Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy giầy Phúc Yên

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN

CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

I. Khái quát về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 3

1. Khái niệm chi phí sản xuất. 3

2. Phân loại chi phí sản xuất 4

2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí (hay theo yếu tố.) 4

2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí. 5

2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm, công việc, lao vụ sản xuất trong kỳ 6

2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chi phí. 7

2.5. Phân loại chi phí theo nội dung cấu thành của chi phí. 7

3. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 8

3.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 8

3.2. Phân loại giá thành sản phẩm 8

4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thánh sản phẩm, 9

II. Vai trò của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong quá trình sản xuất sản phẩm xã hội nói chung và trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng. 10

1. Trong quá trình tái sản xuất xã hội 10

2. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh 11

III. Đặc điểm và yêu cầu quản lý của chi phí sản xuất, và giá thành sản phẩm 11

IV. Nguyên tắc chung của hạch toán kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 12

1. Phải nắm vững nội dung và bản chất kinh tế của chi phí 13

2. Thải phân loại chi phí sản xuất hợp lý theo yêu cầu của công tác quản lý và hạch toán. 13

3. Phải phân định chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm và nắm rõ mối quan hệ giữa chúng. 13

4. Phái nắm được cách phân loại giá thành khác nhau phục vụ cho công tác quản lý và hạch toán 14

5. Xác định đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phù hợp. 14

6. Xác định trình tự hạch toán và tổng hợp chi phíơ sản xuất thích ứng. 15

V. Nhiệm vụ kế toán và nội dung tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 15

1. Nhiệm vụ của kế toán. 15

2. Nội dung tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 16

2.1. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 16

2.2. Tổ chức đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 25

2.3. Tổ chức kế toán công tác tính giá thành sản phẩm 27

PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY GIẦY PHÚC YÊN 37

I. Khái quát chung về nhà máy Giầy Phúc Yên 37

1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy 37

2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của nhà máy 38

3. Quy trình công nghệ sản xuất của nhà máy. 39

3.1. Tổ chức sản xuất 39

3.2. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất giầy 40

4. Chỉ tiêu của nhà máy 40

5. Tình hình lao động và tổ chức bộ máy quản lý của nhà máy. 41

5.1. Về lao động 41

5.2. Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 42

6. Tổ chức công tác kế toán ở nhà máy 44

6.1. Đặc điểm vốn kinh doanh 44

6.2. Tổ chức bộ máy kế toán của nhà máy. 44

6.3. Các chế độ kế toán của nhà máy. 45

II.Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy Giầy Phúc Yên. 53

1. Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất ở nhà máy 53

1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất ở nhà máy 53

1.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở nhà máy. 54

1.3. Công tác quản lý chi phí sản xuất ở nhà máy. 54

1.4. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Nhà máy 55

2. Đánh giá sản phẩm làm dở ở Nhà máy giầy Phúc Yên 79

3. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm ở Nhà máy giầy Phúc Yên 79

3.1. Công tác quản lý tính giá thành ở nhà máy 79

3.2. Đối tượng tính giá thành ở nhà máy 79

3.3. Kỳ tính giá thành ở nhà máy 80

3.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở Nhà máy 80

PHẦN THỨ BA: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY GIẦY PHÚC YÊN 82

I. Những nhận xét rút ra từ thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy Giầy Phúc Yên 82

1. Ưu điểm 82

2. Tồn tại 84

II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy giầy Phúc Yên 85

KẾT LUẬN 91

 

doc96 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1152 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy giầy Phúc Yên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy giầy phúc yên.DOC
Tài liệu liên quan