùa nóng. 10) Tích luỹ nhiệt. 11) Chống đọng sƣơng trên bề mặt kết cấu trong nhà. 12) Sử dụng cây xanh, mặt nƣớc, lợi dụng địa hình. 13) Sử dụng thông gió cơ khí. 14) Sử dụng năng lƣợng mặt trời chủ động. 15) Điều hoà không khí nhân tạo. CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: -SỬ DỤNG VẬT LIỆU VÀ CẤU TẠO ĐỂ NÂNG CAO NHIỆT TRỞ CỦA KẾT CẤU, GIẢM DÕNG NHIỆT TRUYỀN QUA CHO KẾT CẤU, DUY TRÌ NHIỆT ĐỘ BÊN TRONG CÔNG TRÌNH NẰM TRONG MỘT GIỚI HẠN MONG MUỐN. ÁP DỤNG CHO CẢ MÙA NÓNG VÀ MÙA LẠNH. -HỆ SỐ DẪN NHIỆT CỦA VẬT LIỆU PHỤ THUỘC VÀO KHỐI LƢỢNG RIÊNG , KẾT CẤU VẬT LIỆU. 6.3.1.1)Cách nhiệt cho kết cấu: CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: A)GIẢM DIỆN TÍCH BỀ MẶT NGOÀI CỦA NHÀ: -THIẾT KẾ HỢP KHỐI, CHẶT CHẼ, XÁC ĐỊNH QUAN HỆ HỢP LÝ GIỮA THỂ TÍCH VÀ DIỆN TÍCH BỀ MẶT CÔNG TRÌNH SẼ CÓ LỢI TRONG TRƢỜNG HỢP NÀY. -NHÀ Ở GIA ĐÌNH TẬP THỂ KIỂU CĂN HỘ, NHÀ Ở LIÊN KẾ LÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CÓ ƢU THẾ TRÊN QUAN ĐIỂM NÀY. B)GIẢM HỆ SỐ TRUYỀN NHIỆT, HAY TĂNG NHIỆT TRỞ CỦA KẾT CẤU: -TRỊ SỐ NÀY CÓ LIÊN QUAN NHIỀU ĐẾN CHỌN VẬT ,CHIỀU DÀY KẾT CẤU,TỶ LỆ DIỆN TÍCH TƢỜNG ĐẶC, TƢỜNG KÍNH,DIỆN TÍCH CỬA SỔ VÀ NHỮNG BỘ PHẬN VỎ NHÀ CÓ NHIỆT TRỞ NHỎ. -Ở NƢỚC TA CẦN PHẢI THIẾT KẾ CÁC KẾT CẤU CÓ KHẢ NĂNG CÁCH NHIỆT TỐT BAN NGÀY, NHƢNG LẠI CÓ KHẢ NĂNG TOẢ NHIỆT NHANH, NGUỘI NHANH ĐỂ KHÔNG GÂY NÓNG VỀ BAN ĐÊM.GIẢI PHÁP CẤU TẠO KIẾN TRÖC LÖC NÀY LÀ HẾT SỨC QUAN TRỌNG. C)GIẢM CHÊNH LỆCH NHIỆT ĐỘ TRONG VÀ NGOÀI NHÀ: CÓ THỂ ĐẠT ĐƢỢC BẰNG CÁCH CHỌN VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH PHÙ HỢP, LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH TƢ NHIÊN,CÂY XANH. VÍ DỤ, ĐỒI NÖI CÓ THỂ CHE GIÓ LẠNH MÙA ĐÔNG, CÂY XANH CÓ THỂ GIẢM NHIỆT ĐỘ VÙNG LÂN CẬN HOẶC CHE BXMT, GIẢM NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT VÀ KHÔNG KHÍ LÂN CẬN. 6.3.1.2)Chiến lƣợc giảm nhỏ dòng nhiệt truyền qua cho kết cấu: CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.1.2)Chiến lƣợc giảm nhỏ dòng nhiệt truyền qua cho kết cấu: LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN GIẢM HỆ SỐ TRUYỀN NHIỆT CHO KẾT CẤU CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.1.2)Chiến lƣợc giảm nhỏ dòng nhiệt truyền qua cho kết cấu: TĂNG HỆ SỐ TRAO ĐỔI NHIỆT TRÊN BỀ MẶT KẾT CẤU CÔNG TRÌNH CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.2)Tăng cƣờng nhận nhiệt mặt trời: CHIẾN LƢỢC NÀY CÓ HAI PHƢƠNG HƢỚNG ÁP DỤNG. MỘT LÀ LỢI DỤNG NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI (NLMT) ĐỂ SƢỞI ẤM TRONG NHỮNG THÁNG MÙA ĐÔNG LẠNH TRONG MIỀN KHÍ HẬU PHÍA BẮC VÀ VÙNG NÖI CAO BẰNG SỬ DỤNG CHÍNH CÁC KẾT CẤU NHÀ CỬA. ĐÂY CHỦ YẾU LÀ PHƢƠNG PHÁP SỬ DỤNG NLMT THỤ ĐỘNG. HAI LÀ THU NHẬN NLMT NHƢ MỘT GUỒN NĂNG LƢỢNG THAY THẾ, PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT. ĐÂY LÀ PHƢƠNG PHÁP CHỦ ĐỘNG SỬ DỤNG NLMT. 6.3.2.1)Khả năng thu nhận nhiệt mặt trời của kết cấu: MANG HÌNH DÁNG CỦA CHIẾC ĐỒNG HỒ MẶT TRỜI, TÕA NHÀ NÀY SỬ DỤNG NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI MỘT CÁCH TUYỆT ĐỐI CHO HẦU HẾT CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NHU CẦU CHO: KHÁCH SẠN, TRUNG TÂM TRIỂN LÃM, PHÕNG HỌP, NGHIÊN CỨU CÁC LĨNH VỰC KHOA HỌC… TÕA NHÀ NÀY CŨNG CÓ NHỮNG MÁI NHÀ CAO CẤP VÀ VÔ CÙNG ĐẶC BIỆT VỚI PHƢƠNG PHÁP SỬ DỤNG NHỮNG BỨC TƢỜNG CÁCH NHIỆT LÀM CHO NHIÊN LIỆU CÓ THỂ TIẾT KIỆM HƠN ĐẾN 30% SO VỚI NHỮNG TÕA NHÀ THÔNG THƢỜNG. THIẾT KẾ CỦA TÕA NHÀ NÀY DỰA TRÊN VÕNG QUAY CỦA MẶT TRỜI VÀ ĐẶC BIỆT NHẤN MẠNH ĐẾN VIỆC SỰ KHẨN CẤP TRONG QUÁ TRÌNH TÌM KIẾM MỘT NGUỒN NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO NHẰM THAY THẾ NGUYÊN LIỆU HÓA THẠCH. THIẾT KẾ NÀY CŨNG RẤT PHÙ HỢP VỚI HOÀN TOÀN PHÙ HỢP VỚI CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA TRUNG QUỐC VÀ MỘT HÌNH THỨC TƢỢNG TRƢNG CHO NGUỒN NĂNG LƢỢNG SẠCH. -HÌNH BÊN LÀ TÕA NHÀ NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI LỚN NHẤT THẾ GIỚI,TÊN "SUN DIAL" ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƢỢC KHAI TRƢƠNG TẠI TỈNH QUAN ĐÔNG – PHÍA BẮC TRUNG QUỐC VỚI DIỆN TÍCH KHOẢNG 75.000 M2. CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.2)Tăng cƣờng nhận nhiệt mặt trời: -NGÔI NHÀ KÍNH (MÁI KÍNH,TƢỜNG KÍNH, HOẶC CẢ 2) GÂY RA MỘT HIỆU ỨNG NHIỆT VÀ ĐƢỢC SỬ DỤNG ĐỂ TRỒNG RAU XANH TRONG MÙA ĐÔNG TẠI CÁC NƢỚC XỨ LẠNH, ĐƢƠC GỌI LÀ HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH (GREENHOUSE EFFECT). -KÍNH ĐƢỢC XÂY DỰNG CÓ ĐẶC ĐIỂM TRONG SUỐT( CHO XUYÊN QUA HOÀN TOÀN) ĐỐI VỚI SÓNG NGẮN, NHƢNG LẠI ĐỤC MỜ (GẦN NHƢ KHÔNG CHO XUYÊN QUA) ĐỐI VỚI SÓNG DÀI.NHIỆT CỦA BXMT LÖC VÀO LÀ SÓNG NGẮN , KHI RA THÀNH SÓNG DÀI NÊN BỊ NHỐT LẠI TRONG PHÕNG VÀ NUNG NÓNG PHÕNG. -KHI MỞ CỬA RA, HIỆN TƢỢNG NÀY KHÔNG CÕN Ý NGHĨA. DO ĐÓ CÓ THỂ KẾT LUẬN NGUYÊN NHÂN TĂNG NHIỆT ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN ĐÓNG KÍN CÓ CỬA KÍNH TRƢNG DƢỚI BXMT(HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH),LÀ: +SỰ TRUYỀN NHIỆT BXMT VÀO TRONG PHÕNG. +SỰ NGĂN CẢN TRUYỀN NHIỆT TỪ PHÕNG RA NGOÀI BẰNG ĐỐI LƢU. 6.3.2.2)Hiệu ứng nhà kính: NHƢ VẬY HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH CHỈ XẢY RA TRONG MỘT KHÔNG GIAN KÍN CÓ KẾT CẤU BAO CHE BẰNG KÍNH. HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH CẦN ĐƢỢC NHÌN NHẬN TỪ HAI PHÍA: o ĐỂ LỢI DỤNG NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI SƢỞI ẤM TRONG MÙA ĐÔNG LẠNH THÌ HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH LÀ CÓ ÍCH, CHO PHÉP TIẾT KIỆM NĂNG LƢỢNG NHÂN TẠO. o ĐỐI VỚI CÁC VĂN PHÕNG, CÔNG SỞ CÓ NHIỀU VỎ BAO CHE BẰNG KÍNH NHƢNG LẠI THƢỜNG ĐÓNG KÍNH ĐỂ ĐIỀU HOÀ NHIỆT ĐỘ TRONG MÙA NÓNG THÌ HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH LÀ VÔ CÙNG BẤT LỢI, VÌ NÓ TẠO THÊM MỘT LƢỢNG NHIỆT RẤT LỚN MÀ HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ NHÂN TẠO PHẢI GÁNH CHỊU. CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.2)Tăng cƣờng nhận nhiệt mặt trời: HỆ THỐNG SƢỞI ẤM BẰNG NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI (NLMT) LÀ HỆ THỐNG SỬ DỤNG NLMT ĐỂ SƢỞI ẤM NHÀ CỬA. HỆ THỐNG SƢỞI ẤM NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI GỒM 3 BỘ PHẬN: 1. MỘT BỀ MẶT THU NHẬN , BIẾN BXMT THÀNH NĂNG LƢỢNG NHIỆT. 2. MỘT KHÔNG GIAN ĐƢỢC NUNG NÓNG . 3. MỘT THIẾT BỊ THÍCH HỢP ĐỂ TÍCH LUỸ NHIỆT. 6.3.2.3)Hệ thống sƣởi ấm bằng NLMT HỆ THỐNG SƢỞI ẤM NLMT ĐƢỢC PHÂN BIỆT THEO 3 KIỂU: 1. HỆ THỐNG THỤ ĐỘNG: TRONG ĐÓ NĂNG LƢỢNG NHIỆT ĐƢỢC CHUYỂN TỪ PHẦN NÀY SANG PHẦN KHÁC QUA CƠ CHẾ TRAO ĐỔI NHIỆT TỰ NHIÊN. 2. HỆ THỐNG CHỦ ĐỘNG :TRONG ĐÓ NĂNG LƢỢNG NHIỆT ĐƢỢC VẬN CHUYỂN NHỜ CÔNG SUẤT CỦA BƠM HOẶC QUẠT. 3. HỆ THỐNG PHỐI HỢP : TRONG ĐÓ NĂNG LƢỢNG NHIỆT ĐƢỢC VẬN CHUYỂN CHỦ YẾU BẰNG TỰ NHIÊN, NHƢNG ĐƢỢC TRỢ GIÖP THÊM BẰNG CÁC THIẾT BỊ CƠ KHÍ. = HỆ THỐNG THỤ ĐỘNG HOÀN TOÀN DO KTS VÀ KS XÂY DỰNG THỰC HIỆN CÕN HỆ THỐNG CHỦ ĐỘNG CẦN CÓ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NHÀ CÔNG NGHỆ. CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.3)Giảm thiểu sự mất nhiệt qua các khe hở-qua các kết cấu không kín: LÀM HẠ THẤP NHIỆT ĐỘ TRONG PHÕNG TRONG MÙA ĐÔNG. CHIẾN LƢỢC NÀY ÁP DỤNG CHO CÁC VÙNG CÓ MÙA ĐÔNG.CHIẾN LƢỢC NÀY ÁP DỤNG CHO CÁC VÙNG CÓ MÙA ĐÔNG LẠNH, ĐẶC BIỆT LÀ KHI CẦN ĐÓNG KÍN PHÕNG ĐỂ SƢỞI ẤM, VÀ NHÀ ĐÓNG KÍN ĐỂ SỬ DỤNG ĐIỀU HOÀ NHIỆT ĐỘ TRONG MÙA HÈ. VÌ THẾ CẦN CHỌN VẬT LIỆU VÀ GIẢI PHÁP CẤU TẠO HỢP LÝ. MẶT KHÁC NÓ CŨNG CÓ Ý NGHĨA TRÁNH GIÓ MÙA ĐÔNG LẠNH (GIÓ MÙA CỰC ĐỚI),XÂM NHẬP VÀO PHÕNG HẠ THẤP NHIỆT ĐỘ TRONG PHÕNG VÀ GÂY HIỆN TƢỢNG “ GIÓ LÙA” (GIÓ XUYÊN PHÕNG) RẤT NGUY HIỂM ĐỐI VỚI NGỪOI GIÀ VÀ TRẺ NHỎ. Một số giải pháp cấu tạo giảm sự mất nhiệt: (các hình bên) CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.4)Tăng cƣờng làm mát nhờ đất: SỬ DỤNG ĐẤT NHƢ MỘT BỂ NHIỆT HOẶC MỘT KHO TÍCH LUỸ NHIỆT, LÀM MÁT TRONG MÙA NÓNG, ẤM ÁP TRONG MÙA LẠNH. CHIẾN LƢỢC NÀY ĐƢỢC ĐẶC BIỆT QUAN TÂM TRONG VÙNG KHÍ HẬU NÓNG KHÔ , SA MẠC, HOẶC VÙNG KHÍ HẬU LẠNH,VÙNG CÓ BĂNG TUYẾT QUANH NĂM. Khách sạn InterContinental Shimao Wonderland Của Trung Quốc nằm dưới mặt đất 100m Những ngôi nhà dƣới mặt đất ở vùng lạnh CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.5)Giảm thiều nhận nhiệt mặt trời: -BXMT CHIẾU LÊN KẾT CẤU, NUNG NÓNG KẾT CẤU RỒI TRUYỀN VÀO PHÕNG HOẶC TRỰC TIẾP QUA CỬA SỔ ( CÓ KÍNH HOẶC KHÔNG KÍNH) VÀO PHÕNG, NUNG NÓNG PHÕNG. -ĐỂ GIẢM BỚT TÁC DỤNG NHIỆT CỦA BXMT CÓ THỂ ĐI THEO BA HƢỚNG: 1. NGĂN CHẶN TIA BXMT TRỰC TIẾP.(H.1A, 1B) 2. TĂNG CƢỜNG KHẢ NĂNG PHẢN XẠ CỦA VẬT LIỆU BỀ MẶT.(H.2A,2B,2C) 3. XÁC ĐỊNH HỢP LÝ TỈ LỆ DIỆN TÍCH CỦA SỔ VÀ TƢỜNG,CŨNG NHƢ HƢỚNG CỬA SỔ.(H3) Hình 2b Hình 2c Hình 2a Hình 1a Hình 1b Hình 3 CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.5)Giảm thiều nhận nhiệt mặt trời: 6.3.5.1) Ngăn chặn tia BXMT trực tiếp: Mái là bộ phận chịu BXMT lớn nhất về cƣờng độ và dài nhất về thời gian. Sử dụng các lam ngang để che nắng cho cửa sổ Dây leo tường ngăn được BXMT trực tiếp NGĂN CHẶN TIA BXMT TRỰC TIẾP BẰNG GIẢI PHÁP CHE NẮNG CHO CÁC CỬA SỔ, TƢỜNG KÍNH, VÀ TẠO BÓNG TRÊN CÁC BỀ MẶT TƢỜNG VÀ MÁI NHÀ BẰNG DÂY LEO,CÂY XANH, CÁC CẤU TẠO TƢỜNG 2 LỚP, MÁI CHỒNG MÁI,…KỸ THUẬT THIẾT KẾ CHE NẮNG VÀ TẠO BÓNG CÓ LIÊN QUAN CHẶC CHẼ ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG BIỂU KIẾN CỦA MẶT TRỜI, HƢỚNG CỬA SỔ HAOWCJ TƢỜNG VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG CỦA CÔNG TRÌNH. Trồng cỏ trên mái công trình CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.5)Giảm thiều nhận nhiệt mặt trời: 6.3.5.2) Tăng cƣờng khả năng phản xạ của vật liệu bề mặt: KTS. KEN YEANG ĐÃ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN Ở CỦA NGÔI NHÀ PHÍA DƢỚI MÁI VÕM BẰNG CHỚP BÊ TÔNG CHE NẮNG MÀU TRẮNG. CÁC NAN CHỚP CÓ GÓC NGHIÊNG ĐƢỢC ĐIỀU CHỈNH ĐỂ CHO ÁNH NẮNG MẶT TRỜI BUỔI SÁNG ĐI QUA , NHƢNG NGĂN CẢN VÀ PHẢN XẠ TRỞ LẠI BXMT QUÁ CAO CỦA BUỔI CHIỀU. Nhà mái chồng mái ở Kuala Lampur, Malaysia, của KTS. Ken Yeang Màu sắc và vật liệu mái phản xạ khác nhau SỬ DỤNG LÀM BỀ MẶT NGOÀI CÔNG TRÌNH NHỮNG VẬT LIỆU HOẶC LỰA CHỌN MÀU SẮC CÓ HỆ SỐ PHẢN XẠ LỚN,HỆ SỐ HẤP THỤ BXMT NHỎ,ĐỒNG THỜI PHẢI XEM XÉT CẢ KHẢ NĂNG BỨC XẠ NHIỆT CŨNG NHƢ KHẢ NĂNG TÍCH LUỸ NHIỆT CỦA VẬT LIỆU. CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.5)Giảm thiều nhận nhiệt mặt trời: 6.3.5.3) Xác định hợp lý tỷ lệ diện tích cửa sổ và tƣờng,cũng nhƣ hƣớng cửa sổ: CHỌN TỶ LỆ HỢP LÝ GIỮA PHẦN TƢỜNG ĐẶC VÀ CỬA SỔ CŨNG NHƢ TƢỜNG KÍNH NGOÀI TIỆN NGHI NHIỆT, CÕN LIÊN QUAN ĐẾN TIỆN NGHI ÁNH SÁNG, KINH TẾ CHIẾU SÁNG, VÀ ĐẶC BIỆT LÀ THẨM MỸ KIẾN TRÖC MẶT CHÍNH CÔNG TRÌNH. ĐẶC TÍNH CỬA SỔ: HẦU HẾT CỬA SỔ ĐƢỢC DÙNG Ở CÁC LOẠI NHÀ,KHẢ NĂNG CHIẾU SÁNG TUỲ THUỘC CHỦ YẾU VÀO VỊ TRÍ,HÌNH DÁNG HAY KÍCH THƢỚC CỦA NÓ. CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.6)Tăng cƣờng thông gió: 6.3.6.1) Định nghĩa về thông gió tự nhiên: THOÂNG GIOÙ TÖÏ NHIEÂN LAØ SÖÏ CHUYEÅN DÒCH, TRAO ÑOÅI CUÛA CAÙC KHOÁI KHOÂNG KHÍ GIÖÕA BEÂN TRONG & BEÂN NGOØAI COÂNG TRÌNH KIEÁN TRUÙC COÙ TOÅ CHÖÙC THOÂNG QUA CAÙC YEÁU TOÁ:  HÖÔÙNG GIOÙ, VAÄN TOÁC GIOÙ, NHIEÄT ÑOÄ KHOÂNG KHÍ, ÑAËC ÑIEÅM CUÛA ÑÒA HÌNH TÖÏ NHIEÂN, LÖÔÏNG NHIEÄT THÖØA TRONG COÂNG TRÌNH.  QUY HOÏACH TOÅNG THEÅ KHOÂNG GIAN CAÙC COÂNG TRÌNH.  TOÅ CHÖÙC MAËT BAÈNG & KHOÂNG GIAN COÂNG TRÌNH.  CHOÏN VÒ TRÍ, KÍCH THÖÔÙC HEÄ THOÁNG CÖÛA THEO YEÂU CAÀU VEÀ MAËT THOÂNG GIOÙ TÖÏ NHIEÂN.  CHOÏN GIAÛI PHAÙP CAÁU TAÏO CAÙC BOÄ PHAÄN TRONG COÂNG TRÌNH. 6.3.6.2) Định nghĩa về thông gió tự nhiên:  HAÏ NHIEÄT ÑOÄ KHOÂNG KHÍ TRONG KHOÂNG GIAN COÂNG TRÌNH, CUÕNG NHÖ TREÂN CAÙC BEÀ MAËT CUÛA CAÁU TRUÙC.  AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN ÑIEÀU KIEÄN VI KHÍ HAÄU CUÛA COÂNG TRÌNH.  TAÊNG CÖÔØNG SÖÏ THAÛI NHIEÄT CUÛA CÔ THEÅ CON NGÖÔØI VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG. ( THAÛI NHIEÄT BAÈNG MOÀ HOÂI LÔÙN HÔN 8 LAÀN SO VÔÙI THAÛI NHIEÄT BAÈNG ÑOÁI LÖU ) LÖÔÏNG NHIEÄT THAÛI BAÈNG MOÀ HOÂI TAÊNG GAÁP ÑOÂI KHI VAÄN TOÁC GIOÙ TAÊNG TÖØ 1M/S LEÂN 2M/S.  THAY ÑOÅI KHOÂNG KHÍ BÒ OÂ NHIEÃM BAÈNG KHOÂNG KHÍ TRONG SAÏCH, NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG VEÄ SINH TRONG COÂNG TRÌNH.  THÖÏC HIEÄN QUÙA TRÌNH TRAO ÑOÅI KHOÂNG KHÍ VÔÙI LÖU LÖÔÏNG RAÁT LÔÙN, NHÖNG KHOÂNG TOÁN CHI PHÍ CAO NHÖ HÌNH THÖÙC THOÂNG GIOÙ NHAÂN TAÏO. CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.6)Tăng cƣờng thông gió: 6.3.6.3) Sự hình thành thông gió tự nhiên:  AÙP LÖÏC KHÍ ÑOÄNG : DO GIOÙ THOÅI TAÙC ÑOÄNG ÑEÁN COÂNG TRÌNH, SEÕ TAÏO RA AÙP LÖÏC CAO ÔÛ BEÀ MAËT ÑOÙN GIOÙ ( AÙP LÖÏC DÖÔNG ) & AÙP LÖÏC THAÁP HÔN ÔÛ CAÙC BEÀ MAËT BÒ KHUAÁT GIOÙ ( AÙP LÖÏC AÂM ).  AÙP LÖÏC NHIEÄT : DO SÖÏ CHEÂNH LEÄCH NHIEÄT ÑOÄ GIÖÕA CAÙC KHOÁI KHOÂNG KHÍ TRONG CAÙC KHOÂNG GIAN NHOÛ, KHOÂNG KHÍ NOÙNG BOÁC LEÂN CAO, KHOÂNG KHÍ COÙ NHIEÄT ÑOÄ THAÁP HÔN SEÕ DÒCH CHUYEÅN ÑEÁN LAÁP KHOAÛNG TROÁNG. XEÙT VEÀ CÖÔØNG ÑOÄ : THOÂNG GIOÙ TÖÏ NHIEÂN DO AÙP LÖÏC KHÍ ÑOÄNG LÔÙN HÔN TÖØ 40 ÑEÁN 60 LAÀN THOÂNG GIOÙ DO AÙP LÖÏC NHIEÄT. MAËT BAÈNG MAËT CAÉT THOÂNG GIOÙ DO AÙP LÖÏC KHÍ ÑOÄNG KHOÂNG KHÍ COÙ NHIEÄT ÑOÄ THAÁP KHOÂNG KHÍ COÙ NHIEÄT ÑOÄ CAO GIOÙ GIOÙ THOÂNG GIOÙ DO AÙP LÖÏC NHIEÄT CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.6)Tăng cƣờng thông gió: 6.3.6.3) Sự hình thành thông gió tự nhiên: a)AÙP LÖÏC KHÍ ÑOÄNG :  GIOÙ TRONG MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN CAØNG LEÂN CAO CAØNG COÙ TOÁC ÑOÄ LÔÙN DO KHOÂNG BÒ CAÛN BÔÛI ÑÒA HÌNH & COÂNG TRÌNH KIEÁN TRUÙC, GIOÙ TREÂN CAO ÍT BÒ OÂ NHIEÃM VAØ COÙ NHIEÄT ÑOÄ THAÁP HÔN GIOÙ GAÀN MAËT ÑAÁT.  TREÂN BEÀ MAËT TÖÔØNG COÙ AÙP LÖÏC DÖÔNG & BEÀ MAËT TÖÔØNG COÙ AÙP LÖÏC AÂM NEÁU ÑÖÔÏC MÔÛ CÖÛA THÌ SEÕ COÙ DOØNG CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA KHOÂNG KHÍ TÖØ NÔI AÙP LÖÏC DÖÔNG SANG NÔI AÙP LÖÏC AÂM. TOÁC ÑOÄ GIOÙ TAÊNG THEO CHIEÀU CAO AÙP LÖÏC GIOÙ TAÙC ÑOÄNG ÑEÁN COÂNG TRÌNH + - + - DOØNG CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA KHOÄNG KHÍ QUA COÂNG TRÌNH KIEÁN TRUÙC GIOÙ CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.6)Tăng cƣờng thông gió: 6.3.6.3) Sự hình thành thông gió tự nhiên: b)AÙP LÖÏC NHIEÄT:  CHEÂNH LEÄCH NHIEÄT ÑOÄ CUÛA CAÙC KHOÁI KHOÂNG KHÍ, TAÏO RA SÖÏ CHEÂNH LEÄCH KHOÁI LÖÔÏNG RIEÂNG CUÛA CHUÙNG, KHOÂNG KHÍ COÙ KHOÁI LÖÔÏNG RIEÂNG NHEÏ BOÁC LEÂN, KHOÂNG KHÍ LAÏNH DOÀN ÑEÁN THEÁ CHOÅ, TAÏO NEÂN DOØNG CHUYEÅN ÑOÄNG GOÏI LAØ DOØNG ÑOÁI LÖU.  TRONG ÑIEÀU KIEÄN KHÍ HAÄU NHIEÄT ÑÔÙI, CHEÂNH LEÄCH NHIEÄT ÑOÄ GIÖÕA CAÙC BEÀ MAËT CUÛA COÂNG TRÌNH KHOÂNG LÔÙN ( TÖØ 0,2 0 C – 20C ), DO ÑOÙ VAI TROØ CUÛA THOÂNG GIOÙ DO CHEÂNH LEÄCH NHIEÄT AÙP ÍT COÙ YÙ NGHÓA VEÀ MAËT THOÂNG GIOÙ TÖÏ NHIEÂN SO VÔÙI THOÂNG GIOÙ TÖÏ NHIEÂN DO AÙP LÖÏC KHÍ ÑOÄNG. KHOÂNG KHÍ NOÙNG KHOÂNG KHÍ MAÙT  BXMT NUNG NOÙNG CAÁU TRUÙC MAËT TREÂN THAÙP GIOÙ KHOÂNG KHÍ MAÙT  KHOÂNG KHÍ MAÙT  C)THOÂNG GIOÙ KEÁT HÔÏP AÙP LÖÏC KHÍ ÑOÄNG & HIEÄU ÖÙNG OÁNG KHOÙI: GIOÙ DO HIEÄU ÖÙNG OÁNG KHOÙI  KHOÂNG KHÍ NOÙNG1 BXMT NUNG NOÙNG CAÁU TRUÙC MAËT TREÂN THAÙP GIOÙ KHOÂNG KHÍ MAÙT  GIOÙ DO AÙP LÖÏC KHÍ ÑOÄNG CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.6)Tăng cƣờng thông gió: 6.3.6.3) Sự hình thành thông gió tự nhiên: d)KEÁT HÔÏP THOÂNG GIOÙ DO AÙP LÖÏC KHÍ ÑOÄNG & THOÂNG GIOÙ DO HIEÄU ÖÙNG OÁNG KHOÙI. KHOÂNG KHÍ MAÙT  BXMT NUNG NOÙNG CAÁU TRUÙC MAËT TREÂN THAÙP GIOÙ KHOÂNG KHÍ NOÙNG AÙP LÖÏC KHÍ ÑOÄNG CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.6)Tăng cƣờng thông gió: 6.3.6.4) Xác định phƣơng hƣớng công trình theo yêu cầu thiết kế:  KHI CHOÏN PHÖÔNG HÖÔÙNG CUÛA COÂNG TRÌNH CAÀN KEÁT HÔÏP HAI YEÁU TOÁ : BÖÙC XAÏ MAËT TRÔØI & THOÂNG GIOÙ TÖÏ NHIEÂN.  TRONG THÖÏC TEÁ KHI CHOÏN HÖÔÙNG NHAØ ÑOÂI KHI HAI YEÁU TOÁ TREÂN KHOÂNG PHAÛI LUÙC NAØO CUÕNG THUAÄN LÔÏI, KHI ÑOÙ CAÀN ÖU TIEÂN CHOÏN HÖÔÙNG NHAØ TOÁI ÖU THUAÄN LÔÏI VEÀ PHÖÔNG DIEÄN THOÂNG GIOÙ TÖÏ NHIEÂN, YEÁU TOÁ HAÏN CHEÁ BAÁT LÔÏI CUÛA BÖÙC XAÏ MAËT TRÔØI COÙ THEÅ SÖÛ DUÏNG CAÙC GIAÛI PHAÙP THIEÁT KEÁ KIEÁN TRUÙC ÑEÅ XÖÛ LYÙ. -AÙPLÖÏC GIOÙ ÑAÏT GIAÙ TRÒ CAO NHAÁT KHI HÖÔÙNG GIOÙ THOÅI VUOÂNG GOÙC VÔÙI BEÀ MAËT CÖÛA ÑOÙN GIOÙ (HÌNH BEÂN) -VAÄN TOÁC GIOÙ ÑI VAØO COÂNG TRÌNH LÔÙN NHAÁT KHI HÖÔÙNG GIOÙ THOÅI LEÄCH VÔÙI PHAÙP TUYEÁN CUÛA CÖÛA TÖØ 15 0 – 45 0.  HIEÄU QUÛA THOÂNG GIOÙ ÑAÏT ÑÖÔÏC CAO NHAÁT KHI HÖÔÙNG GIOÙ LAÄP VÔÙI PHAÙP TUYEÁN MAËT NHAØ MOÄT GOÙC TÖØ 15 0 ÑEÁN 45 0 . HÖÔÙNG GIOÙ THOÅI ÑEÁN COÙ HIEÄU QUÛA VEÀ MAËT THOÂNG GIOÙ TÖÏ NHIEÂN CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.6)Tăng cƣờng thông gió: 6.3.6.5) Ảnh hƣởng của quy hoạch đến yếu tố thông gió tự nhiên: NGHIEÂN CÖÙU QUY HOAÏCH KIEÁN TRUÙC MOÄT CUÏM COÂNG TRÌNH, HÌNH KHOÁI ÑOÄ LÔÙN CUÛA COÂNG TRÌNH PHAÛI ÑAÙNH GIAÙ ÑÖÔÏC HAÄU QUÛA CUÛA PHÖÔNG AÙN ÑEÁN TRÖÔØNG GIOÙ TRONG TOAØN KHU VÖÏC XAÂY DÖÏNG, VÌ ÑIEÀU ÑOÙ SEÕ QUYEÁT ÑÒNH HIEÄU QUÛA THOÂNG GIOÙ CUÛA MOÃI COÂNG TRÌNH. QUY HOAÏCH CAÀN XEM XEÙT TREÂN NHIEÀU KHÍA CAÏNH:  CAÙC TRUÏC GIAO THOÂNG CHÍNH TRONG KHU VÖÏC.  VÒ TRÍ MAËT NÖÔÙC, CAÂY XANH, BEÀ MAËT ÑÒA HÌNH TRONG KHU VÖÏC.  BOÁ CUÏC GIÖÕA CAÙC COÂNG TRÌNH ( MAËT BAÈNG, MAËT CAÉT Q.HOAÏCH.  HÌNH KHOÁI COÂNG TRÌNH ( HÌNH DAÏNG MAËT BAÈNG, ÑOÄ LÔÙN CT… ).  KHOAÛNG CAÙCH GIÖÕA CAÙC COÂNG TRÌNH. NGHIEÂN CÖÙU XAÙC ÑÒNH CAÙC TRUÏC DAÃN GIOÙ VAØO TRUNG TAÂM ÑOÂ THÒ CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.6)Tăng cƣờng thông gió: 6.3.6.6) Hình khối công trình quan hệ với vùng lặng gió và tốc độ gió đi vào công trình: CAÙC HÌNH DAÏNG MAËT BAÈNG COÂNG TRÌNH HÖÔÙNG GIOÙ THOÅI ÑEÁN COÂNG TRÌNH THAY ÑOÅI, AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN VUØNG QUAÅN GIOÙ HÌNH DAÏNG MAËT BAÈNG COÂNG TRÌNH TAÙC ÑOÄNG ÑEÁN HIEÄU QUÛA ÑOÙN GIOÙ CHIEÀU SAÂU COÂNG TRÌNH CHIEÀU CAO COÂNG TRÌNH VUØNG QUAÅN GIOÙ + - + - + - CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.6)Tăng cƣờng thông gió: 6.3.6.6) Hình khối công trình quan hệ với vùng lặng gió và tốc độ gió đi vào công trình: CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.6)Tăng cƣờng thông gió: 6.3.6.7) Hình khối công trình ảnh hƣởng tới áp lực gió tác động đến cấu trúc vỏ bao che : AÙP LÖÏC GIOÙ LEÂN BEÀ MAËT CAÁU TRUÙC COÂNG TRÌNH COÙ YÙ NGHÓA :  TAÊNG TOÁC ÑOÄ GIOÙ KHI ÑI VAØO BEÂN TRONG COÂNG TRÌNH.  GIAÛI TOÛA LÖÔÏNG NHIEÄT DO CAÁU TRUÙC COÂNG TRÌNH TRUYEÀN NGÖÔÏC TRÔÛ LAÏI MOÂI TRÖÔØNG ( ÑOÁI LÖU & BÖÙC XAÏ ). CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.6)Tăng cƣờng thông gió: 6.3.6.8) Cao độ bên trong công trình quan hệ với vùng lặng gió và tốc độ gió đi vào công trình: NGHIEÂN CÖÙU MAËT CAÉT COÂNG TRÌNH VÔÙI CAO ÑOÄ CAÙC KHOÂNG GIAN KHAÙC NHAU ÑEÅ XAÙC ÑÒNH VUØNG ÑÖÔÏC THOÂNG GIOÙ & VUØNG LAËNG GIOÙ. AÙP LÖÏC - AÙP LÖÏC + CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.6)Tăng cƣờng thông gió: 6.3.6.9) Hình dạng mái quan hệ với vùng lặng gió và tốc độ gió đi vào công trình: HÌNH DAÏNG MAÙI COÂNG TRÌNH CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.6)Tăng cƣờng thông gió: 6.3.6.10) Tổ chức thông gió tự nhiên bên trong công trình: ÑEÅ ÑAÛM BAÛO KHOÂNG GIAN BEÂN TRONG COÂNG TRÌNH ÑÖÔÏC THOÂNG GIOÙ TÖÏ NHIEÂN TOÁT NGÖÔØI THIEÁT KEÁ CAÀN QUAN TAÂM ÑEÁN CAÙC VAÁN ÑEÀ CHÍNH :  XAÙC ÑÒNH HÖÔÙNG CUÛA COÂNG TRÌNH COÙ LÔÏI NHAÁT VEÀ YEÁU TOÁ THOÂNG GIOÙ TÖÏ NHIEÂN, COÙ XEÙT ÑEÁN VIEÄC HAÏN CHEÁ YEÁU TOÁ BAÁT LÔÏI CUÛA BÖÙC XAÏ MAËT TRÔØI.  XAÙC ÑÒNH VÒ TRÍ CÖÛA HOAËC CAÁU TRUÙC ÑOÙN GIOÙ.  XAÙC ÑÒNH VÒ TRÍ CÖÛA HOAËC CAÁU TRUÙC THOAÙT GIOÙ.  XAÙC ÑÒNH DIEÄN TÍCH VAØ TYÛ LEÄ GIÖÕA CÖÛA ÑOÙN GIOÙ & CÖÛA THOAÙT GIOÙ.  XAÙC ÑÒNH GIAÛI PHAÙP CAÁU TAÏO HÔÏP LYÙ CUÛA CÖÛA ÑOÙN GIOÙ, CÖÛA THOAÙT GIOÙ CUÕNG NHÖ CAÙC CAÁU TRUÙC ÑOÙN GIOÙ, THOAÙT GIOÙ KHAÙC.  XAÙC ÑÒNH CAÙC VUØNG KHOÂNG GIAN BEÂN TRONG COÂNG TRÌNH ÖU TIEÂN THOÂNG GIOÙ . COÙ BA HÌNH THÖÙC THOÂNG GIOÙ TÖÏ NHIEÂN BEÂN TRONG COÂNG TRÌNH:  HÌNH THÖÙC THOÂNG GIOÙ TRÖÏC XUYEÂN: XAÛY RA KHI CÖÛA ÑOÙN GIOÙ & CÖÛA THOAÙT GIOÙ BOÁ TRÍ TREÂN HAI BEÀ MAËT TÖÔØNG SONG SONG NHAU.  HÌNH THÖÙC THOÂNG GIOÙ CHEÙO GOÙC: XAÛY RA KHI CÖÛA ÑOÙN GIOÙ & CÖÛA THOAÙT GIOÙ BOÁ TRÍ TREÂN HAI MAËT TÖÔØNG VUOÂNG GOÙC VÔÙI NHAU.  HÌNH THÖÙC THOÂNG GIOÙ MOÄT BEÂN: XAÛY RA KHI CÖÛA CHÆ ÑÖÔÏC BOÁ TRÍ DUY NHAÁT TREÂN MOÄT BEÀ MAËT TÖÔØNG CUÛA COÂNG TRÌNH. + - + - + - CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 6.KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) 6.3) CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ SINH KHÍ HẬU: 6.3.6)Tăng cƣờng thông gió: 6.3.6.11) Xác định diện tích cửa và tỷ lệ diện tích giữa cữa đón gió và cữa thoát gió:  DIEÄN TÍCH CÖÛA ÑOÙN & THOAÙT GIOÙ COÙ YÙ NGHÓA ÑOÁI VÔÙI TRÖÔØNG GIOÙ ÑI VAØO BEÂN TRONG COÂNG TRÌNH:  LÖU LÖÔÏNG KHOÂNG KHÍ QUA KHOÂNG GIAN BEÂN TRONG COÂNG TRÌNH.  VAÄN TOÁC GIOÙ ÑI VAØO BEÂN TRONG COÂNG TRÌNH.  VUØNG KHOÂNG GIAN ÑÖÔÏC THOÂNG GIOÙ BEÂN TRONG COÂNG TRÌNH.  DIEÄN TÍCH CÖÛA ÑOÙN & THOAÙT GIOÙ KHOÂNG NEÂN NHOÛ HÔN 0,5 DIEÄN TÍCH BEÀ MAËT TÖÔØNG BOÁ TRÍ CÖÛA.  CHIEÀU CAO CUÛA CÖÛA SOÅ NEÂN THIEÁT KEÁ TÖØ 0,4 - 0,5 CHIEÀU CAO CUÛA PHOØNG .  KHI TAÊNG CHIEÀU CAO CUÛA CÖÛA, VAÄN TOÁC GIOÙ VUØNG PHÍA TREÂN CUÛA TRÖÔØNG GIOÙ SEÕ TAÊNG LEÂN ÑOÀNG THÔØI VAÄN TOÁC GIOÙ VUØNG PHÍA DÖÔÙI CUÛA TRÖÔØNG GIOÙ SEÕ GIAÕM, NHÖNG VAÃN COÙ LÔÏI DO VAÄN TOÁC GIOÙ TRUNG BÌNH TAÊNG. DIEÄN TÍCH CÖÛA ÑOÙN GIOÙ CAØNG LÔÙN, LÖU LÖÔÏNG GIOÙ QUA KHOÂNG GIAN BEÂN TRONG COÂNG TRÌNH CAØNG NHIEÀU & VAÄN TOÁC GIOÙ ÑAÏT ÑÖÔÏC CAØNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftiet_kiem_xu_ly_nang_luong_trong_kien_truc_0852.pdf
Tài liệu liên quan